genetyka_mod_1.pdf

(1272 KB) Pobierz
MODU£ I – Podstawy genetyki cz³owieka
Genetyka
autor: dr n. med. Radosław Zajdel
copyright © Polski Uniwersytet Wirtualny
OPRACOWANIE KURSU
kierownik projektu: Agnieszka Wierzbicka
metodycy: Marta Dziubińska, Monika Poradecka
graficy: Monika Czarska
informatycy: Michał Goździk
Sławomir Walinowicz
50329189.001.png
Wstęp do kursu
Genetyka jest jedną z najszybciej rozwijających się dyscyplin biologii. Poznanie
całego genotypu człowieka uzyskuje specjalne znaczenie w rozumieniu dużej części
jednostek chorobowych. Ostatnie osiągnięcia w zakresie inżynierii genetycznej, takie
jak klonowanie, otwierają nowe możliwości terapeutyczne. Mechanizmy już poznane,
takie jak dziedziczenie układu grupowego krwi mają znaczenie zarówno w codziennej
praktyce klinicznej i ambulatoryjnej, jak i medycynie sądowej. Duże nadzieje wiąże
się z pełnym zrozumieniem roli dziedziczenia w procesach autoimmunizacji,
odpowiedzialnych za grupę tzw. chorób z autoagresji (układ HLA), a także w
transplantologii (układ zgodności tkankowej). Z roku na rok rośnie lista chorób o
udowodnionym podłożu genetycznym i w związku z tym — predyspozycji do
rodzinnego występowania. Przykładem jest stwardnienie rozsiane, którego
występowanie u zdrowych członków rodzin osób chorych na tę chorobę udowodniła
przed dwoma laty łódzka uczona. Geny warunkują występowanie wielu dziesiątek
chorób, których genetyczne tło zostanie omówione w trakcie kursu. Coraz większą
uwagę przywiązuje się do dziedziczenia zaburzeń psychicznych, cech
psychologicznych, takich jak inteligencja, a także genetyki osobowości. Swoje własne
miejsce znalazło dziedziczenie skłonności do uzależnień. Niezbędne jest uzyskanie
wiedzy dotyczącej podłoża wad wrodzonych, genetycznych podstaw patologii ciąży,
a także diagnostyki prenatalnej.
Duże znaczenie medyczne w znaczeniu profilaktyki posiada opanowanie wiedzy w
zakresie czynników mutagennych i teratogennych. Coraz większe znaczenie mają
genetyczne podstawy skłonności do onkogenezy i podatności organizmu na rozwój
nowotworów. Zyskują także na klinicznym znaczeniu genetyczne podstawy procesów
starzenia się organizmów oraz zaprogramowanej śmierci komórek — tzw. apoptozy.
Kurs ma w pierwszej części charakter repetytorium wiedzy z zakresu szkoły średniej.
W części drugiej i trzeciej rozwijane są zagadnienia genetyczne w ujęciu
diagnostycznym i klinicznym. Materiał programu kursu należy traktować jako wstęp
do propedeutyki oraz późniejszego pogłębienia wiadomości z zakresu interny,
pediatrii, chirurgii i innych specjalności medycznych.
1
Podstawy genetyki człowieka
Podstawy genetyki człowieka
Wstęp
1. Nośniki jednostki informacji genetycznej
1.1. Kwasy nukleinowe
1.1.1. Budowa i czynność DNA
2.1.2. Budowa i czynność RNA
1.2. Gen
1.2.1. Pojęcia: rekon, replikon, muton i cistron
2.2.2. Pojęcie operonu — geny struktury, operatorowe i regulatorowe
3.2.3. Ekspresjagenów
4.2.4. Mechanizmy regulacji genów
1.3. Chromosom
1.3.1. Mitoza i mejoza
2.3.2. Kariotypczłowieka
3.3.3. Chromosomypozajądrowe
2. Różnicowanie informacji genetycznej
2.1. Rekombinacja
2.2. Mutacja genu
2.3. Aberracje chromosomów
1.3.1. Aberracjeliczbowe
2.3.2. Aberracjemorfologiczne
3.3.3. Pozostałe aberracje
2.4. Mutageny
3. Sekwencjonowaniemateriału genetycznego — mapowanie
3.1. Mapowanie genów
3.2. Mapowanie chromosomów
1.2.1. Badaniesprzężeń w rodzinach
2.2.2. Metody dawki genu
3.2.3. Hybrydyzacja in situ
4.2.4. Międzygatunkowa hybrydyzacja komórek somatycznych
5.2.5. Metodystatystyczne
4. Elementywspółczesnej inżynierii genetycznej
4.1. Techniki i narzędzia zmiany zapisu genetycznego
1.1.1. Wektory
2.1.2. Rekombinacja
1
Podstawy genetyki człowieka
3.1.3. Restryktazy
4.1.4. Hybrydyzacja
4.2. Klonowanie
Wstęp
Moduł ten ma charakter repetytorium z zakresu podstaw genetyki. Omawiane są w
nim nośniki oraz jednostki informacji genetycznej — budowa kwasów nukleinowych
oraz pojęcia gen i chromosom. Elementy cytofizjologii przypominają podstawy
podziału komórkowego. Dużo miejsca poświęcono ekspresji genów — budowaniu
łańcuchów polipeptydowych białek, w oparciu o informację genetyczną zapisaną w
łańcuchu DNA. W procesie tym została omówiona rola RNA, rybosomów i innych
struktur. W rozdziale 2 wyjaśniono metody regulacji genów, a także istotę zmiany
informacji genetycznej między pokoleniami (mutacja i rekombinacja). Przy tej okazji
pojawiły się elementy genetyki o znaczeniu klinicznym — aberracje chromosomowe i
genowe z przykładowymi jednostkami chorobowymi. Moduł kończy omówienie
problematyki sekwencjonowania materiału genetycznego oraz wprowadzenie do
inżynierii genetycznej.
1. Nośniki jednostki informacji genetycznej
1.1. Kwasy nukleinowe
Kwasy nukleinowe są makrocząsteczkami, służącymi do przechowywania i
przekazywania informacji genetycznej. Materiałem genetycznym całego świata
żywego jest tylko jeden typ kwasu nukleinowego: kwas deoksyrybonukleinowy,
nazywany w skrócie DNA. Zawarta w nim informacja genetyczna, wyrażająca się
powstawaniem określonych białek, jest dziedziczona z pokolenia na pokolenie, a jej
2
Podstawy genetyki człowieka
zmiany zachodzą m.in. na drodze mutacji , które są jednym z mechanizmów procesu
ewolucji gatunków. Oprócz informacji genetycznej w DNA zapisane są sekwencje
odpowiedzialne za regulację ekspresji genów w rozwoju osobniczym.
1.1.1. Budowa i czynność DNA
Zgodnie z modelem Jamesa Watsona i Francisa Cricka cząsteczka DNA zbudowana
jest z dwóch łańcuchów polinukleotydowych, skręconych spiralnie w prawo, tworząc
podwójną helisę .
Każdy łańcuch DNA zbudowany jest nukleotydów. Nukleotyd jest związkiem
kwasu fosforowego, pięciowęglowego cukru — deoksyrybozy i jednej z
czterech rodzajów zasad azotowych: adeniny, guaniny, cytozyny lub tyminy,
oznaczanych literowymi skrótami: A, G, C, T. Adenina i guanina należą do zasad
purynowych, natomiast cytozyna i tymina do zasad pirymidynowych.
W pojedynczej nici DNA nukleotydy są ze sobą połączone wiązaniami
kowalencyjnymi w ten sposób, że cząsteczki cukru są ułożone na zmianę z
resztami fosforanowymi, podczas gdy zasady azotowe są odchylone od utworzonej
w ten sposób długiej cząsteczki. Natomiast w podwójnej helisie dwie nici
polinukleotydowe DNA są owinięte wokół siebie w ten sposób, że zasady azotowe
znajdują się wewnątrz, zaś łańcuch cukrowcowo-fosforanowy na zewnątrz struktury
tego kwasu. Łańcuchy helisy wykazują odwrotną polarność, czyli biegną w
przeciwnych kierunkach, tzn. jeżeli jeden łańcuch będzie miał polarność 5 3 , to
drugi — komplementarny — 3 5 . W pozycji 5 znajduje się grupa fosforanowa (P),
a w pozycji 3 grupa hydroksylowa (OH ).
Dwie nici tworzące cząsteczkę kwasu deoksyrybonukleinowego są utrzymywane
razem dzięki oddziaływaniom (wiązaniom wodorowym) między zasadami
azotowymi. Zasady te tworzą komplementarne pary: naprzeciwko adeniny może
znajdować się tylko tymina, zaś naprzeciwko cytozyny tylko guanina.
Komplementarność zasad azotowych bierze się stąd, że łączące je wiązania
wodorowe powstają wyłącznie między adeniną i tyminą (A = T — podwójne wiązanie
wodorowe) oraz cytozyną i guaniną (C G — potrójne wiązanie wodorowe). Dzięki
3
Zgłoś jeśli naruszono regulamin