genetyka_mod_3.pdf

(491 KB) Pobierz
Modó³
Elementy genetyki klinicznej
Elementy genetyki klinicznej
Wstęp
1. Zaburzenia monogenowe w aspekcie klinicznym
1.1. Hemoglobinopatie
1.2. Zaburzenia narządu ruchu
1.3. Zaburzenia układu pokarmowego
1.4. Zaburzenia układu nerwowego
1.5. Zaburzenia metaboliczne
2. Choroby z aberracji chromosomów
2.1. Zaburzenia z powodu zmian morfologicznych chromosomów
2.2. Zaburzenia z powodu zmian ilościowych chromosomów
2.3. Zaburzenia z powodu zmian w zakresie heterochromosomów
2.3.1. Hemofilie
2.3.2. Daltonizm
2.3.3. Inne
3. Zaburzeniawieloczynnikowe
3.1. Genetyczne uwarunkowania onkogenezy
3.2. Choroba niedokrwienna mięśnia sercowego
3.3. Cukrzyca
3.4. Choroby alergiczne
3.5. Choroba wrzodowa
3.6. Choroby tkanki łącznej
3.7. Stwardnienie rozsiane
3.8. Łuszczyca
3.9. Choroby psychiczne
3.10. Wybrane elementy genetyki etologii
3.10.1. Genetyka inteligencji
3.10.2. Genetyka osobowości
3.10.3. Genetyka uzależnień
4. Inne, wybrane elementy genetyki medycznej
4.1. Wady wrodzone
4.1.1. Teratogeneza
4.1.2. Poronienia
4.2. Diagnostyka prenatalna
4.3. Genetyczne uwarunkowania starzenia się
1
Elementy genetyki klinicznej
Wstęp
Moduł ten poświęcony jest tematyce genetyki klinicznej sensu stricte , stąd
prezentowany materiał ma charakter przedstawienia tych jednostek chorobowych,
które ilustrują dany rodzaj zaburzenia genowego. Dla ułatwienia, jednostki
chorobowe podzielono według układów człowieka. Na przykład, w zaburzeniach
monogenowych, odrębnie omówiono choroby dotyczące przewodu pokarmowego
oraz układu nerwowego. Z kolei jednostki dotyczące aberracji chromosomowych
pogrupowano w zależności od rodzaju zaburzenia chromosomalnego. Oddzielny
temat poświęcono zagadnieniom zaburzeń wieloczynnikowych. Obszernie omówiono
problematykę kancerogenezy, choroby niedokrwiennej mięśnia sercowego, cukrzycy,
chorób alergicznych i innych jednostek chorobowych, uznanych na schorzenia
cywilizacyjne. Nie pominięto istotnych, w świetle nowych danych, zagadnień
dotyczących etologii — nauki o zachowaniu człowieka. Studenci znajdą tu także
materiał dotyczący genetyki inteligencji, osobowości, uzależnień i wielu innych cech z
pogranicza medycyny i psychologii. Nie zabrakło również wiadomości dotyczących
teratogenezy i patologii ciąży.
1. Zaburzenia monogenowe w aspekcie klinicznym
Zaburzenia monogenowe dotyczą około 1% całej populacji.
2
Elementy genetyki klinicznej
1.1. Hemoglobinopatie
Cząsteczka hemoglobiny (Hb) zbudowana jest z białka globiny (dwa łańcuchy alfa-
globiny i dwa beta-globiny) oraz hemu, czyli barwnika zawierającego żelazo.
Wyróżnia się cztery typy hemoglobiny człowieka:
1) HbA — dominuje u osoby dorosłej,
2) HbA 2 — stanowi 2% Hb osoby dorosłej,
3) HbF — główna hemoglobina płodowa,
4) hemoglobiny zarodkowe — Hb Gower I, Hb Gower II i Hb Portland.
Na krótkim ramieniu chromosomu 16 znajdują się geny kodujące łańcuchy alfa-
globiny, a na krótkim ramieniu chromosomu 11 — geny kodujące łańcuchy beta-
globiny.
Większość nieprawidłowych hemoglobin, czyli hemoglobinopatii , powstaje w wyniku
mutacji punktowych w genach strukturalnych, które kodują sekwencje aminokwasów
łańcuchów globinowych cząsteczki hemoglobiny. Niektóre z hemoglobinopatii nie
zakłócają funkcji hemoglobiny i przebiegają bezobjawowo. Inne jednak mogą
powodować niedokrwistość, cyjanozę i methemoglobinemię.
Przykłady hemoglobinopatii:
HbS (niedokrwistość sierpowatokrwinkowa) — powstaje w wyniku mutacji
punktowej w genie beta-globiny. Mutacja ta zmienia odpowiadający kodon mRNA z
GAA lub GAG (kodują kwas glutaminowy) na GUA lub GUG (kodują walinę).
Wówczas zmutowany gen wytwarza łańcuch globiny zwany hemoglobiną S. HbS
może tworzyć agregaty (masy prętopodobne), które wykrzywiają erytrocyty w formy
sierpu. Osobniki heterozygotyczne, mające jeden gen normalnej beta-globiny i jeden
gen niedokrwistości sierpowatokrwinkowej, są klinicznie prawidłowe. Osobniki
homozygotyczne ze zmutowanym genem beta-globiny mają niedokrwistość
sierpowatokrwinkową. Zniekształcone tą chorobą erytrocyty mogą prowadzić do
niedokrwistości hemolitycznej w dzieciństwie, ponieważ mają skrócony czas
przeżycia. Mogą one również zatykać naczynia, głównie płuc, okostnej i wątroby,
sprzyjać zakażeniom pneumokokowym oraz salmonellowym kości i szpiku.
3
Elementy genetyki klinicznej
HbC (hemoglobina C) — powstaje w wyniku mutacji punktowej, która podstawia
lizynę za kwas glutaminowy w pozycji 6 ( β 6 ).
HbE (hemoglobina E) — występuje głównie u Azjatów. Powstaje w wyniku mutacji
punktowej, która podstawia lizynę za kwas glutaminowy w pozycji 26 ( β 26 ).
Heterozygoty są bezobjawowe, a homozygoty mają łagodną niedokrwistość.
HbM (hemoglobina M) — powstaje w wyniku podstawienia aminokwasu w pobliżu
przyłączenia hemu. Hem stale łączy się z żelazem, co prowadzi do
methemoglobinemii (MetHb). Choroba występuje tylko u heterozygot, ponieważ
homozygoty są letalne.
Hb Constant Spring — powstaje w wyniku mutacji punktowej w kodonie
terminacyjnym łańcucha alfa-globiny. U chorych występuje choroba zbliżona do
łagodnej alfa-talasemii.
Hb Wayne — powstaje w wyniku delecji trzeciego nukleotydu w kodonie 139 ( α 139 ).
W efekcie następuje zmiana ramki odczytu i powstaje nieprawidłowy łańcuch alfa.
Hemoglobiny niestabilne — powstają w wyniku utraty kontaktu między łańcuchami
globiny — pojawiają się monomery alfa i beta. Monomery te wytrącają się wewnątrz
krwinek czerwonych w postaci tzw. ciałek Heinza. Objawy choroby: skrócenie czasu
życia erytrocytów, niedokrwistość hemolityczna, powiększenie śledziony, sinica.
Talasemie (genetyczne zaburzenia syntezy Hb) — ich przyczyną jest zmniejszona
szybkość syntezy jednego z łańcuchów hemoglobiny: łańcucha alfa (talasemie alfa)
lub łańcucha beta (talasemie beta). Najczęściej jest to spowodowane delecją
jednego lub więcej genów alfa-globiny lub beta-globiny. U homozygot choroba
przebiega ostro, a u heterozygot łagodnie. Wyjaśniono charakter molekularnych
defektów w beta talasemii: delecja genu, niestabilność mRNA, defekt inicjacji
translacji, przedwczesna terminacja translacji, niedobór mRNA. Objawy choroby:
4
Elementy genetyki klinicznej
obecność erytroblastów i krwinek tarczowatych we krwi, niedokrwistość,
powiększenie śledziony.
1.2. Zaburzenia narządu ruchu
Wśród zaburzeń narządów ruchu wyróżnia się wady kończyn, występujące z
częstością 2 : 1000 noworodków. Należą do nich:
Polidaktylia poosiowa — występowanie dodatkowych palców po stronie kciuka
(przedosiowo) lub po stronie małego palca (poosiowo). Dodatkowe palce mogą być
efektem zaburzeń chromosomowych, zaburzeń monogenowych lub innych,
nieznanych.
Syndaktylia — zrost palców, który może dotyczyć kości lub tylko tkanek miękkich.
Częstość występowania — 1 : 1000.
Poprzeczna amputacja kończyny przez pasmo owodni — spowodowana
jest przedwczesnym pęknięciem owodni. Częstość występowania — 1 : 5000.
Ektrodaktylia (rozszczep dłoni lub stóp) — częstość występowania — 1 : 90
000 urodzeń.
Brak ( aplazja ) części promieniowej — może być związany z trisomią 18 lub z
zespołem TAR (trombocytopenia autosomalna recesywna z brakiem kości
promieniowych, ale z całymi kciukami).
Amelia (brak kończyny) — przyczyną jest talidomid (lek wycofany w wyniku
działania teratogennego), a także cukrzyca matki.
Fokomelia (kończyny jak u foki) — przyczyną jest talidomid, a także cukrzyca
matki.
5
Zgłoś jeśli naruszono regulamin