JOAN CARROLL CRUZ - DZIAŁANIE SZATANA W ŻYCIU ŚWIĘTYCH.pdf

(800 KB) Pobierz
414359270 UNPDF
JOAN CARROLL CRUZ
DZIA Ł ŁANIE SZATANA W Ż ŻYCIU WI TYCH
ROZDZIA Ł Ł Z KSIĄ Ż ŻKI JOAN CARROLL CRUZ „ANIO Ł ŁOWIE I DIAB Ł ŁY
CZDDRUGDIBŁY
1
414359270.008.png 414359270.009.png 414359270.010.png 414359270.011.png 414359270.001.png 414359270.002.png 414359270.003.png 414359270.004.png 414359270.005.png
RÓŻNICPOMIDZYNWIEDZENIEMIOPTNIEM
Roróżnia i dwa tany diabelkich napaci nawiedenie i optanie . W
prypadku optania diabeł diała na ciało od wewnątr podca gdy w
wypadkunawiedeniadrcyciałoewnątrNawiedenieprybieraorm
albogwałtownegoiuporcywegokueniaalboewntrnegooddiaływania
napidmyłówOptanietoobecnoddiabławcieleoobyoptanejDiabeł
niejednocyiciałemwtenampoóbjakrobitoduaaninie
opanowujejejamejBdącobecnymwcielemożebeporednioporuad
cłonkami ciała powodując całą gam niekontrolowanych ruchów
prowadącychctoażdoiycnegoukodenia
NWIEDZENIEIDOKUCZLIWEDZIŁNIDIBŁ
Wtymrodialewymienimyróżnebeeceotwaiplugatwacynionepre
demonyabywitychropraadnkadiprerywadmodlitwlubprac
Próbowałyto robid wywołującprzykredlazmyłówczłowiekazjawika :
Fot. Demon wpotaciodrażającegozwierzcia
takowały wzrok ukaując i pod tranymi potaciami takimi jak
ubrojeni mżcyni odrażające wierta wilki dikie niedwiedie
ropuchywżeitpwytkieykująceidoatakunawitych
takowały łuch bluniącwypowiadającobcenicnełowawydającokryki
pikijkiihałaywelkiegotypujaktektórychdowiadcałProboc
riwieluinnychwitych
takowały smak prenaprykładaniecycaniewokropnypoób
wytkiegocomiało bydjedonepreiotrWeronikkapucyoką
akonnic
2
414359270.006.png 414359270.007.png
Nkały wch ilnyminiepryjemnymapachemcobyłoauważalnenie
tylkoprewitychlectakżeprewieleinnychoóbprebywającychw
ichpobliżuanawetpreoobynajdująceiwinnychcciachbudynku
ZdarenietakiemiałomiejcekiedywFrancikaRymiankapomylałaże
ciało w tanie kompletnego rokładu otało prynieione w pobliże i
pryunite do jej twary Jej odienie cuchnło nadal nawet po kilku
praniach.
Atak na zmył dotyku jetbardoctymdiałaniemdiabłaDrcyonciało
bijącjedrapiącgryącikopiąccaamiwywołującpoważneobrażenia
MówiiżebłgniekadeLangeacbyłabitadwaraywtygodniupre
cterylatapopredającejejlubyOjciecPiocierpiałniemiłoiernierąk
demonów podobnie jak wielu innych witych których wkrótce
przedstawimy.
Najwceniejyopitakichatakówdajenam w.Paweł , kiedy pie„by a
niewynoiłmniebytnioogromobjawieodanymiotałocieodlaciała
wyłannikatanaabymniepolickował– żebyminieunoiłpychąDlatego
trykrotnieproiłemPanaabyodedłodemnie”(2Kor127– 8).
Innymwcenymprykłademtakichatakówjettenprytoconywżywocie
w . Meinrada (797 – 861). PrzebywającwwojejputelninagóreMetelbył
narażonynaatakidużejgrupydemonówciemnociktórychmnogociniedało
ilicydGromadiłyiwokółniegoieptałydojegouuokropnegroby
Prybierałyprerażającywyglądrobiącprytymtylehałaużenawetdrewa
dawałyibydtymporuonewMeinradprecałyokretrwaniatego
dareniaachowywałpokójażwrecieodwiediłgoaniołktórydodałmu
otuchyiybkoodpdiłłeduchyktórejużnigdywicejgonienkały
Wżywocie w. Benedykta (480 – 550)cytamyodrceniuktóreotałoteż
opisane w Acta Sanctorum autortwabollandytówMożnatamprecytadże
kiedywBenedyktporapierwyprebywałwjakiniachwubiacokilka
kilometrów od Rymu diabeł dobre wiediał o dobru jakie akon w
BenedyktaucynidlaKociołaipróbowałroproydmyliwitegoLecten
wyiłeknależyocenidjako nieporadnyPodobnoatanmieniłiwkoa
któryacąłkrążydwokółputelnikaicaamibliżałitakbardożewity
mógłłatwociągołapadPonieważachowanieptakabyłonienaturalne
wityybkonabrałpodejreoiucyniłnakkryżaPodejreniapotwierdiły
ibokomomentalnieniknął lealedwiekoniknąłaatakowałagotak
ilnapokuaniecytajakiejwitycłowiekniedowiadcyłdotądnigdy .
3
Kiedywidiałonpewnąkobietiterałyduchniepokoiłjegowyobrani
smutnymwpomnieniemTąokaałąpiknociądiabełwnieciłwduyługi
Bożegotakgorącypłomieożeniebyłonwtanieopanowadjużognia
niecytejmiłociijużprawiewyciżonyprepokuatanawiałinad
opuceniemgrotyNatąpiłmomentolnieniaowieconyłakąnieba
pryedłnagledoiebieUjrawytamwpobliżubujneigtekrakijeżyni
pokrywobnażyłiatiruciłinagimidykolcejeżynilicieparących
pokrzyw. Tarałiwnichdługoigdywyedłbyłporanionynacałymcieleale
poarpanąkórąwyruciłercaranduypryjemnodatąpiłbólemto
zewntrneopareniepowodowanedobrowolnieprecierpieniewygaiło
płomieoktórywnimapłonąłiwtenpoóbwyciżyłpodtpgrechu Od
tegodniajakampóniejwierałiwoimucniomdotegotopniaotała
ujarmionapodnietamyłowociżenieodcuwałjejjużnigdywicej"Iwten
poóbkuonyilnieprediabłaOjciecmonatycymuachodniegoodniół
wycitwopopregest heroicznej ascezy.
Z historii o dominikaninie, w.PiotrzezWerony (1205 – 1252) dowiadujemy
iżeogromnetłumybierałyiabyułyedmodlitwwitegoPewnego
dniakiedytłumbyłażtakwielkiżewitymuiałmodlidinadworediabeł
podpotaciącarnegokoniawbiegłgalopemwtłumtratującwieleoóbwe
wytkichawbudająclkZanotowanoże„wityucyniłpoprotunak
kryża i jawa niknła a wycy gromadeni widieli jak nicym dym
rowiałaiwpowietru”
Dowiadujemyiojecejednejdokucliwocicynionejprediabłaaby
odciągnądwitegoodmodlitwyPewnegowiecorukiedy w.Koleta (1381 –
1447)cytaławójmodlitewnikłyduchdmuchnąłlampktórejużywała
witająapaliłaaleogieoponownieotałdmuchnityRajeceją
apaliłainowuotałagaonaDemonydiłniejiwkoocupopułlampi
wylałoliwnakiążkMimowytkowitapretrymałatewybrykie
pokojemicierpliwocią
w.Tereazvila (1515 – 1582) relacjonujeże„jednegodniabdącna
modlitwieujrałamobokiebiecartatrymającegowrkujakipapieri
drącego go wielką łocią na kawałki Wielką tego widenia miałam
pociechroumiejącniegożemodlitwamojaotaławyłuchana”Innym
raemwitaprebywaławoratoriumpowtarającjakiemodlitwygdy
„Wtemukaałidiabełiuiadłminakiążce”Pomylałażerobiłtoby
prekodidjejwdokooceniumodłówwitapie„Preżegnałamii
poedłobieZacłamnanowomodlitwyawnetionnanowoijawił
4
Powtóryłoitoetryrayiniemogłamnimdojddokoocapókigonie
pokropiłamwodąwiconą”
wTereawwojejautobiograiipieowoichmnogichdowiadceniach
diabłamiioichwideniachRelacjonujejednodarenie„którenapełniłomnie
lkiem”:
Wmiejcugdieprebywałamumarłcłowiekoktórymbyłomi
wiadomożeprewielelatbardołeżycieprowadiłalewotatnich
dwu latach pred miercią łożony chorobą dawało i że i
poniekąd poprawiłUmarłbepowiedimimotojednaknieądiłam
by dua jego miała byd potpiona Lec gdy prytpowano do
pochowaniaciałaujrałamwielkimprerażeniemgrajcartów
rucającychinanieigrakobieniegocyniącychpatwiących
inadnimiwielkimijakobywidłamijerobierającychGdyjeeccią
wykłymiobrdaminieionodogrobupodiwiałamwobiedobrod
Bogaiżtakiejnawetduyławocdaniedopucającbyludie
wiedieliżejetniepryjaciółkąJegoByłamnawpółprytomnaod
tego widoku Pre cały ca nabożeotwa żadnego carta nie
widiałamlegdyciałopucanodogrobubyłoichtamjużmnótwo
nielicone gotowych na porwanie go Patrąc na to prawie od
myłówodchodiłaminiemałomipotrebabyłomocynadobąaby
itymniedradidMylałamobiejakietammkicarcibdą
adawali tej duy kiedy już nad niecnym ciałem jej tak i
patwią
witadieliinamipewnągłbokąmylą„DałbyPanbytonaco ja
patrałam (tokropnod!)ujredmógłkażdyżyjącywtaniegrechuByłobyto
dlaniegojakądkutecnąpobudkądopoprawyżycia”
wTereaopowiadateżżepewnegoraudiabełbyłpryniejprepid
godin„mcyłmitakimitraliwymibólamiiudrceniamiwewntrnymii
ewntrnymiiżdawałomiiżeniewytrymam”Dodajeże„iotrypry
tymobecnetałyprerażoneiberadneijateżniewiediałamjakicymi
ratowad”wTereaużyławiconejwodyimodlitwabywalcydatakii
dokucliwediałaniałychduchów
wiadeklicnychobjawieoioobaktórejprewikodżyciatowaryyła
widialnaobecnodanioła w.FrancizkaRzymianka (1384 – 1440)takżebyła
niepokojona pre ucynki demonów które wielokrotnie próbowały
prekodidwjejmodlitewnymżyciuidobrocynnociJednocególnie
dokucliwedareniektórejednakwitapryjławielkąpokorąmiało
miejcekiedydiabełchwyciłjąawłoyuniółitrymaławieonąnad
prepaciąZdarenietrwałokilkaminutanimwewałaimiJeuaiotała
5
Zgłoś jeśli naruszono regulamin