porod_w_wodzie.pdf

(5431 KB) Pobierz
117052318 UNPDF
Cud narodzin
u
Pierwszy w Polsce
poród w wodzie
odbył się 1 stycznia
1996 r. pod
kierunkiem
prof. dra hab.
Tadeusza
Laudańskiego
w Klinice
Uniwersytetu
Medycznego w Łodzi.
Dziś coraz więcej
szpitali oferuje taką
możliwość, także
w małych miastach.
Warto więc poznać
wszystkie za i przeciw.
tekst: Grażyna Bruzik
W czasie porodu w wodzie wykorzy-
odczuwanie bólu, wpływa kojąco
na układ nerwowy, uspokaja i odpręża.
To wszystko ma istotne znaczenie dla
przebiegu porodu. Rodzące w ten spo-
sób kobiety spokojniej znoszą skurcze
i czują się bardziej swobodnie, niż ma
to miejsce przy porodach tradycyjnych.
Bardzo rzadko występują u nich ataki
nadpobudliwości czy też paniki. Poród
w wodzie zwykle jest krótszy (pierw-
sza faza przebiega bowiem szybciej),
mniejsza jest ilość podawanych leków.
Odczuwane przez rodzącą zmniejszenie
masy ciała umożliwia jej przybieranie
dowolnej pozycji w czasie porodu,
co również pomaga w łagodzeniu doznań
bólowych. W czasie wodnych porodów
rzadziej dochodzi też do urazów i nacię-
cia krocza – tkanki krocza w wodzie
łatwiej się bowiem rozluźniają.
556 M JAK MAMA
stuje się korzystne działanie ciepłej
wody na organizm człowieka. Rozluźnia
ona mięśnie i łagodzi napięcie nerwo-
wo-mięśniowe, co znacznie zmniejsza
117052318.002.png
d
AnnA SkotnickA, położna z 23-letnim stażem
Poród w wodzie jest porodem świadomym, wręcz celebrowanym.
Decydują się na niego kobiety czujące silną potrzebę urodzenia
dziecka w wyjątkowy sposób. Są przygotowane do porodu, rozumieją
i akceptują to, co dzieje się z ich ciałem, lepiej znoszą skurcze. Tak naprawdę poród
w wodzie jest alternatywą dla porodu w znieczuleniu – rodzące przyjmują mniej
leków, a mimo to słabiej odczuwają dolegliwości skurczowe. Pełniej przeżywają
każdą chwilę, są skupione na sobie i dziecku. Mimo, że poród w wodzie jest
poważnym wyzwaniem dla personelu medycznego – zasady są ściśle określone,
położna wszystkie czynności przy rodzącej (np. nacięcie krocza, podłączenie KTG)
wykonuje w pozycji kucznej lub na kolanach – warto go prowadzić. Chociażby po
to, żeby zobaczyć, że poród nie musi być bolesnym i pełnym stresu przeżyciem.
Może być pięknym doznaniem – zarówno dla matki, jak i dziecka.
zewnętrznych, takich jak dźwięki, świat-
ło czy zmiana temperatury, co zmniejsza
jego stres, a to z kolei sprawia, że szyb-
ciej adaptuje się do nowego środowiska.
poród w wodzie, trzeba bowiem wie-
dzieć, że powinien to być poród rodzin-
ny. Obecność osoby towarzyszącej jest
jednym z warunków (oczywiście, obok
zdrowotnych), jakie trzeba spełnić.
Jest to konieczne głównie dlatego, że
w przeciwieństwie do porodu tradycyj-
nego, nie wolno zostawić rodzącej
ani na chwilę samej, ponieważ przeby-
wa ona w wodzie. Gdyby np. zasłabła,
niesie to ze sobą większe ryzyko.
Osoba towarzysząca nie wchodzi
do wanny, ale pomaga rodzącej przy
wchodzeniu i wychodzeniu z niej czy
przyjmowaniu odpowiedniej pozycji.
Przygotowania do porodu
Czy wszystkie ciężarne mogą rodzić
w wodzie? Niestety, nie. W wodzie
mogą rodzić wyłącznie kobiety zakwa-
liikowane przez lekarza, z donoszoną
ciążą (powyżej 37. tygodnia). Przed
porodem w wodzie lekarz zleca wykona-
nie dodatkowych badań – po to, aby
wykluczyć infekcje i wykryć ewentual-
ne komplikacje. Rodzić w wodzie
nie można „z marszu” – tak jak to się
dzieje w przypadku większości porodów
tradycyjnych. Do tego porodu ciężarna
musi zostać specjalnie teoretycznie
przygotowana. Dlatego w większości
ośrodków, gdzie można rodzić w wodzie,
wskazane jest nie tylko spotkanie przed
porodem z lekarzem i położną, ale też
ukończenie przyszpitalnej szkoły
rodzenia. I to zarówno przez przyszłą
mamę, jak i osobę towarzyszącą (może
to być ojciec dziecka albo matka, siostra
lub przyjaciółka rodzącej). Planując
Łagodne narodziny
Poród w wodzie jest korzystny także dla
maluszka. Pozwala na znaczne złago-
dzenie szoku porodowego, gdyż dziecko
rodzi się do środowiska niewiele różnią-
cego się od tego, w jakim przebywało
przez dziewięć miesięcy w łonie matki.
Po wyjęciu z wody rozpoczyna oddycha-
nie w sposób łagodny. Mniej agresywne
jest działanie na noworodka bodźców
Przeciwwskazania
Jeśli przyszła mama cierpi na choroby
układu krążenia, ma problemy derma-
tologiczne lub z ciśnieniem krwi – nie
będzie mogła skorzystać z zalet poro-
du w wodzie. Wykluczają go również:
nieprawidłowe położenie płodu, krwa-
wienia, odpływanie wód płodowych.
Kobiety w ciąży mnogiej oraz te, które
przy poprzednim porodzie miały
cesarskie cięcie, także nie otrzymają
zgody od lekarza na taki poród.
M JAK MAMA
57
Mniej bólu, więcej spokoju
57
117052318.003.png
Za zgodą
lekarza
l Noworodek po urodzeniu nie może
znajdować się pod wodą dłużej niż jedną
minutę. Odcięcie pępowiny następuje
po wyjęciu dziecka z wody.
l Łożysko rodzi się poza wodą.
polega jedynie na tym, że wtedy drugi
okres porodu (a więc parcie i samo uro-
dzenie dziecka) odbędzie się tradycyjnie.
Lekarze zalecają rodzącym pobyt w wo-
dzie zwłaszcza przy bardzo bolesnych
skurczach macicy, nadmiernym pobudze-
niu i bardzo słabym postępie porodu.
doc. dr hab. n. med.
Jarosław KalinKa
specjalista ginekolog położnik,
Klinika Perinatologii Uniwersytetu
Medycznego w Łodzi
Ryzyko i komplikacje
Każdy poród niesie ze sobą pewne ryzy-
ko. Tak samo jest w przypadku porodu
w wodzie. Ponieważ woda rozszerza
naczynia obwodowe, może wystąpić
u rodzącej zwiększone krwawienie,
zwłaszcza jeżeli doszło do obrażeń (np.
w okolicy krocza). Może również wystą-
pić u niej przejściowe przyspieszenie
akcji serca czy spadek ciśnienia. Jeśli
poród jest prowadzony nieumiejętnie,
istnieje ryzyko, że dziecko przy pierw-
szym oddechu zaczerpnie wodę. Gdy
temperatura wody jest za wysoka – może
dojść do przegrzania noworodka i jego
niedotlenienia. Trzeba również pamię-
tać o tym, że w przypadku pojawienia się
komplikacji, w wodzie trudniej jest udzie-
lić szybkiej pomocy matce i dziecku.
Mimo wszystkich zalet, jakie ma poród
w wodzie, należy pamiętać o tym, że
rodzić w ten sposób mogą wyłącznie
kobiety do niego zakwaliikowane
przez lekarza, a więc ciężarne rela-
tywnie zdrowe, bez czynników ryzyka.
Tylko wtedy taki poród będzie bez-
pieczny zarówno dla matki, jak i dla
dziecka. Ważna jest silna motywacja
ciężarnej, przekonanie co do słuszno-
ści takiego wyboru. Decyzja o poro-
dzie w wodzie nie może być podjęta
pochopnie. Warto pamiętać o tym,
że zawsze mogą pojawić się nieprze-
widziane komplikacje, np. spadek
ciśnienia, zawroty głowy u rodzącej
czy np. zagrożenie niedotlenieniem
u dziecka. Wtedy przerywa się poród
w wodzie i kontynuuje go już poza
środowiskiem wodnym. Pozwala to
na szybkie udzielenie ewentualnej
pomocy medycznej.
Tu urodzisz w wodzie:
l Bełchatów, Szpital Wojewódzki
im. Jana Pawła II, ul. Czaplinecka 123.
l Bydgoszcz, Szpital Miejski im.
dr. E. Warmińskiego, ul. Szpitalna 19.
l Bytom, Szpital Kliniczny nr 2,
ul. Batorego 15.
l Gdańsk, Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny im. M. Kopernika,
ul. Nowe Ogrody 1/6.
l Gliwice, Szpital Wielospecjalistyczny,
ul. Kościuszki 1.
l Łódź, Szpital im. M. Madurowicza,
ul. Wileńska 37.
l Opole, Szpital Ginekologiczno-Położ-
niczy i Noworodków, ul. Reymonta 8.
l Poznań, Szpital im. F. Raszei,
ul. A. Mickiewicza 2.
l Puck, Szpital im. F. Żaczka, ul.1 Maja 13.
l Sieradz, Szpital im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego, ul. Armii Krajowej 7.
l Sokółka, Szpital Rejonowy,
ul. Sikorskiego 40.
l Tychy, Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny nr 1, ul. Edukacji 102.
l Wołomin, Szpital Powiatowy,
ul. Gdyńska 1/3.
Gdy nie możesz tak rodzić
Jeżeli nie kwaliikujesz się do wodnego
porodu, nie musisz całkowicie zrezygno-
wać z dobrodziejstw wody. O ile bowiem
nie każda rodząca ma szanse urodzić
dziecko w wodzie, o tyle każda może
skorzystać w pierwszym okresie porodu
(w czasie skracania i rozwierania się
szyjki macicy) z kąpieli wodnej. Różnica
W wannie i poza wanną
Oto, co jeszcze warto wiedzieć, zanim
zdecydujesz się rodzić w ten sposób.
l Przed porodem w wodzie konieczna jest
lewatywa. W przeciwnym razie doszłoby
do zabrudzenia wody, co mogłoby spowo-
dować infekcję u matki lub dziecka.
l Rodząca przebywa w wannie z wodą
o temperaturze 36–37°C i głębokości
50–60 cm. Sala porodowa jest ogrzana
do temperatury 24–26°C.
l Czas pobytu w wodzie nie może jed-
norazowo przekroczyć 60 minut.
l Przez cały czas porodu monitoruje się
stan płodu – kobieta jest podłączona do
aparatu KTG.
l W wannie przeprowadza się wszystkie
czynności medyczne. Jeśli jest konieczne
nacięcie krocza, wykonuje się je pod wodą.
Wodne dzieci
Dzieci urodzone wprost do wody mniej płaczą i są spokoj-
niejsze. Rodzą się szybciej (krótszy jest pierwszy okres poro-
du), a więc nie są tak zmęczone jak dzieci rodzone tradycyjnie.
Zaczerpnięcie pierwszego oddechu nie jest dla nich szokiem
– wchodzą w nową rzeczywistość stopniowo, bez stresu (drugi
okres porodu przebiega mniej dynamicznie). Tuż po narodzinach
położna kładzie dziecko w ramionach mamy, która jeszcze
w wannie może rozpocząć pierwsze karmienie.
Napisz do nas... jeśli urodziłaś w ten sposób i chcsz się podzielić swoimi przeżyciami.
Nasz adrs: „M jak mama”, ul. Kamionkowska 45, 03-812 Warszawa ; e-mail: redakcja@misiecznikmjakmama.pl
58
M JAK MAMA
WWW Obejrzyj ilm „Poród w wodzie” na www.jestem.pl w zakładce Mama i Tata.
117052318.004.png 117052318.005.png 117052318.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin