ACTIMEL, RED BULL - Wiesz czym cię trują.pdf

(34 KB) Pobierz
ACTIMEL, RED BULL - Wiesz czym cię trują
Wiesz czym ci ę truj ą ?
Opublikowano: 03.07.2008 | Kategoria: Zdrowie
ACTIMEL
Aspekty, które trzeba mieć na względzie spoŜywając Actimel.
Actimel dostarcza organizmowi bakterię zwaną L-casei. Ta substancia jest wytwarzana w
naturalny sposób przez 98% organizmów, lecz kiedy dostarcza się jej dodatkowo przez
dłuŜszy czas, organizm przestaje ją produkować i stopniowo „zapomina”, co musi robić i jak
robić, przede wszystkim u osobników poniŜej 14 lat.
W rzeczywistości (actimel) pojawił się jako lek dla tych niewielu ludzi, którzy nie wytwarzają
tej bakterii, ale ilość tych osób okazała się tak niewielka, Ŝe lek ten okazał się nieopłacalny.
By go zrobić opłacalnym sprzedano jego patent firmom Ŝywnościowym.
Departament Zdrowia zobowiązał Actimel (firmę produkującą) do zaznaczenia w swoich
reklamach, Ŝe produktu tego nie naleŜy spoŜywać przez dłuŜsze okresy i firma ta dopełniła
tego obowiązku, ale w formie tak zakamuflowanej, Ŝe Ŝaden z konsumentów nie zauwaŜy
tego ostrzeŜenia. (W kaŜdym kraju wykorzystuje się inne kruczki językowe… - przypis
tłumacza)
Jeśli któraś matka zdecyduje się na uzupełnienie diety Ŝywnościowej swojego dziecka
Actimelem, nie zauwaŜy Ŝadnego ostrzeŜenia o niestosowności jego uŜycia i nie dowie się, Ŝe
moŜe powodować powaŜną krzywdę w przyszłości, spowodowaną manipulacjami
reklamowymi, aby powiększyć zyski producentów.
RED BULL
Ten napój sprzedawany jest we wszystkich supermarketach naszego kraju… Nasze dzieci
mogą go spoŜywać, co moŜe skończyć się śmiercią!
Red Bull został stworzony, by stymulować mózg osób poddanych duŜemu wysiłkowi
fizycznemu i wielkim napięciom stresującym, ale nigdy by być konsumowanym jako napój
obojętny czy chłodzący.
Red Bull jest napojem energetycznym, który rozprowadzany jest po całym świecie z pomocą
sloganu: “Zwiększa wytrzymałość fizyczną, podwyŜsza zdolność koncentracji i szybkość
reakcji, dodaje energii i poprawia rześkość”. Wszystko to moŜna znaleźć na puszce Red Bulla
- “napoju energetycznego tysiąclecia”!
Red Bullowi udało sdię dotrzeć do prawie 100 krajów świata. Marka czerwonego byka
adresowana jest do dwóch grup konsumentów - młodzieŜy i sportowców, czyli do dwóch
atrakcyjnych segmentów, które zniewolono prez stymulację, którą powoduje ten napój.
Napój ten został stworzony przez Dietricha Mateschitza, przedsiębiorcę pochodzenia
austriackiego, który odkrył ten napój przez przypadek. Stało się to podazas podróŜy
słuŜbowej do Hong Kongu, kiedy pracował dla fabryki produkującej szczoteczki do zębów.
Plan na bazie przepisu, który zawierał kofeinę, i taurinę wywołał furorę w tym kraju. Słusznie
przewidział olbrzymi sukces tego napoju w Europie, gdzie na razie nie istniał ten produkt i co
więcej zobaczył wielką szansę przeistoczenia się w przedsiębiorcę.
Ale prawda o tym napoju jest inna: Francja i Dania właśnie zabroniły jego rozprowadzaniu,
ze względu n ato, Ŝe jest to śmiertelny koktajl, spowodowany zbiorem witamin mieszanym z
glucuronolactonem, produktem chemicznym wysoko niebezpiecznym, który został stworzony
przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych w latach sześćdziesiątych, aby
stymulować morale wojska ugrzęzłego w Wietnamie, który działał jako narkotyk
halucynogenny, zwalczający stres wojenny. Jednak jego efekty w organizmie okazały się tak
niszczycielskie, Ŝe został wycofany wobec wysokich wskaźników migreny, guzów
mózgowych i chorób wątroby, które występowały u spoŜywających go Ŝołnierzy. Mimo to, na
puszce Red Bulla moŜna znaleźć wśród składników glucuronolacton, skatalogowany
medycznie jako stymulant.
Na puszce Red Bulla nie figurują informacje nt. konsekwencji jego spoŜycia. W całej serii
ostrzeŜeń powinny pojawić się następujące:
1. Jest niebezpieczny dla zdrowia, jeśli po jego spoŜyciu nie wykonujesz ćwiczeń fizycznych,
poniewaŜ funkcja energetyzująca napoju przyspiesza rytm bicia serca i moŜe spowodować
nagły zawał.
2. SpoŜywanie grozi wylewem do mózgu, poniewaŜ Red Bull zawiera składniki, które
rozcieńczają krew, aby serce mogło łatwiej przetaczać krew podczas wzmoŜonego wysiłku
fizycznego, aby wysiłek był mniej wyczerpujący.
3. Zabronione jest mieszanie Red Bulla z alkoholem, poniewaŜ mieszanka ta zmienia napój w
“śmiertelną bombę”, która atakuje bezpośrednio wątrobę. “Zaatakowane” miejsca w wątrobie
nie podlegają regeneracji!
4. Jednym z podstawowych składników Red Bulla jest witamina B12, uŜywana w medycynie
do ratowania pacjentów w stanie nieprzytomności po spoŜyciu olbrzymich dawek alkoholu.
Stąd nadciśnienie i podobnego do alkoholowego stanu ekscytacji.
5. Regularne spoŜywanie Red Bulla wyzwala pojawianie się całej serii nieodwracalnych
chorób nerwowych i neurotycznych.
Wniosek? Red Bull to napój, który powinien zostać zabroniony, poniewaŜ często jest
mieszany z alkoholem i tworzy bombę zegarową dla organizmu. ZagraŜa przede wszystki
nastolatkom i dorosłym, którzy nie posiadają tej informacji.
Raport PHD Khalet Gebara MD z Kalifornii w USA (UCLA University)
Źródło: Centrum NiezaleŜnych Mediów - Polska , http://wolne-media.h2.pl/?p=4757
Zgłoś jeśli naruszono regulamin