poradnictwo.pdf

(1171 KB) Pobierz
SPIS TREŚCI
MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY
Departament Rynku Pracy
INFORMACJA
O REALIZACJI USŁUG PORADNICTWA ZAWODOWEGO
W URZĘDACH PRACY
W 2003 ROKU
Warszawa 2004 r.
1
SPIS TREŚCI
Lp.
TYTUŁ
Str.
I. WSTĘP
3
II. USŁUGI POWIATOWYCH I WOJEWÓDZKICH URZĘDÓW
PRACY W ZAKRESIE PORADNICTWA I INFORMACJI
ZAWODOWEJ W 2003 ROKU
7
1. Indywidualne poradnictwo zawodowe
9
2. Grupowe poradnictwo zawodowe
10
3. Badania testowe
10
4. Informacja zawodowa
11
5. Wyniki działania poradnictwa zawodowego dla klientów w
powiatowych urzędach pracy
11
III PODSUMOWANIE
13
IV ZAMIERZENIA W ZAKRESIE PORADNICTWA ZAWODOWEGO
W 2004 ROKU
16
Załącznik – Tabele 1 - 14
22
2
I. WSTĘP
Dynamiczne zmiany, jakie zachodzą na rynku pracy są przejawem intensyfikacji zmian
zachodzących w całej sferze życia społecznego jak i gospodarczego. Funkcjonowanie
w społeczeństwie wymaga coraz bardziej aktywnych zachowań, bycia w ruchu i ciągłego
podejmowania decyzji. Powstają nowe przedsiębiorstwa, upadają inne, zapotrzebowanie na
niektóre zawody zanika, powstaje zapotrzebowanie na nowe zawody, usługi. Wszelkiego
rodzaju wybory dotyczące kształcenia, zdobycia zawodu wymagają coraz większej wiedzy o
rynku pracy i rynku edukacyjnym. Potrzeby te wymuszają korzystanie z usług specjalistów –
doradców zawodowych. Dla zwiększenia skuteczności pracy doradców zawodowych
w szczególności służb zatrudnienia, wymagane jest stałe rozwijanie zaplecza metodyczno-
informacyjnego.
Dotychczasowe działania w zakresie poradnictwa zawodowego są kontynuowane
i wzbogacane, a zadania w tym zakresie realizuje Departament Rynku Pracy, w którym został
ulokowany Wydział Poradnictwa Zawodowego i Sieci Eures.
Działania Departamentu Rynku Pracy w zakresie poradnictwa zawodowego
Do podstawowych zadań Departamentu w szeroko rozumianym obszarze poradnictwa
zawodowego należy:
a) określanie kierunków rozwijania oraz doskonalenia informacji i poradnictwa
zawodowego,
b) opracowywanie i upowszechnianie standardów usług w zakresie poradnictwa
zawodowego prowadzonego przez centra informacji i planowania kariery zawodowej
i powiatowe urzędy pracy oraz kluby pracy,
c) monitorowanie skuteczności i analizowanie efektywności informacji i poradnictwa
zawodowego,
d) opracowywanie i administrowanie narzędziami poradnictwa zawodowego,
e) opracowywanie i upowszechnianie informacji zawodowych,
f) wykorzystanie, rozbudowa i aktualizacja baz danych programu komputerowego
Doradca 2000,
g) opracowywanie i upowszechnianie materiałów informacyjnych i szkoleniowych w
zakresie informacji i poradnictwa zawodowego dla kadry urzędów pracy,
3
h) prowadzenie prac związanych z aktualizacją Klasyfikacji Zawodów i Specjalności,
i) współpraca z organami zatrudnienia i organizacjami pozarządowymi, instytucjami i
partnerami społecznymi w zakresie rozwijania oraz doskonalenia informacji i
poradnictwa zawodowego,
j) współpraca międzynarodowa w zakresie informacji i poradnictwa zawodowego,
realizacja programów finansowanych ze środków pomocowych,
k) opracowywanie założeń i udział w opracowywaniu aktów prawnych dotyczących
informacji i poradnictwa zawodowego.
Zadania zrealizowane w 2003 r.
a) Przygotowano propozycje zapisów związanych z poradnictwem i informacją
zawodową do nowej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
regulującej działania rynku pracy.
b) Przygotowano do druku nową wersję podręcznika „Klub Pracy”.
c) Przygotowano do druku i wydano nową wersję „Przewodnika po Zawodach”. Nowy
„Przewodnik po Zawodach” wydany został w formie segregatorów. Dzięki temu
będzie możliwe częstsze aktualizowanie informacji zawartych w „Przewodniku...”,
w szczególności w zakresie danych na temat rynku pracy i płac.
d) Przygotowano i wydano zeszyt nr 25 „Planowanie Kariery Zawodowej część II” z
serii zeszyty informacyjno-metodyczne doradcy zawodowego.
e) Przekazywano do urzędów pracy testy zainteresowań i uzdolnień ogólnych i testy do
badania preferencji zawodowych.
f) Przygotowano koncepcję rozbudowy i aktualizacji baz danych programu
komputerowego Doradca 2000, który na co dzień wykorzystywany jest w pracy przez
doradców zawodowych w świadczeniu usług poradnictwa zawodowego dla klientów
urzędów pracy pod kątem wykorzystania Internetu jako nowoczesnego nośnika, który
pozwoli na dotarcie do znacznej liczby osób poszukujących informacji zawodowych.
g) W ramach projektu Narodowe Centrum Zasobów Poradnictwa Zawodowego
(NCZPZ) realizowanego jako projekt Programu Leonardo da Vinci zrealizowano
następujące zadania:
4
− W sposób ciągły gromadzone i upowszechniane były informacje nt.
działalności i wyników pracy Sieci Euroguidance, a także Programu Leonardo da
Vinci oraz innych programów i inicjatyw Komisji Europejskiej, i inne.
− Na bieżąco gromadzone i upowszechniane były informacje dotyczące
tworzenia
i
funkcjonowania
Portalu
Europejskiego
PLOTEUS
− Opracowano i wydano następujące specjalistyczne materiały dla doradców
zawodowych z serii Zeszyty informacyjno-metodyczne doradcy zawodowego:
• Zeszyt nr 23 Nowe trendy w poradnictwie zawodowym u progu XXI wieku,
• Zeszyt nr 24 Poradnictwo zawodowe na świecie – refleksje ze Światowego
Kongresu Poradnictwa Zawodowego ,
• Zeszyt nr 26 Dziesięć kroków do szkolenia. Przewodnik dla osób wybierających
szkolenie ,
− Opracowano i rozdano uczestnikom wszystkich seminariów specjalistyczne
materiały opracowane przez wykładowców do realizowanych przez nich zajęć.
− Opracowany został na zlecenie materiał do poradnika Po wiedzę i pracę do
Unii Europejskiej - Poradnik, w którym zawarto informacje przydatne dla osób, które
chcą wyjechać z Polski do innego kraju w Europie, aby uczyć się lub pracować.
Wydanie i dystrybucję Poradnika zaplanowano na początek 2004 roku.
− Wykonywano działania promujące poradnictwo w wymiarze europejskim
m.in. opracowano ulotki nt. NCZPZ, PLOTEUS; uruchomiono stronę internetową
NCZPZ w resorcie pracy www.praca.gov.pl/nczpz/, na bieżąco zawieszane są nowe
materiały.
− Zlecono dodruk 600 egzemplarzy podręcznika dla doradców zawodowych pt.
Psychologiczne podstawy wyboru zawodu . Podręcznik zostanie upowszechniony
wśród doradców zawodowych resortu pracy.
− Na bieżąco kontaktowano się i przekazywano odpowiedzi na zgłaszane z kraju
pytania klientów (pisemnie, e-mailem i telefonicznie).
− Zorganizowano seminaria dotyczące poradnictwa zawodowego w wymiarze
europejskim m.in. dotyczące portalu PLOTEUS.
g) W ramach projektu Transnacjonalne Poradnictwo Zawodowe zrealizowano
następujące zadania:
− Opracowano listę kompetencji eurodoradcy,
5
Zgłoś jeśli naruszono regulamin