Poradnictwo w Rynek pracy cz 1.pdf

(970 KB) Pobierz
Rynek nr 6 rew cz 1.p65
Spis treści
Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki .................................................... 5
Od Redakcji .................................................................................................... 7
Polityka rynku pracy
Polityka rynku pracy – Michał Boni ................................................................ 9
Dochody i wydatki Funduszu Pracy w latach 1990–2002 – Małgorzata
Ratuszniak, Tadeusz Olejarz ........................................................................... 20
Poradnictwo zawodowe
Raport krajowy o stanie poradnictwa zawodowego – Wojciech Kreft,
Anthony G. Watts ............................................................................................. 65
Pośrednictwo pracy w wymiarze międzynarodowym
EURES jako instrument realizacji prawa swobody przepływu pracowników
Irena Wolińska .............................................................................................. 127
Przygotowania do włączenia publicznych służb zatrudnienia w Polsce do sieci
EURES – Grzegorz Pragert ............................................................................ 145
Wpływ przystąpienia Polski do Unii Europejskiej na wielkość migracji siły
roboczej – Aleksandra Rogut ......................................................................... 173
Zezwolenia na pracę dla cudzoziemców w 2002 r. – Małgorzata Denkiewicz 186
Zatrudnienie sezonowe w Niemczech na przykładzie dawnego województwa
chełmskiego – Małgorzata Wójcik, Marcin Jaworek ...................................... 200
Europejski Fundusz Społeczny
Europejski Fundusz Społeczny – partnerstwo w projektach społecznych jako
instrument kształtowania współpracy – Gabriela Popowicz .......................... 215
3
42088916.023.png
Informacje – doniesienia – wiadomości bieżące
Szkolenie dla trenerów metody poradnictwa zawodowego przez telefon
Paulina Bogdańska ...................................................................................... 228
Sprawozdanie z rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami do pracy
w Niemczech – Marcin Jaworek ..................................................................... 231
Poradnictwo zawodowe w wymiarze japońskim Halina Łojek .................... 235
Konferencja nt. ”Career Guidance and Public Policy – Bridging the Gap”
Hanna Świątkiewicz-Zych ............................................................................... 241
Literatura o rynku pracy
Przegląd krajowy ............................................................................................. 246
Przegląd zagraniczny ....................................................................................... 252
Statystyka rynku pracy
Informacja o stanie bezrobocia we wrześniu 2003 r. ....................................... 269
Informacja o stanie bezrobocia w październiku 2003 r. .................................. 281
4
42088916.024.png
OBOWIĄZUJĄCE STAWKI, KWOTY, WSKAŹNIKI
(stan prawny na dzień 1 grudnia 2003 r)
I. Zasiłki, stypendia, dodatki, świadczenia.
[w złotych]
1. Zasiłki dla bezrobotnych:
– podstawowy (100%)
– obniżony (80%)
– podwyższony (120%)
503,20
402,60
603,90
2. Stypendia dla bezrobotnych absolwentów w okresie:
odbywania szkolenia (60% kwoty zasiłku podstawowego)
– odbywania stażu (100% zasiłku podstawowego)
kontynuowania nauki (w rejonach ,,zagrożonych” – 60% zasiłku
podstawowego)
302,00
503,20
302,00
3. Dodatek szkoleniowy dla bezrobotnych
(20% zasiłku podstawowego)
100,70
4. Zasiłek przedemerytalny:
– podstawowy – minimalny (120% zasiłku podstawowego)
– podwyższony – max 160% zasiłku podstawowego – (nie więcej
jednak niż 90% przec. wynagr. z ostatnich 12 m-cy zatrudnienia)
603,90
805,20
5. Świadczenie przedemerytalne (od 1.01.2002 r. – 80% kwoty
emerytury – nie mniej niż 120% i nie więcej niż 200% zasiłku dla
bezrobotnych)
wynikowo
(min od 603,90
max. 1.006,40 )
Zasiłki i świadczenia od 1 września 2003 r. zostały zwaloryzowane o wskaźnik wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2003 r. do II półrocza 2002 r., który wynosił – 1,0%).
Od zasiłku dla bezrobotnych powiatowe urzędy pracy opłacają składki na ubezpieczenie emerytalne
i rentowe w łącznej wysokości – 32,52%, a od stypendiów za okres odbywania szkolenia i stażu (dodat-
kowo na ubezpieczenie wypadkowe – 0,97%) tj. w łącznej wysokości – 33,49%.
II. Maksymalne kwoty, jakie mogą być refundowane z Funduszu Pracy
pracodawcom z tytułu zatrudnienia skierowanego bezrobotnego
(przez miesiąc, w pełnym wymiarze czasu pracy) w ramach:
1. Prac interwencyjnych ( wynagrodzenie i składki na ubezpieczenia
społeczne (tj. 503,20 + 89,97*)
593,17
2. Robót publicznych (50% przec. wynagrodzenia + składki na ubez-
pieczenia społeczne od wynagrodzenia podlegającego refundacji.
(tj.1.080,01 + 193,11*)
1.273,12
3. Zatrudnienia skierowanego absolwenta (wynagrodzenie i składki
na ubezpieczenia społeczne ( tj. 503,20 + 89,97*)
593,17
* /składki opłacane przez pracodawcę w wysokości ok. 17,88%; kwota zarówno składki na ubezpieczenie społecz-
ne jak też łączna kwota podlegająca refundacji z Funduszu Pracy – uzależniona jest od wysokości składki na ubez-
pieczenie wypadkowe płaconej przez pracodawcę, która od 1.01.2003 r. jest zróżnicowana (zależy od grupy działal-
ności – kategorii ryzyka). Refundacji na ubezpieczenie wypadkowe podlega kwota w wysokości faktycznie opłaconej od
refundowanego wynagrodzenia.
5
42088916.025.png 42088916.026.png 42088916.001.png 42088916.002.png 42088916.003.png 42088916.004.png 42088916.005.png 42088916.006.png 42088916.007.png 42088916.008.png 42088916.009.png
III. Pożyczki z Funduszu Pracy
1. Maksymalna kwota pożyczki dla bezrobotnych i pracodawców na
utworzenie jednego dodatkowego miejsca pracy (20 x 2.160,02 zł.)
2. Stopa oprocentowania kredytu lombardowego wynosi 6,75% (obowią-
zuje od 26.06.2003 r. – w związku z tym oprocentowanie pożyczek
z Funduszu Pracy w stosunku rocznym wynosi:
a) w rejonach „zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem struktu-
ralnym” – 30% zmiennej stopy oprocentowania kredytu lombardowego,
b) w pozostałych rejonach kraju – 50% zmiennej stopy oprocentowania
kredytu lombardowego.
43.200.40
2,025%
3,375%
IV. Wynagrodzenia, renty, emerytury, zasiłki
1. Najniższe wynagrodzenie (obowiązuje od 1.01.2003 r.)
(w I roku pracy – 80% tj. 640 zł., a w II roku – 90% tj. 720 zł.)
800,00
2. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracowników zatrudnionych
w gospodarce narodowej w III kw. 2003 r.
2.160,02
3. Najniższa emerytura , renta rodzinna i renta z tytułu całkowitej
niezdolności do pracy (obowiązuje od 1.03.2003 r.)
552,63
4. Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy
(obowiązuje od 1.03.2003 r.)
425,09
5. Kwota przychodu stanowiącego podstawę zawieszenia lub
zmniejszenia emerytury ( kobiety w wieku do 60 lat, mężczyźni do
65 ) lub renty wynosi:
– 70% przeciętnego wynagrodzenia
– 130% przeciętnego wynagrodzenia
1.512,10
2.808,10
6. Zasiłki:
a) pogrzebowy ( 200% przec. wynagrodzenia),
b) wychowawczy,
c) wychowawczy dla osób samotnie wychowujących dzieci,
d) rodzinny:
– na małżonka oraz pierwsze i drugie dziecko,
– na trzecie dziecko,
– na czwarte i kolejne dziecko.
e) pielęgnacyjny
zasiłek – a) obowiązuje od 1.12.2003 r. do 28.02.2003 r.; zasiłki – b,
c, d, – obowiązują od 1.06.2002 r. do 31.12.2003 r.; zasiłek e) obowią-
zuje od 1.03.2003 r.
4.320,04
318,10
505,80
42,50
52,60
65,70
141,70
V. DIETY i INNE
– dieta z tytułu podróży służbowej na terenie kraju (od 1.01.2003 r.) – 20 zł,
– zasiłek stały z pomocy społecznej (od 1.06.2002 r.) – 418,00 zł – stanowi podstawę wymiaru składki na
ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych nie pobierających zasiłku lub stypendium,
–składka na Fundusz Pracy 2,45% podstawy wymiaru,
składka na ubezpieczenie zdrowotne 8,0% podstawy wymiaru.
6
42088916.010.png 42088916.011.png 42088916.012.png 42088916.013.png 42088916.014.png 42088916.015.png 42088916.016.png 42088916.017.png 42088916.018.png 42088916.019.png 42088916.020.png 42088916.021.png
Od Redakcji
Drodzy Czytelnicy,
Otrzymujecie ostatni tegoroczny numer „Rynku Pracy”. Zawiera on bar-
dzo różnorodne materiały. Niektóre dotyczą generalnych ocen funkcjono-
wania polskiej polityki zatrudnienia w ostatnich kilkunastu latach, inne pod-
sumowują rolę Funduszu Pracy w aktywizowaniu bezrobotnych. Jeszcze inne
podkreślają znaczenie poradnictwa zawodowego czy też pośrednictwa pra-
cy na rynku europejskim. W sumie – jest to dobry materiał do przemyśleń
na przełomie roku. A ten przełom jest szczególnie ważny. Może nie od same-
go początku roku, ale – miejmy nadzieję – w stosunkowo krótkim czasie
wejdzie w życie nowa ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy. Pierwsza tak naprawdę nowoczesna, nastawiona na aktywizację,
a nie osłonę, dysponująca opisem wielu nowych instrumentów działania
na rynku pracy – ustawa przewodnik po polityce rynku pracy. Drugim zna-
czącym faktem, o którym na przełomie roku przychodzi nam myśleć – jest
wejście Polski do Unii Europejskiej. Z punktu widzenia rynku pracy
to kamień milowy. Do środków Funduszu Pracy dodane zostaną środki
z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach realizacji przedsię-
wzięć Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich stwo-
rzone zostaną nowe projekty i schematy postępowania w pracy z bezro-
botnymi.
Przy lekturze materiałów tego numeru miejcie Państwo to wszystko
na względzie.
Wszystkiego dobrego!
Redakcja
7
42088916.022.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin