Elastyczne formy pracy w praktyce doradczej.pdf

(2949 KB) Pobierz
17439577 UNPDF
17439577.005.png 17439577.006.png 17439577.007.png 17439577.008.png 17439577.001.png 17439577.002.png 17439577.003.png
ELASTYCZNE FORMY PRACY
W PRAKTYCE DORADCZEJ
Poradnik dla psychologów,
doradców zawodowych i personalnych
Redakcja naukowa
Michał Skarzy ń ski
Wy Ŝ sza Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
Białystok 2007
R ECENZJA :
Prof. dr hab. Zdzisław Czajka
R EDAKCJA NAUKOWA :
Michał Skarzy ń ski
Ɏ
Ɏ
Ɏ
Poradnik został opracowany przez zespół ekspertów
Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr
Małgorzata Ch ą dzy ń ska …..……….......……….............….……….…….... (4.2.)
Anastazja Hykiel …………….……………………..…...............….….…….. (4.1.)
Małgorzata Mozerys …………….…....…….........…….........….. (3.2., 5.1., 5.2.)
Beata Paul ………………………………........…..….......……..……… (Cze ść 2.)
Michał Skarzy ń ski ……….......…... (Cz ęść 1., 3.1., 5.1. oraz wst ę py do cz ęś ci)
Wywiad oraz opisy przypadków opracował Zespół doradców i psycho-
logów w składzie:
Aleksandra Grabowska, Anastazja Hykiel, Małgorzata Mozerys,
Wojciech Romatowski, Małgorzata Ś wistak, Urszula Zadykowicz.
Copyright © by W yŜsza Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
Białystok 2007
Ɏ
I S B N 9 7 8 - 8 3 - 8 7 9 8 1 - 6 8 - 6
Ɏ
Publikacja przygotowana w ramach Działania 3. projektu „Rodzic- Pracownik” realizowanego
przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej
EQUAL. Niniejsza publikacja moŜe nie odzwierciedlać poglądów Unii Europejskiej lub rządu pol-
skiego.
W YDAWNICTWO
WyŜsza Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
15-732 Białystok, ul. Choroszczańska 31
www..wse.edu.pl, e-mail: wydawnictwo@wse.edu.pl
P RZYGOTOWANIE DO DRUKU
Andrzej Zubrycki
D RUK
Podlaska Spółdzielnia PHU ul. 27 Lipca 40/3 15-182 Białystok
tel. (085) 675 48 02, fax (085) 685 48 02
17439577.004.png
SPIS TRE Ś CI
Wprowadzenie ................................................................................. 13
Słowo wstępne................................................................................. 17
Część 1 . PRACA ........................................................................... 25
1.1. Elastyczność pracy ............................................................ 20
1.1.1. Elastyczny pracodawca ..................................................... 25
1.1.2. Elastyczny pracownik ........................................................ 30
1.2. Plusy i minusy elastycznych form pracy............................. 35
Część 2. PRACODAWCA ............................................................ 57
2.1. Doradztwo personalne....................................................... 60
2.1.1. Usługi doradztwa personalnego......................................... 62
2.1.2. Funkcja personalna zarządzania ....................................... 70
2.2. Promocja elastycznych form pracy .................................... 93
Część 3. PRACOWNIK ................................................................ 99
3.1. Poradnictwo zawodowe ................................................... 101
3.1.1. Przedmiot poradnictwa zawodowego............................... 103
3.1.2. Nowe wartości poradnictwa zawodowego........................ 108
3.2. Predyspozycje zawodowe pracownika elastycznego ....... 116
Część 4. RODZINA .................................................................... 131
4.1. Poradnictwo psychologiczne............................................ 134
4.1.1. Problematyka pomocy psychologicznej
dla pracowników .............................................................. 135
4.1.2. Rozwój osobisty i zawodowy ........................................... 157
4.2. Rodzina i praca w ujęciu systemowym............................. 166
Część 5. RÓWNOWAGA ........................................................... 205
5.1. Godzenie Ŝycia zawodowego i rodzinnego
przez telepracę................................................................ 208
5.1.1. Instrumenty badawcze i doradcze.................................... 215
5.1.2. Opinie doradców.............................................................. 237
5.2. Opisy przypadków ........................................................... 258
Literatura cytowana........................................................................ 305
3
SZCZEGÓŁOWY SPIS CZ ĘŚ CI
Cz ęść 1. PRACA ........................................................................ 25
1.1. ELASTYCZNO ŚĆ PRACY ............................................. 28
1.1.1. Elastyczny pracodawca ................................................ 33
1.1.1.1. Outsourcing i kontraktowanie pracy ................................ 33
1.1.1.2. Praca tymczasowa.......................................................... 34
1.1.1.3. Zadaniowy czas pracy .................................................... 34
1.1.1.4. Praca na wezwanie......................................................... 35
1.1.1.5. WypoŜyczenie pracownika.............................................. 36
1.1.1.6. Praca na zastępstwo ...................................................... 36
1.1.1.7. RównowaŜny czas pracy ................................................ 36
1.1.1.8. Przerywany czas pracy ................................................... 37
1.1.1.9. Umowa zlecenie ............................................................. 37
1.1.1.10. Work-sharing .................................................................. 37
1.1.2. Elastyczny pracownik ................................................... 38
1.1.2.1. Job-sharing..................................................................... 39
1.1.2.2. Praca w niepełnym wymiarze.......................................... 40
1.1.2.3. Praca weekendowa ........................................................ 40
1.1.2.4. Ruchomy czas pracy ...................................................... 41
1.1.2.5. Indywidualny rozkład czasu pracy................................... 41
1.1.2.6. Telepraca........................................................................ 41
1.1.2.7. Samozatrudnienie........................................................... 42
1.2.
5
PLUSY I MINUSY ELASTYCZNYCH FORM PRACY ..... 43
Zgłoś jeśli naruszono regulamin