Biuletyn IPN 2008-11-12.pdf

(4542 KB) Pobierz
Biuletyn_11-12_2008_OKLADKA_1_OK.indd
NR 11–12 (94–95)
listopad–grudzień
2008
BIULETYN
BEZPŁATNY DODATEK
FILM DVD
„CUD NAD WISŁĄ”
BIULETYN
1918–2008
numer indeksu 374431
nakład 15000 egz.
cena 8 zł (w tym 0% VAT)
INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ
95790708.023.png 95790708.024.png 95790708.025.png 95790708.026.png
ODDZIAŁY IPN
ADRESY I TELEFONY
BIAŁYSTOK
ul. Warsztatowa 1a, 15-637 Białystok
tel. (0-85) 664 57 03
GDAŃSK
ul. Witomińska 19, 81-311 Gdynia
tel. (0-58) 660 67 00
KATOWICE
ul. Kilińskiego 9, 40-061 Katowice
tel. (0-32) 609 98 40
KRAKÓW
ul. Reformacka 3, 31-012 Kraków
tel. (0-12) 421 11 00
LUBLIN
ul. Szewska 2, 20-086 Lublin
tel. (0-81) 536 34 01
ŁÓDŹ
ul. Orzeszkowej 31/35, 91-479 Łódź
tel. (0-42) 616 27 45
POZNAŃ
ul. Rolna 45a, 61-487 Poznań
tel. (0-61) 835 69 00
RZESZÓW
ul. Słowackiego 18, 35-060 Rzeszów
tel. (0-17) 860 60 18
SZCZECIN
ul. K. Janickiego 30, 71-270 Szczecin
tel. (0-91) 484 98 00
WARSZAWA
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa
tel. (0-22) 526 19 20
WROCŁAW
ul. Sołtysowicka 21a, 51-168 Wrocław
tel. (0-71) 326 76 00
BIULETYN INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ
Kolegium: Jan Żaryn – przewodniczący,
Marek Gałęzowski, Łukasz Kamiński, Kazimierz Krajewski, Filip Musiał,
Barbara Polak, Leszek Próchniak, Jan M. Ruman, Norbert Wójtowicz
Redaguje zespół: Jan M. Ruman – redaktor naczelny (tel. 0-22 431-83-74), jan.ruman@ipn.gov.pl
Barbara Polak – zastępca redaktora naczelnego (tel. 0-22 431-83-75), barbara.polak@ipn.gov.pl
Andrzej Sujka – sekretarz redakcji (tel. 0-22 431-83-95), andrzej.sujka@ipn.gov.pl
Piotr Życieński – fotograf (tel. 0-22 431-83-95), piotr.zycienski@ipn.gov.pl
sekretariat – Maria Wiśniewska (tel. 0-22 431-83-47), maria.wisniewska@ipn.gov.pl
Projekt grafi czny: Krzysztof Findziński; redakcja techniczna: Andrzej Broniak;
łamanie: Wojciech Czaplicki
Adres redakcji: ul. Hrubieszowska 6a, Warszawa
Adres do korespondencji: ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa
www.ipn.gov.pl
Druk: „2 K” s.c., ul. Płocka 35/43, 93-134 Łódź
ADRESY I TELEFONY
ODDZIAŁY IPN
95790708.001.png 95790708.002.png 95790708.003.png 95790708.004.png 95790708.005.png 95790708.006.png 95790708.007.png 95790708.008.png 95790708.009.png 95790708.010.png 95790708.011.png 95790708.012.png 95790708.013.png 95790708.014.png 95790708.015.png 95790708.016.png 95790708.017.png 95790708.018.png 95790708.019.png
BIULETYN
N R 11 – 12 (94 – 95)
LISTOPAD–GRUDZIEŃ
2008
SPIS TREŚCI
ROZMOWY BIULETYNU
Różnymi drogami do niepodległości. Z Krzysztofem Kawalcem,
Włodzimierzem Suleją i Pawłem Wieczorkiewiczem
rozmawia Marek Gałęzowski .................................................................... 4
KOMENTARZE HISTORYCZNE
Piotr Cichoracki – Bajończycy. Polscy ochotnicy w armii francuskiej
w latach 1914–1915 ................................................................................... 24
Daniel Koreś – Zerwane pęta.............................................................................. 31
Hubert Kuberski – Ginęli za Cieszyn. Walki czesko-polskie w 1919 roku ....39
Sebastian Rosenbaum – Górny Śląsk na zakręcie. Konfl ikty narodowe
i społeczne na pruskim Górnym Śląsku w latach 1918–1919 .......... 48
Krzysztof Hoff – Powstańcze skrzydła ................................................................ 57
Aleksandra Pietrowicz – Pamięć, która krzepiła i zobowiązywała.
O powstaniu wielkopolskim w latach okupacji 1939–1945.............. 63
Paweł Wieczorkiewicz – Rok 1920. Trudne zwycięstwo .................................... 71
Norbert Wójtowicz – Płoccy harcerze w wojnie polsko-bolszewickiej ......... 82
Mariusz Żuławnik – Dziesięciolecie Niepodległej ............................................ 87
Piotr Gontarczyk – Zwyczajna agentura............................................................. 92
Marek Gałęzowski – Na wzór Orląt lwowskich ................................................. 97
RECENZJE
Marek Gałęzowski – Kazimierz Sosnkowski – mąż stanu ............................. 137
Andrzej Paczkowski – Spoko, to tylko monografi a ......................................... 140
Marek Czachor – Lektura obowiązkowa, acz przygnębiająca................... 143
1
INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ
SYLWETKI
Jerzy Kirszak – Współtwórca niepodległości.
Kazimierz Sosnkowski do 1918 roku ................................................... 106
Michał Kurkiewicz – Urodzony 11 listopada .................................................... 117
Norbert Wójtowicz – Trzej generałowie............................................................ 124
Krzysztof Polechoński – Zapomniana legenda.
O Eugeniuszu Korwin-Małaczewskim ................................................... 129
WYDARZENIA
95790708.020.png
95790708.021.png
95790708.022.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin