Męczeństwo i śmierć Maniego (Psalm Bema CCXXV).pdf

(83 KB) Pobierz
Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 36,2 (2003)
Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 2003, t. 36, z. 2, s. 504–508
Ks. ROMAN SZMURŁO
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
MĘCZEŃSTWO I ŚMIERĆ MANIEGO
(PSALM BEMA CCXXVI).
WSTĘP, KOMENTARZ I TŁUMACZENIE
Z JĘZYKA KOPTYJSKIEGO
WSTĘP
W 1930 r. prof. Carl Schmidt odkrył w Egipcie pewną liczbę koptyjskich
kodeksów papirusowych, które zidentyfikował jako manichejskie. Kodeksy
te znalazły się w dwóch kolekcjach zbiorów: Chester Beatty Collection
i Berlin Akademie. Wkrótce przystąpiono do publikacji odkrytych papiru-
sów. Hans Jakob Polotsky wydał pierwszą część zbiorów z kolekcji Chester
Beatty pt. Homilie Manichejskie 1 . Wkrótce potem, w 1935 r., opubliko-
wano część z berlińskiej kolekcji: Kephalaia 2 . Kolejną cześć kolekcji
manichejskiej, zatytułowaną Manichejska Księga Psalmów , wydał C. R.
C. Allberry 3 .
Była to właściwie druga część Księgi Psalmów. Część kodeksu, będą-
cego podstawą edycji, odnaleziono na targu w Kairze. Był on podzielony
na kilka niezależnych fragmentów, z których wiele znajdowało się w stanie
uniemożliwiającym odczytanie. W latach 1931–1934 rekonstrukcji tek-
stu podjął się niemiecki konserwator z Muzeum Egipskiego w Berlinie,
dr Hugo Ibscher. Wyróżnił 120 następujących po sobie arkuszy 4 . Podobnie
jak inne, wzmiankowane już, części korpusu dzieł manichejskich, tak
i Księga Psalmów pochodzi z drugiej połowy IV w. 5 C. R. C. Allberry
przypuszcza, iż misjonarze manichejscy przynieśli księgi spisane w języku
syryjskim. Następnie przetłumaczono je na grecki, a gdy greka stawała się
coraz mniej zrozumiała dla mieszkańców Egiptu, dokonano ponownego
tłumaczenia, tym razem z języka greckiego na koptyjski 6 . Księga Psalmów
zawiera 289 ponumerowanych utworów. Prawie wszystkie, z wyjątkiem
1 Manichäische Homilien . Bd. I, Stuttgart 1934.
2 Kephalaia , Hrsg. C. Schmidt, H. J. Polotsky, A. Böhlig, Lieferungen 1–8. Stuttgart 1935–
1937.
3 A Manichean Psalm-Book, Part II, ed. by C. R. C. Allberry with a contribution by Hugo Ibscher,
W. Kohlhamer/Stuttgart 1938 [dalej: Allberry].
4 Por. Allberry, VI.
5 Por. Allberry, XIX.
6 Allberry, XIX.
MĘCZEŃSTWO I ŚMIERĆ MANIEGO (PSALM BEMA CCXXVI)
505
Psalmów Tomasza (s. 203–227), mają cechę wspólną: każdy zakończony
jest doksologią ku czci Boga, Jezusa, Maniego, „Wybranego” i pewnej licz-
by manichejczyków, którzy prawdopodobnie ponieśli śmierć męczeńską 7 .
Wśród utworów różnego autorstwa wyróżniamy 22 psalmy Bema 8 . Nie
znamy imienia autora tych utworów. Cechą charakterystyczną tej grupy
psalmów jest występowanie pewnych słów i fraz zapisywanych od połowy
strony w kierunku na prawo na początku większości psalmów 9 . Niektóre
frazy stanowią mieszankę słów greckich i koptyjskich 10 . C. R. C. Allberry
przypuszcza, iż stanowią one pozostałość tekstu greckiego, z którego tłu-
maczono na język koptyjski 11 .
Psalm CCXXVI ukazuje ostatnie dni życia oraz śmierć Maniego 12 .
Początek psalmu precyzuje dzień, w którym Mani stanął przed oprawcami.
Stało się to we wtorek, czwartego dnia miesiąca Phamenoth o godzinie
jedenastej przed południem (18’5–8). W dalszej części Psalmu zawarta jest
modlitwa Maniego (18’9–19’28). Mani, zwracając się do Boga, opisuje
swoje cierpienia duchowe i fizyczne, jakich doznał z rąk swoich siepaczy.
Prosi Boga, aby uwolnił go od cierpień (18’11–12). Opisuje przebieg poj-
mania i traktowanie przez żołnierzy. Można zauważyć wyraźne odniesienia
do Izajaszowych pieśni o Cierpiącym Słudze Jahwe (18’20–22). Informuje,
iż od dnia pojmania do dnia ukrzyżowania minęło dwadzieścia sześć dni
(19’3–4). Cierpienia Maniego wzbudzały wielkie współczucie i płacz jego
uczniów (19’7–10). Opisuje także moment śmierci, przejścia z tego świata
do Boga (19’22–28). Narrator psalmu mówi o pohańbieniu ciała Maniego
po śmierci; jego ciało z odciętą głową zostało zawieszone w miejscu pu-
blicznym (19’29–31). Psalm kończy się wezwaniem wiernych do modli-
twy (20’1–14) oraz doksologią ku czci Maniego oraz wszystkich świętych.
Wspomina także nieznaną bliżej Marię (20’15–17).
Wydania Tekstu
A Manichean Psalm-Book , Part II, ed. by C. R. C. Allberry with a contri-
bution by Hugo Ibscher, W. Kohlhamer/Stuttgart 1938, s. 18–20.
Przekłady nowożytne
Angielski: A Manichean Psalm-Book , Part II, ed. by C. R. C. Allberry
with a contribution by Hugo Ibscher, W. Kohlhamer/Stuttgart 1938, s. 18–
20.
7 Por. Allberry, XX.
8 Święto Bema jest odpowiednikiem chrześcijańskich świąt Zmartwychwstania. Było ono ob-
chodzone w marcu, trwało kilka dni. W trakcie obchodzonych uroczystości liturgicznych śpiewano
niektóre psalmy. Por. Allberry, XX p. 6.
9 Por. s. 7’11; 14’19; 27’16, Allberry, XXI.
10 Por. s. 30’21; 36’13, Allberry, XXI.
11 Allberry, tamże.
12 Śmierć Maniego została także opisana w III homilii manichejskiej, której fragmenty zostały
przeze mnie przetłumaczone. Zob. R. S z m u r ł o, Śmierć Maniego, (z III homilii manichejskiej)
wstęp, komentarz i tłumaczenie z języka koptyjskiego , „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne”
2002, t. 35, z. 2, s. 291–297.
506
Ks. ROMAN SZMURŁO
Włoski: A. M a g r i s (a cura di), Il manicheismo, Antologia dei testi,
Vago di Lavagno 2000, Morcelliana, s. 113–115.
PRZEKŁAD
Wszystkie tajemnice wypełniły się w tobie, Ojcze nasz [...], nasz Panie Mani.
[...].
W dniu krzyża oddał się władzom 13 , drugiego dnia po niedzieli on [...].
Czwartego dnia miesiąca Phamenoth 14 (o jedenastej godzinie dnia).
Wydał się na śmierć [...].
Błogosławiony 15 nasz ojciec Mani zgiął kolana, błagając o zmiłowanie, wołał do
Boga: „Otwórz mi drzwi i uwolnij mnie od moich cierpień 16 !”.
Władcy 17 ziemi osądzili mnie w swoim gniewie [...].
[...] ich kłamliwe słowa, przez słowa [...].
Ci, którzy zwykle przekształcają i zmieniają to 18 , co jest słodkie i czynią je gorz-
kim 19 .
W dniu, w którym przywiedziono mnie przed oblicze sędziego, [...].
[...] mocno i [...] wszyscy [...] nikt z nich mi nie dopomógł.
Wszyscy bezbożni 20 mnie osądzili, niegodziwi, kreatury grzechu 21 .
Pochwycili mnie pośród całego tłumu jak owcę, która nie ma pasterza 22 .
Błyszczeli (?) 23 wokół mnie jak osy, ryczeli wokół mnie jak lwy, mówiąc do mnie
głośno 24 : „Nie podoba się nam, abyś ty robił te rzeczy”.
Uczynił zło nade mną w swoim gniewie 25 .
Powziął zamiar 26 nade mną wraz ze starszymi 27 .
19 Dosł. „i uczynić go tym, co jest gorzkie” – {ns}eeew Mpetsaée , Allberry, 18’15–16.
20 Nanomos , Allberry, 18, 20.
21 Dosł. „stworzenia grzechu” – N po Nte pnabe , Allberry, 18’20–21. A. Magris oddaje
słowo „ Npo ” terminem „synowie”. Por. A. Ma g r i s, Il manicheismo ..., s. 114. Jednak, moim
zdaniem, termin ten posiada charakter bardziej pejoratywny. Allberry przetłumaczył powyższe słowo
„the creatures” – stworzenia, ale też kreatury, termin o wyraźniej pejoratywnym wydźwięku. Por.
Allberry, 18b’20.
22 Dosł. „Nie mająca pasterza” – emNtew menhy , Allberry, 18, 22.
23 Termin boyboy „świecić, błyszczeć”, „glitter, shine”, za W. E. Crum, A Coptic Dictionary.
Compiled with the help of many scholars , Oxford 1939, 28a. Być może, bardziej do tego kontekstu
pasowałby termin „brzęczeli”. Jednak w żadnym znanym tekście koptyjskim w tym znaczeniu nie
występuje.
24 Dosł: „wielkim głosem” – noynaq Nsmh , Allberry, 18, 24.
25 „Uczynił”; autor psalmu wspomina o królu.
26 Dosł. „naradził się” – ajsa ne , Allberry, 18, 25.
27 megistanos – urzędnik, dostojnik ( Podręczny słownik koptyjsko-polski , opr. A. Dembska,
13 Tekst jest w tym miejscu zniszczony. oysia jest końcówką lakuny. C. R. C. Allberry przy-
puszcza, iż jest to słowo ejoysia , tłumacząc je jako „władze”. Por. Allberry, s. 18’6. Natomiast
Aldo Magris, potwierdzając występowanie oysia , uważa, iż należałoby raczej przetłumaczyć ten
wyraz jako „moce” (Potenze), czyli nie w znaczeniu administracyjnym, lecz bardziej mistyczno-
-teologicznym. Por. A. M a g r i s (a cura di), Il manicheismo, Antologia dei testi, Vago di Lavagno
2000, Morcelliana, 113. Przychalam się bardziej do przypuszczenia C. R. C. Allberry.
14 Czyli w lutym–marcu, za A. M a g r i s, Il manicheismo ..., p. 125 .
15 makarios , Allberry, 18’9.
16 Dosł. „daj mi uwolnienie” – Nk< NhI NoyastN abal , Allberry, 18’11.
17 Dosł. „Archonci” – narxvn , Allberry, 18’13.
18 Dosł. „zwykle zamieniają i zmieniają” – eéaypvne Nseéibe , Allberry, 18’15.
MĘCZEŃSTWO I ŚMIERĆ MANIEGO (PSALM BEMA CCXXVI)
507
Przyrzekł mi na zbawienie swojego ojca 28 : „Odtąd nie zostawię ciebie na świecie”.
Położyli mnie na żelazo jak grzeszników.
Związali mnie jako złodzieje, osądzili mnie jak [...] jak czarownicy.
Od dnia, w którym mnie związali, aż do dnia krzyża, co wszystko stanowi dwa-
dzieścia sześć dni 29 , trzymając straż 30 nade mną nocą i dniem, wyznaczając
straże, które mnie strzegły 31 .
Nałożyli mi na szyję sześć żelaznych łańcuchów i związali mnie łańcuchami.
Podczas gdy wszyscy Wybrani płakali i Katechumeni 32 , widząc moje cierpienia,
które znosiłem 33 .
Ci wszyscy grzesznicy nie pozwolili mi ujrzeć 34 moich synów i moich uczniów,
i moich pasterzy, i moich biskupów, gdy ujrzeli ich idących do mnie 35 .
Od dnia wielkiego prześladowania 36 aż do dnia krzyża jest sześć lat.
Przeżyłem je 37 , przechodząc wśród świata jakby więźniowie wśród obcych.
Poruszyli się, zadrżeli, nawet Moce Złego.
Zwrócili swe miecze przeciwko pokornemu człowiekowi 38 .
I rzeczywiście nie chcieli widzieć mnie na ulicach swoich miast.
Oto niebo i ziemia i dwie latarnie, które świadczą o mnie w górze, że ja czyniłem
dobro wśród nich 39 , ale oni w swoim okrucieństwie ukrzyżowali mnie.
Spojrzałem na bliźniaka (towarzysza) 40 moimi oczami i dostrzegłem mojego
Chwalebnego Ojca, tego, który strzeże mnie zawsze, jak otwiera przede mną
bramę w kierunku wysokości.
Wyciągnąłem moje ręce i wzniosłem ku niemu modlitwę 41 , ukląkłem i oddałem
cześć, bym mógł ściągnąć obraz ciała, a przywdziać kształt człowieczeń-
stwa 42 .
Oto jego ciało zostało wystawione w mieście grzeszników, po tym jak odcięli jego
głowę i zawiesili ją pośród tłumu.
[...] Wybrani i Katechumeni... ich wielki pasterz, który wstąpił do nich.
Kiedy Umiłowany wstąpił do nieba [...], ustanowił [...], że jego wybrani [...].
Dniem i nocą [...].
W. Myszor, Warszawa 1996, 63a).
28 Król Bahram miałby tu przyrzekać na pamięć swego ojca Szapura, że zabije Maniego. Por. A.
Magris, Il manicheismo ..., p. 126.
29 éay apoy throy a oytese N ooye , Allberry, 19’3–4.
30 Dosł. „strzegąc” – eyrais , Allberry, 19’4.
34 Dosł. „abym ujrzał” – atraney (infinitivus causativus), Allberry, 19’9.
35 Ntaroyney aray eynhy éarai , Allberry, 19,11. Mani został aresztowany i wtrącony
do więzienia kilka dni po przybyciu do Gundeszapur. Ostatniego dnia przed śmiercią prawdopodo-
bnie odwiedzili go niektórzy z uczniów. Por. A. M a g r i s, Il manicheismo ..., p. 128.
36 dogmos , Allberry, 19’12.
37 To jest. lata.
38 Dosł. „przeciwko temu, który jest pokorny” – a NpetabiaIt , Allberry, 19’17.
39 Dosł. „to, co jest dobre” – mpetant oytvoy , Allberry, 19’20–21.
40 Termin saié występuje jedynie w tekstach manichejskich. Crum tłumaczy go „double”, „to-
warzyszący”. Por. W. E. Crum, A Coptic Dictionary ..., 374b.
41 Dosł. „modliłem się” – aiélhl , Allberry, 19’25.
42 psxhma NtmNtrvme , Allberry, 19’27–28.
31 Dosł. „strzegący mnie” – eyrais arai , Allberry, 19’5.
32 „Wybrani płakali i Katechumeni” – NsvtP throy rime mNNkathxoymenos ,
Allberry, 19’7–8.
33 Dosł. „w których byłem” – e<éoop N htoy , Allberry, 19’8.
508
Ks. ROMAN SZMURŁO
Wyciągnijcie wasze ręce, wszyscy Wybrani i Katechumeni wiary 43 i módlcie [...].
Waszych modlitw, aby ojciec chwały dał wam [...].
[...], którzy na mnie patrz... [...] światło tych, którzy są w Kościele [...], którzy
czuwają nad nią nocą i dniem.
Chwała i zwycięstwo naszemu Panu Maniemu, Duchowi prawdy, który pochodzi
od Ojca, i wszystkim jego świętym Wybranym. Zwycięstwo dla duszy Marii.
43 nkathxoymenos Mpna te , Allberry, 20’8–9.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin