Dialog Zbawcy.pdf

(104 KB) Pobierz
Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 36,2 (2003)
Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 2003, t. 36, z. 2, s. 490–503
Ks. WINCENTY MYSZOR
Uniwersytet Śląski w Katowicach
DIALOG ZBAWCY.
WSTĘP I TŁUMACZENIE UTWORU Z BIBLIOTEKI
Z NAG HAMMADI ( NAG HAMMADI CODEX III, 5)
Dialog zbawcy (Dial) 1 jest piątym i ostatnim utworem spisanym w ko-
deksie III, na stronach 120–147. Jest to utwór, który nosi oryginalny tytuł
odnotowany w rękopisie na początku i na końcu tekstu. Tekst zapisany w III
kodeksie jest jedynym poświadczeniem istnienia tego utworu. Brak jakich-
kolwiek wzmianek czy bezpośrednich cytatów tego utworu w źródłach
zewnętrznych. Można przypuszczać, że podobnie jak inne utwory z Nag
Hammadi Dialog zbawcy jest tłumaczeniem greckiego oryginału na język
koptyjski. Powstanie biblioteki z Nag Hammadi datuje się na połowę IV w.
Tłumaczenie na koptyjski powstało w okresie ante quem połowy IV w.
Kwestia datacji greckiego oryginału, czyli czasu powstania post quem,
zależy od elementów treści i jej interpretacji przez komentatorów. Kodeks
III został bardzo poważnie uszkodzony: na początku strony 5–8 i 21–24
są prawie nieczytelne, pod koniec strony 117–132 i 133–144 zawierają
poważne luki. Dialog zbawcy (120,1–147,23) został tymi stratami najbar-
dziej dotknięty 2 . Niektóre fragmenty pojawiły się niezależnie od zbioru
w Beinecke Library 3 . Tłumaczenie polskie odwołuje się do wydania w serii
Nag Hammadi Studies 4 , ale także do niektórych rekonstrukcji i tłumaczeń
na nich opartych 5 . Rękopis w całości, razem z biblioteką z Nag Hammadi,
1 Skróty cytowania pism z Nag Hammadi zaproponowałem w: W. M y s z o r, Anapausis w telogii
chrześcijańskich gnostyków , Warszawa 1984, s. 28 n. (Studia Antiquitatis Christianae 5). Stosuję je
we wszystkich moich publikacjach na temat Nag Hammadi.
2 Luki tekstu zaznaczam umownie [...], niezależnie od liczby liter czy wyrazów, których bra-
kuje. Rekonstrukcje w oryginale, a stąd i w tłumaczeniu, umownie umieszczam również w [ ].
Informacje w ( ) dotyczą stron i wierszy na stronie. Wiersze podaję dla orientacji tylko (1, 5, 10, 15,
20). Przejąłem także z pierwszego wydania podział na logia analogicznie do Ewangelii Tomasza
(1–104) .
3 Por. S. E m m e l, A Fragment of Nag Hammadi Codex III in the Beinecke Library : Yale
Inv.1784, „Bulletin of the American Societyof Papyrologists” 1980, 17, s. 53–60.
4 S. Emmel, H. Koester, E. Pagels, Nag Hammadi Codex III,5, The Dialogue of the
Savior , Lieden 1984 (Nag Hammadi Studies 26); P. L é t ourneau, Le dialoge du Sauveur (NH
III, 5) . Texte établi, traduit et présenté, Bibliothèque Copte de Nag Hammadi, Quebec 2003 (przed
polskim opracowaniem nie było mi dostępne).
5 R. S c h a r r o n, Concordance des Textes de Nag Hammadi Le Codex III , Louvain–Paris 1995;
H. M. Schenke, Recenzja wydania Emmela , „Enchoria” 1986, 14, s. 175–187; P. L é t o u r n e a u,
Traditions johanniques dans le Dialogue du Sauveur (NH III,5) , „Muséon” 1997, 110, s. 33–61;
DIALOG ZBAWCY
491
znajduje się w Muzeum Koptyjskim w Kairze. Jeśli chodzi o tłumaczenia
i opracowania tego utworu, Dialog zbawcy nie ma obszernej literatury. Poza
opracowaniami związanymi wprost z tekstem, to jest z kwestią datacji czy
budowy literackiej, najczęściej podejmowanym tematem, na marginesie
obszerniejszych studiów, jest przede wszystkim problem związków tego
utworu z tradycją nowotestamentalną 6 .
1. BUDOWA LITERACKA
Utwór zgodnie z tytułem jest dialogiem typu erotapokrisis, to znaczy
opartym na schemacie pytanie–odpowiedź. Jest to forma typowa dla litera-
tury gnostyckiej. Dialog zbawcy wyróżnia się jednak od innych utworów
typu dialogowego 7 . Nie obejmuje ram dialogu. Autor nie podał okoliczno-
ści rozmowy zbawcy z uczniami. Nie wiadomo, czy dialog prowadzi zbaw-
ca po zmartwychwstaniu, jak w niektórych utworach z Nag Hammadi, czy
przed zmartwychwstaniem. Po zaznaczonym tytule następuje dłuższa mo-
wa zbawcy (120,2–124,22), w której pojawia się modlitwa (121,5–122,1)
i następuje dialog zbawcy z uczniami (124–147), w którym uczestniczą
przede wszystkim Mateusz, Juda (Tomasz) i Maria (Magdalena). Dialog
kilka razy przerwany jest opisem zachowań: Juda upada na kolana i oddaje
cześć zbawcy (131,16–18), zbawca bierze do ręki kamień (132,24–133,1),
pod długiej mowie zbawcy Juda ma wizję (134,24–136,5). W 136,1–5
zdaje się pojawia się zakończenie dialogu, ale Pan zwraca się jeszcze raz
do uczniów. Przerywa wizję (136,17 i nn.). Pojawiają się zatem pewne
znaki w konstrukcji utworu, które mogą wskazywać na różne pochodzenie
niektórych części. E. Pagels i H. Koester proponują wydzielić fragmenty,
które – być może – są starsze od tej postaci utworu, która występuje w Nag
Hammadi, a mianowicie:
1) 120,2–124,22, część pochodząca od redaktora tekstu, którą charakte-
ryzuje użycie określenia „zbawca” („soter”) w odróżnieniu do pozostałych
części, gdzie pojawia się „Pan”. Treść dotyczy dialogu na temat wędrówki
S. Petersen, Zitate im Dialog des Erlösers (NHC III,5), Ägypten und Nubien in spätantiker und
christlicher Zeit, Akten des 6. Internationelen Koptologenkongresses, Münster 20–26 Juli 1996 , Bd.
2, Wiesbaden 1999, s. 512–522; S. P etersen, H. G. Bethge, Nag Hammadi Deutsch , Bd. I,
Koptisch-Gnostische Schriften II , Berlin 2001, s. 381–397.
6 Poza wspomnianym wyżej kwestią związków z Nowym Testamentem zajęli się H. Koester,
E. Pagels: we wstępie editio princeps S. Emmela; B. B l a t z, Der Dialog des Erlösers , [w:] Neu-
testamentliche Apokryphen in deutscher Übersetzung , Bd. I, Evangelien , 5. Ausg., Tübingen 1987,
s. 245–253; S. P etersen, „ Zestört die Werke der Weiblichkeit” Maria Magdalena, Salome und
andere Jüngerinnen Jesu in christlich-gnostischen Schriften , Leiden 1999, s. 79–90 (Nag Hammadi
and Manichaean Studies 48); C. M. T u c kett, Nag Hammadi and The Gospel Tradition. Synoptic
Tradition in the Nag Hammadi Library , Edinburgh 1986, s. 128–135; C. A. E v a n s, R. L. W e b b,
R. A. W i e b e, Nag Hammadi Texts and the Bible, A Synopsis and Index , Leiden 1993, s. 234–
237.
7 Por. W. Myszor, Biblioteka z Nag Hammadi: Formy literackie , „Vox Patrum” 1998, 18,
t. 34–35, s. 327 n.
492
Ks. WINCENTY MYSZOR
duszy przez różne sfery niebieskie. Nowotestamentalne aluzje autorzy
dostrzegają: 121,4.16; w odniesieniu do Hbr 4,1–12; Kol 1,13; 121,2;
w odniesieniu do 2 Tes 2,12; 121,22–23; w odniesieniu do Jk 1,21; 1 P 1,9;
121,20; w odniesieniu do Ef 5,2; Hbr 10,10–19 oraz 121,2; w odniesieniu
do 1 Tes 5,8 n.; Ef 6,11–17.
2) Drugi fragment tekstu: 127,21–131,13 autorzy określają jako gno-
stycki mit o stworzeniu w odniesieniu do Rdz 1, a mianowicie: 129,18 do
Rdz 1,14, zaś 129,20 i nn. do Rdz 2,5. Jednak na pierwszym planie znajdują
się gnostyckie spekulacje na temat „ducha”.
3) Tekst 133,16–134,24 dotyczy refleksji na temat ciemności, światła,
ognia, wody i wiatru. List na 134,5–8 zostaje przerwany przez pytanie
o znaczenie chrztu.
4) To apokaliptyczna wizja 134,24–137,3, w której da się wyróżnić
źródło oryginalne od pracy redaktora, to jest 135,13–15 i 136,17, gdzie
pojawia się 3. osoba liczby pojedynczej, co wskazuje, że tylko jedna osoba
otrzymuje widzenie, podczas gdy w całym Dialogu zbawcy występują trzy
osoby otrzymujące pouczenia: Juda, Mateusz i Maria.
5) Część 124,23 i nn. obejmuje źródło oryginalne, jako dialog Pana
z Judą, Mateuszem i Marią w postaci pytań i odpowiedzi. Redaktor przery-
wa ten dialog w kilku miejscach, na przykład po słowach wprowadzających
pojawia się modlitwa (124,23–127,22), mit o stworzeniu (127,23–131,15).
Utwór wraca do dialogu, w którym pojawia się jednak wizja (134,24–
137,3). Elaine Pagels rekonstruuje pierwotną postać dialogu w ten sposób,
że zestawia w nim, na wzór Ewangelii Tomasza lub źródła Q, zbiór sen-
tencji w postaci odpowiedzi na pytania Judy, Marii i Mateusza 8 . Teoria
H. Koestera i E. Pagels nie wyjaśnia wszystkich szczegółów tekstu. Na
przykład w logionie 81 (142,24 i n.) pojawia się nagle grupa dwunastu
uczniów, a Jezus, któremu stawiają pytania, nazwany jest „nauczycielem”,
choć najczęściej wskazuje na niego określenie „Pan”. Niektóre tematy, jak
„światło” i „ciemność” pojawiają się w logionie 14 (127,1 i nn.), a następ-
nie w 34 (133,23–134,1), 52 (139,6 i nn.) i 96 (145,23 i n.). Takie szczegóły
wskazują, że tekst mógł być przeredagowany w jeszcze mniejszych jednost-
kach 9 . Teoria powstawania tekstu przedstawiona przez Koestera i Pagels
odwołuje się do podobieństwa Dialogu do Ewangelii Tomasza. Podstawą
tego porównania są logia 10 . W Dialogu zbawcy znajdują się także aluzje
do Ewangelii Jana. Łączy się to jednak z osobnym zagadnieniem, związku
Dialogu z Nowym Testamentem.
8 Por. S. E m m e l, H. K o e s t e r, E. P a g e l s, Nag Hammadi Codex III ..., s. 2 nn.
9 Por. Nag Hammadi Deutsch ..., s. 384.
10 S. E m m e l, H. K o e s t e r, E. P a g e l s, Nag Hammadi Codex III ..., 6.
DIALOG ZBAWCY
493
2. DATACJA UTWORU I ZWIĄZKI Z TRADYCJĄ
SYNOPTYCZNĄ
Analiza budowy literackiej i historii tekstu Dialogu łączy się w teorii
Koestera i Pagels z kwestią datacji. Najstarsze warstwy tego tekstu, zda-
niem tych autorów, powstały pod koniec I w. Dowodami na tak wczesne
powstanie ma być całkowity brak bezpośrednich cytatów z Nowego Te-
stamentu, wyjątkowo jedynie przez pośrednictwo Ewangelii Tomasza,
a więc w nawiązaniu do problemu związku Ewangelii Tomasza z tradycją
synoptyczną, oraz rozwój zbioru logiów w formę dialogu, paralelnie do
rozwoju Ewangelii Jana. Autor Dialogu miałby dostęp do tradycji synop-
tycznej w fazie przed ostateczną redakcją Ewangelii. Obydwa argumenty
uznano za problematyczne 11 . Cytaty z Nowego Testamentu można odna-
leźć na przykład w log. 14 (127,16–19: „płacz i zgrzytanie zębami” z Mt
8,12; 13,41.50 lub Łk 13,28). Wzmianka o ziarnku gorczycy w log. 88
(144,6 i n.): aluzja do Mk 4,30–32 lub Mt 13,31; Łk 13,18 ewentualnie
Ewangelia Tomasza log. 20. Berlińscy badacze Nag Hammadi sądzą, że
chodzi tu o odpowiednio przekształcone cytaty z Ewangelii Mateusza,
najwcześniej cytowanej ewangelii z Nowego Testamentu 12 . Bardzo in-
teresujące paralele pojawiają się w Dialogu wobec Ewangelii Egipcjan,
z której kilka cytatów podał Klemens Aleksandryjski. W Stromatach podał
cytat: „sam Zbawiciel rzekł: przybyłem, aby kres położyć dziełom kobie-
ty” 13 , w Dialogu zaś czytamy: „zniszczcie dzieła kobiecości” (144,19/20).
W obydwu cytatach kontekst wypowiedzi jest również ten sam. „Dzieła
kobiety”/„kobiecości” to związek narodzin i śmierci 14 . W dyskusji bierze
udział Maria (Magdalena) w Dialogu , a Salome w Ewangelii Egipcjan.
Dane te wskazują na II w., jako czas powstania Dialogu zbawcy 15 . Związki
z Ewangelią Tomasza oraz kanoniczną Ewangelią Mateusza mogą wska-
zywać na Syrię jako miejsce powstania Dialogu . Ch. M. Tuckett przepro-
wadził także analizę niektórych związków Dialogu z tradycją synoptycz-
ną, przede wszystkim Ewangelii Mateusza, ale także Łukasza. Doszedł do
wniosku odmiennego od teorii Koestera. Dialog nie potwierdza istnienia
związków z tradycją synoptyczną Nowego Testamentu na poziomie przed-
redakcyjnym. Autor Dialogu , zdaniem Tucketta, miał dostęp do tradycji
synoptycznej już w postaci zredagowanej Ewangelii Mateusza ewentualnie
Łukasza 16 . S. Petersen dochodzi do przekonania, że wyjaśnienia związków
11 Por. Nag Hammadi Deutsch ..., s. 385.
12 Por. tamże.
13 Por. K l e m e n s Al., Kobierce , III, 63,1, tłum. J. Niemirska-Pliszczyńska, Kobierce , t. I,
Warszawa, 1994, s. 265.
14 Por. Dialog , p. 140,12–14.
15 Opinia badaczy berlińskich: Nag Hammadi Deutsch ..., s. 386.
16 C. M. Tuckett, Nag Hammadi Deutsch ..., s. 134 n.
494
Ks. WINCENTY MYSZOR
z tradycją synoptyczną i z Ewangelią Jana pozwalają datować powstanie
Dialogu zbawcy na drugą połowę II w. 17
3. TRADYCJE EWANGELII JANA W DIALOGU ZBAWCY
Odwołuję się przede wszystkim do opracowania Pierre Létourneau 18 .
Autor wykorzystał uwagi Koestera na temat związków teologii Janowej
z gnostycką soteriologią, jak również rekonstrukcję w tym duchu niektó-
rych ubytków tekstu, jaki poczynił H. M. Schenke w recenzji wydania
Emmela. Chodzi jednak o związki literackie. Ewentualnie aluzje w tekście
Dialogu do Ewangelii Jana Létourneau zestawił w tabelach 19 . Związek
z Ewangelią Jana dostrzegł w mowie wstępnej zbawcy (120,2–124,22),
w wypowiedziach o mocach kosmicznych (122,2–123,3), w modlitwie
zbawcy (121,5–6), w tematach zbawienia (132,2–19), w szczególny sposób
wobec J 14,2–12 o łączności zbawcy i zbawionych z Ojcem (137,21–138,2;
140,12–14), w wyobrażeniach przestrzennych zbawienia (139,13–18),
w dualistycznym schemacie światła i ciemności (125,17–126,11; 124,13–
22). Dialog zbawcy nie zawiera cytatów z Ewangelii Jana, a jego chry-
stologia nie wykazuje orientacji chrystologii Janowej. Jednak, zdaniem
Létourneau, teologia gnostycka Dialogu została zredagowana w duchu
tradycji Janowej 20 . Wskazuje to, jego zdaniem, na teologię walentynian 21 .
Zdaniem Létourneau autor Dialogu poznał Ewangelią Jana poprzez teo-
logię walentynian. Wyróżnił tu szczególnie Komentarz do Ewangelii Jana
autorstwa Herakleona 22 .
4. ORIENTACJA GNOSTYCKA DIALOGU
Dialog zbawcy jest niewątpliwie utworem chrześcijańsko-gnostyc-
kim. Chrześcijańska redakcja utworu zaznacza się nie tylko w postaciach
uczniów Jezusa, ale także w wielu aluzjach do Ewangelii. Także gnostycka
wymowa utworu nie ulega wątpliwości. Zaznacza się przede wszystkim
w negatywnym ujęciu stworzonego świata, nad którym panują wrogo nasta-
wieni wobec człowieka archonci. Gnostyckie ujęcie zaznacza się w ujęciu
tęsknoty za zbawieniem jako pragnieniu wejście do odpoczynku („anapau-
sis”) 23 . Zbawcze znaczenie przypisał autor Dialogu samej gnozie: „Ten, kto
17 S. Petersen, Zitate im Dialog des Erlösers ..., s. 521; tenże, „Zerstört die Werke der Wei-
blichkeit”..., s. 84–90.
18 P. Létourneau, Tradition johanniques ..., s. 33–36.
19 Tamże, s. 37, 47.
20 Tamże, s. 54.
21 Tamże, s. 58.
22 Tamże, s. 59 n.
23 Por. W. Myszor, Anapausis w teologii ..., s. 171 n.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin