Divinus perfectionis magister.pdf

(113 KB) Pobierz
20199427 UNPDF
Jan Paweł II Wielki
Konstytucja Apostolska
DIVINUS PERFECTIONIS MAGISTER
Jan Paweł II Biskup Sługa Sług Bożych Na Wieczną Rzeczy Pamiątkę
Boski Nauczyciel doskonałości i jej wzór, Jezus Chrystus, który z Ojcem i Duchem Świętym jest
czczony jako „jedyny święty”, umiłował Kościół jako Oblubienicę, a nawet siebie samego zań wydał, aby go
uświęcić i swoją chwałą dodać mu blasku. Tak więc pozostawił wszystkim swoim uczniom przykazanie, by
naśladowali doskonałość Ojca, na wszystkich zesłał Ducha Świętego, który ich wewnętrznie pobudza, aby
miłowali Boga z całego serca i aby siebie wzajemnie tak miłowali, jak On ich umiłował. Uczniowie
Chrystusa - jak nas poucza Sobór Watykański II - nie ze względu na swoje czyny, lecz według postanowienia
i łaski Jego powołani i usprawiedliwieni w Panu Jezusie, w chrzcie wiary stali się prawdziwymi synami
Bożymi i uczestnikami natury Bożej, a przez to rzeczywiście świętymi.
Spośród nich wybiera Bóg w każdym okresie wielu, którzy przykład Chrystusa najbardziej naśladują
i przelewają krew lub praktykując heroiczne cnoty dają wspaniałe świadectwo Królestwu Niebieskiemu.
Kościół zaś, od pierwszych wieków chrześcijaństwa, zawsze wierzył w to, że Apostołowie i
Męczennicy są ściśle złączeni z nami w Chrystusie, okazywał im szczególna cześć razem z błogosławioną
Dziewicą Maryją i świętymi Aniołami oraz pobożnie wzywał ich wstawiennictwa i pomocy. Do nich
niebawem zostali dołączeni także inni, którzy szczególniej naśladowali dziewictwo i ubóstwo Chrystusa, a
wreszcie i ci, których bardzo wyraźne praktykowanie cnót chrześcijańskich i boskie charyzmaty polecały
pobożnej czci i naśladowaniu wiernych.
Gdy bowiem przyglądamy się życiu tych, którzy wiernie naśladowali Chrystusa, otrzymujemy nową
motywację i pobudkę do szukania przyszłego Miasta i poznajemy najpełniej drogę, po której wśród
zmienności świata, stosownie do stanu i warunków każdemu z nas właściwych, możemy dojść do
doskonałego zjednoczenia z Chrystusem, czyli do świętości. Bez wątpienia, mając tak wielu świadków przez
których Bóg ukazuje swoją obecność i do nas przemawia, jesteśmy pociągani z wielką mocą do osiągnięcia
Jego Królestwa.
Stolica Apostolska, przyjmując te znaki i głos swego Pana z największą czcią i uległością od
niepamiętnych czasów, z powodu doniosłości powierzonej sobie misji nauczania, uświęcania i kierowania
Ludem Bożym, proponuje wiernym, by naśladowali, czcili i wzywali postacie mężczyzn i kobiet, które
odznaczały się miłością i innymi cnotami ewangelicznymi i, po przeprowadzeniu należnych badań, ogłasza
ich uroczystym aktem kanonizacji świętymi.
Instrukcja dotycząca spraw kanonizacyjnych, którą nasz Poprzednik Sykstus V wydał dla założonej
przez siebie Kongregacji Świętych Obrzędów, w miarę upływu czasu była wciąż uzupełniana nowymi
normami, szczególnie przez Urbana VIII, które Prosper Lambertini (późniejszy Benedykt XIV), nabywając z
czasem doświadczenia przekazał potomnym w dziele zatytułowanym De Servorum Dei beatificatione et de
Beatorum canonizatione.
Zasady te służyły prawie dwa wieki Świętej Kongregacji Obrzędów. W końcu normy te zostały
zasadniczo przyjęte przez Kodeks Prawa Kanonicznego, opublikowany w 1917 roku. Z uwagi na bardzo
duży postęp nauk historycznych, w naszych czasach powstała konieczność wyposażenia Kongregacji w
odpowiedni instrument pracy. Aby lepiej odpowiedzieć wymaganiom krytyki historycznej, nasz Poprzednik
śp. Pius XI Listem Apostolskim Gia da qualche tempo (Już od pewnego czasu), wydanym motu proprio dnia
6 lutego 1930 roku, ustanowił przy Świętej Kongregacji Obrzędów „Sekcję historyczną” i jej powierzył
studia nad sprawami „historycznymi”.
Dnia 4 stycznia 1938 roku tenże Papież polecił opublikować Normas servandas in construendis
processibus ordinariis super causis historicis, na mocy których „proces apostolski” w rzeczywistości został
uznany za zbyteczny, tak że odtąd w sprawach historycznych ma być przeprowadzany jeden proces władzą
zwyczajną biskupa.
Paweł VI, Listem Apostolskim Sanctitas clarior, wydanym motu proprio dnia 19 marca 1969 roku
postanowił, aby także w sprawach niehistorycznych został przeprowadzony tylko jeden proces kognicyjny
(proces cognitionalis) mający za cel zebranie dokumentacji, który jednak biskup może przeprowadzić za
uprzednią zgodą Stolicy Apostolskiej. Ten sam Papież, Konstytucją Apostolską Sacra Rituum Congregatio z
dnia 8 maja 1969 roku, w miejsce Świętej Kongregacji Obrzędów ustanowił dwie nowe dykasterie, jednej
powierzając sprawy Kultu Bożego, drugiej zaś rozpatrywanie spraw kanonizacyjnych; przy tej okazji zmienił
nieco przebieg postępowania w tych sprawach.
Wreszcie, po najnowszych doświadczeniach wydaje nam się rzeczą konieczną zrewidowanie
przygotowania procesu i zreorganizowanie samej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych dla racji, które
wkrótce przedstawimy, by odpowiedzieć wymaganiom uczonych i pragnieniom naszych braci w
biskupstwie, którzy wielokrotnie prosili usilnie o przyspieszenie procedury dochodzenia z zachowaniem
dokładności w przeprowadzaniu badań w sprawach tak wielkiej wagi. Uważamy także, że w świetle
przedstawionej przez Sobór Watykański II nauki o kolegialności wypada, by sami biskupi zostali bardziej
włączeni w prowadzenie spraw kanonizacyjnych.
W przyszłości więc zostają zniesione wszystkie prawa, które dotyczą tej materii, ustanawiamy zaś
następujące obowiązujące odtąd prawa:
I. Dochodzenie diecezjalne
1. Biskupom diecezjalnym albo innym, równym im w prawie hierarchom, przysługuje - w zakresie ich
jurysdykcji - prawo wszczęcia, czy to z urzędu, czy to na podstawie prośby pojedynczych wiernych, albo
prawnych związków zrzeszających wiernych, czy wreszcie ich pełnomocników, dochodzenia dotyczącego
życia, cnót lub męczeństwa i sławy świętości albo męczeństwa, stwierdzenia cudów, jak również, jeśli
przypadek tego wymaga, stwierdzenia - dawności kultu Sługi Bożego, o którego kanonizację wniesiono
prośbę.
2. W tym dochodzeniu biskup postępuje według Norm wydanych przez Kongregację Spraw
Kanonizacyjnych, i to w następującym porządku:
1) Od postulatora sprawy, mianowanego zgodnie z prawem przez ubiegającego się o kanonizację
winien żądać dokładnej informacji o życiu Sługi Bożego, podobnie też winien żądać przedstawienia
obiektywnych racji, dla których sprawa kanonizacji wydaje się być godna polecenia.
2) Jeśli Sługa Boży publikował swe pisma, biskup winien zatroszczyć się o to, by zostały one
przebadane przez cenzorów teologów.
3) Jeśli w tych pismach nie znaleziono nic przeciwnego wierze i dobrym obyczajom, wtedy biskup
winien zlecić osobom kompetentnym (biegłym), które po wiernym wypełnieniu swego obowiązku
złożą sprawozdanie o dokonanych badaniach, przebadanie innych pism dotąd niewydanych (listów,
dzienników itd,), jak również wszystkich dokumentów które w jakikolwiek sposób dotyczą sprawy.
4) Jeśli na podstawie przedstawionych faktów biskup roztropnie stwierdzi, że można przystąpić do
dalszych czynności, powinien zatroszczyć się o to, aby zostali urzędowo wezwani i przesłuchani
świadkowie przedstawieni przez postulatora.
Jeśli zaś okazałoby się konieczne przesłuchanie świadków, aby dane mające znaczenie dowodowe
nie zginęły (ne pereant probationes), mogą być oni przesłuchani przed ukończeniem badań nad
dokumentacją.
5) Dochodzenie dotyczące stwierdzenia zaistniałych cudów winno być przeprowadzone oddzielnie od
dochodzenia dotyczącego cnót, a także męczeństwa.
6) Po zakończeniu badania kopia autentyczna (transumptum), zawierająca wszystkie dokumenty, winna
być przesłana w dwóch egzemplarzach do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, razem z
egzemplarzami prac Sługi Bożego i orzeczeniami cenzorów teologów, którzy je badali.
Ponadto biskup winien dołączyć deklarację stwierdzającą brak kultu publicznego, zgodnie z
dekretami Papieża Urbana VIII.
II. Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych
3. Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych, której przewodniczy kardynał prefekt, wspomagany przez
sekretarza, zajmuje się wszystkim, co odnosi się do kanonizacji Sług Bożych, służąc w ten sposób biskupom
radą i instrukcjami w prowadzeniu spraw, dogłębnie je studiując lub wreszcie wydając swe orzeczenia.
Do kompetencji Kongregacji należy decyzja o wszystkim, co odnosi się do stwierdzenia autentyczności
relikwii i ich przechowywania.
4. Do obowiązków sekretarza należy:
1) dbanie o kontakty ze stronami, szczególnie z biskupami, którzy prowadzą sprawy;
2) udział w dyskusjach nad meritum spraw i redagowanie "votum" w czasie kongregacji kardynałów i
biskupów;
3) opracowywanie sprawozdań, zawierających wota kardynałów i biskupów przeznaczonych dla Ojca
Świętego.
5. W wypełnianiu swego urzędu sekretarz jest wspomagany przez podsekretarza, którego zadaniem jest
przede wszystkim stwierdzenie, na ile w prowadzeniu spraw zostały zachowane przepisy, a także
przez odpowiednią liczbę urzędników niższego stopnia.
6.
6. Dla studiowania spraw Kongregacji powołane jest Kolegium Relatorów, któremu przewodniczy Relator
generalny.
7. Poszczególni relatorzy winni:
1) studiować wraz z przedstawicielami stron sprawy sobie powierzone i przygotować pozycje
dotyczące cnót lub męczeństwa;
2) zredagować pisemne opracowania historyczne, jeśli te zostaną uznane przez konsultorów za
konieczne;
3) brać udział w zebraniach teologów w charakterze ekspertów, jednak bez prawa głosowania,
8. Spośród relatorów jeden specjalnie zostanie wyznaczony dla opracowania Pozycji dotyczących
stwierdzenia cudów i będzie uczestniczył w zebraniach lekarzy i posiedzeniach teologów.
9. Relator generalny, który przewodniczy zespołowi konsultorów historycznych, jest wspomagany przez
kilku pomagających w studium sprawy.
10. W Kongregacji jest jeden Promotor Wiary lub Prałat teolog, do którego obowiązków należy:
1) przewodniczenie posiedzeniom teologów, na których składa „votum”;
2) przygotowanie relacji o samym przebiegu posiedzenia;
3) uczestniczenie w kongregacjach kardynałów i biskupów w charakterze eksperta, jednakże bez prawa
głosowania.
W niektórych sprawach, jeśli zaistnieje potrzeba, Kardynał Prefekt może do konkretnego przypadku
mianować Promotora Wiary.
11. Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych dysponuje wybranymi konsultorami z różnych dziedzin, jedni z
nich są specjalistami w naukach historycznych, inni w teologii, zwłaszcza w dziedzinie życia wewnętrznego.
12. Dla badania uzdrowień, które zostały przedstawione jako cuda, Kongregacja dysponuje zespołem
biegłych w medycynie.
III. Procedura w Kongregacji
13. Gdy wszystkie akta i dokumenty dotyczące sprawy biskup prześle do Rzymu, w Świętej Kongregacji
Spraw Kanonizacyjnych należy postąpić w sposób następujący:
1) Przede wszystkim podsekretarz przebada na ile, w dochodzeniu dokonanym przez biskupa, zostały
zachowane ustalone normy i następnie wynik tych badań przedstawi na posiedzeniu zwyczajnym
(congressus ordinarius).
2) Jeśli uczestnicy posiedzenia orzekną, że sprawa była prowadzona według norm prawa, zostaje ona
przekazana jednemu z relatorów; relator, wspólnie z pomocnikiem przedstawionym przez stronę
wnoszącą sprawę, winien przygotować Pozycję dotyczącą cnót lub męczeństwa, zachowując zasady
krytyki historycznej i hagiograficznej.
3) W sprawach historycznych i czasowo bliższych, których szczególny charakter na podstawie
orzeczenia relatora generalnego tego się domaga, opublikowana Pozycja winna być poddana
osądowi biegłych w danej dziedzinie konsultorów, aby wydali „votum” o wartości naukowej Pozycji
oraz o jej wystarczalności (sufficientia de effectu de quo agitur).
W szczególnych przypadkach Kongregacja może przekazać Pozycję do przestudiowania innym
uczonym, którzy nie są członkami zespołu Konsultorów.
4) Pozycja (wraz z wotami pisemnymi konsultorów historycznych, a także z nowymi wyjaśnieniami
relatora, jeśli takie okażą się konieczne) zostaje przekazana konsultorom teologom, którzy o
meritum sprawy winni wydać „votum”; ich zadaniem jest, razem z Promotorem Wiary, tak
przestudiować sprawę, by rozbieżności teologiczne, jeśli takie istnieją, zostały całkowicie
przebadane przed dyskusją w czasie posiedzenia specjalnego (congressus peculiaris).
5) Wota definitywne konsultorów teologów, razem z wnioskami zredagowanymi przez Promotora
Wiary, winny zostać przekazane kardynałom i biskupom, by mogli osądzić sprawę.
14. Przedstawione cuda Kongregacja rozpatruje w następujący sposób:
1) Proponowane cuda, na temat których winna być przygotowana Pozycja przez wyznaczonego do tego
relatora, bada się na zebraniu biegłych (jeśli chodzi o uzdrowienia na zebraniu lekarzy), których
wota i wnioski przedstawia się w dokładnie przygotowanej relacji.
2) Następnie cuda winny być przedyskutowane na specjalnym posiedzeniu teologów i wreszcie na
kongregacji kardynałów i biskupów (congregatio ordinaria).
15. Orzeczeniu kardynałów i biskupów winny być przedstawione Ojcu Świętemu, który jedynie ma prawo
decydować o kościelnym kulcie publicznym Sług Bożych.
16. Dla poszczególnych spraw kanonizacyjnych, których badanie odbywa się aktualnie w Świętej
Kongregacji, sama Kongregacja specjalnym dekretem ustali sposób dalszego postępowania, z zachowaniem
jednak ducha tego nowego prawa.
17. Przepisy zawarte w niniejszej Konstytucji zaczynają obowiązywać z dniem ogłoszenia.
Nakazujemy, by te nasze postanowienia i przepisy, obecnie i w przyszłości, zachowały swoją moc i
skuteczność, bez względu - o ile taki przypadek zachodzi - na Konstytucje i Zarządzenia apostolskie, wydane
przez naszych Poprzedników i wszelkie inne przepisy, godne nawet specjalnej wzmianki czy częściowego
odwołania.
Rzym, u św. Piotra, dnia 25 stycznia 1983 roku, piątego naszego Pontyfikatu.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin