Fidei depositum.pdf

(117 KB) Pobierz
20199431 UNPDF
Jan Paweł II
Konstytucja Apostolska
FIDEI DEPOSITUM
ogłoszona z okazji publikacji KATECHIZMU KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO opracowanego po
Soborze Powszechnym Watykańskim II
Jan Paweł II Biskup Sługa Sług Bożych Na Wieczną Rzeczy Pamiątkę
Do czcigodnych Braci Kardynałów, Patriarchów, Arcybiskupów, Biskupów, Kapłanów, Diakonów i
wszystkich członków Ludu Bożego
Pan zlecił swemu Kościołowi misję strzeżenia depozytu wiary, którą wypełnia on w każdej epoce. Intencją i
celem Soboru Powszechnego Watykańskiego II, uroczyście otwartego trzydzieści lat temu przez mego
czcigodnej pamięci poprzednika, Papieża Jana XXIII, było ukazanie w pełnym świetle apostolskiej i
pasterskiej misji Kościoła, tak aby blask prawdy ewangelicznej skłonił wszystkich ludzi do poszukiwania i
przyjęcia miłości Chrystusa, która przewyższa wszelka wiedzę (por. Ef 3, 19 ).
Głównym zadaniem, jakie Papież Jan XXIII powierzył Soborowi, było lepsze ujęcie i przedstawienie
cennego depozytu nauki chrześcijańskiej, by stała się ona bardziej przystępna dla wierzących w Chrystusa i
dla wszystkich ludzi dobrej woli. Dlatego Sobór nie miał więc potępiać błędów epoki, ale w sposób jasny
ukazać moc i piękno nauki wiary. „Dzięki światłu tego Soboru - mówił Papież - Kościół ... jak ufamy,
pomnoży swoje duchowe bogactwo., a czerpiąc z niego nową energie, będzie mógł miało patrzeć w
przyszłość... Musimy dziś poświęcić się ochoczo i bez lęku tak bardzo potrzebnemu w naszych czasach
dziełu, idąc droga, która Kościół przemierza prawie od dwudziestu stuleci” 1 .
Dzięki Bożej pomocy owocem czteroletnich obrad Ojców Soborowych stał się bogaty zbiór wypowiedzi
doktrynalnych i zaleceń duszpasterskich, które ofiarowali oni całemu Kościołowi. Pasterze i wierni znajdują
w nich wskazania dla owej „odnowy myślenia. Działania, obyczajów i siły moralnej, radości i nadziei, która
była celem samego Soboru” 2 .
Także po zakończeniu obrad Soboru pozostał źródłem inspiracji dla Kościoła. W 1985 r. mogłem stwierdzić,
że „dla mnie, który doznałem owej niezwykłej łaski uczestniczenia w Soborze i czynnego zaangażowania w
jego przebiegu, Vaticanum II zawsze ... a w sposób szczególny w latach pontyfikatu, stanowi stały punkt
odniesienia dla wszystkich poczynań duszpasterskich, w świadomym wysiłku przekładania jego wskazań na
język konkretnych i wiernych zastosowań na terenie każdego Kościoła lokalnego i całego Kościoła. Wciąż
należy do tego źródła powracać 3 .
W tym duchu 25 stycznia 1985 r., z okazji dwudziestej rocznicy zakończenia soboru, zwołałem
Nadzwyczajne Zgromadzenie Synodu Biskupów, którego celem było zwrócenie uwagi na dobrodziejstwa i
duchowe owoce Soboru Watykańskiego II i pogłębienie jego nauki, tak aby można było wierniej głosić ją
wszystkim wiernym, szerzyć jej znajomość i lepiej ja stosować.
Przy tej okazji Ojcowie Synodalni stwierdzili: „Jest naszym prawie jednomyślnym życzeniem, by zostały
opracowane katechizm lub kompendium całej nauki katolickiej w dziedzinie wiary i moralności, które
20199431.001.png 20199431.002.png
 
stałyby się punktem odniesienia dla katechizmów lub kompendiów przygotowywanych w różnych krajach.
Wykład nauki powinien być jednocześnie biblijny i liturgiczny, przedstawiający zdrową doktrynę i
dostosowany do życia dzisiejszych chrześcijan” 4 . Po zakończeniu Synodu postanowiłem spełnić to życzenie,
uznając, że będzie to „odpowiedzią na rzeczywistą potrzebę zarówno Kościoła powszechnego, jak
Kościołów partykularnych” 5 .
Jakże nie dziękować Bogu z całego serca za to, że możemy dziś ofiarować całemu Kościołowi dzieło
noszące tytuł „Katechizm Kościoła Katolickiego” i będące „tekstem wzorcowym” dla katechezy odnowionej
u żywych źródeł wiary!
Podobnie jak odnowa liturgiczna oraz opracowanie nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego i Kanonów
Katolickich Kościołów Wschodnich, Katechizm przyczyni się w znacznym stopniu do odnowy całego życia
Kościoła, której pragnął i którą zapoczątkował Sobór Watykański II.
Katechizm Kościoła Katolickiego jest owocem bardzo szerokiej współpracy: został przygotowany w ciągu
sześciu lat wytężonej pracy, prowadzonej z wielkim zapałem i w duchu uważnego wsłuchiwania się w różne
opinie.
W 1986 r. zleciłem Komisji złożonej z dwunastu kardynałów i biskupów z kard. Josephem Ratzingerem na
czele przygotowanie projektu katechizmu, o jaki prosili Ojcowie Synodalni. Prace Komisji wspierał Komitet
Redakcyjny, złożony z siedmiu biskupów diecezjalnych, specjalistów w dziedzinie teologii i katechezy.
Komisja, która miała kierować pracami i czuwać nad ich przebiegiem, uważnie śledziła wszystkie etapy
przygotowywania kolejnych dziewięciu redakcji tekstu. Z kolei zadaniem Komitetu Redakcyjnego było jego
spisanie, naniesienie poprawek, jakich zażądała Komisja, i uwzględnienie uwag licznych teologów,
egzegetów i katechetów, a przede wszystkim biskupów całego świata. W celu udoskonalenia tekstu. W łonie
Komitetu toczyły się owocne i wzbogacające dyskusję nad różnymi uwagami; w ten sposób rozszerzono
tekst oraz zapewniono Katechizmowi zwartość i jednolitość.
Projekt stał się przedmiotem rozległych konsultacji, obejmujących wszystkich biskupów katolickich, ich
Konferencje Episkopatu lub synody, instytuty teologiczne i katechetyczne. Jako całość spotkał się z
przychylnym przyjęciem ze strony Episkopatu. Słusznie można powiedzieć, że Katechizm jest owocem
współpracy całego Episkopatu Kościoła katolickiego, który przyjmując wielkodusznie moje zaproszenie,
zechciał wziąć na siebie część odpowiedzialności za dzieło dotyczące bezpośrednio życia Kościoła. Ta
postawa budzi we mnie głęboką radość. Ponieważ współbrzmienie tak wielu głosów pozwoliło nam
naprawdę usłyszeć to, co można nazwać „symfonią wiary”. Metoda opracowania Katechizmu odzwierciedla
zatem kolegialna naturę Episkopatu; świadczy o katolickości Kościoła.
Każdy katechizm powinien wiernie i w sposób uporządkowany przedstawiać nauczanie Pisma świętego,
żywej Tradycji w Kościele i autentycznego Urzędu Nauczycielskiego, a także duchowe dziedzictwo Ojców.
Doktorów i świętych Kościoła, by umożliwiać lepsze poznanie misterium chrześcijańskiego i ożywienie
wiary Ludu Bożego. Musi brać pod uwagę wyjaśnienia nauki, które w ciągu dziejów duch święty wskazał
Kościołowi. Konieczne jest także, by pomagał rozjaśniać światłem wiary nowe sytuacje e problemy, które w
przeszłości nie istniały.
Nowy Katechizm zawiera zatem rzeczy nowe i stare (por. Mt 13, 52 ), ponieważ wiara pozostaje zawsze ta
20199431.003.png
 
sama, a zarazem jest źródłem wciąż nowego światła.
Aby spełnić ten podwójny wymóg Katechizm Kościoła Katolickiego z jednej strony przejmuje „dawny”
tradycyjne układ. Zastosowany już w Katechizmie Piusa V, ujmując treść w czterech częściach: Wyznanie
wiary ( Credo ); liturgia święta ze szczególnym uwypukleniem sakramentów; zasady chrześcijańskiego
postępowania wyłożone na podstawie przykazań; wreszcie modlitwa chrześcijańska. Zarazem jednak treść
jest często ujęta w „nowy” sposób, by odpowiadać na pytania stawiane przez nasza epokę.
Wszystkie cztery części są ze sobą wzajemnie powiązane: misterium chrześcijańskie jest przedmiotem wiary
(część pierwsza); jest ono celebrowane i przekazywane w liturgii (część druga); jest obecne. By oświecać i
umacniać dzieci Boże w ich działaniu (część trzecia); stanowi podstawę naszej modlitwy. Której
uprzywilejowaną formą jest „Ojcze nasz”; jest przedmiotem naszego błagania, uwielbienia i wstawiennictwa
(część czwarta).
Sama liturgia jest modlitwą; wyznanie wiary znajduje właściwy kontekst w sprawowaniu kultu. Łaska, owoc
sakramentów, jest niezbędnym warunkiem chrześcijańskiego postępowania, podobnie jak udział w liturgii
Kościoła wymaga wiary, Jeśli wiara nie przejawia się w działaniu, jest martwa (por. Jk 2, 14-16 ) i nie może
przynieść owoców życia wiecznego.
Czytając Katechizm Kościoła Katolickiego, można dostrzec przedziwną jedność Bożego misterium i Bożego
zamysłu zbawienia, a także centralne miejsce Jezusa Chrystusa, Jednorodzonego Syna Bożego, który został
posłany przez Ojca i za sprawą Ducha Świętego stał się człowiekiem w łonie Najświętszej Dziewicy Maryi,
by być naszym Zbawicielem. Chrystus, który umarł i zmartwychwstał, jest zawsze obecny w swoim
Kościele, zwłaszcza w sakramentach; jest źródłem wiary, wzorem chrześcijańskiego postępowania,
Nauczycielem naszej modlitwy.
Katechizm Kościoła Katolickiego, który zatwierdziłem 25 czerwca tego roku i którego publikację zarządzam
dziś mocą mojej władzy apostolskiej, wykłada wiarę Kościoła i naukę katolicką, poświadczone przez Pismo
święte, Tradycję apostolską i Urząd Nauczycielski Kościoła i w ich świetle rozumiane. Uznaję go za pewną
normę nauczania wiary, jak również za pożyteczne i właściwe narzędzie służące komunii eklezjalnej. Oby
przyczynił się do odnowy, do której Duch Święty wzywa nieustannie Kościół Boży, będący Ciałem
Chrystusa, pielgrzymujący ku niegasnącej światłości Królestwa.
Zatwierdzając Katechizm Kościoła Katolickiego i nakazując jego publikację, Następca Piotra spełnia swoją
posługę wobec Świętego Kościoła Powszechnego i wszystkich Kościołów partykularnych, żyjących w
pokoju i komunii ze Stolicą Apostolską w Rzymie; jest to posługa umacniania i utwierdzania wiary
wszystkich uczniów Pana Jezusa (por. Łk 22, 32 ), a także zacieśniania więzów jedności w tej samej wierze
apostolskiej.
Proszę zatem pasterzy Kościoła oraz wiernych, aby przyjęli ten Katechizm w duchu jedności i gorliwie nim
się posługiwali, pełniąc swoją misję głoszenia wiary i wzywając do życia zgodnego z Ewangelią. Katechizm
zostaje im przekazany, by służył jako pewny i autentyczny punkt odniesienia w nauczaniu nauki katolickiej,
a w sposób szczególny jako tekst wzorcowy dla katechizmów lokalnych. Zostaje także ofiarowany
wszystkim wiernym, którzy pragną głębiej poznać niewyczerpane bogactwa zbawienia (por. Ef 3, 8 ). Ma też
wspierać dążenia ekumeniczne, ożywiane świętym pragnieniem jedności wszystkich chrześcijan,
przedstawiając poprawnie treść nauki katolickiej i ukazując jej harmonijną spójność. Wreszcie, Katechizm
Kościoła Katolickiego zostaje ofiarowany każdemu człowiekowi żądającemu od nas uzasadnienia nadziei,
która jest w nas (por. 1 P 3, 15 ), i pragnącemu poznać wiarę Kościoła katolickiego.
Nowy Katechizm nie ma zastąpić katechizmów opracowanych w różnych miejscach, zatwierdzonych przez
kompetentne władze kościelne, przez biskupów diecezjalnych i Konferencje Episkopatu, zwłaszcza jeśli
uzyskały one aprobatę Stolicy Apostolskiej. Powinien raczej stać się zachętą i pomocą do opracowania
nowych katechizmów lokalnych, przystosowanych do różnorakich środowisk i kultur, a jednocześnie
dbających o zachowanie jedności wiary oraz o wierność nauce katolickiej.
W ostatnich słowach niniejszej Konstytucji, w której zostaje przedstawiony Katechizm Kościoła
katolickiego, proszę Najświętszą Dziewicę Maryję, Matkę Wcielonego Słowa i Matkę Kościoła, by w tym
czasie, gdy Kościół jest wezwany do nowego wysiłku ewangelizacji, wspierała swoim możnym
wstawiennictwem prace katechetyczna całego Kościoła na wszystkich poziomach. Niech światła prawdziwej
wiary wyzwoli ludzkość z niewiedzy i niewoli grzechu i doprowadzi ją do jedynej prawdziwej wolności
(por. J 8, 32 ), to znaczy wolności życia w Jezusie Chrystusie pod przewodnictwem Ducha Świętego, tu, na
ziemi, i w Królestwie niebieskim, gdzie obdarzeni pełnią błogosławieństwa, będziemy oglądać Boga twarzą
w twarz! (por. 1 Kor 13, 12 ; 2 Kor 5, 6-8 ).
W dniu 11 października 1992 r., w trzydziestą rocznicę rozpoczęcia Soboru Powszechnego Watykańskiego II,
w czternastym roku mego pontyfikatu.
Jan Paweł II, papież
Przypisy :
1. Jan XXIII, Przemówienie na otwarcie Soboru Powszechnego Watykańskiego II (11 listopada 1962): AAS
54 (1962) 788.
2. Paweł VI, Przemówienie na zakończenie soboru Powszechnego Watykańskiego II (8 grudnia 1965): AAS
58 (1966) 7-8.
3. Jan Paweł II, Przemówienie (25 stycznia 1985): „L'Osservatore Romano”, 27 stycznia 1985.
4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Synodu Biskupów (1985), Relacja końcowa, II B a 4.
5. Jan Paweł II, Przemówienie na zakończenie Synodu Nadzwyczajnego (7 grudnia 1985): AAS 78 (1986)
435.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin