CHOROBA_Z_LYME_FARMAKOTERAPIA.pdf

(414 KB) Pobierz
Wynik wyszukiwania
Wynik wyszukiwania
http://www.bm.cm-uj.krakow.pl/scripts/Expertus/expert3w.cgi
Wynik wyszukiwania
Zapytanie: CHOROBA Z LYME - FARMAKOTERAPIA
Liczba odnalezionych rekordów: 93
1/93
Tytuł oryginału: Całkowity blok przedsionkowo-komorowy a borelioza z Lyme: opis dwóch ró Ň nych
przypadków i przegl Ģ d pi Ļ miennictwa.
Tytuł angielski: Complete heart block and Lyme disease: report of two different cases and literature
review.
Autorzy: Elikowski Waldemar, Małek Małgorzata, Flieger Jan, Baszko Artur, Fagiewicz Arkadiusz,
Wróblewski Dariusz
ń ródło: Kardiol. Pol. 2007: 65 (5) s.565-570, il., bibliogr. 34 poz., sum.
Deskryptory główne:
Blok serca - etiopatogeneza
Choroba z Lyme - powikłania
Deskryptory pomocnicze:
Choroba z Lyme - diagnostyka
Choroba z Lyme - farmakoterapia
Blok serca - diagnostyka
Blok serca - leczenie
Wyniki leczenia
Hasła klasyfikacyjne GBL:
mikrobiologia
kardiologia
choroby zaka Ņ ne
Typ dokumentu:
praca kazuistyczna
Wska Ņ nik tre Ļ ci:
ludzie
doro Ļ li 19-44 r. Ň .
płe ę m ħ ska
płe ę Ň e ı ska
Streszczenie angielskie: The most typical manifestation of cardiac involvement in Lyme disease (LD) is a
high grade and usually fluctuating heart block, which is generally reversible, even self-limiting. Two cases
of LD with a different course of complete heart block (CHB) are described. In a 43-year-old man admitted
due to episodes of syncope, the diagnosis of LD was delayed - after pacemaker implantation - when he
developed joint and neurological symptoms. Following ceftriaxone treatment atrioventricular conduction
returned to normal. In the second case of a 26-year-old woman, presenting on admission with fatigue and
flu-like symptoms, ECG showed CHB with a stable escape rhythm of about 52/min. Unlike the first case,
she could recall neither a tick bite nor skin rash, but epidemiological history and serologic test results were
indicative of LD. In this case, antibiotic therapy did not influence atrioventricular block, which was well
tolerated. This suggested the coexistence of borreliosis and previously unrecognised congenital CHB.
1 of 71
2008-07-17 21:18
14423654.002.png
Wynik wyszukiwania
http://www.bm.cm-uj.krakow.pl/scripts/Expertus/expert3w.cgi
2/93
Tytuł oryginału: Borelioza.
Tytuł angielski: Lyme borreliosis.
Autorzy: Talarek Ewa, Duszczyk Ewa
ń ródło: Med. Rodz. 2007: 10 (1) s.13-16, tab., bibliogr. 30 poz., sum.
Deskryptory główne:
Choroba z Lyme
Deskryptory pomocnicze:
Choroba z Lyme - farmakoterapia
Choroba z Lyme - patomorfologia
Choroba z Lyme - diagnostyka
Choroba z Lyme - profilaktyka
Choroba z Lyme - epidemiologia
Choroba z Lyme - przenoszenie
Neuroborelioza z Lyme
Rumie ı przewlekły w ħ druj Ģ cy
Hasła klasyfikacyjne GBL:
choroby zaka Ņ ne
Wska Ņ nik tre Ļ ci:
ludzie
Streszczenie angielskie: Lyme borreliosis is a tick-borne disease caused by spirochete Borrelia
burgdorferi. The most common first manifestation is characteristic skin lesion - erythema migrans, later
involvement of neurologic system, joints, heart and other organs can occur. Except erythema migrans,
diagnosis of borreliosis should be confirmed by laboratory testing. Antibiotic therapy is recommended, the
choice of antimicrobial agent and way of administration depend on the clinical manifestation of the
disease. In most cases when treatment is early and adequate, prognosis is well. Because of the lack of
specific profilaxis, prevention is based on avoiding of exposure.
3/93
Tytuł oryginału: Choroby przenoszone przez kleszcze. Najcz ħĻ ciej zadawane pytania.
Autorzy: Kuydowicz Jan
ń ródło: Lek. Rodz. 2007: 12 (3) s.328-332, 334, il., tab., bibliogr. 6 poz.
Deskryptory główne:
Choroby przenoszone przez kleszcze
Deskryptory pomocnicze:
Zapalenie mózgu kleszczowe - etiopatogeneza
Zapalenie mózgu kleszczowe - diagnostyka
Zapalenie mózgu kleszczowe - farmakoterapia
Zapalenie mózgu kleszczowe - profilaktyka
Choroba z Lyme - etiopatogeneza
Choroba z Lyme - diagnostyka
Choroba z Lyme - farmakoterapia
Choroba z Lyme - profilaktyka
2 of 71
2008-07-17 21:18
14423654.003.png
Wynik wyszukiwania
http://www.bm.cm-uj.krakow.pl/scripts/Expertus/expert3w.cgi
Hasła klasyfikacyjne GBL:
mikrobiologia
choroby zaka Ņ ne
Wska Ņ nik tre Ļ ci:
ludzie
Streszczenie polskie: Tło: W ostatnich latach co roku polscy lekarze zgłaszaj Ģ 2-3 tysi Ģ ce zachorowa ı na
borelioz ħ z Lyme (kr ħ tkowic ħ kleszczow Ģ ) i kilkana Ļ cie-kilkadziesi Ģ t przypadków kleszczowego
zapalenia mózgu. Cel: Przypomnienie najwa Ň niejszych wiadomo Ļ ci dotycz Ģ cych chorób odkleszczowych.
Metoda: Przegl Ģ d pi Ļ miennictwa. Omówienie: Pojawienie si ħ rumienia w ħ druj Ģ cego w obszarze
wcze Ļ niejszego uk Ģ szenia przez kleszcza, kilka-kilkana Ļ cie dni po uk Ģ szeniu, z ewentualnie
towarzysz Ģ cymi innymi objawami obliguje lekarza do rozpocz ħ cia odpowiedniej kuracji antybiotykowej.
Do rozpoznania boreliozy jako choroby nie upowa Ň nia natomiast stwierdzenie tylko dodatniego odczynu
serologicznego. Sam fakt uk Ģ szenia przez kleszcza nie stanowi bezwzgl ħ dnego wskazania do szukania
pomocy lekarskiej. Osoba uk Ģ szona przez kleszcza, po zauwa Ň eniu nap ħ czniałego stawonoga, powinna jak
najszybciej usun Ģę go ze skóry. W pierwszej fazie kleszczowego zapalenia mózgu postawienie
prawidłowego rozpoznania jest prawie niemo Ň liwe; dopiero pojawienie si ħ po kilku dniach drugiej fazy z
bólami głowy, wymiotami, zaburzeniami Ļ wiadomo Ļ ci, zespołem oponowym umo Ň liwia prawidłow Ģ
diagnoz ħ . Opó Ņ nienie rozpoznania nie wpływa na rokowanie. Nie ma jednomy Ļ lno Ļ ci co do leczenia
przyczynowego boreliozy. Najcz ħĻ ciej stosuje si ħ : doksycyklin ħ , amoksycylin ħ , cefuroksym aksetil,
ceftriakson, penicylin ħ G, erytromycyn ħ i azitromycyn ħ . Szczepienie (podstawowe) przeciwko
kleszczowemu zapaleniu mózgu skład si ħ z 3 dawek stosowanych wg schematu: 0-3-12 miesi ħ cy.
Odporno Ļę humoralna pojawia si ħ po drugiej dawce u 90 proc. szczepionych...
4/93
Tytuł oryginału: Transformuj Ģ cy czynnik wzrostu beta (TGF-beta) w surowicy krwi chorych z wczesn Ģ i
Ņ n Ģ borelioz Ģ z Lyme : praca doktorska
Autorzy: Klibingat Marcin Jan, Hermanowska-Szpakowicz Teresa (promot.).; Akademia Medyczna
Klinika Chorób Zaka Ņ nych i Neuroinfekcji w Białymstoku, Szpital Wojewódzki im. J. ĺ niadeckiego
Oddział Chirurgii Ogólnej w Białymstoku
ń ródło: 2006, 95 k. : il., tab., bibliogr. 177 poz., streszcz.
Deskryptory główne:
Choroba z Lyme - krew
Czynnik wzrostu transformuj Ģ cy beta - krew
Cytokiny - krew
Deskryptory pomocnicze:
Zapalenie stawów reaktywne - krew
Rumie ı przewlekły w ħ druj Ģ cy - krew
Czynniki czasu
Choroba z Lyme - farmakoterapia
Choroba z Lyme - diagnostyka
Hasła klasyfikacyjne GBL:
immunologia
farmacja
choroby zaka Ņ ne
Typ dokumentu:
3 of 71
2008-07-17 21:18
14423654.004.png
Wynik wyszukiwania
http://www.bm.cm-uj.krakow.pl/scripts/Expertus/expert3w.cgi
praca kliniczna
praca doktorska
Wska Ņ nik tre Ļ ci:
ludzie
doro Ļ li 19-44 r. Ň .
doro Ļ li 45-64 r. Ň .
doro Ļ li =65 r. Ň .
płe ę m ħ ska
płe ę Ň e ı ska
5/93
Tytuł oryginału: Borelioza z Lyme - rozpoznanie i leczenie.
Autorzy: Tylewska-Wierzbanowska Stanisława
ń ródło: Nowa Klin. 2006: 13 (11/12) s.1140-1142, tab., bibliogr. 8 poz.
Deskryptory główne:
Choroba z Lyme
Deskryptory pomocnicze:
Testy serologiczne
Grupa Borrelia burgdorferi
Choroba z Lyme - diagnostyka
Choroba z Lyme - immunologia
Choroba z Lyme - farmakoterapia
Borrelia burgdorferi - chorobotwórczo Ļę
Borrelia burgdorferi - klasyfikacja
Rumie ı przewlekły w ħ druj Ģ cy
Neuroborelioza z Lyme
Zapalenie stawów zaka Ņ ne
Antybiotyki - stosowanie lecznicze
Hasła klasyfikacyjne GBL:
choroby zaka Ņ ne
Wska Ņ nik tre Ļ ci:
ludzie
6/93
Tytuł oryginału: Choroby przenoszone przez kleszcze.
Autorzy: Tylewska-Wierzbanowska Stanisława
ń ródło: Nowa Klin. 2006: 13 (7/8) s.765-769, tab., bibliogr. 10 poz.
Deskryptory główne:
Choroby przenoszone przez kleszcze
Choroba z Lyme
Zaka Ň enie riketsjowe
Deskryptory pomocnicze:
4 of 71
2008-07-17 21:18
14423654.005.png
Wynik wyszukiwania
http://www.bm.cm-uj.krakow.pl/scripts/Expertus/expert3w.cgi
Choroba z Lyme - klasyfikacja
Choroba z Lyme - farmakoterapia
Bartoneloza
Anaplazmoza
Gor Ģ czka Q
Tularemia - farmakoterapia
Zapalenie mózgu kleszczowe
Babezjoza
Hasła klasyfikacyjne GBL:
choroby zaka Ņ ne
Wska Ņ nik tre Ļ ci:
ludzie
7/93
Tytuł oryginału: Borelioza z Lyme u dzieci.
Tytuł angielski: Lyme disease in children.
Autorzy: Gajewska Anita
ń ródło: Prz. Lek. 2006: 63 supl. 7 s.88-90, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
Deskryptory główne:
Choroba z Lyme
Neuroborelioza z Lyme
Deskryptory pomocnicze:
Choroba z Lyme - historia
Choroba z Lyme - etiopatogeneza
Choroba z Lyme - diagnostyka
Choroba z Lyme - epidemiologia
Choroba z Lyme - farmakoterapia
Choroba z Lyme - profilaktyka
Borrelia - chorobotwórczo Ļę
Metoda ELISA
Plamkowanie Western
Antybiotyki - stosowanie lecznicze
Dzieci
Hasła klasyfikacyjne GBL:
pediatria
mikrobiologia
Wska Ņ nik tre Ļ ci:
ludzie
Streszczenie polskie: Borelioza jest odzwierz ħ c Ģ chorob Ģ zaka Ņ n Ģ , zajmuj Ģ c Ģ głównie skór ħ , układ
nerwowy, serce i stawy. Zdarzaj Ģ si ħ te Ň bezobjawowe przebiegi we wczesnej fazie infekcji. Czynnikiem
etiologicznym jest kr ħ tek Borrelia przenoszony na ludzi przez kleszcze. Hodowla tej bakterii z krwi, płynu
stawowego czy płynu mózgowo-rdzeniowego jest bardzo trudna. W diagnostyce wykorzystuje si ħ głównie
testy serologiczne (najcz ħĻ ciej ELISA i Western Blot) oraz metod ħ polimerazowej reakcji ła ı cuchowej.
Leczenie boreliozy opiera si ħ na antybiotykach, głównie penicylinach i cefalosporynach. Czas leczenia
zale Ň y od postaci klinicznej boreliozy. Wczesne usuni ħ cie kleszcza jest najlepsz Ģ metod Ģ profilaktyki
5 of 71
2008-07-17 21:18
14423654.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin