Zaniewski Andrzej - Szczur.pdf

(608 KB) Pobierz
Zaniewski Andrzej - Szczur
Aby rozpocząć
lekturę,
kliknij na taki przycisk ,
który da ci pełny dostęp do spisu treści ksiąŜki.
Jeśli chcesz połączyć się z Portem
Wydawniczym LITERATURA.NET.PL
kliknij na logo
poniŜej.
ANDRZEJ ZANIEWSKI
SZCZUR
POWIEŚ
Ć
 
420065588.001.png
2
 
Tower Press 2000
Copyright by Tower Press, Gdańsk 2000
3
I think we are in rat’s alley
Where the dead men lost their
bones Thomas
Stearns Eliot The
Wasteland
Myślę, Ŝe krąŜymy uliczkami
szczurów, wśród kości porzuconych
przez umarłych.
przełoŜył Andrzej Zaniewski
 
4
W
S
T
Ę
P
Szanowny Czytelniku,
SZCZUR jest moją pierwszą powieścią o zwierzętach, powieścią poświęconą
istotom nie- zwykłym i słabo poznanym, bo wiedza człowieka o gryzoniach dotyczy
bardziej metod zwal- czania niŜ zrozumienia ich zachowań, psychiki i
uczuciowości. Jest to jednocześnie powieść sensacyjna i tajemnicza, wokół
szczurzych nor i gniazd rozgrywa się bowiem niejedna trage- dia, dramat i
przygoda... Wyprawy Heraklesa, klęska Edypa, podróŜe Odyseusza, rozpacz
Niobe, śmierć Antygony, losy bogów, tytanów i ludzi zderzają się, przeplatają,
łączą, wypeł- niając świadomość stworzenia wielkości i wagi naszego serca.
Nie chcemy o tym pamiętać w naszym pozornie czystym, ludzkim świecie.
Szczury budzą przecieŜ odrazę i lęk, strach przed chorobami, które niekiedy
roznoszą, i zabobonną wprost obawę przed potęgą ich stale rosnących zębów.
 
Podziemne społeczeństwo szczurów, ich umiejętność przystosowania i
bezustanna walka o przetrwanie, masowe wędrówki i indywi- dualne skłonności
podróŜnicze, przykłady niezwykłej inteligencji, legendy i opowieści, któ- rych
słuchałem od dzieciństwa, wszystko to sprawiło, Ŝe szczury zafascynowały mnie,
wzbu- dziły nie tylko ciekawość, lecz równieŜ pewien rodzaj zachwytu-szacunku
dla przyrody, two- rzącej istoty tak doskonale współegzystujące z człowiekiem.
Rattus norvegicus i rattus rattus, szczur wędrowny i szczur śniady – dwa
podstawowe ga- tunki z wielkiej rodziny szczurów, towarzyszą ludzkości od
początku jej istnienia, a ich los wiąŜe się ściśle z naszym losem i jest w znaczącej
mierze odbiciem naszej własnej cywiliza- cyjnej i ekologicznej sytuacji. Wydaje się
to dziwne, lecz dopiero przy ludziach, którzy prze- cieŜ od początku
wypowiedzieli szczurom wojnę, gryzonie te znalazły najlepsze dla siebie
warunki Ŝycia. Zamieszkujące groty, lasy i stepy słabe stworzenie, będące łatwym
łupem pta- ków, węŜy i drapieŜnych ssaków, z chwilą zetknięcia z
człowiekiem przeistoczyło się, na- brało sił, ruszyło do gromadnego ataku.
Wbrew powszechnym opiniom właśnie ludzie sprzy- jają szczurom i tylko dzięki
naszej cywilizacji szczury zdołały opanować wszystkie konty- nenty i osiągnąć
tak wysoki stopień organizacji Ŝycia społecznego. Nasze piwnice, magazyny,
spichrze, śmietniki, zsypy, wysypiska, stajnie, koszary, więzienia, fermy, kanały,
tamy, kuch- nie i garaŜe stały się domami szczurów, ich królestwem, a być moŜe
miejscem narodzin przy- szłej nadchodzącej cywilizacji, niezwykle silnej i płodnej,
drapieŜnej i odpornej na wszelkie zachodzące wokół przeobraŜenia.
Zawsze intrygowały mnie przyczyny i mechanizmy takiej, a nie innej szczurzej
egzysten- cji, struktury społeczne i zaleŜności między poszczególnymi
osobnikami, róŜnorodne cha- raktery i skłonności, niemal identyczne z
ludzkimi. W doświadczalnych labiryntach kaŜdy szczur zachowuje się inaczej,
wykazując zdolności i ułomności, niekiedy rezygnując, ucieka- jąc, wycofując się, a
niekiedy, chyba częściej, poszukując wyjścia, dokonując wyboru – prze- gryzając
cienkie ściany, by stworzyć lub odkryć nowe labirynty.
Usiłowałem zbliŜyć się do szczurów, poznać je moŜliwie najpełniej i najlepiej.
Hodowa- łem, podpatrywałem, starałem się zrozumieć i zaprzyjaźnić.
5
Widziałem szczury zamieszkujące ruiny Gdańska i powojenne, próchniejące
domy Nowe- go Portu, szczury usiłujące dostać się na statki, schodzące i
wspinające się po cumowniczych linach, obserwowałem szczury w zaułkach
Sajgonu, Stambułu, Berlina, Bukaresztu, Warsza- wy i wielu, wielu miast.
Zbierałem teŜ wszelkie informacje i plotki o ich Ŝyciu i obyczajach, wychodząc z
załoŜenia, Ŝe przyjmując nawet to, co nieprawdziwe w poszczególnych legen- dach
i baśniach, poznaję w ten sposób nie tylko szczury, ale i ludzi, którzy te opowieści
stwo- rzyli, z odrazy czy nienawiści lub odwrotnie – z podziwu, przyjaźni czy
wiary.
Buddyzm stawia, na przykład, szczura dość wysoko w hierarchii Ŝyjących
stworzeń... To właśnie chytry, przebiegły szczur pierwszy zjawia się przed obliczem
umierającego Buddy, zeskakując z grzbietu wołu. Dopiero za szczurem –
najinteligentniejszym, i wołem – najbar- dziej pracowitym, zjawiają się pozostałe
zwierzęta buddyjskiego kalendarza: tygrys, królik, smok, wąŜ, koń, kogut, owca,
małpa, pies i dzik.
Inna legenda opowiada o tysiącach szczurów ze świątyni Karai Ma w Bihanerze
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin