Hepatotoksycznosc.pdf

(70 KB) Pobierz
PG 6 2008.qxp
Artykuł poglądowy/ Review paper
Hepatotoksycznoœæ leków – mechanizmy sprawcze
Drug hepatotoxicity – evoking mechanisms
Krzysztof Gutkowski 1 , Marek Hartleb 1 , Ewelina Kamińska 2
1 Katedra i Klinika Gastroenterologii i Hepatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
2 Zakład Biotechnologii Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego
Przegląd Gastroenterologiczny 2008; 3 (6): 271–275
Słowa kluczowe: leki, hepatotoksyczność, idiosynkrazja, wątroba.
Key words: drugs, hepatotoxicity, idiosyncrasy, liver.
Adres do korespondencji: dr n. med. Krzysztof Gutkowski, Katedra i Klinika Gastroenterologii i Hepatologii, Śląski Uniwersytet
Medyczny, Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny, ul. Medyków 14, 40-752 Katowice, e-mail: kgutski@intertele.pl
Streszczenie
Większość leków jest metabolizowanych przez wątrobę, or-
gan odpowiedzialny za procesy detoksykacji. Każdy lek ma
własny szlak biotransformacji wykorzystujący jeden lub kilka
cytozolowych bądź błonowych układów enzymatycznych.
Efektem hepatotoksycznego działania leków jest głównie
martwica hepatocytów, chociaż w niektórych przypadkach
uszkodzenie może dotyczyć przewodów żółciowych, komórek
śródbłonka naczyniowego lub komórek gwiaździstych. Istnie-
je wiele mechanizmów odpowiedzialnych za polekowe uszko-
dzenia wątroby i są one zaliczane do dwóch kategorii, tj. bez-
pośrednich reakcji chemicznych i reakcji idiosynkrazji.
Niektóre z tych mechanizmów zostały dokładnie wyjaśnione,
chociaż większość pozostaje nieznana. W niniejszej pracy
przedstawiono problematykę polekowych uszkodzeń wątroby
ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów sprawczych.
Abstract
The majority of drugs are metabolized by the liver, an organ
responsible for detoxication. Each drug has its own pathway
of biotransformation involving one or more cytosolic or
membrane-bound enzymes. Most drug-induced liver injuries
(DILI) result in hepatocyte necrosis however, some of them
can comprise damage to the bile ducts, vascular endothelial
cells or stellate cells. The mechanisms of DILI are divided into
two fundamental groups, i.e., direct chemical reactions and
idiosyncratic reactions. Some particular molecular mecha-
nisms responsible for DILI have been explained, although
there are many that are still unclear. In this review we discuss
the issue of drug hepatotoxicity with special attention put on
its mechanisms.
Wprowadzenie
Polekowe uszkodzenia wątroby (PUW) stanowią
ważny problem kliniczny. Szacuje się, że są one przy-
czyną 2–5% hospitalizacji z powodu żółtaczki i ok. 10%
przyjęć do szpitala z powodu zapaleń wątroby u doro-
słych. Z badań populacyjnych przeprowadzonych we
Francji wynika, że PUW pojawiają się w tym kraju
u 14 osób na 100 tys. mieszkańców w ciągu roku. God-
ny podkreślenia jest także fakt, że PUW stanowią naj-
częstszą przyczynę ostrej niewydolności wątroby
w krajach wysoko rozwiniętych [1, 2].
Leki jako substancje potencjalnie hepatotoksyczne
uszkadzają wątrobę na drodze różnych mechanizmów
sprawczych. Niewielka ich część została dokładnie po-
znana, a dogłębne wyjaśnienie większości z nich wy-
maga dalszych badań.
W niniejszej pracy przedstawiono problematykę
PUW ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów
hepatotoksyczności leków.
Rola w¹troby w metabolizmie leków
Wątroba jest narządem odpowiedzialnym za wychwyt
i metabolizm większości leków trafiających do organizmu.
Związki te podlegają przemianom metabolicznym za po-
średnictwem wielu enzymów błonowych oraz cytozolo-
wych, głównie związanych z siatką endoplazmatyczną.
Każdy lek ma specyficzny szlak biotransformacji, wykorzy-
stujący jeden lub kilka układów enzymatycznych. Gene-
tycznie uwarunkowane różnice w metabolizmie niektó-
rych leków mogą stanowić przyczynę ich toksyczności.
Większość leków i ich metabolitów jest wydalana
z organizmu przez nerki i/lub wydzielana z żółcią, co
Przegląd Gastroenterologiczny 2008; 3 (6)
150990897.002.png
272
Krzysztof Gutkowski, Marek Hartleb, Ewelina Kamińska
wymaga dobrej ich rozpuszczalności w wodzie, tymcza-
sem wiele leków przyjmowanych drogą doustną wyka-
zuje właściwości lipofilne i nie rozpuszcza się w wodzie.
Przemiany metaboliczne zachodzące w wątrobie, okre-
ślane mianem reakcji pierwszej i drugiej fazy, prowadzą
do zmiany charakteru tych związków z lipofilnego na
hydrofilny [3].
Czynniki wp³ywaj¹ce na przebieg reakcji
pierwszej i drugiej fazy
Do czynników, które w istotny sposób mogą modu-
lować reakcje pierwszej i drugiej fazy, należą: dieta,
wiek, inne leki, uwarunkowania genetyczne i choroby
wątroby.
Reakcje pierwszej fazy
Podczas metabolizmu pierwszej fazy do lipofilnego
leku przyłączane są grupy polarne w mechanizmie utle-
niania, redukcji lub hydrolizy. Ten typ reakcji katalizo-
wany jest głównie przez rodzinę cytochromu P450
(CYP), do której należą związane z błonami hemopro-
teiny, zbudowane z apoproteiny i hemowej grupy pro-
stetycznej [4–6]. Enzymy te zlokalizowane są na po-
wierzchni cytoplazmatycznej siatki endoplazmatycznej
hepatocytu. Zidentyfikowano ponad 30 izoform CYP,
które zostały pogrupowane w rodziny oznaczone od
1 do 10 oraz podrodziny oznaczone literą i cyfrą, np.
CYP2E1 [5, 6]. Rodziny CYP 4–10 są wysoce specyficzne
dla metabolizmu związków endogennych, a ich aktyw-
ność nie jest indukowana przez związki egzogenne. Trzy
rodziny, tj. CYP1, CYP2 i CYP3, uznaje się za najważniej-
sze dla wątrobowego metabolizmu leków [7, 8]. Spo-
śród nich CYP3 wykazuje najbardziej rozległą aktyw-
ność metaboliczną, biorąc m.in. udział w eliminacji
cyklosporyny, erytromycyny, ketokonazolu, lidokainy, fe-
nobarbitalu i fenytoiny [9, 10].
Czynniki, które zwiększają aktywność CYP, mogą
także zwiększać ryzyko toksyczności leku bądź to
w wyniku spowolnienia jego konwersji do nietoksycz-
nych metabolitów, bądź przemiany do związków bar-
dziej toksycznych niż sam lek [11].
Dieta
Do pokarmów indukujących aktywność CYP należą:
zielona sałata, brukselka, brokuły i grillowana wołowina
[12]. Sok grejpfrutowy ma z kolei zdolność hamowania
aktywności CYP3A [13, 14].
Przewlekłe spożywanie alkoholu zwiększa ok.
2-krotnie aktywność CYP2E1, jak również zmniejsza stę-
żenie glutationu – ważnego kofaktora procesów detok-
sykacyjnych i antyoksydacyjnych, który chroni komórkę
przed działaniem toksycznych metabolitów. Do leków
znacznie zwiększających swój potencjał hepatotoksycz-
ny w połączeniu z alkoholem zalicza się: acetaminofen,
izoniazyd, metotreksat i witaminę A [15, 16].
Aktywność CYP może ulegać istotnym zmianom
w zależności od zawartości białka w diecie i stanu od-
żywienia. Dieta bogatobiałkowa zwiększa, a ubogobiał-
kowa wraz z niedożywieniem zmniejsza aktywność CYP
[17]. Poza tym głębokie niedożywienie, szczególnie
u osób nadużywających alkoholu, zmniejsza stężenie
glutationu.
Leki
Jednoczesne stosowanie dwóch lub więcej leków
może stanowić jeden z ważnych czynników wpływają-
cych na aktywność poszczególnych CYP, a więc po-
średnio na losy metaboliczne leków. Jeden lek może
hamować lub aktywować metabolizm innego [18]. Li-
sta leków hamujących aktywność CYP jest długa, znaj-
dują się na niej m.in. erytromycyna, klarytromycy-
na i ketokonazol. Do leków indukujących aktywność
CYP należą: rifampicyna, leki przeciwdrgawkowe (fe-
nobarbital, karbamazepina, fenytoina) i deksameta-
zon. Aktywność CYP1A2 mogą ponadto indukować
arylowe pochodne węglowodorów zawarte w dymie
tytoniowym [19].
Kompetycyjna inhibicja CYP może prowadzić
do groźnych dla pacjenta interakcji lekowych. Spekta-
kularny przykład stanowi wystąpienie zaburzeń rytmu
serca typu torsade de pointes w trakcie zażywania cisa-
prydu, u chorych leczonych jednocześnie erytromycyną
lub ketokonazolem (inhibitory CYP3A4). Indukcja i inhi-
bicja enzymów drugiej fazy nie jest tak powszechna, jak
w przypadku fazy pierwszej, chociaż znane są przykła-
dy hamującego wpływu leków, np. chloropromazyny
lub walproinianów, na przebieg tych reakcji.
Reakcje drugiej fazy
Po przejściu zmian metabolicznych fazy pierwszej
wiele leków nadal nie ma wystarczających właściwości
hydrofilnych. Z tego powodu zostają one poddane prze-
mianom fazy drugiej, polegającej na koniugacji z hydro-
filną grupą polarną, np. kwasem glukuronowym, siar-
czanem, octanem, glicyną, glutationem lub grupą
metylową. Proces ten przebiega wewnątrz cytoplazmy
hepatocytu przy udziale transferazy glukuronianowej
(UDP glukuronylotransferaza), sulfotransferaz lub
transferazy glutationu, prowadząc do zmniejszenia ak-
tywności farmakologicznej leku lub jego metabolitu
z jednoczesnym zwiększeniem jego klirensu. Efektem
działania tych enzymów jest wytworzenie nietoksycz-
nych metabolitów gotowych do eliminacji, jednak
w rzadkich przypadkach metabolity pochodzące z tych
reakcji mogą odznaczać się wysoką toksycznością [3].
Przegląd Gastroenterologiczny 2008; 3 (6)
150990897.003.png
Hepatotoksyczność leków – mechanizmy sprawcze
273
Wiek
Generalnie uważa się, że wraz w wiekiem obniża się
aktywność CYP [20, 21]. Dowodów potwierdzających tę
tezę dostarczają obserwacje metabolizmu takich leków,
jak: acetaminofen, nifedypina, lidokaina, propranolol,
izoniazyd czy werapamil [3]. Zasada ta dotyczy wyłącz-
nie enzymów biorących udział w reakcjach pierwszej
fazy [22]. U osób starszych należy także uwzględnić
mniejszą produkcję albumin, co może przekładać się
na zwiększenie stężenia wolnej postaci leków, wcho-
dzących w szlaki metaboliczne pierwszej i drugiej fazy.
Nadzwyczajną ostrożność należy zachować w przy-
padku podawania leków noworodkom i niemowlętom,
u których stopień wykształcenia szlaków metabolicz-
nych może być niższy niż u dorosłych. Szczególne pro-
blemy w tej grupie wiekowej stwarzają salicylany.
mórek wątrobowych można podzielić na dwie zasadni-
cze kategorie, czyli:
• chemiczne,
• idiosynkrazji lub immunologicznej nadwrażliwości.
Reakcje chemiczne
Ten typ reakcji występuje prawie wyłącznie w warun-
kach ponadterapeutycznych dawek leku. Przedział czaso-
wy między zadziałaniem czynnika sprawczego a objawa-
mi uszkodzenia wątroby jest zazwyczaj krótki. Aktywność
aminotransferaz w surowicy wzrasta od kilku do kilkuset
razy ponad górną granicę normy, natomiast aktywność
fosfatazy zasadowej przekracza tę granicę maksymalnie
kilkakrotnie [32]. W gwałtownie przebiegających reak-
cjach chemicznych śmiertelność jest duża, a niszczeniu
podlegają nie tylko hepatocyty, ale także komórki innych
narządów miąższowych, zwłaszcza nerek.
Poznano co najmniej kilka mechanizmów prowa-
dzących do uszkodzenia hepatocytów. Niektóre z nich
są dobrze poznane, natomiast dogłębna znajomość in-
nych wymaga dalszych badań. Wiadomo, że trwałe po-
łączenie toksycznego metabolitu z organellami hepato-
cytu może zaburzać właściwe funkcjonowanie całej
komórki i prowadzić do jej martwicy lub apoptozy [33].
Lek lub jego aktywny metabolit może upośledzać
mitochondrialną β -oksydację kwasów tłuszczowych,
zaburzając tym samym prawidłową aktywność enzy-
mów łańcucha oddechowego. Konsekwencją tych reak-
cji są zmiany metaboliczne prowadzące do spadku pro-
dukcji adenozynotrójfosforanu (ATP) i wzrostu wytwa-
rzania wolnych rodników tlenowych o dużym potencjale
hepatotoksycznym.
Lek może także blokować czynność przezbłono-
wych białek transportowych kanalika żółciowego, co
prowadzi do upośledzenia dokanalikowej sekrecji kwa-
sów żółciowych lub fosfolipidów z wtórnym uszkodze-
niem hepatocytów i cholangiocytów.
Znany jest również negatywny wpływ niektórych le-
ków na przezbłonowy prąd wapniowy. Zaburzenia
transportu jonów wapnia przez błony komórkowe upo-
śledzają kurczliwość włókien cytoplazmatycznych i pro-
wadzą do odcinkowych deformacji błony komórkowej
(ang. blebbing ), a w dalszym etapie do pęknięcia błony
i lizy komórki.
Do uszkodzenia hepatocytu może dojść także
na drodze stymulacji szlaku apoptozy przez lek lub jego
metabolit. W tym przypadku lek odgrywa rolę liganda
dla receptorów czynnika martwicy nowotworów α (ang.
tumour necrosis factor α – TNF- α ) lub Fas [34, 35].
Leki wykazujące właściwości hepatotoksyczne nie
są dopuszczane lub są wycofywane z rynku, np. chloro-
form, kwas taninowy czy troglitazon. Niektóre prepara-
ty wykazujące właściwości toksyczne zależne od dawki
Czynniki genetyczne
Badania populacyjne wskazują na istnienie licznych
polimorfizmów CYP, które warunkują przyspieszenie,
spowolnienie lub zupełny blok metabolizmu określone-
go związku [4, 23–25]. Zjawiska te zbadano dokładnie
w rodzinie CYP2E1, odpowiedzialnej za metabolizm al-
koholu etylowego, oraz CYP2D6 metabolizującego takie
leki, jak chinidyna i metoprolol [26, 27]. Zróżnicowanie
genetyczne izoenzymów CYP może tłumaczyć występo-
wanie reakcji nadwrażliwości na niektóre leki. Polimor-
fizmy genetyczne enzymów biorących udział w reak-
cjach drugiej fazy odpowiadają zarówno za wzrost, jak
i spadek aktywności tych enzymów, co w konsekwencji
może prowadzić do uszkodzenia wątroby [28].
Choroby w¹troby
Zarówno ostre, jak i przewlekłe choroby wątroby
mogą wpływać na metabolizm leków. Zależnie od stop-
nia uszkodzenia wątroby aktywność CYP może być czę-
ściowo lub znacznie obniżona bądź też nie ulegać zmia-
nie [29, 30]. Czynnik etiologiczny choroby wątroby nie
wydaje się mieć większego znaczenia dla tego zjawiska.
Aktywność enzymów uczestniczących w reakcjach dru-
giej fazy generalnie nie podlega istotnym zmianom
w chorobach wątroby, chociaż w niektórych przypad-
kach ostrych uszkodzeń może dojść do wzrostu ich ak-
tywności [31].
Mechanizmy hepatotoksycznoœci leków
Większość hepatotoksycznych efektów polekowych
manifestuje się zmianami martwiczymi hepatocytów.
Niektóre leki mogą jednak uszkadzać wybiórczo komór-
ki śródbłonka naczyniowego, gwiaździste lub nabłonka
małych przewodów żółciowych, powodując rozwój cho-
lestazy [32]. Reakcje prowadzące do uszkodzenia ko-
Przegląd Gastroenterologiczny 2008; 3 (6)
273
150990897.004.png
274
Krzysztof Gutkowski, Marek Hartleb, Ewelina Kamińska
nadal pozostają jednak w użyciu, np. siarczan żelaza,
dożylne postacie tetracyklin, L-asparaginaza, metotrek-
sat czy acetaminofen.
troby wywołanemu przez trójcykliczne leki przeciwdepre-
syjne sprzyja obecność antygenu HLA-A11 [39].
Uszkodzenie wątroby w mechanizmie nadwrażliwo-
ści należy do powszechnych przyczyn PUW, a lista le-
ków mogących wywołać taką reakcję jest długa i wciąż
uzupełniana. Do najlepiej znanych leków zdolnych
do uszkodzenia wątroby w tym mechanizmie zalicza
się: fenytoinę, amoksycylinę, sulfonamidy, diklofenak,
sulindak lub hydralazynę [40, 41]. W bioptacie wątrobo-
wym stwierdza się: nacieki z granulocytów kwasochłon-
nych, ziarniniaki zapalne, ogniskową martwicę hepato-
cytów oraz komórkowy zastój żółci [42].
Polekowe uszkodzenia wątroby o charakterze idio-
synkrazji metabolicznej występują u pacjentów, któ-
rych cechuje skłonność do produkowania toksycznych
metabolitów ze związku macierzystego. Do leków,
które mogą wywoływać tego typu reakcje, należą: ke-
tokonazol, walproiniany, izoniazyd i amiodaron. Od-
stęp czasowy między podaniem pierwszej dawki leku
a wystąpieniem objawów klinicznych choroby waha
się od kilku tygodni nawet do kilku miesięcy. Miej-
scem nieprawidłowych przemian metabolicznych jest
hepatocyt. Nagromadzenie toksycznych metabolitów
i ich wiązanie z białkami strukturalnymi komórki pro-
wadzi do jej uszkodzenia i martwicy. Nie można także
wykluczyć reakcji z udziałem komórek układu immu-
nologicznego. W tym przypadku neoantygeny utwo-
rzone przez połączenie leku bądź jego metabolitu ze
strukturami hepatocytu aktywują komórki immuno-
kompetentne [43].
Reakcje idiosynkrazji
Reakcje idiosynkrazji, czyli nadwrażliwości, charak-
teryzuje całkowita nieprzewidywalność wystąpienia
PUW. Reakcje te są gatunkowo swoiste, a więc nie
można ich przenosić na zwierzęce modele doświadczal-
ne. Nie wykazano zależności między wielkością dawki
a ryzykiem wystąpienia lub ciężkością objawów klinicz-
nych PUW. Przedział czasowy między ekspozycją a po-
jawieniem się objawów toksycznych cechuje duża róż-
norodność, wynosząca zazwyczaj od 1 do 8 tyg. [32, 33].
Idiosynkrazja może rozwijać się na podłożu immunolo-
gicznym (nadwrażliwość) lub metabolicznym.
Polekowe uszkodzenie wątroby klasyfikowane jest
jako reakcja immunologiczna, jeśli chorobie wątroby
towarzyszą kliniczne i histologiczne objawy nadwrażli-
wości. W tym typie uszkodzenia wątroby biorą udział
limfocyty T i B. U pacjentów mogą wystąpić: wysypka
skórna, gorączka, bóle i zapalenie ścięgien, limfadeno-
patia, eozynofilia, trombocytopenia lub leukopenia
(tzw. zespół DRESS; ang. drug rash with eosinophilia
and systemic symptoms ). Obraz chorobowy przypomi-
na czasem mononukleozę zakaźną z obecnością pobu-
dzonych limfocytów. W skrajnie ciężkich przypadkach
może wystąpić dermatologiczny zespół Stevensa-John-
sona. W razie ponownego zastosowania leku, który
wywołał w przeszłości reakcję uczuleniową, objawy
uszkodzenia wątroby powracają. W niektórych przy-
padkach można wykryć we krwi przeciwciała skierowa-
ne przeciwko natywnym lub zmodyfikowanym białkom
wątrobowym [36].
Uważa się, że u podłoża reakcji nadwrażliwości leżą
modyfikacje struktur komórek własnych spowodowane
wiązaniami kowalencyjnymi aktywnego metabolitu leko-
wego z tkankami gospodarza lub krążące kompleksy biał-
ka z ksenobiotykiem (addukt) [37]. Idiosynkrazja immuno-
logiczna jest więc efektem reakcji alergicznej, którą
wywołuje aktywny metabolit lub addukt [38]. Osobniczo
unikalna odpowiedź układu immunologicznego wyjaśnia,
dlaczego hepatotoksyczność danego leku występuje nie
u wszystkich, lecz tylko u niektórych pacjentów.
Innym czynnikiem warunkującym rozwój reakcji idio-
synkrazji jest polimorfizm cząsteczek głównego układu
zgodności tkankowej (ang. human leucocyte antigen sys-
tem – HLA). Niektóre antygeny układu HLA mogą w spo-
sób szczególny ułatwiać prezentację leku lub jego meta-
bolitów komórkom immunokompetentnym. Dowiedzio-
no, że chorzy z zapaleniem wątroby rozwijającym się
w przebiegu leczenia chlorpromazyną są w większości
nosicielami antygenu HLA-DR6, natomiast zapaleniu wą-
Piśmiennictwo
1. Sgro C, Clinard F, Ouazir K i wsp. Incidence of drug-induced
hepatic injuries: A French population-based study. Hepatology
2002; 36: 451-5.
2. Ostapowicz G, Fontana RJ, Schiodt FV i wsp. Results
of a prospective study of acute liver failure at 17 tertiary care
centers in the United States. Ann Intern Med 2002; 137:
947-54.
3. Park BK, Pirmohamed M, Kitteringham NR. The role
of cytochrome P450 enzymes in hepatic and extrahepatic
human drug toxicity. Pharmacol Ther 1995; 68: 385-424.
4. Smith G, Stubbins MJ, Harries LW, Wolf CR. Molecular genetics
of the human cytochrome P450 monooxygenase superfamily.
Xenobiotica 1998; 28: 1129-65.
5. Peterson JA, Graham SE. A close family resemblance: The
importance of structure in understanding cytochromes P450.
Structure 1998; 6: 1079-85.
6. Nelson DR, Kamataki T, Waxman DL i wsp. The P450
superfamily: Update on new sequences, gene mapping,
accession numbers, early trivial names of enzymes and
nomenclature. DNA Cell Biol 1993; 12: 1-51.
7. Watkins PB. Drug metabolism by cytochromes P450 in
the liver and small bowel. Gastroenterol Clin North Am
1992; 21: 511-26.
Przegląd Gastroenterologiczny 2008; 3 (6)
150990897.005.png
Hepatotoksyczność leków – mechanizmy sprawcze
275
8. Wrighton SA, VandenBranden M, Ring BJ. The human drug
metabolizing cytochromes P450. J Pharmacokinet Biopharm
1996; 24: 461-73.
9. Ketter TA, Flockhart DA, Post RM i wsp. The emerging role
of cytochrome P450 3A in psychopharmacology. J Clin
Psychopharmacol 1995; 15: 387-98.
10. Wilkinson GR. Cytochrome P4503A (CYP3A) metabolism:
Prediction of in vivo activity in humans. J Pharmacokinet
Biopharm 1996; 24: 475-90.
11. Walgren JL, Mitchell MD, Thompson DC. Role of metabolism in
drug-induced idiosyncratic hepatotoxicity. Crit Rev Toxicol
2005; 35: 325-61.
12. Hakooz N, Hamdan I. Effects of dietary broccoli on human in
vivo caffeine metabolism: a pilot study on a group of Jordanian
volunteers. Curr Drug Metab 2007; 8: 9-15.
13. Hukkanen J, Jacob P 3rd, Benowitz NL. Effect of grapefruit juice
on cytochrome P450 2A6 and nicotine renal clearance. Clin
Pharmacol Ther 2006; 80: 522-30.
14. Dakovic-Svajcer K, Samojlik I, Raskovic A i wsp. The activity
of liver oxidative enzymes after single and multiple grapefruit
juice ingestion. Exp Toxicol Pathol 1999; 51: 304-8.
15. Prescott LF. Paracetamol, alcohol and the liver. Br J Clin
Pharmacol 2000; 49: 291-301.
16. Schiodt FV, Lee WM, Bondesen S i wsp. Influence of acute and
chronic alcohol intake on the clinical course and outcome in
acetaminophen overdose. Aliment Pharmacol Ther 2002;
16: 707-15.
17. Kurtovic J, Riordan SM. Paracetamol-induced hepatotoxicity at
recommended dosage. J Intern Med 2003; 253: 240-3.
18. Flockhart DA, Oesterheld JR. Cytochrome P450-mediated drug
interactions. Child Adolesc Psychiatr Clin N Am 2000; 9: 43-76.
19. Poellinger L. Mechanistic aspects – the dioxin (aryl
hydrocarbon) receptor. Food Addit Contam 2000; 17: 261-6.
20. Hunt CM, Westerkam WR, Stave GM, Wilson JA. Hepatic
cytochrome P-4503A (CYP3A) activity in the elderly. Mech
Ageing Dev 1992; 64: 189-99.
21. Hunt CM, Westerkam WR, Stave GM. Effect of age and gender
on the activity of human hepatic CYP3A. Biochem
Pharmacol 1992; 44: 275-83.
22. Wrighton SA, Stevens JC. The human hepatic cytochromes
P450 involved in drug metabolism. Crit Rev Toxicol 1992;
22: 1-21.
23. Tanaka E. Update: genetic polymorphism of drug metabolizing
enzymes in humans. J Clin Pharm Ther 1999; 24: 323-9.
24. Dorne JL, Walton K, Renwick AG. Human variability in
xenobiotic metabolism and pathway-related uncertainty
factors for chemical risk assessment: a review. Food Chem
Toxicol 2005; 43: 203-16.
25. Ueshima Y, Tsutsumi M, Takase S i wsp. Acetaminophen
metabolism in patients with different cytochrome P450-2E1
genotypes. Alcohol Clin Exp Res 1996; 20 (1 Suppl): 25A-8A.
26. Marez D, Legrand M, Sabbagh N i wsp. Polymorphism
of the cytochrome P450 CYP2D6 gene in a European
population: characterization of 48 mutations and 53 alleles,
their frequencies and evolution. Pharmacogenetics
1997; 7: 193-202.
27. Lee WM. Drug-induced hepatotoxicity. N Engl J Med 1995;
333: 1118-27.
28. Seideg ° rd J, Pero RW, Markowitz MM i wsp. Isoenzyme(s)
of glutathione transferase (class Mu) as a marker for
the susceptibility to lung cancer: a follow up study.
Carcinogenesis 1990; 11: 33-6.
29. Farrell G, Prendergast D, Murray M. Halothane hepatitis:
Detection of a constitutional susceptibility factor. N Engl
J Med 1985; 313: 1310-4.
30. Kenna JG, Satoh H, Christ DD, Pohl LR. Metabolic basis for
a drug hypersensitivity: Antibodies in sera from patients with
halothane hepatitis recognize liver neoantigens that contain
the trifluoroacetyl group derived from halothane. J Pharmacol
Exp Ther 1988; 245: 1103-9.
31.Debinski HS, Lee CS, Panks JA i wsp. Localization
of uridine 5'diphosphate-glucuronyltransferase in human liver
injury. Gastroenterology 1995; 108: 1464-9.
32. Gunawan B, Kaplowitz N. Clinical perspectives on
xenobiotic-induced hepatotoxicity. Drug Metab Rev
2004; 36: 301-12.
33. Liu ZX, Kaplowitz N. Immune-mediated drug-induced liver
disease. Clin Liver Dis 2002; 6: 755-74.
34. Gunawan BK, Kaplowitz N. Mechanisms of drug-induced liver
disease. Clin Liver Dis 2007; 11: 459-75.
35. Hartleb M. Polekowe uszkodzenia wątroby. Terapia 2008;
16: 67-74.
36. Syn WK, Naisbitt DJ, Holt AP i wsp. Carbamazepine-induced
acute liver failure as part of the DRESS syndrome. Int J Clin
Pract 2005; 59: 988-91.
37. Kenna JG, Jones RM. The organ toxicity of inhaled anesthetics.
Anesth Analg 1995; 81 (6 Suppl): S51-66.
38. Pessayre D. Role of reactive metabolites in drug-induced
hepatitis. J Hepatol 1995; 23 Suppl 1: 16-24.
39. Berson A, Freneaux D, Larrey D i wsp. Genetic predisposition to
drug hepatotoxicity. An exploratory study in 71 patients with
drug-induced idiosyncratic hepatitis. J Hepatol 1994; 20: 336-42.
40. Shear NH, Spielberg SP. Anticonvulsant hypersensitivity
syndrome. In vitro assessment of risk. J Clin Invest 1988;
82: 1826-32.
41. Larrey D, Vial T, Micaleff A i wsp. Hepatitis associated with
amoxycillin-clavulanic acid combination report of 15 cases.
Gut 1992; 33: 368-71.
42. Pohl LR. Drug-induced allergic hepatitis. Semin Liver Dis
1990; 10: 305-15.
43. Spielberg SP, Gordon GB, Blake DA i wsp. Predisposition to
phenytoin hepatotoxicity assessed in vitro. N Engl J Med
1981; 305: 722-7.
Przegląd Gastroenterologiczny 2008; 3 (6)
150990897.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin