SONDA_MAJ_2009.pdf

(3587 KB) Pobierz
152525592 UNPDF
152525592.017.png
Miesięcznik Popularnonaukowy
SONDA
Redaktor Naczelny: TOMASZ SURYNOWICZ
Z-ca Redaktora Naczelnego: BERNADETTA BORKOWSKA
Sekretarz Redakcji: WOJCIECH KARCZ
DZIAŁY TEMATYCZNE MIESIĘCZNIKA:
News
Bernadetta Borkowska,
Michał Denkiewicz
Na Uczelni
Maciej Urbanowicz
Retro
Urszula Kokocińska
Kariera
Tomasz Surynowicz, Bartosz Dąbrowski,
Kamil Kaczmarczyk, Jakub Bursa
Na Luzie
Bartosz Dąbrowski
Dziewczyny
Małgorzata Jackowska
Na Politechniki
Fotoreportaż
Inna Ouvarova
Nauka Na Świecie
Mateusz Wolski
Temat Numeru
Łukasz Bańdur
Graika
Aneta Łukowska, Rafał Czaniecki,
Łukasz Pawliszak, Karol Owsianko,
Przemysław Rembelski
Korekta
Bernadetta Borkowska
Dział PR
Bartosz Dąbrowski, Maciej Urbanowicz,
Wojciech Karcz
Dział FR
Adam Łęski, Kamil Kaczmarczyk
Dział HR
Aleksandra Puciłowska
Dział Prawny
Jacek Wojtach
Okładka
Rafał Czaniecki
Nakład
3 000 Egzemplarzy
Artykuły, ogłoszenia oraz inne materiały prosimy nadsyłać
drogą mailową. Redakcja zastrzega sobie prawo redagowania
nadesłanych tekstów i nie odpowiada za treść reklam.
Kontakt do członków redakcji w formacie:
Imie.nazwisko@sonda.org.pl
WYDAWCA:
Stowarzyszenie Akademickie SONDA
PREZES ZARZĄDU:
Wojciech Karcz
ADRES WYDAWCY I REDAKCJI:
Al. Niepodległości 222 kl. A, lok.2
00-663 Warszawa
www.sonda.org.pl
NINIEJSZY NUMER PRZELAŁ SIĘ NA PAPIER
DZIĘKI PORTALOWI
NINIEJSZY NUMER UKAZAŁ SIĘ
DZIĘKI PORTALOWI
www.sonda.org.pl
3
152525592.018.png 152525592.019.png 152525592.020.png
Nasza inicjatywa ma pokazać w szczególności
studentom, że da się realizować tutaj swoje
pasje i marzenia .
01
T AJEMNICA Ś MIERCI
GENERAŁA SIKORSKIEGO
GENERAŁA SIKORSKIEGO
MAJ 2009
SPIS TREŚCI
Drogi Czytelniku właśnie trzymasz w ręku pierwszy numer miesięcznika popularnonauko-
wego SONDA. Jest to czasopismo na swój sposób niezwykłe. Prawie rok temu w głowach studen-
tów skupionych wokół Politechniki Warszawskiej narodził się bardzo spontanicznie pomysł na
wydanie magazynu poświęconego promocji nauki i techniki. Później do naszego zespołu dołą-
czyli studenci Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej. To, co łączy człon-
ków naszej organizacji to pasja w działaniu i realizowanie własnych marzeń. Właśnie w tej chwi-
li spełniło się nasze wspólne marzenie, jakim było wydanie pierwszego numeru SONDY. Jeszcze
pół roku temu wydawało się nam nierealnym, a jednak zrealizowaliśmy je.
NEWS
8
NA UCZELNI
10
PW-Sat (czyli polscy studenci podbijają kosmos)
Magię naszej organizacji stanowią przede wszystkim ludzie. Wszyscy obecni członkowie po-
znali się zupełnie przypadkowo, a jeszcze rok temu nie wiedzieli o swoim istnieniu. Idea SON-
DY okazała się na tyle pozytywna, że nieustannie dołączają do nas nowi ciekawi ludzie z głowa-
mi pełnymi pomysłów, które tylko czekają na realizację.
TEMAT NUMERU
12
Katastrofa czy „katastrofa” Gibraltarska?
SONDA to pierwsze w Polsce medium poruszające tematykę nauki, techniki i przedsiębior-
czości. Za jej pośrednictwem pragniemy promować przede wszystkim polską naukę i polskie
osiągnięcia techniczne. Nasze rodzime media niewiele miejsca poświęcają promowaniu sukce-
sów polskich naukowców i inżynierów. Paradoksalnie w Polsce właśnie co roku powstaje mnó-
stwo innowacyjnych wynalazków i technologii na światowym poziomie. Pragniemy również
skupić się na powiązaniu współczesnej nauki z biznesem oraz komercjalizacji nowatorskich pro-
jektów naukowych realizowanych przez polskich badaczy. Naszym zadaniem jest też promocja
przede wszystkim młodych naukowców oraz studentów, którzy potraią przy bardzo ograniczo-
nym nieraz budżecie realizować swoje pasje w naszym ojczystym kraju.
NAUKA NA ŚWIECIE
18
GLASGOW Miasto marzeń
FOTOREPORTAŻ
20
ŻAR - I poszybowali...
Wydawcą SONDY jest Stowarzyszenie Akademickie SONDA powołane kilka miesięcy temu
i będące w pełni niezależną organizacją skupiającą przede wszystkim studentów największych
uczelni warszawskich (Politechnika Warszawska, Uniwersytet Warszawski, Szkoła Główna Han-
dlowa). Pierwszym projektem naszego stowarzyszenia było wydanie Miesięcznika Popularno-
naukowego. Środki na druk pierwszego wydania pozyskaliśmy dzięki wygranej w konkursie „Na
spółkę do celu” organizowanym przez portal NaSpółkę.pl. Nasza inicjatywa została najlepiej oce-
niona przez internautów biorących udział w głosowaniu.
KARIERA
24
STUDIA PO ANGIELSKU USA i Wielka Brytania
BIZNESEM INTERNETOWYM zajmuję się...
INKUBATORY Jak założyć biznes szybko i tanio!
WYSCIG PO DOTACJE rozpoczęty
Mamy nadzieję, że po pierwszym numerze będzie drugi, trzeci, czwarty, itd. Obecnie pra-
cujemy intensywnie nad udoskonalaniem miesięcznika oraz naszej strony internetowej
www.sonda.org.pl. Oczywiście mamy bardzo wiele planów a jedną z ciekawszych inicjatyw do
nich należącą jest przywrócenie najlepszego polskiego programu popularnonaukowego SON-
DA, do którego tradycji nawiązuje tytuł naszego magazynu. W ten sposób pragniemy konty-
nuować dzieło rozpoczęte przez charyzmatycznych dziennikarzy Zdzisława Kamińskiego i An-
drzeja Kurka, autorów programu SONDA.
RETRO
31
Redakcja SONDY
DZIEWCZYNY POLITECHNIKI
32
NA LUZIE
34
4
Sonda | Maj 2009 Nr 01
www.sonda.org.pl
5
T AJEMNICA Ś MIERCI
152525592.001.png 152525592.002.png 152525592.003.png 152525592.004.png 152525592.005.png 152525592.006.png 152525592.007.png 152525592.008.png 152525592.009.png 152525592.010.png 152525592.011.png
wejdź na:
www . sonda . org . pl/rekrutacja
152525592.012.png
NEWS
PODZIAŁ PRACY U OWADÓW SPOŁECZ-
NYCH
W   Instytucie Biologii Do-
ganizowany przez MIT konkurs z  dziedziny inżynierii gene-
tycznej przeznaczony dla studentów. Uczestnicy mają do dyspo-
zycji zestaw opracowanych standardowych „części” (np. określo-
ne sekwencje DNA czy bakterie) spełniających określone zada-
nia. Celem jest stworzenie z takich „cegiełek” biologiczny system
mający jakieś zastosowanie.
W roku 2008 w konkursie wzięły udział 84 drużyny z 21 kra-
jów. Główną nagrodę zdobył zespół ze Słowenii za projekt na-
zwany „Immunobricks”. Stworzył on  syntetyczną szczepion-
kę przeciwko Helicobacter pylori, bardzo rozpowszechnionej
bakterii zwiększającej ryzyko wystąpienie nowotworów i cho-
mających za  zadanie ułatwić życie osobom niewido-
mym. Mogą one posługiwać się już na przykład specjalnie dla
nich stworzonym aparatem fotograicznym, ale także niezwy-
kle przydatnym urządzeniem o nazwie Voice stick.
Jak wiadomo, w  kwestii czytania standardem był dotąd alfa-
bet Braille’a, jednak posługiwanie się nim jest niezwykle czaso-
chłonne. Toteż świetnym pomysłem okazało się skonstruowa-
nie urządzenia skanującego teksty po to, by mogły one zostać
następnie odczytane przez lektora. Być może ten sposób od-
bioru tekstu okaże się nie tylko alternatywnym dla braille’a, ale
stanie się też wielkim przełomem w  ogóle, ze  względu na  to,
że  skanuje również teksty z  ogólnodostępnych książek, gazet
a  nawet tekstów zapisanych elektronicznie. Czas pokaże czy
urządzenie Sungwo Parka będzie święcić tryumfy.
www.laboratoria.net/pl
świadczalnej im. M.
Nenckiego PAN odbyło się spo-
tkanie Polskiego Towarzystwa
Etologicznego. Prof. dr hab. Mi-
chał Woyciechowski z  Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego wygłosił referat „Podział pracy u  owa-
dów społecznych”, w którym przedstawił rezultaty swoich ba-
dań m.in. nad zachowaniem pszczelich robotnic. Wyniki i ich
interpretację zaproponowaną przez badacza można podsumo-
wać następująco: robotnice, którym pozostał krótki czas życia
(ze względu na  wiek lub  inne czynniki np. pasożyty) chętniej
podejmują się ryzykownych zadań, takich jak zbieranie nekta-
ru, pyłku i wody. Z kolei osobniki o długim oczekiwanym cza-
sie życia raczej wykonują wiążące się z  niewielkim ryzykiem
prace wewnątrz gniazda. Różnica w  skłonności do  opuszcza-
nia gniazda zwiększa się w dni chłodne, niebezpieczne dla tych
owadów ze względu na ich zmiennocieplność. W ten sposób rój
optymalizuje wykorzystanie „zasobu” jakim są robotnice. Prof.
Woyciechowski prowadził również badania nad mrówkami.
Wyniki badań prowadziły do podobnej konkluzji.
Strona towarzystwa: www.nencki.gov.pl/ptetol/
Michał Denkiewicz
BIN LADEN WIDZIANY Z KOSMOSU
J ak donosi „he Daily telegraph” już wkrótce satelity szpiegow-
BB
skie będą mogły analizować cienie ludzkie rzucane na  zie-
mię. Analizie podlegać ma obraz i ruch obrazów ludzkiego cia-
ła na ziemi, a służyć temu będzie specjalnie opracowany program
komputerowy. Technika, na której pomysł się zasadza, (określana
mianem Analizy chodu) oparta jest na wychwytywaniu pojedyn-
czych ruchów charakterystycznych dla danego człowieka i  nie-
możliwych do  podrobienia. Zwykłe zdjęcia satelitarne nie dają
takiej możliwości, gdyż widoczne są na nich tylko czubki głów
fotografowanych osób. Nowa metoda byłaby niezwykle przydat-
na, jednak istnieje warunek jej funkcjonowania - konieczność
stworzenia elektronicznej kartoteki ruchów osoby. Wówczas ta-
kie dane jak kąt padania promieni słonecznych i kąt, pod którym
robione byłoby zdjęcie, wystarczą do określenia tożsamości foto-
grafowanej osoby. Utrudnieniem może okazać się jednak ostrość
wykonywanego obrazu oraz niesprzyjające warunki pogodowe.
nych odkryciach i metodach walki z rakiem. Pracowni-
kom Instytutu Wistar w Filadelii udało się poznać strukturę
pewnego enzymu odpowiadającego za rozwój nowotworów.
Enzym ten to  telomeraza - substancja, która sprawia, że  ko-
mórki rakowe nigdy się nie starzeją i dzielą w niekontrolowa-
nym tempie. To  dwie główne bariery uniemożliwiające sku-
teczne działanie leków przeciwnowotworowych.
Naukowcy zdołali odkryć szczegółową strukturę telomerazy,
a to pozwoli im prowadzić dalsze badania mające na celu zna-
lezienie sposobu na  zablokowanie działania enzymu. Wów-
czas zwiększyłaby się skuteczność działania leków antyrako-
wych i pojawiłaby nadzieja na powrót do zdrowia dla cierpią-
cych na „dżumę XXI wieku. Według szacunków na raka cho-
ruje na świecie ok. 25 milionów ludzi.
www.biotechnolog.pl/news
ta Barbara we współpracy z pracownikami Instytutu Tech-
nologii w Massachusetts wynaleźli nanometrowej wielkości stat-
ki ładunkowe mające pełnić zarówno diagnostyczne jak i terapeu-
tyczne funkcje w  walce z  nowootworami - podaje ScienceDaily
(12 września 2008). Te mikroskopijnej wielkości urządzenia mia-
łyby za zadanie transportować leki antyrakowe i znaczniki do no-
wotworów, przepływając przez krwiobieg i, co najważniejsze, nie
będąc przy tym natychmiastowo wykrytymi przez system imm-
nologiczny. Wszystkie bezosłonowe ciała obce są przezeń usuwa-
ne. W przypadku nanostatków rzecz ma się jednak nieco inaczej,
gdyż owe urządzenia posiadają specjalnie skonstruowaną lipido-
wą powłokę. Jako że lipidy stanowią główny składnik naturalnych
komórek, system obronny organizmu miałby utrudnione zada-
nie rozpoznania nanoładunków i dzięki temu mogłyby one przez
wiele godzin krążyć swobodnie po organizmie.
Ładunek nie wydostanie się z  pewnością poza lipidową barie-
rę. Potwierdziły to liczne przeprowadzane na myszach ekspery-
menty.
roby wrzodowej żołądka. Skuteczność szczepionki potwierdza
się w testach in vitro oraz in vivo (na myszach).
W konkursie brał udział zespół Koła Naukowego Genetyki
i  Epigenetyki UW. Jego członkowie opracowali metodę po-
zwalającą otrzymywać białko (na drodze mutacji kodującej
go sekwencji DNA) wchodzące najsilniej w interakcję z zada-
nym innym rodzajem białka. Standardowo taki proces pole-
ga na  wytwarzaniu zmienności w  populacji (przez działanie
mutagenów) na  przemian z  dokonywaniem selekcji pod ką-
tem pożądanych cech. Ponieważ te  dwa niezbędne elementy
są  rozdzielone, jest to  proces czasochłonny. Projekt polskie-
go zespołu opiera się natomiast na  równoczesnym, ciągłym
działaniu tych czynników – bardziej przypomina to naturalną
ewolucję. Przekłada się to na szybszy efekt i zmniejszenie na-
kładu pracy – nie jest konieczna wielokrotna ingerencja czło-
wieka w przebieg procesu.
Strona konkursu: www.igem.org/
Na konferencji w Edynburgu zaprezentowane zostały efekty do-
tychczasowych badań, jednak projekt jako całość jest jeszcze
w początkowym stadium. Z pewnością znajdzie on zastosowanie
w kryminalistyce przy wykrywaniu przestępców i nadzorowaniu
osób mających zakaz zbliżania się do swoich oiar.
www.racjonalista.pl/index.php
BB
BB
MD
Na czym ma opierać się zasada działania mikrourzadzeń? Otóż
przymocowane do powierzchni powłoki urządzenia specjalne
białko F3 ma za zadanie przyczepić się do komórki nowotwo-
rowej a następnie wniknąć do jej jądra i umożliwić działanie
umieszczonym w niej składnikom. Molekula ta zaprojektowa-
na została przez 08). Laboratorium Erkki Ruoslahti oraz bio-
loga komórkowego i profesora Instytutu Burnham dla Działu
Nauk medycznych Uniwersytetu Kalifornijskiego.
W nanostatku znajdują się trzy rodzaje ładunków: deksoru-
bicyna –lek antyrakowy, tlenek żelaza pozwalający na śledze-
nie nanostatku przez rezonans magnetyczny oraz kwantowe
cząstki wykrywane przez skaner luorescencji. Obie metody
gwarantują lepszą widoczność nanostatków, co jest niezwykle
ważne zwłaszcza w  monitorowaniu ich działania w  momen-
cie, gdy mamy do czynienia z bardzo wczesnym stadium raka.
www.racjonalista.pl/index.php
Bernadetta Borkowska
8
Sonda | Maj 2009 Nr 01
www.sonda.org.pl
9
KONKURS IGEM
I nternational Genetically Engineered Machine (IGEM) to  or-
POCZYTAJ MI…
W ostatnim czasie pojawiło się na  rynku sporo gadżetów
WALKA Z RAKIEM PO RAZ KOLEJNY
A merykańscy naukowcy poinformowali o  swoich kolej-
NOWA BROŃ W WALCE
Z NOWOTWORAMI?
N aukowcy Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego i San-
152525592.013.png 152525592.014.png 152525592.015.png 152525592.016.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin