Saint Germain - Złota Księga.pdf

(780 KB) Pobierz
Microsoft Word - Saint Germain - ZLOTA KSIEGA
ZLOTA KSIEGA
Saint Germain
UpowaŜnienie do rozpowszechniania.
Wprost przeciwnie do tego co mówiono na temat tego,
Ŝe Mistrz Saint Germain zabronił rozpowszechniania swych
nauk, mamy zaszczyt powiadomić uczniów w XXIX rozdziale, Ŝe:
GŁĘBOKO CENIŁBYM SOBIE CAŁĄ POMOC,
JAKĄ UCZNIOWIE MOGĄ DAĆ POD TYM PROMIENIOWANIEM,
ABY KSIĄśKI ZOSTAŁY WYDAWANE I ABY BYŁY UDOSTĘPNIONE LUDZKOŚCI,
PONIEWAś TO JEST NAJWIĘKSZĄ SŁUśBĄ, JAKĄ OBECNIE MOśNA IM DAĆ.
SAINT GERMAIN
TEMATY ROZDZIAŁÓW
I. – "JAM JEST"
II. – BÓG DZIAŁAJĄCY
III. – PAS ELEKTRONICZNY
IV. – TWÓRCZY OGIEŃ
V. – TERAPIA NARODÓW
VI. – CHOROBA "NIE"
VII. – NIECH SIĘ STANIE ŚWIATŁO
VIII. – MYŚL
IX – MEDYTACJA
X. – NIEWYCZERPYWALNA ENERGIA
XI. – STWÓRCA HIMALAYA
XII. – BÓG W DZIAŁANIU
XIII. – "JAM JEST"
XIV. – WIARA, NADZIEJA, DOBROCZYNNOŚĆ
XV. – ASTROLOGIA
XVI. – DZIEŃ DZIĘKCZYNIENIA
XVII. – ANDY
XVIII. – DZIAŁALNOŚĆ AMERYKI POŁUDNIOWEJ
XIX. – OSOBISTY PROMIEŃ JEZUSA
XX. – ENERGIA Z RĘKI
XXI. – BEZPŁATNE NAUCZANIE
XXII. – PLAN PSYCHICZNY
XXIII. – PRZYGOTOWANIA DO WIELKANOCY
XXIV. – ELEMENT OGNIA
XXV. – DZIEŃ BOśEGO NARODZENIA
XXVI. – SAMOPOPRAWA
XXVII. – PIELGRZYMKA JEZUSA
XXVIII. – KOSMICZNE KOŁO
XXIX. – KOSMICZNI MISTRZOWIE
XXX. – WIELKIE CENTRALNE SŁOŃCE
XXXI. – JEZUS I SAINT GERMAIN
XXXII. – NOWY CYKL
ROZDZIAŁ I: "JAM JEST"
śycie, we wszelkiej swojej działalności, wszędzie gdzie się przejawia jest BOGIEM W DZIAŁANIU. Ze
względu na brak wiedzy o sposobie stosowania myśloemocji, ludzie stale utrudniają przepływ Esencji
śyciowej we wszystkim. Gdyby tak nie było, Ŝycie przejawiałoby swoją doskonałość z całą naturalnością.
Naturalną tendencją śycia jest Miłość, Pokój, Piękno, Harmonia i Obfitość. Esencji śyciowej jest obojętne
kto jej uŜyje, toteŜ nieustannie wypływa by przejawiać coraz to więcej swojej doskonałości i zawsze z tym
oŜywczym impulsem, który jest jej właściwy.
20257953.001.png 20257953.002.png
"JAM JEST"
"JAM JEST" jest działalnością śycia. Jakie to dziwne, Ŝe uczniowie, nawet ci bardzo otwarci, nie zawsze
dochodzą do zrozumienia prawdziwego znaczenia tych słów!
Kiedy mówisz "JAM JEST", czując to, otwierasz źródło śycia Wiecznego, aby mogło płynąć bez
przeszkód swoim przebiegiem, innymi słowy, otwierasz szeroko bramę na jego naturalny przepływ. Kiedy
mówisz "Ja nie Jestem", zamykasz drzwi przed samą twarzą tej Wielkiej Energii.
"JAM JEST" jest pełnym działaniem Boga. Stawiałem ciebie wiele razy twarzą w twarz przed Prawdą,
jaką jest "BÓG W DZIAŁANIU". Chcę abyś zrozumiał, Ŝe pierwszym wyraŜeniem siebie kaŜdej
zindywidualizowanej istoty, w jakiejkolwiek części Wszechświata, czy to myślą, uczuciem czy słowem, jest
"JAM JEST" – uznającej w ten sposób swą Własną Zwycięską Boskość.
Uczeń, próbujący zrozumieć i zastosować te potęŜne choć proste prawa, powinien zwrócić szczególną
uwagę na swoje myśli i słowa, poniewaŜ za kaŜdym razem, gdy myśli czy mówi "nie jestem", "nie mogę",
albo "nie mam", dławi Wielką Obecność Wewnętrzną; świadomie lub nie, zachowuje się tak, jakby chwytał
rękami czyjąś szyję, aby go zadusić. To jednak dotyczy tylko zewnętrznego działania myśli i jedynie kiedy z
szacunkiem będzie myślał o formach zewnętrznych moŜe spowodować, ze ręka rozluźni się w którymś
momencie. Natomiast gdy stwierdza, Ŝe coś nie jest, czegoś nie moŜe lub nie ma puszcza w ruch
nieograniczoną energię, która nadal działa aŜ do czasu, gdy ją powstrzyma lub przemieni jej działanie.
To powinno pokazać tobie jak ogromną władzę masz w ocenianiu, decydowaniu lub zarządzaniu i
wybieraniu sposobu, w jaki chcesz, by działała energia Boga. I mówię tobie, drogi uczniu, Ŝe dynamit jest
mniej niebezpieczny. Ładunek dynamitu moŜe tylko rozerwać twoje ciało; podczas gdy głupie myśli
wyrzucane bez kontroli i bez władzy nad nimi przywiązują ciebie do koła reinkarnacji prawie nieskończenie*,
a więc czy rozumiesz, Ŝe trwa to do czasu aŜ tego nie przetniesz, nie przemienisz lub nie rozpuścisz, Ŝe
działa to przez secula seculorum, i to z powodu twojej własnej decyzji.
Ludzkość powinna być poinformowana, Ŝe mieszkańcy miast umierają i reinkarnują bardzo często w tych
samych okolicach lub miejscach, poniewaŜ stworzyli więzy (poniewaŜ związali się) które przyciągają ich do
tego samego środowiska. Uczeń który jeszcze musi inkarnować powinien wydać następujący rozkaz:
"następnym razem urodzę się w rodzinie wielkiego światła (w rodzinie będącej na wysokim poziomie
ewolucji duchowej)". Rozkaz ten szybko otworzy drzwi do postępu.
Dlatego musisz zrozumieć jak waŜne jest to co powodujesz gdy uŜywasz bezmyślnie niewłaściwych słów,
poniewaŜ uŜywasz wtedy najpotęŜniejszej Boskiej Zasady Działania we Wszechświecie czyli "JAM JEST"
Nie rozum mnie źle. Nie chodzi tutaj o sposób wyraŜania się czy o jakąś wschodnią ideę, obcą,
bezpodstawną czy błahą ani o Ŝadne przesadzenie. Chodzi tu ni mniej ni więcej tylko o najwyŜszą Zasadę
śycia uŜywaną i wyraŜaną przez wszystkie cywilizacje, które dotychczas istniały. Zapamiętaj, Ŝe pierwszym
sposobem w jaki kaŜda forma Ŝycia świadomego wyraŜa siebie, jest "JAM JEST". To jest czymś o wiele
większym niŜ "ja istnieję". Dopiero później dzięki swym kontaktom z tym co zewnętrzne i przez stosowanie
właściwego działania zaczyna ona akceptować rzeczy o wiele mniej waŜne niŜ "JAM JEST".
Widzisz więc teraz, drogi uczniu, Ŝe gdy mówisz "jestem chory", rozmyślnie wypaczasz naturalną
doskonałość jaką zawiera w sobie proces Ŝyciowy. Czy nie widzisz, Ŝe dajesz Ŝycie czemuś co nigdy tego
Ŝycia nie miało?
Przez długie wieki ignorancji i niezrozumienia ludzkość napełniała otaczającą atmosferę fałszem i
nierealnością, toteŜ nie muszę tobie chyba powtarzać, Ŝe kiedy stwierdzasz "jestem chory", twierdzenie to
jest jednym przeogromnym kłamstwem względem Boskości. Boskość (JA) zawsze jest Doskonała, pełna
śycia i Zdrowia!
Proszę ciebie drogi uczniu, w imię Boga, abyś zaprzestał stosowania tych błędnych wyraŜeń godzących
w twoją Boskość, poniewaŜ niemoŜliwe jest osiągnięcie wolności, pokąd nadal będziesz ich uŜywał. Nigdy
nie będzie za wiele przypominania tobie, Ŝe kiedy rzeczywiście pozytywnie i kategorycznie uznasz i
zaakceptujesz Wielką Obecność Boga "JAM JEST" w swoim wnętrzu, nie będziesz więcej doświadczał
niepomyślnych okoliczności.
W imię Boga błagam ciebie, abyś za kaŜdym razem gdy zaczynasz komentować lub mówić o tym, Ŝe
jesteś chory, biedny lub w niepomyślnej sytuacji, natychmiast zmienił te fatalne dla twego rozwoju
uwarunkowania i abyś to mentalnie oświadczył z całą stanowczością swego "JAM JEST", poniewaŜ Ono jest
całkowitym zdrowiem, obfitością, szczęściem, pokojem i doskonałością. Przestań dawać moc sprawom
zewnętrznym, osobom, miejscom, a nawet przedmiotom. "JAM JEST" jest mocą kontrolującą i
Doskonałością w kaŜdym i wszędzie.
Kiedy myślisz o przejawianiu "JAM JEST", oznacza to, Ŝe ty juŜ wiesz, iŜ masz Boga w Działaniu, który
przejawia się w twoim Ŝyciu. Nie pozwól więc, aby fałszywe wyobraŜenia i stwierdzenia tobą rządziły i
ograniczały cię. Pamiętaj stale, Ŝe "JAM JEST", oznacza jestem Bogiem w Działaniu; "JAM JEST" śyciem,
Obfitością, Prawdą, teraz przejawioną.
Zatem, pamiętając o tej NiezwycięŜonej Obecności utrzymuj otwarte drzwi, aby ONA (Obecność "JAM
JEST") wplotła w twoje zewnętrzne działanie całą Swą Doskonałość.
Na Boga, nie wierz w to, Ŝe moŜesz nadal stosować mylne postanowienia, bo i tak w jakiś tam sposób
zostaną skorygowane i przemienią się w dobre, gdyŜ takiej moŜliwości nie ma. Na farmach uŜywają Ŝelaza,
aby oznaczać zwierzęta. Ja chciałbym naznaczyć ciebie takim Ŝelazem, które umocniłoby "JAM JEST" w
twojej świadomości tak, abyś nie mógł juŜ oddalić się od stałego uŜywania tej Wielkiej Obecności, którą
jesteś!
JeŜeli kiedykolwiek znajdziesz się w niedoskonałych warunkach, oświadcz z mocą, Ŝe to nie jest prawda,
Ŝe ty akceptujesz w swoim Ŝyciu tylko Boga i Doskonałość. Za kaŜdym razem, gdy zaakceptujesz błędne
wyobraŜenia, one ujawnią się i przejawią w twoim Ŝyciu i doświadczeniach.
Nie ma znaczenia czy uwierzysz czy nie w to co tobie mówię poniewaŜ TO JEST PRAWO. Prawo
sprawdzone przez eony doświadczeń. Dziś przekazujemy je tobie aby ciebie uwolnić.
Ty wiesz, Ŝe świat zachodni lubi okłamywać się myśląc, Ŝe wystarczy nie wierzyć lub nie akceptować
starego poglądu o wschodniej magii, aby się od niej uwolnić. Magia jest jedynie złym uŜyciem mocy
duchowych, tych samych których uŜywamy do dobrych celów. Najgorszy rodzaj magii jest wykorzystywany
dzisiaj w polityce z uŜyciem władzy mentalnej źle ocenionej. JeŜeli ta sama ogromna siła byłaby uŜyta w
kierunku odwrotnym, czyli w kierunku, który przypominałby, Ŝe Działanie Boga istnieje w kaŜdej osobie, która
zajmuje jakieś wysokie stanowisko, ten, który uŜywałby jej w ten sposób, nie tylko uwolniłby sam siebie, ale
napełniłby świat polityki wolnością i sprawiedliwością, wtedy doskonale Ŝyłoby się w naturalnym świecie,
gdzie Działanie Boga panowałoby w kaŜdym momencie. Podobnie działo się w Egipcie tak jest i dzisiaj. Ci,
którzy źle uŜywają władzy mentalnej, sami przywiązują się do dysharmonii – inkarnacja po inkarnacji. Uczyń
postanowienie: "Nie akceptuję ani nie przyjmuję Ŝadnych uwarunkowań od innego środowiska, ani od
niczego co mnie otacza – jedynie od Boga, od Dobra, od mojego JAM JEST".
Niezbędne jest wyrobienie nawyku zarządzania swoją energią. JeŜeli tobie się to nie udaje to usiądź
kilkakrotnie w ciągu dnia i uspokój się. Uspokój swoją wewnętrzną istotę. To pozwoli tobie uzupełnić energię.
Naucz się rozkazywać jej i kierować nią. JeŜeli chcesz by ona (twoja energia) była spokojna, sam bądź
spokojny. JeŜeli wymaga pobudzenia sam stań się aktywny. Musisz wyjść na przeciw wydarzeniom i
wznieść się ponad nie.
Uczeń powinien być przygotowany do rozpoznania w sobie swoich nawyków. Nie moŜe czekać aŜ ktoś
mu o nich powie. Powinien kontrolować się i odsuwać wszystko co nie byłoby doskonałe. Sposobem w jaki
moŜna to osiągnąć jest oświadczenie, Ŝe nie ma się tego lub innego niepoŜądanego nawyku. Zatem
stwierdzaj, Ŝe: JA – będąc tworem Boga, jestem Dzieckiem Boga Doskonałego. To przynosi uwolnienie,
którego nie moŜna osiągnąć w Ŝaden inny sposób.
Trwanie przy starych przyzwyczajeniach jest podobne do ubierania się w staromodny ubiór. Zapamiętaj:
nie powinieneś czekać aŜ inni tobie o tym przypomną i wytkną twoje wady. Nikt nie zrobi tego za ciebie!
musisz zrobić to sam.
W tej pracy, w tym nauczaniu i w tym promieniowaniu, wszystkie stare sprawy w danym osobniku
wychodzą na wierzch po to, by mogły zostać zakończone. Zamiast narzekać na kaŜdą rzecz, której
doświadczasz w sobie i w swoim świecie, pamiętaj, Ŝe pojawiają się one po to abyś je usunął lub abyś je
przekształcił. Bądź ostroŜny i nie zwracaj zbyt wielkiej uwagi na te rzeczy, z których chcesz się oczyścić, bo
śmieszne jest stałe przypominanie sobie tego, co nam się nie udało. Czy nie wspaniałe jest to, Ŝe po tylu
wiekach tworzenia ograniczeń, moŜesz w krótkim czasie oczyścić się i uwolnić od nich dzięki swojej własnej
uwadze i wysiłkowi? Czy to nie warte zachodu? Najszybszym sposobem osiągnięcia tego jest stosowanie
humoru. Lekkie, radosne uczucie jakie wywołuje humor, pozwala wytworzyć wspaniałe działanie.
Jeśli wysilisz się trochę i przywołasz Prawo Przebaczenia, moŜesz zniszczyć wszystkie złe twory
przeszłości i przy pomocy Przekształcającego Fioletowego Płomienia być wolnym. Powinieneś być świadom
tego, Ŝe Fioletowy Płomień jest Aktywną Obecnością Boga wprowadzoną w czyn.
Kiedy masz ochotę zrobić coś konstruktywnego – zrób to. Wysil się i osiągnij to, bowiem w ten sposób
zwycięŜysz świat. Czy będziesz mógł zobaczyć czy nie, jak to się przejawia, nie powinieneś martwić się tym
ani zraŜać.
Nawet kiedy uczniowie poznają ten temat jedynie intelektualnie, nie powinni pozwolić sobie na to, by ich
umysły powróciły do złych lub błędnych uwarunkowań, poniewaŜ oni juŜ wiedzą, Ŝe takie działanie niszczy
kaŜdy ich sukces. Trudno uwierzyć, Ŝe wielu nie moŜe przezwycięŜyć tego wroga. śaden uczeń nie moŜe
zatriumfować, pokąd będzie pozwalał sobie na powracanie do sytuacji negatywnych, które próbuje
przezwycięŜyć.
Cała praca Mistrza polega na tym, Ŝe stara się on ułatwić uczniowi zrozumienie tego, co oznacza
akceptacja. Tak więc, to z czym człowiek zgadza się mentalnie, jest przez niego zaakceptowane. JeŜeli
koncentruje on swoją uwagę na jakiejś rzeczy, staje się z nią jednym czyli identyfikuje się z nią. Potrafi w ten
sam sposób identyfikować się z rzeczami dobrymi jak i złymi. Kiedy umysł akceptuje lub jest w zgodzie z
jakąś rzeczą czy warunkami, człowiek wprowadza je w swój świat.
To czego słuchasz lub nad czym medytujesz z uwagą, jest tym co akceptujesz, z czym się zgadzasz i
identyfikujesz dzięki poświęconej uwadze. Czy uwierzysz w to, Ŝe człowiek, który widzi jadowitego węŜa
zwiniętego w kłębek, podąŜy w jego kierunku po to, by zostać ukąszonym?
Naturalnie, Ŝe nie! Jednak właśnie tak postępują uczniowie, którzy pozwalają aby ich uwaga powróciła do
problemów.
Aktywność wewnętrzna rządzi zgodnie z Planem Doskonałości. Warunki zewnętrzne, kiedy pozwoli im
się działać, zawsze rządzą błędnie. Gdy jakiś konstruktywny obraz zarysuje się w twoim umyśle, staje się
realny i pozostanie takim, dopóki będziesz go podtrzymywał. Człowiek moŜe stać się tak świadomym
Obecności Boga, Ŝe w kaŜdym momencie będzie wiedział i odczuwał spływające nań Jego promieniowanie.
W świecie zewnętrznym uczeń ma zaufanie i wierzy w to, czego tak naprawdę nie chce, powinien więc
zmusić się do tego, aby w sprawach duchowych mieć takie samo zaufanie i wiarę w to, czego usilnie
pragnie. Powinien mieć zaufanie do samego siebie i powinien usilnie myśleć: w jaki sposób mogę uŜywać
tych wskazań, które są mi dane, aby wzmocnić takie postępowanie?
ROZDZIAŁ II: BÓG DZIAŁAJĄCY
Kiedy Jezus powiedział: "Jam Jest Zmartwychwstanie i śycie" wyraził jedną z największych prawd, jaką
moŜna obwieścić.
Kiedy powiedział: "JAM JEST" nie odnosił się do swego przejawu zewnętrznego, ale mówił o Wielkiej
Mistrzowskiej Obecności Boga Wewnętrznego, poniewaŜ wiele razy powtarzał: "JA sam z siebie nie mogę
zrobić niczego. To nasz Ojciec jest tym "JAM JEST", który dokonuje wszystkiego.
Jezus powiedział równieŜ: "JAM JEST Droga, śycie i Prawda", uznając w ten sposób jedyną Władzę,
czyli Boga w Działaniu, który jest w Nim.
Powiedział takŜe: "JAM JEST Światłem, które oświeca kaŜdego człowieka przychodzącego na świat",
przydając kaŜdej swojej wypowiedzi wagi Ŝyciowej słowami "JAM JEST". Jedną z form największej mocy
wyzwolenia w sobie władzy Boga jest Miłość, Mądrość, Prawda i przyzwolenie na ich działanie w
doświadczeniach zewnętrznych, jest uznanie "JAM JEST" we wszystkim i w jakiejkolwiek rzeczy, o którą
nam chodzi.
A teraz zwróćmy uwagę i wyjaśnijmy powiedzenie najpotęŜniejsze ze wszystkich, które zostały rzucone w
świat doświadczeń zewnętrznych za pomocą słów: "JAM JEST brama otwarta, której Ŝaden człowiek
zamknąć nie moŜe". Czy nie widzisz, jak istotną moc posiadają te słowa? Kiedy w pełni zrozumiesz te
potęŜne afirmacje, zdasz sobie sprawę z tego co moŜesz przez nie osiągnąć.
Kiedy uznasz i zaakceptujesz w pełni "JAM JEST" jako Wielką Obecność Boga działającą w tobie,
zrobisz jeden z największych kroków w kierunku uwolnienia.
A teraz przyjrzyj się dobrze tej afirmacji: "JAM JEST brama otwarta, której Ŝaden człowiek zamknąć nie
moŜe". JeŜeli potrafiłbyś to zrealizować, miałbyś klucz, który pozwoliłby tobie przejść przez zasłonę ciała i
zabrać ze sobą całą niedoskonałą świadomość, którą mógłbyś przemienić lub doprowadzić do takiej
doskonałości w jaką juŜ wszedłeś.
Nigdy nie da się określić najwyŜszej doniosłości jaką zawiera medytacja o "JAM JEST" jako postrzeganie
Wielkiej Obecności Boga w tobie, w twoim domu, w świecie i w twoich sprawach. KaŜdy oddech jest Bogiem
działającym w tobie. MoŜność wyraŜania myśli czy uczuć to teŜ Działający Bóg w tobie. Skoro masz wolną
wolę, do ciebie naleŜy wybór energii jaką wyemitujesz po przez myśli i uczucia decydując jak chcesz by dla
ciebie działała.
Nikt nie powinien pytać: Jak to, ja mam określić jaka ma być ta energia? Cały świat zna róŜnicę między
konstruktywnym i destruktywnym myśleniem, uczuciem i działaniem.
Uczeń, otrzymując te instrukcje, musi ciągle analizować motyw, który nim rządzi, aby móc wybadać czy
istnieje jakieś uczucie intelektualnej dumy, arogancji lub uporu w jego umyśle i ciele zewnętrznym. JeŜeli
ktoś chce dyskutować lub podwaŜać prawdziwość tej nauki, zamiast otrzymać Błogosławieństwo i Prawdę,
bezwiednie zamyka sobie drzwi w tym momencie przekreśla zdolność otrzymania dobra, jakie się mu
oferuje.
Chcę równieŜ przypomnieć uczniom to, mimo ich osobistych opinii dotyczących istnienia lub nie istnienia
Prawdy, Ŝe sprawdziłem w ciągu wieków tę streszczoną tu wiedzę, którą teraz wam przekazujemy. Jeśli
chce się uzyskać jak największą korzyść i zrozumienie, które dadzą człowiekowi całkowite wyzwolenie,
naleŜy słuchać z całkowicie otwartym umysłem i świadomością, Ŝe "JAM JEST", ta aktywna obecność Boga
w tobie, jest twoją zdolnością otrzymywania, akceptowania i stosowania bez ograniczeń wiedzy, którą się
tobie daje a której towarzyszy promieniowanie. Pozwoli to wszystkim uczniom zrozumieć te proste,
aczkolwiek potęŜne twierdzenia o Prawdzie, które was pobłogosławią i w wielkim stopniu wyzwolą.
Od wielu wieków powtarza się ludzkości: "Nie moŜna słuŜyć dwóm panom". Dlaczego? Dlatego, Ŝe nie
istnieje nic poza Jedną Inteligencją, Jedną Obecnością, Jedną Władzą, która moŜe działać, a tą Obecnością
jest Bóg w tobie. Kiedy zwracasz się na zewnątrz i wierzysz we władzę pozorów, słuŜysz fałszywemu panu,
który uzurpuje sobie prawo posiadania jakiejś postaci, poniewaŜ on teŜ posiada Boską energię, której uŜywa
źle.
Twoja zdolność do unoszenia ręki i energia, która płynie przez system nerwowy twego ciała, to właśnie
jest Bóg w Działaniu. Drodzy uczniowie, starajcie się stosować ten zwykły sposób jako przypominanie sobie
Boga w Działaniu w was samych.
Kiedy idziesz ulicą, pomyśl przez chwilę: "To jest właśnie ta inteligencja Boga i Moc, która sprawia, Ŝe ja
idę, to jest właśnie ta Inteligencja, która mi mówi, dokąd idę". Zobaczysz, Ŝe nie moŜesz nadal nie rozumieć,
iŜ kaŜdy ruch który wykonujesz jest Bogiem w Działaniu. KaŜda myśl w twoim umyśle jest Boską Energią,
która pozwala tobie myśleć. PoniewaŜ wiesz juŜ, Ŝe jest to faktem niezaprzeczalnym, dlaczego nie wielbić i
nie okazać pełnego zaufania, wiary i akceptacji tej Wielkiej Obecności Boga w kaŜdym z was, zamiast
patrzeć na przejawy zewnętrzne, które są określone i zabarwione przez ludzkie opinie o wszystkim?
KaŜda forma zewnętrzna jest jedynie częścią Ŝycia, za pomocą której kaŜdy człowiek moŜe osiągnąć
wiedzę o pochodzeniu swojej istoty (uczy się tego przez swoje własne doświadczenia); później wraca do
pełni doskonałości opierając się na samo – świadomości, którą zdobył.
Przejaw Ŝycia zewnętrznego jest tylko stale zmieniającym się obrazem, jaki stworzył zewnętrzny umysł,
chełpiący się tym, Ŝe jest prawdziwym aktorem. Tak więc uwaga stale skierowana na wygląd zewnętrzny,
który zawiera jedynie niedoskonałości, jest tym co spowodowało, Ŝe dzieci Boga zapomniały o swej własnej
Boskości do której powinny znów powrócić.
Bóg jest Dawcą, Odbiorcą, Panem i jedynym zarządcą wszelkiej Inteligencji, Substancji, Energii i
Obfitości jaka istnieje we Wszechświecie. JeŜeli dzieci Boga nauczyłyby się dawać jedynie z powodu radości
dawania, czy to miłości, pieniędzy, usług czy czegoś innego, w Ŝyciu zewnętrznym nie brakowałoby niczego.
Nieszczęściem dla ludzkości, które powoduje tyle bezpodstawnego egoizmu i wzajemnego potępiania
między jedną a drugą osobą, jest chęć posiadania wspaniałego błogosławieństwa Boga tylko dla siebie. Nie
ma niczego więcej oprócz jednej działającej Miłości, Inteligencji, Władzy i Substancji w kaŜdym osobniku, i to
właśnie jest Bóg. To jest ostrzeŜenie jakie moŜemy dać kaŜdemu uczniowi w związku z chęcią posiadania na
własność władzy, która słuŜyłaby tylko jemu jednemu.
JeŜeli w kaŜdym działaniu osobowości dalibyśmy pełne zaufanie i władzę jedynemu Bogu, nastąpiłyby w
nas nieprawdopodobne przemiany.
Rzadkie są przypadki osiągnięcia zrozumienia dla daru i prośby. Rzeczywistą obfitość i wszechobecny
dar posiada tylko prośba, która została uzgodniona zanim Prawo Wszechświata pozwoliło jej wypłynąć jako
przejaw i posłuŜyć się nią człowiekowi.
PoniewaŜ mamy wolną wolę moŜemy prosić lub Ŝądać świadomie, z pełną stanowczością i wiarą, a
wtedy przekonamy się, Ŝe trzeba dobrze zastanowić się, zanim wyrazimy to na zewnątrz. Następująca
prosta afirmacja uŜyta ze szczerym zdecydowaniem, przyniesie wszystko czego ktokolwiek mógłby sobie
Ŝyczyć: "JAM JEST wielką obfitością Boga widoczną w moim uŜytkowaniu teraz i zawsze".
Elementem ograniczającym, który odczuwa wielu uczniów, jest na przykład to, Ŝe kiedy zaczynają
wypowiadać tę Prawdę uŜywając powyŜszej afirmacji, myślą, a nawet przez długie godziny analizują ją
świadomie i dostrzegają w swoich uczuciach, pewnego rodzaju zwątpienie lub lęk. Te dwa uczucia
oczywiście, w wielkiej mierze neutralizują konstruktywną siłę, która szybko przyniosłaby realizację ich
Ŝyczenia lub prośby.
Pewnego razu kiedy uczeń zda sobie sprawę z tego, Ŝe kaŜde dobre Ŝyczenie jest Bogiem w Działaniu,
popchnie Jego energię by spowodowała pełne spełnienie, poniewaŜ jest samoutrzymującą się,
nieograniczoną miłością, władzą i inteligencją, która moŜe realizować kaŜdy zamiar.
Dzięki temu prostemu zrozumieniu, słowo fiasko zostaje całkowicie wymazane z jego świata a w krótkim
czasie z jego świadomości, poniewaŜ uczeń rozumie, Ŝe uŜywa inteligencji i mocy, której nie moŜe się nie
powieść. W ten sposób moŜe on wprowadzić swą władzę zgodnie z intencją Boga.
Nigdy nie było Ŝyczeniem naszego wielkiego Ojca, który jest Miłością i Mądrością, aby któremukolwiek z
Jego dzieci czegokolwiek brakowało. JeŜeli tak się dzieje to tylko dlatego, Ŝe one pozwalają sobie skierować
uwagę jedynie na przejawy zewnętrzne, które są tak zmienne jak piasek na pustyni. W ten sposób
świadomie lub nieświadomie oddalają się od tej Wielkiej Inteligencji i Obfitości.
Ta wielka obfitość jest dziedzictwem z którego cały świat moŜe stale czerpać, gdy zwróci się do "JAM
JEST", do Aktywnej Zasady Boga będącej zawsze wewnątrz nas samych poniewaŜ stanowi jedyne źródło
aktywnego Ŝycia, inteligencji i obfitości.
Przez wszystkie wieki istniały normy zachowań potrzebne kaŜdemu uczniowi, który chce osiągnąć
pewien poziom. Chodzi tu o utrzymanie a takŜe sterowanie siłą witalną poprzez seks.
Dla osobnika, który uŜywa tej energii bezmyślnie nią zarządzając, stwierdzenie: "Zostawię to wszystko",
bez zrozumienia właściwego działania świadomości, będzie tylko powstrzymaniem przepływu energii, którą
on sprowokował do płynięcia w innym kierunku.
Dla ucznia pragnącego rządzić sobą, mamy tę afirmację, która jest jedną z najbardziej skutecznych, jaką
moŜna dać człowiekowi, o ile będzie uŜywał jej ze zrozumieniem. Jest to Wielka afirmacja Jezusa: "JAM
JEST Zmartwychwstanie i śycie". Ta afirmacja nie tylko oczyszcza myśli, ale jest siłą wznoszącą i
harmonizującą o największej mocy, jakiej moŜna uŜyć do pokonania wszystkich największych barier
Zgłoś jeśli naruszono regulamin