Feng Shui - Akwarium.pdf

(63 KB) Pobierz
Remedium - Akwarium
Zobacz temat - Remedium - Akwarium
http://forum-tarot.strefa22.com/printview.php?t=1678&start=0
FORUM EZOTERYCZNE
Tarot Intuicyjny, Runy, Anioþy
Feng Shui - Remedium - Akwarium
Katherin 20080803, 21:51
Akwarium Feng shui
Jednym z popularniejszych i najsilniejszych remediów feng shui jest odpowiednie akwarium. Według
tradycji, pomaga ono w osiągnięciu bogactwa oraz broni przed wszelkimi zagroŜeniami skierowanymi w
jego właściciela.
Jest na tyle popularne, ze trudno znaleźć chińską restauracje bez akwarium. Akwaria zakładają takŜe
właściciele sklepów i inni przedsiębiorcy oraz osoby prywatne. Zwyczaj ten (stosowanie akwariów w
takich właśnie celach) przeniósł się takŜe na zachód. Sama hodowla ryb ozdobnych została takŜe
przejęta ze wschodu juŜ ok. XVII w. ne. W Chinach hodowano ryby ozdobne od niepamiętnych czasów.
Niestety tak jak w przypadku kaŜdego innego naśladownictwa tak i tutaj spotykamy wiele błędów
powodujących brak oczekiwanego efektu a nawet efekt przeciwny! Aby akwarium feng shui spełniało
swoja role, naleŜy przestrzegać wielu zasad. Akwarium takie powinno znajdować się w ściśle określonej
strefie feng shui. Tradycyjnie zaleca się umieszczać akwarium w strefie południowo wschodniej,
rządzonej przez element drewna (patrz lekcja druga Kursu Feng Shui). Jest to strefa odpowiedzialna za
powodzenie. PoniewaŜ Chińczycy łącza szczęście niepodzielnie z bogactwem (skąd my to znamy?) strefa
ta jest takŜe uwaŜana za strefę bogactwa, (choć strefa dochodów jako takich to sektor zachodni). Innymi
dobrymi strefami na załoŜenie akwarium to rejon wschodni domu lub pokoju (firmy) oraz zachodni.
Następną waŜną sprawą jest rodzaj ryb w akwarium. Za ryby feng shui uwaŜa się przewaŜnie ozdobne
rodzaje karasi "złote rybki". Jest to tylko cześć prawdy. Prawdziwymi rybami feng shui o bardzo duŜej
sile działania są Arowany. Ryby te prawie lub prawie wcale nie są spotykane w Polsce. Dzieje się tak z
paru waŜnych powodów. Po pierwsze cena minimalny zestaw, w jakim moŜna kupić takie ryby z dobrej
hodowli to sześć młodych, nie wybarwionych sztuk w cenie 30.000 Funtów singapurskich, (jeŜeli jednak
znajda się zainteresowani to chętnie podam adres gdzie takie ryby moŜna kupić) a dorosłe pokazowe
osobniki osiągają cenę nawet 200.000 Dolarów amerykańskich. Jak widać jest to hobby dla pasjonatów
i to "dość" majętnych. Ryby te są bardzo trudne w utrzymaniu i wymagają bardzo duŜych zbiorników
dorastają do duŜych rozmiarów a Ŝywione są bardzo często... złotymi rybkami. Arowana występuje nie
tylko w południowo wschodniej Azji. MoŜna je spotkać takŜe w Ameryce Południowej oraz Australii,
jednak tylko azjatyckie odmiany są rybami feng shui i znane są takŜe pod nazwa "Złota Arowana", "Ryba
Smok" lub "Złoty Smok". Prawidłowa łacińska nazwa to Scleropages formosus. Ryby te mają ubarwienie
srebrne, złote, czerwone, zielone oraz takie jak na poniŜszym zdjęciu: złoto czerwone. Tak bogata
kolorystykę ryby uzyskują w wieku kilku lat i okazy takie naleŜą do najcenniejszych. Młode rybki są
prawie bezbarwne.
Wróćmy jednak do załoŜeń dotyczących samego akwarium. Aby sprowadzało do nas pomyślność musi
być to zdrowe, zadbane akwarium, odpowiednio napowietrzone, czyli musi spełniać wszelkie wymagania
stawiane akwarystom, tak, więc odradzam stosowanie tego remedium osobom, które rybami nie potrafią
się zajmować. Dotyczy to tak samo małych jak i duŜych zbiorników, niezaleŜnie od ilości i wartości ryb.
Tak jak my będziemy eksperymentować na rybach tak los moŜe na nas. Sprawdza się tutaj stare
chińskie przysłowie: "Jak Kuba Bogu tak Bóg Angoli" ;). Sam zbiornik powinien być zbudowany według
pomyślnych wymiarów feng shui. Nie jest to miejsce na ich przedstawianie, ale wymiary te moŜna
spotkać w praktycznie kaŜdej ksiąŜce o feng shui i o dziwo nie spotyka się w tej materii błędów. W
pomyślnych wymiarach powinna być: wysokość akwarium, głębokość oraz wysokość zbiornika od ziemi.
W budowie akwarium powinno się unikać ostrych krawędzi tak wiec najlepsze jest akwarium o ściętych
naroŜnikach. Nie zalecam stosowania popularnych ostatnio akwariów panoramicznych, poniewaŜ
zniekształcają one obraz oraz szklanych kul z uwagi na niewystarczające wymiary tych drugich i takŜe
1 z 2
2008-10-21 07:45
27338057.001.png 27338057.002.png
Zobacz temat - Remedium - Akwarium
http://forum-tarot.strefa22.com/printview.php?t=1678&start=0
zniekształcanie obrazu. Akwarium powinno być takŜe całkowicie (oczywiście w miarę rozsądku)
naturalne. Z punktu widzenia feng shui plastikowe rośliny są fatalne min. z uwagi na fakt, ze plastik
naleŜy do elementu ognia, który całkowicie się kłóci z wodą.
JeŜeli w naszym akwarium nie umieścimy Arowan lub złotych rybek to naleŜy zwrócić uwagę na kształt,
zachowanie oraz skojarzenia związane z rybami, które w nim posiadamy. Brzany rekinie kojarzą się z
Ŝarłocznym rekinem, Ŝałobniczki, mieczyki... Powinniśmy takŜe unikać ryb o ostrych ognistych
kształtach, ryb płochliwych oraz zbyt Ŝywych lub agresywnych. NaleŜy sobie takŜe zdać sprawę, Ŝe
akwarium silnie oŜywia otoczenie. Nie nadaje się z tego powodu absolutnie do sypialni. Z innych
powodów takŜe do kuchni oraz ciągów komunikacyjnych. Urządzenia w nim zamontowane: filtry,
napowietrzacze musza być ciche i nie powodujące wibracji a sam zbiornik powinien być umieszczony na
solidnej (takŜe optycznie podstawie). Akwarium najlepiej umieszczać na wysokości ok. 1,5 m. od ziemi,
poniewaŜ wtedy ryby są najspokojniejsze. Mając na uwadze te względy waŜne z punktu widzenia, feng
shui polecam się z załoŜeniami dotyczącymi umiejscowienia akwarium w stosunku np. do drzwi lub okien
lub sprzętów w akwarystycznej literaturze fachowej gdyŜ są to bardzo racjonalne uwagi, takŜe z punktu
widzenia feng shui.
Jak widać, uŜycie akwarium jako remedium feng shui nie jest sprawą prostą. Mogę jednak potwierdzić,
Ŝe jest to bardzo mocne rozwiązanie i wielokrotnie odwzajemnia włoŜoną przez nas energię. Tak jak w
innych rozwiązaniach feng shui nie naleŜy oczekiwać cudów. Feng shui jest procesem. Czasami
prostym, czasami trudnym jednak przy odrobinie wytrwałości, wiedzy i zdecydowaniu gwarantującym
sukces.
PS. W celu pogłębienia wiedzy akwarystycznej oraz w razie napotkania problemów w hodowli ryb,
polecam bardzo aktywna grupę dyskusyjna pl.rec.akwarium
Artykuł jest przedrukiem ze strony: www.fengshui.art.pl
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
2 z 2
2008-10-21 07:45
27338057.003.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin