NASA i największe światowe ośrodki astronomiczne wiedzą o planecie Nibiru, ale nie chcą ujawnić prawdy! Światowa sieć www aż huczy od plotek o Nibiru, jedenastej planecie Układu Słonecznego..txt

(4 KB) Pobierz
Za�o�enie jest proste - oto jest planeta, kt�ra raz na 3600 lat zbli�a si� do Ziemi. Na planecie �yj� istoty zwane Annunakami, kt�re wtedy przylatuj� i popychaj� do przodu nasz� cywilizacj�. To jest powodem tego, �e co 3600 lat ludzko�� robi nieprawdopodobny skok cywilizacyjny (tak twierdzi autor ksi��ek o planecie Nibiru Zecharii Sitchina.

Podstaw� tej teorii jest obecno�� w naszym uk�adzie s�onecznym dodatkowej, planety o elipsoidalnej wyd�u�onej orbicie kt�rej czas obiegu wok� s�o�ca wynosi 3600 lat - Nibiru (Marduka). Jej orbita w punkcie najbli�szym Ziemi zbli�� j� do pasa planetoid, a w najdalszym wybiega daleko poza znane granice uk�adu s�onecznego. Dzi�ki okresowemu zbli�eniu planet Nibiru i Ziemi podr�e kosmiczne mi�dzy tymi planetami s� o wiele �atwiejsze i mo�liwe nawet w �wietle obecnej technologii. Anunnaki wedle tej teorii odpowiedzialni s� za stworzenie pierwszej ludzkiej cywilizacji (Sumerowie) oraz za stworzenie rodzaju ludzkiego.

Co wiemy na temat Nibiru?

Niburu (lub Nibiru) dla Babilo�czyk�w by�o cia�em niebieskim, powi�zanym z bogiem Mardukiem (przez co niekt�rzy nazywaj� je mylnie "planet� Marduk"). Nazwa ma pochodzenie akadyjskie i oznacza "miejsce skrzy�owania" lub "planet� przej�cia". W wi�kszo�ci tekst�w babilo�skich jest identyfikowana z planet� Jowisz, a w 5. tablicy Enuma Elisz mo�e by� ona zidentyfikowana z gwiazd� P�nocy, kt�r� w tamtym czasie by� Thuban albo Kochab.

Dlaczego staro�ytne ludy wierzy�y w istnienie tej "zapomnianej" planety?

Tabliczki sumeryjskie napomykaj� o istnieniu w systemie s�onecznym jedenastej planety. Z bada�, jakich dokonali Noah Kramer, George Smith (z British Museum), a p�niej rosyjski archeolog Zecharia Sitchin, wynika, �e Sumerowie ochrzcili j� Niburu. Planeta zakre�la�a szerok� orbit� w kszta�cie elipsy, a jej obieg wok� S�o�ca wynosi� 3600 lat. Planeta obraca�a si� w przeciwnym kierunku i na p�aszczy�nie nachylonej w stosunku do pozosta�ych planet. Niburu mia�a przechodzi� przez Uk�ad S�oneczny i kiedy� zbli�y� si� do Ziemi. Zdaniem Sumeryjczyk�w, Niburu zamieszkiwa�a pozaziemska cywilizacja: Annunaki (co oznacza w j�zyku sumeryjskim "ci, kt�rzy przybyli z nieba")
Anunnaki, Annunaki lub Anunaki (sum. z kr�lewskiej krwi albo ci co przybyli z nieba na ziemi�) - w mitologii sumeryjskiej grupa najwy�szych w panteonie b�stw, b�d�cych dzie�mi boga niebios, Anu oraz bogini ziemi, Ki m in. b�g m�dro�ci Enki oraz b�g-w�adca �wiata Enlil. Zgodnie z mitem Enlil dokona� p�niej rozdzielenia ziemi od nieba i obj�� w�adz� nad ziemi�, niebo pozostawiaj�c kr�lestwem Anu. Mimo, i� nie zachowa� si� pierwotny, sumeryjski mit o stworzeniu �wiata, opowie�� ta zrekonsruowana zosta�a na podstawie po�rednich przekaz�w oraz babilo�skiego poematu kosmo- i teogonicznego Enuma Elisz (Gdy na wysoko�ciach).

W paleoastronautyce termin Annunaki odnosi si� do istot pozaziemskich maj�cych przed 450 tysi�cami lat przyby� na Ziemi� z planety Niburu i dokona� stworzenia cz�owieka, co jest pewien spos�b inspirowane mitologi� Mezopotamii. G��wnym propagatorem tej teorii jest azerski pisarz i dziennikarz Zecharia Sitchin. Dzi�ki swojej interpretacji staro�ytnych tekst�w cywilizacji Mezopotamii, stworzy� alternatywn� hipotez� o pocz�tku rodzaju ludzkiego oraz ludzkiej cywilizacji.


Kiedy zapytacie NASA o planet� "Nibiru" powiedz�, �e to bzdura, a podaj� jedynie informacje o Eris. NASA odkry�a bowiem planet� kar�owat� o trajektorii cz�ciowo podobnej do powy�ej opisanej i nazwano j� Eris. Peryhelium jej orbity wynosi 38 j.a., a zatem nie przecina ona naszego uk�adu planetarnego, kt�rego najdalszy obiekt Neptun posiada aphelium r�wne 30 j.a. Tak�e okres obiegu wok� S�o�ca nie odpowiada zapiskom sumeryjskim, gdy� wynosi 578 lat.

Burza w sieci www!

Na pok�ad Nautilusa co chwil� docieraj� alarmistyczne e-maile o tym, �e NASA i �wiatowe centra astrologiczne ju� odkry�y planet� Nibiru. Dlaczego maj� milcze�? Obawiaj� si� paniki ludzi, reakcji wielkich przyw�dc�w religijnych itp. 
Pr�bowali�my pyta� zaprzyja�nionych astronom, czy co� wiedz�, ale na razie spotyka nas jedynie wzruszenie ramion - nic im na ten temat nie wiadomo.

Tymczasem w internecie ju� pojawi�y si� zdj�cia Planety "X" (bo tak jest nazywana Nibiru). 
Tekst: Fundacja NAUTILUS
Zgłoś jeśli naruszono regulamin