gra obronna ka╛dy swego.pdf

(107 KB) Pobierz
Microsoft Word - KONSPEKT TRENINGOWY - GRA OBRONNA KAZDY SWEGO.doc
KONSPEKTTRENINGOWY
NAUCZANIEIDOSKONALENIEGRYOBRONNEJ
“KAśDYSWEGO”
MIEJSCE:BOISKO
CZAS:90MINUT
ILOŚĆĆWICZĄCYCH:20
PRZYBORY:PIŁKINOśNE(20SZT.),PIŁKIRĘCZNE(2SZT.),KAMIZELKI,
PALIKI(KAPSLE)
ICZĘSĆ(15MINUT)
1.ZBIÓRKA–OMÓWIENIEZADAŃTRENINGOWYCH (23min.)
2.”BEREKDRUśYNOWY”(4DRUśYNY5CIOOSOBOWE,2POLAGRY)
ZawodnicyjednejdruŜynyprowadząpiłkęprzynodzewoznaczonympolu.
ZaśzawodnicydrugiejdruŜynypodająmałąpiłkę(np.piłkaręczna)międzysobą
wcelu“skucia”zawodnikadruŜynyprzeciwnej(krycie,,kaŜdyswego”)
Granaczas,zmianadruŜyn.
(4min.)
3.ĆWICZENIAINDYWIDUALNEZPIŁKAMI
(6min.)
prowadzeniepiłkiwewnętrznączęściąstopy
kozłowaniepiłkiręką
Ŝonglerkapiłkizobrotem(o360   )
prowadzeniepiłkiprostympodbiciem
toczeniepiłkipopodłoŜumiędzynogami(“ósemka”)
ŜonglerkapiłkiileŜenieprzodem
prowadzeniepiłkipodeszwą(przód–tył,bokiem)
przekładaniepiłkipodnogamiwbieguzwysokimunoszeniemkolan
Ŝonglerkagłową
prowadzeniepiłkizewnętrznączęściąstopy
piłkatrzymanazaplecami,podrzutpiłkidogórywprzódizłapaniejej
odbijaniepiłkipodeszwąbutaopodłoŜe
4.ĆWICZENIASTRETCHINGOWEINDYWIDUALNIE(3min.)
IICZĘŚĆ(60MINUT)
1. GRADOPIĘCIUPODAŃZKRYCIEM“KAśDYSWEGO”
(4DRUśYNYPIĘCIOOSOBOWE,2POLAGRY20x20m)
Podaniapiłkinogązręki. (10minut)
2.ĆWICZENIAWFORMIEŚCISŁEJIFRAGMENTÓWGRY(35minut)
a) Ćwiczącyustawieniwrzędach.Trenerzpiłkąznajdujesięwodległości
10metrówodpozostałychzawodników,rzucapiłkęwgóręwichkierunku.Ktoją
złapiejestnapastnikiem,drugiobrońcą.Napastnikmadostarczyćpiłkęrzucającemu.
Obrońcakryjeagresywnie,niepozwalanaswobodędziałańzawodnikazpiłką.
ZmianaćwiczącychpokaŜdymdostarczeniupiłkitrenerowi. (8min.)
b)Ustawieniewrzędach.Podanienogądonapastnika,obrońcaustawiony
3–5metrówzanapastnikiem.Wmomenciepodaniaprzechodzizkrycia
luznegonakrycieścisłe.Atakowanynapastnikpodajepiłkęzpowrotem
dopodającego.
c)Wkwadracie15x15mgra2x2zneutralnym.Próbywyjścianawolnepole
napastników.Obrońcykryjąściślenapastników.
(10min.)
d)Ćwiczącyustawieniwrzędach.Trenerzpiłkąznajdujesiępomiędzyrzędami
naichkońcu.Kopiepiłkę(lubrzuca)wkierunkubramki,ktopierwszyją
przyjmiestajęsięnapastnikiem,adrugizawodnikobrońcą.
AkcjenaleŜyzakończyćstrzałemnabramkę.
(10min.)
3.Gra10x10 (15min.)
IIICZĘŚĆ(15MINUT)
1.Doskonaleniestałychfragmentówgry–rzutywolne. (12min.)
2.Ćwiczeniarozciągające (3min.)
(7min.)
Zgłoś jeśli naruszono regulamin