Surrogaci - Surrogates (2009) Cam. XviD- Lynks wersja ANGIELSKA.txt

(35 KB) Pobierz
00:00:00:www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
00:00:01:

00:00:31:/Popatrzcie na siebie.

00:00:34:/Od��czcie si� od krzese�, wsta�cie|i sp�jrzcie w lustro.

00:00:39:/To co widzicie, to dzie�o Boga.

00:00:43:/Nie jeste�my przeznaczeni do tego,|/by odkrywa� �wiat za pomoc� maszyn.

00:00:49:SUROGACI|T�umaczenie + poprawki synchro: GHunter

00:00:53:Pozdro dla Pirat�w ;-)

00:00:55:/14 LAT TEMU

00:00:59:/Chcesz mi powiedzie�, �e ma�pa obs�uguje rami�

00:01:03:/tylko i wy��cznie my�lami?|/- Oczywi�cie.

00:01:10:/To zestaw 100 czujnik�w,

00:01:12:/ka�dy pod��czony do kom�rki m�zgu|/lub neuronu.

00:01:18:/Niepe�nosprawni b�d� mogli kontrolowa�

00:01:21:/w pe�ni syntetyczne cia�a.

00:01:24:/To wielka nadzieja na przysz�o��.

00:01:27:/11 LAT TEMU

00:01:31:Poniewa� posiadamy t� technologi�, w czasie wojny|

00:01:34:b�dziemy cz�ciej widzie� takie sytuacje.

00:01:36:/Po rozszerzeniu przeznaczenia militarnego,

00:01:40:/Surogaci stali si� dost�pni|/szerszej publiki,

00:01:43:/wywo�uj�c rewolucj� w naszym sposobie �ycia.

00:01:46:Mo�liwo�� opuszczenia domu bez ryzyka|zachorowania b�d� zranienia,

00:01:50:mo�liwo�� pozostania pi�knym bez �wicze�|i chirurgii plastycznej,

00:01:53:Bez w�tpienia b�d� osobami takimi jak my.

00:01:57:Nie b�d� lud�mi, ale b�d� nale�e� do spo�ecze�stwa.

00:02:00:Nie mam �adnych w�tpliwo�ci.

00:02:02:Decyzj� podj�to przy stosunku|g�os�w 4 do 5,

00:02:04:w kwestii wykorzystania Surogat�w w codziennym �yciu.

00:02:13:Obecnie jeste�my �wiadkami wydarzenia,

00:02:15:kt�re ma wielkie znaczenie w ewolucji.

00:02:18:/7 LAT TEMU

00:02:21:/Odwo�uj�c si� do VSI, najwi�kszego producenta

00:02:24:/98% �wiatowej populacji

00:02:27:/wykorzystuje Surogat�w w codziennym �yciu.

00:02:33:G��wn� zmian� jest to, �e rzeczy niegdy�|niewyobra�alne, sta�y si� nieuniknione.

00:02:38:/W zwi�zku z globalnym rozrostem surogactwa,

00:02:41:/poziom przest�pczo�ci spad� do minimum.

00:02:43:Do�wiadczamy rekordowego spadku ilo�ci przest�pstw,

00:02:47:przewlek�ych chor�b i dyskryminacji.

00:02:49:Problemy, dr�cz�ce ludzko�� od wiek�w,

00:02:52:rozwi�zano w kr�tkim czasie.

00:02:54:Jeste�my stw�rcami.

00:02:56:B�dziemy ich u�ywa�, 

00:02:58:by robili za nas wszystko.

00:03:00:/3 LATA TEMU

00:03:03:Stowarzyszenie, przeciwne robotom,

00:03:06:zamierza zredukowa� ich zastosowanie.

00:03:10:Wielu ludzi odbierze to

00:03:12:jako atak na ludzko��.

00:03:17:Zorganizowali rezerwaty lub|strefy wolne od Surogat�w

00:03:20:w wi�kszych miastach w ca�ym kraju.

00:03:27:/Prowadzi ich Zaire Powl

00:03:28:/lepiej znany jego wyznawcom

00:03:30:/jako Prorok.

00:03:31:Te maszyny, kt�re tam chodz�,

00:03:34:s� k�amstwem.

00:03:40:Ok�amano was.

00:03:43:/OBECNIE.

00:03:53:Pokochasz "Tosca"!

00:03:55:- Ok, ale nie m�w mi zako�czenia.|- Tak jak zwykle,

00:03:58:wszyscy gin�.

00:04:02:Bardzo si� ciesz�, �e powr�ci�e� na Wsch�d.

00:04:05:Zrobi� wszystko, by urwa� si� z sesji.

00:04:09:Prawie dojechali�my.

00:04:10:Dzi�kuj� za przekazanie ich mnie.

00:04:13:Mi�ego pobytu.

00:04:15:Kocham ci�.

00:04:17:Ja ciebie te�, tato.

00:04:27:Wiesz co, Armando?

00:04:29:Nie jestem w nastroju na oper�.

00:04:32:Four Point?

00:04:34:Czytasz mi w my�lach.

00:06:24:Spadaj, schabie.

00:07:12:Jestem agent Peters.

00:07:14:To agent Greer, z FBI.

00:07:17:Tak, jaki� dupek na motocyklu|sprz�tn�� kilka jednostek.

00:07:21:Wi�c co tu po nas?

00:07:22:Pocz�tkowo chcia�em go oskar�y� o wandalizm,

00:07:25:ale wysz�o na to,|�e ta jednostka jest niezarejestrowana.

00:07:34:Chyba b�dzie potrzebowa� nowej optyki.

00:07:37:Bez jaj.

00:07:52:Chip jest ca�kowicie zniszczony.

00:07:54:Co wiesz?

00:07:56:Zarejestrowany na Cameron McAllister.

00:07:59:Zg�osi� to?

00:08:00:Tylko tyle mamy.|�adnych telefon�w, niczego.

00:08:18:Chod�.

00:08:20:Porozmawiajmy z jej operatorem.

00:08:33:Cam?

00:08:36:Mo�e nie ma nikogo w domu.

00:08:42:Moje cia�o jest na aktualizacji,

00:08:44:i dali mi ten szajs.

00:08:45:Mog�aby�?

00:08:47:Oczywi�cie.

00:08:57:Cam?

00:09:00:Cam to dobry lokator, p�aci na czas|i nigdy nie wychodzi z mieszkania.

00:09:20:Cam!

00:09:23:Cam.

00:09:28:O m�j Bo�e!

00:09:31:Prosz� niczego nie dotyka�.

00:09:42:Zadzwo� do niego.

00:09:43:- To na pewno Cameron McAllister?|- Tak.

00:09:53:/Tu Agent Peters, namierzyli�my operatora blondi.

00:09:58:/Tak.

00:10:01:/Wy�l� koronera.

00:10:08:/B��D PO��CZENIA.

00:10:11:/Widzia�e� co� takiego?

00:13:10:Dzie� dobry.

00:13:11:Gdzie tw�j?

00:13:12:�aduje si�.

00:13:27:Znowu zarwa�e� noc?

00:13:29:Tak.

00:13:34:My�la�a� o odpoczynku?

00:13:36:- Odpoczynku?|- Tak.

00:13:38:Mam jeszcze kilka dni urlopu.

00:13:40:Co powiesz na Hawaje?

00:13:42:/Brigitte m�wi�a, �e tam jest pi�knie.

00:13:44:By�oby �wietnie.

00:13:45:Pozna�a Surogata na Maui,|serfowa�a z nim, nurkowa�a...

00:13:50:Wiesz, to miejsce do wynaj�cia?

00:13:52:My�la�em o nas.|Ty i ja jad�cy gdzie� razem.

00:13:56:Zostawi� jednostki w domu?|�artujesz?

00:14:01:- Mogliby�my ich zabra� do Cape...?|- Mo�emy pogada� innym razem?

00:14:05:Powinnam i�� do pracy,|jestem ostatnio bardzo zaj�ta.

00:14:14:Tak sobie my�la�em...

00:14:17:Mam wra�enie, �e...

00:14:20:- Ostatnio nie sp�dzamy razem wiele czasu.|- Jeste�my razem ka�dego dnia.

00:14:27:Surogaci, to nie to samo.

00:14:32:Tak jest lepiej.

00:14:44:/COLLEGE WEST, SAN DIEGO.

00:14:49:/Ej!

00:14:51:/Siedzisz tam ca�y weekend.

00:14:53:/Przegapi ostatni egzamin.

00:15:00:Jezu!

00:15:01:Niech kto� wezwie policj�!

00:15:04:/Stoimy naprzeciw niezwyk�ego zjawiska.

00:15:08:/Dwie osoby zgin�y|pod��czone do swoich krzese�.

00:15:12:/Patolog stwierdzi�,|�e m�zg rozpu�ci� si� w czaszce.

00:15:18:Cokolwiek sta�o si� z ich Surogatami,|zabi�o ich samych.

00:15:22:Prosz� pana!

00:15:23:- Jak to jest mo�liwe?|- Nie wiemy.

00:15:27:Nakazuj� ca�kowity zakaz|kontaktu z pras�.

00:15:29:Nikt z tego biura nie b�dzie odpowiedzialny|za wywo�anie ataku paniki w narodzie.

00:15:35:Ludzie nie mog� si� dowiedzie�,|�e u�ywanie Surogata mo�e by� �miertelne.

00:15:44:Ostatnie chwile ch�opaka w garniturze.

00:15:49:Spadaj, schabie.

00:15:54:- Chyba mamy �wiadka.|- Mhm.

00:16:04:Moment.

00:16:09:- Co to?|- Dok�adnie.

00:16:15:- Jaka� bro�.|/- Co� nowego?

00:16:18:Trzymaj si� dobrze,|chyba mamy morderstwo.

00:16:22:Daj spojrze�. M�wisz powa�nie?

00:16:24:Nie wiemy na pewno.

00:16:26:A je�li to morderstwo?|Kiedy by�o ostatnie?

00:16:31:To mo�e by� wielka sprawa.

00:16:36:- Dawaj, Lee.|- Mam nast�pnego krewnego.

00:16:39:Mam nadziej�, �e siedzisz.

00:16:41:Ojcem dzieciaka jest Lionel Canter,

00:16:43:facet kt�ry wynalaz� Surogat�w.

00:16:49:Jared, syn doktora Cantera,|zosta� znaleziony martwy

00:16:52:w akademiku w Po�udniowej Kalifornii.

00:16:55:Przyczyna �mierci pozostaje nieznana.

00:16:57:Student 1 roku, Jared, by� jedynym synem

00:16:59:cz�owieka znanego na ca�ym �wiecie|jako ojciec surogactwa.

00:17:03:Jako pierwszy dyrektor VSI,

00:17:05:zbudowa� jedn� z najwi�kszych firm na �wiecie.

00:17:09:Ale nieporozumienia pomi�dzy Canterem|a jego partnerem

00:17:12:w sprawie przysz�o�ci firmy

00:17:14:doprowadzi�y do zwolnienia Cantera 7 lat temu.

00:17:17:Upokorzony i wyrzucony ze spo�ecze�stwa,|kt�re stworzy�,

00:17:25:Canter ukry� si� przed publik�.

00:17:26:/Dr. Canter pa�stwa oczekuje.

00:17:28:Mieszka tutaj?

00:17:29:Tego nie powiedzia�em.

00:17:31:B�dziecie rozmawia� z jednym|z jego Surogat�w.

00:17:36:Pracuj� dla dra Cantera.

00:17:39:Jego prywatna winda jest tutaj.

00:17:57:Prosz� zaczeka�.

00:18:02:Mi�e miejsce.

00:18:04:Powinno takie by�.

00:18:07:To cz�� ka�dego Surogata, kt�rego sprzedali.

00:18:18:Dr Canter!

00:18:19:Tak.

00:18:20:Jeste�cie z FBI.

00:18:22:Tak.

00:18:24:T�dy.

00:18:26:Nie mogli�my przeoczy� podobie�stwa

00:18:28:mi�dzy pana Surogatem, a pa�skim.

00:18:32:Nigdy nie zna�em dobrze Jareda jako dziecka.

00:18:36:Dorasta� w Kalifornii, ze swoj� matk�,|kt�ra go ode mnie chroni�a.

00:18:40:Gdy poszed� na studia, zaproponowa�em|mu u�ywanie mojego Surogata.

00:18:44:Jak pan to zrobi�?

00:18:46:Surogat musi by� powi�zany z kodem nerwowym.

00:18:48:Nie jestem zwyk�ym konsumentem VSI.

00:18:55:To by� m�j spos�b na sp�dzanie czasu z synem.

00:18:58:To przest�pstwo kierowa� Surogatem|nale��cym do innego operatora.

00:19:02:Bez obrazy, doktorze Canter.|Po prostu chcemy wyja�ni� spraw�.

00:19:06:Co to jest?

00:19:08:Zabawa w dobrego i z�ego gliniarza?

00:19:10:Chcecie mn� kierowa�?

00:19:12:Nie pozwol� na to.

00:19:14:Doktorze Canter.

00:19:15:- Rozumiem, co mo�e pan prze�ywa�.|- Tak?

00:19:18:Tak.

00:19:20:Sam straci�em syna.

00:19:33:Podejrzewa pan dlaczego kto�|m�g�by chcie� skrzywdzi� Jareda?

00:19:43:Nie.

00:19:44:Albo pana.

00:19:51:O m�j Bo�e.

00:19:54:To mnie chcieli zabi�.

00:19:57:Odpowiadam za �mier� mojego syna.

00:20:09:Chyba po przes�uchaniu.

00:20:30:Nie...

00:20:34:/Tworzymy naszych Surogat�w,

00:20:38:/dla pochwa�y ludzko�ci.

00:20:41:/Dzi�ki nam, �ycie jest bezpieczniejsze i lepsze.

00:20:47:/Mo�esz �y� bez �adnego stresu czy zagro�enia.

00:20:52:/Mo�esz �y� bez trosk

00:20:55:/i by� kim zechcesz.

00:20:58:/Dla wygody i bezpiecze�stwa twojego domu.

00:21:01:/VSI, tu wszystko si� zaczyna.

00:21:04:/R�b co chcesz, b�d� kim chcesz.|�YCIE... ALE LEPSZE

00:21:08:Agenci Greer i Peters?|Jestem Victor Welsh.

00:21:11:Zast�pca szefa dzia�u PR.

00:21:13:Prosz� usi���.

00:21:14:- Dzi�kujemy za po�wi�cenie nam czasu.|- Nie ...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin