The.Office.(UK).-.S01E04.-.Training.txt

(23 KB) Pobierz
{1}{75}/SubEdit b.4066 (http://subedit.com.pl)/
{550}{600}The Office [UK/BBC]|[S1E4-Szkolenie]
{613}{675}T�umaczenie - Pytanka & Cortzas|pytanka@gmail.com
{712}{759}O co chodzi? Powiedz mi.
{762}{865}Bo w ko�cu mo�esz co� powiedzie�,
{868}{960}a potem po prostu zmieni� zdanie.
{963}{1021}To ty zmieniasz zdanie.
{1024}{1071}�wietnie! I co w tym z�ego?
{1074}{1134}Taaa... szkoda mi Dawn i Lee.
{1162}{1223}Je�li b�d� musieli odwo�a� �lub...
{1228}{1310}to jestem pewien, �e b�dzie im z tym �le,
{1313}{1362}ale ostatecznie wyjdzie im to na dobre.
{1382}{1438}Problem z d�ugotrwa�ym ma��e�stwem |jest taki,
{1441}{1498}�e nieuchronnie traci na tym �ycie seksualne.
{1524}{1623}Ci�gle musisz szuka� nowych podniet,
{1626}{1673}�eby doda� pikanterii w sypialni.
{1705}{1762}To dar i praktyka.
{1765}{1870}Bo wiesz, mo�esz... Chodzi o to, |�e by�em dobry w tym ju� wcze�niej, zanim mnie przeszkolili,
{1873}{1972}ale odk�d zosta�em przeszkolony, jestem lepszy ni� ludzie, |kt�rzy wcze�niej nie byli dobrzy.
{1975}{2035}Dzisiaj mamy szkolenie personelu.
{2085}{2139}Organizuj� je dwa razy do roku.
{2142}{2206}To jest Rowan, nasze dzisiejsze wsparcie.
{2209}{2293}Dobrze jest spotka� si� od czasu do czasu |z kim� z zewn�trz.
{2296}{2370}To pomaga utrzyma� zainteresowanie.
{2373}{2448}To w�a�nie studiowa�em.|Mam MBA z Bradford.
{2451}{2545}Mnie te� tego uczyli.|M�g�bym przeprowadzi� to szkolenie sam.
{2548}{2616}Pozw�lcie, �e powiem wam, co dzisiaj b�dziemy robi�.
{2619}{2694}- Ja mog� to zrobi�...|- C�, to jest moje... zadanie.
{2697}{2760}W zasadzie, chodzi o trosk� o klienta.
{2763}{2835}Inwestycje w ludzi - t.j. w zesp�.
{2838}{2921}Trzeba im da� do zrozumienia, �e s�|naszym najwa�niejszym towarem,
{2924}{2998}i �e ich problemy s� naszymi problemami...
{3129}{3229}To tak, jakby�cie myli pod�og�|i macie z tym problem
{3232}{3321}wtedy przyjd�cie do mnie, a ja wam pomog� |i umyjemy j� razem.
{3349}{3381}Wi�c...
{3399}{3431}No, nie dos�ownie...
{3613}{3653}Do zobaczenia.
{3725}{3760}Bardzo mi przykro.
{3817}{3899}Wszystko si� u�o�y mi�dzy tob� a Lee.
{3902}{3992}Bo ty i Lee b�dziecie razem, |i on to wie
{3995}{4065}a je�li tego nie docenia, jest wariatem.
{4068}{4129}Je�li on tego nie docenia, |to ja si� z tob� o�eni�!
{4260}{4320}Witam. Dodzwoni�e� si� do Keitha.
{4337}{4406}B�d� dzi� ca�y dzie� na szkoleniu.
{4428}{4533}Zadzwo� lub zostaw wiadomo��,|a ja oddzwoni� jutro.
{4542}{4590}- Jeste� taka cudowny.|- Nie jestem cudowny.
{4593}{4636}- Jeste�.|- Nie, ty jeste�.
{4673}{4727}- Jestem zasmarkana.|- Jeste� zasmarkana i cudowna.
{4730}{4768}O�eni�bym si� z twoimi smarkami.
{4771}{4808}- Ludzie...|- Co tam, ch�opie.
{4811}{4854}- Co si� dzieje?|- Nic.
{4857}{4927}Jeste� smutna. Chodzi o Lee, prawda?
{4930}{4977}Hej, nie martw si�, dobrze?
{4982}{5081}Ostatecznie podobasz si� jeszcze |Ma�piemu Alanowi z magazynu.
{5353}{5391}Co powiedzia�e�?
{5419}{5475}Nic ci nie mo�na powiedzie�, |jak jeste� w takim humorze.
{5478}{5557}Nie, nie mo�na. �wietnie si� czu�em.
{5571}{5620}O co chodzi�o z tym Ma�pim Alanem?
{5623}{5678}No, ona mu si� podoba. |Tak tylko powiedzia�em.
{5681}{5764}Nie musia�a tego wiedzie�.|To Ma�pi Alan. To nazwisko...
{5767}{5829}Nie wiem, kim jest Ma�pi Alan, |ale za�o�� si�...
{5832}{5890}- To taki ma�y facet.|- Nie musia�em tego wiedzie�.
{5893}{5926}Odejd�, prosz�.
{5944}{5980}Id� tam.
{6138}{6225}Jestem Rowan i poprowadz� |dzisiejsz� sesj�.
{6228}{6262}Pod moim nadzorem.
{6265}{6324}Jak ju� David mnie przedstawi� i wspomnia�,
{6329}{6383}wiele z tych rzeczy b�dzie wam znanych,
{6386}{6439}ale dobrze by�oby sobie |co� nieco� przypomnie�,
{6442}{6511}i mam nadziej�, �e przy okazji |pojawi si� kilka nowych pomys��w.
{6514}{6600}Zaczniemy od obejrzenia filmu - |lekki start.
{6603}{6654}Film jest lekko tandetny i w stylu lat 80tych,
{6657}{6747}ale s�dz�, �e wiele z tych pomys��w|jest wci�� aktualnych. OK?
{6760}{6821}Dobry pomys� jest zawsze dobrym pomys�em.
{6852}{6886}Tak. OK.
{6902}{6933}Filozofia.
{7417}{7449}Cze��.
{7483}{7597}Jaka jest najwa�niejsza rzecz |w waszym biznesie?
{7600}{7663}- Zesp�.|- Tak jest. Klient.
{7690}{7726}Inny punkt widzenia.
{7729}{7792}To s� wasze roczne zyski.
{7850}{7921}A to robicie z waszymi zyskami...
{7968}{8051}je�li nie doceniacie znaczenia|opieki nad klientem.
{8097}{8140}To nie s� prawdziwe pieni�dze.
{8151}{8210}- Wiecie dlaczego?|- Musia�by by� �wirem, �eby je spali�.
{8213}{8293}Nie. To jest nielegalne.|Nie wolno niszczy� ani pali� niczego,
{8296}{8356}co zawiera wizerunek Kr�lowej.
{8359}{8431}- Mo�emy ogl�da� film?|- Tak. To prawda.
{8434}{8526}Statystyki pokazuj�, �e je�li jeste�cie|dobrze traktowani jako klienci,
{8531}{8573}powiecie o tym pi�ciu osobom.
{8576}{8645}Je�li zostaniecie �le potraktowani,|powiecie dziewi�ciu osobom.
{8673}{8747}- Wi�c nie mo�na spali� znaczka?|- Nie.
{8750}{8823}W zasadzie znaczki pocztowe to legalny �rodek p�atniczy.
{8838}{8919}Kierowca autobusu musia�by|zaakceptowa� to jako pieni�dze.
{8927}{8994}- Taa.. Ju� to widz�!|- Je�li tego nie zrobi, trzeba to zg�osi�.
{8997}{9042}Jak b�d� wraca� do domu, |donios� na niego.
{9045}{9112}Zam�wi� taks�wk�, je�li masz |wystarczaj�co du�o znaczk�w.
{9117}{9179}- Spieni� je na poczcie.|- Nie musz� tego robi�.
{9197}{9241}Nie musz�.
{9255}{9302}Oto typowe biuro,
{9322}{9386}Taa? A, taa, straszne, co nie?
{9391}{9455}Taa? Serio? Pyta�am go...
{9458}{9503}Przepraszam, spiesz� si�,
{9508}{9580}Rozmawiam przecie�,|Bo�e, ale ludzie s� niewychowani..
{9585}{9675}Musz� Ci powiedzie� o Jurku,|To zacz�o si� rok temu...
{9678}{9771}�wietnie, ten klient|ju� nie b�dzie zawraca� ci g�owy.
{9776}{9813}Nigdy wi�cej.
{9816}{9874}Popatrzmy, co powinno si� wydarzy�:
{9877}{9939}Taaa, taaa, straszne, co nie?
{9942}{10011}Taa? Serio? Wiesz, powiedzia�am mu...
{10016}{10063}Przepraszam pana, zaraz si� panem zajm�.
{10096}{10162}Przepraszam Janinko, |musz� ko�czy�, mam klienta.
{10167}{10235}Zadzwoni� do ciebie p�niej.
{10258}{10334}Musia�a tylko zauwa�y� obecno�� klienta
{10337}{10423}i jak najszybciej sko�czy� |prywatn� rozmow�.
{10497}{10575}To w�a�nie nazywam |Drzewem Troski o Klienta...
{10627}{10702}Pani leki b�d� gotowe na pi�tek.
{10705}{10756}�wietnie, do zobaczenia we wtorek.
{10827}{10894}Wi�c je�li ju� zbudowa�e� �wietny zesp�,
{10897}{10986}Nie pozw�l, �eby popad� w samozadowolenie
{10989}{11061}Przyjmij jako swoje motto |"Kto si� troszczy, wygrywa"
{11064}{11138}Hej, ja pana znam, mog� prosi� o autograf?
{11141}{11173}Oczywi�cie.
{11176}{11215}Dzi�kuj�, Panie Noakes.
{11307}{11358}Bardzo dobrze, bardzo dobrze.
{11361}{11407}Ok, c�. O to chodzi�o.
{11410}{11442}John Noakes.
{11445}{11513}Tak. Pracowali razem |w "B��kitnym Piotrusiu".
{11516}{11584}- Czy mog�...?|- By�a kr�tkowidzem... taaa...
{11587}{11669}Ok. Wi�c obejrzeli�my film.
{11672}{11734}Teraz pora ma przera�aj�ce |odgrywanie scenek.
{11737}{11806}Zaczniemy od waszego szefa, |Davida Brenta.
{11809}{11887}David, czy m�g�by� tu podej��.|Oklaski dla Davida.
{11890}{11929}Nie, nie, nie.
{11952}{11997}Oszukuj�. Ju� to kiedy� robi�em.
{12000}{12068}�wietnie. Powinno nam by� �atwiej.
{12071}{12141}- Co� �atwego na pocz�tek.|- Mo�e by� nawet co� najtrudniejszego.
{12144}{12199}C�, zacznijmy czym� lekkim.
{12202}{12310}Odegramy scenk�, kt�ra pokazuje |trosk� o klienta.
{12313}{12362}- OK.|- Wszyscy macie do czynienia z lud�mi...
{12365}{12457}- Ca�y czas. |- Mo�ecie poprawi� umiej�tno�ci radzenia sobie z lud�mi.
{12460}{12536}W tej scence...|Zaczniemy od czego� �atwego.
{12541}{12598}To z�y spos�b post�powania!
{12601}{12691}Odegram rol� bardzo z�ego menad�era |hotelu, kt�ry wszystko ma w nosie...
{12694}{12818}Taki typ w stylu Basila Fawlty |#(John Cleese z Hotelu Zacisze)#
{12821}{12894}- Mo�e powinienem zagra� to jako komedi�? |- Mo�e odegrajmy to wreszcie, �eby ju� zacz��, ok?
{12897}{12947}Pewnie wnios� to do roli.
{12950}{13001}Dobrze. Masz skarg�.
{13004}{13098}Przyjd� i poskar� si�, a ja poka��,|jak nie powinno si� tego za�atwi�.
{13101}{13147}Ok. Zaczynamy.
{13210}{13282}- Sorki, co to za skarga?|- Wymy�l co�.
{13285}{13399}Cokolwiek. Nie ma nic dobrego |ani z�ego w tej scence.
{13402}{13479}A potem poka�emy w�a�ciwy spos�b.
{13482}{13519}- Twoja skarga.|- A tak.
{13522}{13603}- Ok. Chcia�bym z�o�y� skarg�.|- Mam to w nosie.
{13646}{13721}- Zatrzyma�em si� w tym hotelu...|- To nie moja zmiana.
{13724}{13773}Pan jest ambasadorem tego hotelu.
{13776}{13843}- Nie obchodzi mnie to.|- B�dzie pana to obchodzi� jak powiem, o co chodzi.
{13846}{13895}Zgwa�cili tu kogo�!
{14097}{14194}Zdoby�em jego uwag�. |Zdob�d�cie ich uwag�, ok?
{14219}{14305}- W�a�nie. Kilka interesuj�cych kwestii...|- Bardzo interesuj�cych kwestii...
{14308}{14377}Nie dok�adnie to chcia�em pokaza�.
{14380}{14417}Mo�na wyci�gn�� r�ne wnioski.
{14420}{14476}- Chodzi�o mi o trosk� o klienta.|- Mi te�.
{14479}{14537}- A spos�b, w jaki mo�emy sobie z tym poradzi�...|- Speszy�em ci�.
{14540}{14612}Mo�e ja powinienem odegra� rol� |menad�era. Znam si� na tym.
{14615}{14703}Speszy�em ci�. Teraz masz szans�.|Spr�buj mnie speszy�. OK?
{14706}{14743}Dobrze.
{14775}{14857}- Witam. Chcia�bym z�o�y� skarg�.|- Mam to gdzie�.
{14860}{14915}- M�j pok�j jest beznadziejny.|- Mam to gdzie�.
{14918}{14987}- �azienka jest brudna...|- W kt�rym pokoju pan si� zatrzyma�?
{14990}{15070}- 362.|- W tym hotelu nie ma pokoju 362.
{15089}{15150}Czasami skargi bywaj� fa�szywe.
{15199}{15252}OK? Dobrze.
{15415}{15521}Dzisiaj chodzi nam o to, �eby�cie wszyscy|si� poznali i nauczyli si� sobie ufa�.
{15524}{15626}Wi�c chc�, �eby�my sp�dzili kilka minut..
{15679}{15737}Przepraszam, mog� porwa� |na chwil� Dawn?
{15740}{15775}Dawn?
{15832}{15942}Chc�, �eby wszyscy powiedzieli mi,|jak si� nazywaj�
{15945}{16017}i jakie jest ich najwi�ksze marzenie - |najwi�ksz� fantazj�.
{16020}{16070}Ja zaczn�. Nazywam si� Rowan
{16073}{16149}i marzy ...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin