Zasady ustawiania początku kąta wtrysku Ursusa C-330,C-355.pdf

(1845 KB) Pobierz
180747268 UNPDF
.-;~ __ SZKLANA RURKA
Nt- __
IGElITOWA
RURKA
SPĘCZONA RURKA
Rys. 8.24. Komplet narzędzi do czyszczenia wtryskiwaczy
II-'łiio:-
WTRYSKOWA
NAKRĘTKA RURKI
Jeżeli przy prawidłowo działających wtryskiwa-
czach występują nadal niedomagania silnika, na-
leży sprawdzić działanie pompy wtryskowej. Sto-
pień zużycia zespołu tłoczącego pompy wtrysko-
wej można sprawdzić w uproszczony sposób nie
zdejmując pompy z silnika. Należy w tym celu od-
łączyć przewód wtryskowy' od pompy i zamiast
niego założyć manometr o skali do co najmniej
300 kG/cm 2, łącząc go z pompą możliwie krótkim
przewodem. Dźwignię regulatora ustawia się na
pełne podawanie, bez włączonego wzbogacacza,
Następnie zdejmuje się boczną pokrywę pompy
i śrubokrętem podłożonym pod popychacz wyko-
nuje się kilka ruchów w celu odpowietrzenia prze-
wodu manometru, po czym kilkoma ruchami tłocz-
ka wytwarza się ciśnienie około 300 kG/cmz. W
szczelnej pompie ciśnienie to nie powinno szybko
spadać. Jeżeli zaobserwuje się szybki spadek ciś-
nienia, oznacza to, że nieszczelny jest zawór pom-
py. Jeżeli natomiast w czasie pompowania nie moż-
na osiągnąć ciśnienia 300 kG/cm 2, oznacza to, że
zespół tłoczący jest nieszczelny i należy go wy-
mienić. Naprawy te może wykonać tylko wyspec-
jalizowany warsztat mający odpowiednie przyrzą-
dy do regulacji pompy po naprawie. Pompę, która
powoduje nierównomierny bieg silnika lub w któ-
rej występują stuki itp., należy również oddać do
naprawy
~~~~-+
__
WTR YSKOWEJ
Rys. 8.25. Rurka kapilarna
do określania
początku wtrysku
ZNAK
NA OBUDOWIE
KOŁA ZAMA-
CHOWEGO
~--..... .. -.......,:
II,I,-.lr-,,,,
ZNAKI NA KOLE
••••••••.
-HIr-ł--- ZAMACHOWYM
Rys. 8.26. Znaki do ustawiania
kąta początku wtrysku w silniku
ciSJgnika Ursus (-355
w odpowiednio
wyposażonym
warsz-
spęczoną końcówką oraz z rurki termometru i ka-
wałka igelitu. Ważne jest, aby rurka miała jak naj-
mniejszy przekrój. Dźwignię paliwa ustawia się na
maksymalne podawanie, odpowietrza układ i na-
stępnie kilkakrotnie obraca wałem korbowym, do
momentu aż paliwo zacznie wypływać rurką ka-
ptlarnę.
Następnie tak ustawia się silnik, aby w pier-
wszym cylindrze był suw sprężania (obydwa za-
wory zamknięte) i powoli obracając wałem obser-
wuje się moment, gdy paliwo w kapilarze zacznie
się podnosić. Można to łatwo zauważyć, gdyż w
rurce zawsze znajdują się drobne pęcherzyki po-
wietrza.' Moment zaobserwowanego początku tło-
czenia paliwa powinien się zgadzać z odpowiednim
znakiem na kole zamachowym. W ciągniku Ursus
C-330 zamiast znaku jest specjalny kołek znajdu-
jący się z prawej strony obudowy koła zamacho-
wego. Kołek ten można wsunąć w otwór wywier-
cony w kole zamachowym tylko wtedy, gdy począ-
tek wtrysku jest właściwy.
tacie.
Każdą pompę, niezależnie od jakości pracy silni-
ka, należy po okresie 600-1000 godzin pracy od-
. dać do kontroli, przeglądu zapobiegawczego· i re-
gulacji.
Przy montażu nowej lub naprawionej pompy
wtryskowej na silniku należy ustawić kąt początku
wtrysku. Właściwy kąt początku wtrysku paliwa
i sposób wykonywania jego pomiaru podany jest
zawsze w instrukcji obsługi silnika. Wielkość tego
kąta wynosi np. dla Ursusa C-335 - 30° przed GZP,
a dla Ursusa C-355 - 18° przed GZP. Przystępując
do ustawienia kąta wtrysku należy włączyć od-
prężnik lub odkręcić wtryskiwacze, aby uzyskać
możność swobodnego obracania wałem korbowym
silnika. Zamiast rurki pierwszego cylindra na koń-
cówkę pompy wtryskowej zakłada się rurkę kapi-
larną (rys. 8.25). Rurkę taką można wykonać we
własnym zakresie z kawałka rurki wtryskowej ze
67
180747268.001.png
J
W ctagnikach Ursus C-355 tłok w pierwszym cy-
lindrze silnika znajduje się 18° przed GZP wtedy,
gdy środkowa kreska wykonana na kole zamacho-
wym pokrywa się z kreskę wytłoczonę pod wiecz-
kiem z boku skrzyni przekładniowej (rys. 8.26).
Jeżeli podawanie paliwa rozpoczęło się wcześ-
niej niż wskazuję znaki, oznacza to, że kąt począt-
ku wtrysku jest za duży; tłoczenie paliwa rozpo-
częte po minięciu znaków wskazuje, że wtrysk pa-
liwa jest opóźniony. W celu opóźnienia wtrysku
przy kołnierzowym mocowaniu pompy należy obró-
cić pompę w podłużnych otworach w kierunku
zgodnym z kierunkiem obrotów wału napędowego;
w kierunku przeciwnym obraca się pompę, aby
zwiększyć kąt wtrysku (w silniku cięgnika Ursus
C-330 podłużne otwory służące
Kierowca, który ma odpowiednie przyrządy, mo-
że sprawdzać, czyścić i wymieniać rozpylacze oraz
regulować ciśnienie wtrysku i ustawiać kąt począt-
ku wtrysku paliwa.
Kierowcy nie wolno naruszać regulacji pompy
wtryskowej i regulatora oraz bez odpowiednich
przyrządów kontrolnych regulować wtryskiwaczy.
8.7. Układy zasilania
silników gaźnikowych
do regulacji
kęta
Niskoprężne silniki gaźnikowe pracują na mie-
szance powietrza i lekkiego paliwa. Mieszanka pa-
liwowo-powietrzna zostaje zassana do cylindra
i po sprężeniu zapala się od iskry elektrycznej.
Dobra i ekonomiczna praca silnika zależy od skła-
du mieszanki, który
wtrysku
wykonane
na kole
napędzającym
powinien być prawie
stały
pompę}.
Na zakończenie należy raz jeszcze przypomnieć
prawa i obowiązki kierowcy przy obsłudze układu
paliwowego. Kierowca powinien:
dbać o czystość nalewanego paliwa,
- kontrolować szczelność połączeń,
- uzupełniać olej w regulatorze i pompie,
- czyścić okresowo filtry paliwowe i wymie-
niaćwkłady filtrujące,
- oddawać w przewidzianym terminie pompę
i wtryskiwacze do warsztatu naprawczego w celu
ich regulacji,
-
w całym zakresie pracy silnika.
Do całkowitego spalenia 1 kg benzyny potrzeba
przeciętnie 15 kg, tj. około 12 m 3 powietrza. Mie-
szankę nazywamy ubogą, jeżeli na 1 kG benzyny
przypada więcej niż 15 kG powietrza. Jeżeli nato-
miast powietrza jest mniej, to mieszankę nazywa
się bogatą. W mieszance bogatej paliwo spala się
niecałkowicie.
Urządzenie, które przygotowuje mieszankę pali-
wowo-powietrzną o _właściwym składzie oraz re-
guluje ilość mieszanki zasysanej do cylindrów sil-
nika, a więc jego mee - nazywamy gaźnikiem.
Najprostszy, tzw. elementarny gaźnik (rys. 8.27)
składa się z komory pływakowej z pływakiem, dy-
dbać o bezwzględną
czystość
podczas ob-
sługi.
DOPŁYWł
PALIWA
,..
4 POWIETRZA
~ Z FILTRA
o
o
o o
ZAWÓR
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
GARDZIEL
Pl YW AK --F.;;;';If---
ROZPYLACZ
KOMORA
PŁYWAKOWA ---t=Ooo,;::::;o,.'
DYSZA
""':::-1~_PRZEPUSTNICA
°0° DO
o SILNIKA
o
o
~
Rys. 8.27. Schemat gaźnika elementarnego
68
180747268.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin