Złoto MacKenny (Mackenna's Gold) cz.1.txt

(26 KB) Pobierz
{200}{300} Du�o emocji �yczy |STARYKINOMANIAK
{650}{815}Z � O T O | M A C K E N N Y
{2800}{2846}Jest stara opowie��,|kt�ra w wersji Apacz�w brzmi tak:
{2850}{2946}pewien cz�owiek jecha� przez pustyni�|i natkn�� si� na s�pa...
{2950}{3071}przycupni�tego na skale,|nazywanego w Arizonie urubu.
{3075}{3196}"Hej-powiada ten cz�owiek -|sk�d si� tu wzi��e�, stary s�pie?
{3200}{3271}"Widzia�em, jak lecisz nad Hadleybergiem.|Nie chcia�em si� z tob� spotka�,
{3275}{3396}"wi�c zawr�ci�em i pojecha�em t� drog�".|Stary s�p odpar�:
{3400}{3471}"To zabawne,|bo tylko przelatywa�em nad tym miastem.
{3475}{3610}"A tak naprawd� lecia�em tutaj,|�eby na ciebie poczeka�".
{6100}{6221}Tysi�c lat temu na po�udniowym zachodzie|powsta�a legenda Apacz�w.
{6225}{6381}M�wi�a o ukrytym kanionie pe�nym z�ota,|strze�onym przez bog�w Apacz�w.
{6425}{6521}Dop�ki Apacze b�d� utrzymywa� istnienie|kanionu w tajemnicy i nie dotkn� z�ota,
{6525}{6606}b�d� silni i pot�ni.
{6650}{6730}Tak g�osi�a legenda.
{6750}{6821}Gdy przybyli hiszpa�scy konkwistadorzy,|szukali tego kanionu.
{6825}{6950}Nazwali go "Ca��n Del Oro",|czyli Z�otym Kanionem.
{6975}{7064}Ale nigdy go nie znale�li.
{7100}{7196}Trzysta lat p�niej przybyli Amerykanie.
{7200}{7343}S�yszeli o legendzie,|ale nazwali kanion: "Nieszcz�sny Adams".
{7350}{7494}Na pami�tk� pewnego Adamsa,|kt�ry twierdzi�, �e widzia� kanion.
{7500}{7596}Nie wiadomo, czy to prawda,|ale nie zobaczy� ju� niczego wi�cej,
{7600}{7691}bo Apacze wypalili mu oczy.
{7750}{7886}Wszyscy wiedzieli o tej legendzie|i wielu w ni� wierzy�o.
{7900}{8000}Ca��n Del Oro. Nieszcz�sny Adams.
{8050}{8209}A potem przez jaki� czas, w 1874 roku,|nazywano kanion: "Z�oto Mackenny".
{15925}{16046}Spokojnie, staruszku. Jeste� w zbyt|kiepskiej formie na takie sztuczki.
{16050}{16139}Znam ci�. Jeste� Mackenna.
{16150}{16246}- Szeryf.|- Zgadza si�, ale ja ci� nie znam.
{16250}{16341}Dlaczego mnie zaatakowa�e�?
{16375}{16421}Kto� ci zap�aci�?
{16425}{16496}- Mo�e Colorado?|- Nikt mi nie p�aci�.
{16500}{16607}- A wi�c dlaczego?|- Bo szukasz z�ota.
{16675}{16766}Wstyd, �eby taki starzec...
{16775}{16846}strzela� do poszukiwaczy z�ota.
{16850}{16896}R�b to dalej, a si� doigrasz.
{16900}{17021}Poza tym znasz mnie, wiesz,|�e ju� od dawna nie szukam z�ota.
{17025}{17146}Jedyny py�, jaki znalaz�em, to py� prerii.|Nie wzbogaci�em si�, lecz chce mi si� pi�.
{17150}{17221}Ale teraz zn�w szukasz z�ota.
{17225}{17337}- Wszyscy szukaj� z�ota.|- Jakiego z�ota?
{17450}{17521}Jakiego z�ota?
{17825}{17921}Znam to miejsce. To Shaking Rock.
{17925}{17996}Nie ma tam z�ota.
{18000}{18065}By�em tam.
{18325}{18421}Dlaczego jeszcze tu jeste�?|Dlaczego mnie nie zabi�e�?
{18425}{18519}No c�, powinienem to zrobi�.
{18550}{18621}Co� ci powiem.|Je�li obiecasz, �e ju� nie b�dziesz...
{18625}{18696}polowa� na ludzi, zawioz� ci� do domu.
{18700}{18746}Nie mam domu.
{18750}{18821}W takim razie zabior� ci� do lekarza.
{18825}{18887}Umr� tu.
{19100}{19181}Z�oto jest ju� twoje.
{19200}{19296}Ale b�dziesz �a�owa�,|�e zobaczy�e� t� map�.
{19300}{19396}Duchy zabij� ci�. Nie �miej si�.
{19400}{19471}To tajemne miejsce.
{19475}{19604}A wi�c o to chodzi.|Can�n Del Oro, Nieszcz�sny Adams.
{19625}{19696}Nie martw si�, staruszku,|nie zamierzam tam jecha�.
{19700}{19821}Trzy lata ugania�em si� za t� dzik� g�si�.|Nieszcz�sny Adams nie istnieje.
{19825}{19871}Nasta�y z�e czasy.
{19875}{19946}M�odzi wojownicy chc� z�ota,
{19950}{19996}zupe�nie jak biali.
{20000}{20113}To dobry czas|na �mier� starego cz�owieka.
{20150}{20272}Jeszcze nie czas, staruszku.|Nie spiesz si� tak.
{20425}{20500}Chcesz co� zje��?
{20700}{20765}Staruszku?
{20800}{20865}Staruszku.
{21100}{21238}Szkoda, �e do mnie strzeli�e�.|Wzi��em ci� za kogo� innego.
{23325}{23419}�o�nierze. Mn�stwo �o�nierzy.
{23475}{23521}By� pan bardzo mi�y.|Jeste�my panu wdzi�czni.
{23525}{23621}Nie prosimy ju� o nic|poza po�yczeniem nam kilku koni i mu��w...
{23625}{23709}oraz �ywno�ci na drog�.
{23750}{23796}No i jeszcze we�miemy pa�sk� �on�,
{23800}{23896}bo mo�e nam si� przyda�,|je�li natkniemy si� na kawaleri�.
{23900}{24018}Je�li jeszcze tu wr�cimy,|odsprzedam j� panu.
{24025}{24088}Obiecuj�.
{24675}{24764}Odpocznij sobie, szeryfie.
{25075}{25176}Sko�czymy kopanie grobu staruszka.
{25675}{25771}Troch� go wyd�u�ymy i poszerzymy,
{25775}{25893}a w�wczas mo�e starczy miejsca|dla was dw�ch.
{25900}{25971}B�g jest dla mnie �askawy.
{25975}{26106}Pami�tasz?|M�wi�em, �e ci� dopadn�, stary przyjacielu.
{26125}{26196}Nigdy nie wr�cisz, stary przyjacielu.
{26200}{26271}Znajd� spos�b.
{26275}{26394}Od�� �opat�,|przyjd� tu i pogadaj z Colorado.
{26875}{26996}Nie ruszaj si�, Mackenna,|bo zrobi� z ciebie sito.
{27000}{27094}A teraz wyjd� jak d�entelmen.
{27500}{27596}Tropili�my tego starucha|przez dwa tygodnie.
{27600}{27698}- Gdzie mapa?|- Mapa? Jaka mapa?
{28550}{28596}Znam tego faceta. To �wietny karciarz.
{28600}{28671}Zawsze pami�ta karty.
{28675}{28721}Skoro widzia� map�, pami�ta j�.
{28725}{28819}Mamy wi�c map� w jego g�owie.
{28825}{28871}M�wi�em ci.
{28875}{28946}M�wi�em, �e nikt mi si� nie wymknie.
{28950}{29066}A teraz ci� mam|i zaprowadzisz nas do z�ota.
{29100}{29179}A potem ci� zabij�.
{29625}{29751}Pospiesz si�, Besh.|Zakryj go kamieniami i ruszamy.
{29775}{29882}Nie. To w�dz. Jecha� do Can�n Del Oro.
{29900}{29975}Tam go pochowamy.
{30025}{30046}Oszala�e�?
{30050}{30166}Wiesz, jak b�dzie cuchn��,|gdy tam dotrzemy?
{30875}{30971}Jasne. To w�dz. Musi by� tam pochowany.
{30975}{31073}�e te� sam o tym nie pomy�la�em.
{32500}{32568}Besh, chod�.
{34950}{35046}W dawnych czasach,|zanim Mackenna go stamt�d przep�dzi�,
{35050}{35146}Colorado mia� kryj�wk� w ma�ym kanionie.
{35150}{35221}Teraz, gdy wr�ci�, zn�w z niej korzysta�.
{35225}{35345}I w�a�nie tam zabra� Mackenn�,|swoj� �yw� map�.
{36450}{36471}G�upio zrobi�e�, �e wr�ci�e�.
{36475}{36571}S�dzia Bergerman wyznaczy� nagrod�|za twoj� g�ow�.
{36575}{36671}Wiesz, to zabawne.|Nie widzia�em tego cz�owieka na oczy.
{36675}{36796}A jednak nie lubi mnie.|No c�, kiedy� si� spotkamy, on i ja.
{36800}{36871}A wtedy pozbawi� go g�owy|i zabior� j� w koszu.
{36875}{36996}W ka�dym razie wr�ci�em po map�,|kt�r� spali�e�.
{37000}{37136}Dlaczego? Mo�esz kupi� takich tuzin|po dolarze za sztuk�.
{37175}{37296}Nie tak�. Nie tak� jak mapa,|kt�r� mia� Pies Prerii.
{37300}{37396}Ten starzec to nie by� Pies Prerii.|Pies Prerii nie �yje.
{37400}{37471}Teraz na pewno.
{37475}{37546}Ca�a ta sprawa to bajka.
{37550}{37621}Nie ma �adnego Can�n Del Oro.
{37625}{37646}Adams nigdy tam nie by�.
{37650}{37721}Wi�c dlaczego zabi�e� Psa Prerii|i zabra�e� mu map�?
{37725}{37796}- To nie by�o tak.|- Wiem, jak by�o.
{37800}{37871}Mia�e� do�� pracy|za 20 dolar�w miesi�cznie,
{37875}{37946}wi�c wykorzysta�e� biednego staruszka.
{37950}{37996}Napad�e� na niego, zastrzeli�e� go|i zabra�e� mu map�.
{38000}{38092}Jestem zaskoczony, szeryfie.
{38525}{38621}- Hesh-ke pami�ta ci�.|- Ja te� j� pami�tam.
{38625}{38687}Hesh-ke.
{38700}{38821}Nie wiem tylko, sk�d wiedzia�e�|o tej mapie. To jedyna prawdziwa.
{38825}{38896}Mia�a by� wy��cznie w g�owie Psa Prerii.
{38900}{38971}I przed �mierci� mia� komu� przekaza�|swoj� tajemnic�.
{38975}{39071}A potem kto� si� dowiedzia�,|�e jednak istnieje prawdziwa mapa.
{39075}{39146}I dwa tygodnie temu|starzec wsta� i opu�ci� swoje plemi�.
{39150}{39221}Dlaczego nie podzieli� si� tajemnic�?
{39225}{39296}Przypuszczam, �e nie wiedzia�,|komu mo�e zaufa�.
{39300}{39371}Widzisz, Apacze si� zmienili.
{39375}{39446}Zaczynaj� my�le� jak biali.
{39450}{39546}Cz�� m�odych Indian uwa�a,|�e im z�oto przyda si� bardziej ni� duchom.
{39550}{39596}Nie ma �adnego z�ota.
{39600}{39721}A nawet gdyby by�o,|stanowi�oby w�asno�� ca�ego plemienia.
{39725}{39771}Mylisz si�.
{39775}{39933}Z�oto jest w�asno�ci� duch�w,|a one powiedzia�y, �e mog� je sobie wzi��.
{39975}{40021}S�uchaj, stary przyjacielu, znam ci�.
{40025}{40096}Jeste� taki jak Apacze: cholernie uparty.
{40100}{40190}Moi kompanii te� s� uparci.
{40200}{40296}Mo�e zaprowadzisz nas tam dobrowolnie?|Mo�emy przecie� wsp�pracowa�.
{40300}{40346}- Starczy z�ota dla wszystkich.|- By�em tam.
{40350}{40471}Tamtego z�ota nie starczy�oby nawet|na plomb� dla ciebie.
{40475}{40571}- By�e� w kanionie?|- Nie ma �adnego kanionu.
{40575}{40671}Nie wiesz tego. S�uchaj, lubisz hazard.
{40675}{40696}Zaryzykujmy.
{40700}{40746}A je�li przegramy?
{40750}{40846}Wtedy rozdzielimy si�|i udasz si� tam, dok�d zechcesz.
{40850}{40921}Jak? Pieszo, ze zwi�zanymi r�kami?
{40925}{41071}Nie. Dam ci wszystko, czego potrzebujesz.|Wod�, konie, twoje rewolwery.
{41075}{41121}- Kiedy?|- Co kiedy?
{41125}{41190}Rewolwery.
{41225}{41374}Kiedy nas tam zaprowadzisz.|Musisz dowie�� swojej lojalno�ci, nie?
{41425}{41521}I dam ci co� jeszcze. Dziewczyn�.
{41525}{41596}- Jak� dziewczyn�?|- T�, na kt�r� patrzy�e�.
{41600}{41671}Zdradz� ci co�. Jej m�� jest bogaty.
{41675}{41777}- Dostaniesz wielk� nagrod�.|- Nie!
{41800}{41896}Ma�pa, czego chcemy? Z�ota.|A wiesz, dlaczego?
{41900}{41996}Bo gdy je b�dziemy mieli, kupimy sobie|wszystkie kobiety, jakie b�dziemy chcieli.
{42000}{42121}A je�li Laguna nie zjawi si� do jutra,|dla ka�dego z nas b�dzie jeszcze wi�cej.
{42125}{42146}Nie.
{42150}{42233}Chcesz Blizn�? We� j�.
{42275}{42346}We� t� ma�� grubask�.
{42350}{42419}We� staruch�.
{42450}{42529}B�dziesz mia� ubaw.
{42600}{42686}To jak, dogadali�my si�?
{42700}{42759}Dobra.
{42775}{42887}Zabior� was tam. Ca�e z�oto b�dzie wasze.
{42900}{42996}Zabior� was tam i odjad�,|tak jak powiedzia�e�.
{43000}{43046}Nie chcesz z�ota?
{43050}{43096}Dlaczego?
{43100}{43196}Tak bardzo lubisz Hadleyberg?|S�ysza�em, �e nie przepadaj� tam za tob�.
{43200}{43302}Powiem ci prawd�. Jestem przes�dny.
{43325}{43371}Nie chc� zadziera�|z tymi india�skimi duchami.
{43375}{43446}- Dobra. Jeste� szalony, ale w porz�dku.|- I jeszcze jedno.
{43450}{43546}Powied...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin