Winchester '73.txt

(48 KB) Pobierz
{1}{1}25.000
{1975}{2063}Oto opowie�� o karabinie|Winchester model 1873
{2064}{2159}/"Bro� kt�ra zdoby�a Dziki Zach�d"|Winchester 73 by� cennym nabytkiem
{2160}{2258}dla cowboya, dla wyj�tego z pod prawa,|dla str�a prawa, dla �o�nierza.
{2259}{2354}Trafiali si� Indianie gotowi za niego|sprzeda� swoj� dusz�...
{2355}{2461}Pierwsza nagroda w Zawodach Strzelniczych|zdobyta przez:
{2462}{2555}Dodge City, Kansas|4 Lipiec 1876r.
{2596}{2651}Bo�e, to przecie� Winchester '73!
{2654}{2737}Co ja bym nie odda� by mie� t� bro�?
{2738}{2863}Jeden z tysi�ca.|Najlepszy jaki kiedykolwiek istnia�.|Panie, to jest �wietny karabin.
{2864}{2961}- Pracowali nad nim przez lata.|- Jeden podarowali Prezydentowi Grant'owi.
{2972}{3062}S�usznie!|Powinien mie� dobre towarzystwo.
{3106}{3205}Lin, byli�my w wielu|miastach, czemu mia�by by� tu?
{3207}{3279}- Jest tutaj.|- Przedtem si� mylili�my.
{3282}{3323}Jest tutaj.
{3323}{3416}Nawet jak niema go teraz,|to ten karabin go �ci�gnie.
{3959}{4052}- Przenocuje pan?|- Mo�e.
{4061}{4152}Zajmiemy si� Waszymi ko�mi.|Dwa dolce w zagrodzie, cztery w stajni.
{4188}{4244}- Czysta stajnia?|- Tak. Mo�e pan rzuci� okiem.
{4266}{4354}Wygl�dasz na prawdom�wnego.
{4357}{4449}Masz, i lepiej �eby tak by�o jak m�wisz.
{4451}{4517}I tak  nie wyjad�!
{4519}{4595}Nie masz prawa tak mnie traktowa�.
{4606}{4705}Nie zrobi�am niczego innego ni�|to co  robi�am ostatnie p� roku.
{4724}{4837}Czemu nie zajmiesz si� handlarzami|broni zamiast dziewczynami uczciwie|zarabiaj�cymi swoje dolary?
{4838}{4918}A co ze Stevem? Czekam na niego.
{4919}{5028}Gdy przyb�dzie do miasta i|stwierdzi, �e mnie nie ma...
{5029}{5111}Czy jest co� co m�g�bym|dla pani zrobi�, madame?
{5113}{5186}- Obcy w mie�cie?|- Tak.
{5188}{5262}Ale ja rozmawia�em z pani�.
{5266}{5336}Ko�czymy nasz� rozmow�, Lola.
{5337}{5460}Jak Steve przyjedzie, wy�l� go za tob�.
{5494}{5602}W ka�dym razie, dzi�kuj�.
{5741}{5819}Lola jest w porz�dku.|Tylko niekt�rzy w mie�cie my�l�,
{5850}{5948}�e weso�e dziewczyny|pogarszaj� wizerunek miasta.
{5949}{6027}Nie jestem jednym z nich.|Wy ch�opcy na d�ugo?
{6028}{6104}- Zastanawiamy si�..|- Dodge House jest najlepszy w mie�cie.
{6167}{6231}Mo�e nie by� miejsca,|ale pogadam z Jake'iem
{6234}{6279}Nim wejdziemy, oddajcie bro�.|Prosz�.
{6302}{6363}Chwileczk�.
{6364}{6458}Musi by� pan pewny siebie aby|s�dzi� �e zrobimy takie g�upstwo.
{6458}{6526}Nie pozwalamy nosi� broni w|Dodge City. Nie wiedzieli�cie?
{6526}{6599}- Kto to "my"?|- Nie przedstawi�em si�?
{6602}{6683}Gdzie j� podzia�em...
{6686}{6744}Gdzie jest? Musi tu by�...
{6848}{6956}Jestem szeryfem. Wyatt Earp.
{7089}{7195}Tak pomy�le�, bez tego wszyscy|wygl�damy jak niezupe�nie ubrani.
{7241}{7348}Virgil, masz du�o broni.|Dobrze j� pilnuj.
{7349}{7488}Niebawem tak nape�nisz to biuro|broni�, �e nie w�o�y si� szpilki.
{7489}{7566}Mamy tu ju� po�ow� rewolwer�w z Kansas.
{7588}{7681}Tyle zachodu z prawem dla|ma�ego, kowbojskiego miasteczka?
{7685}{7769}To jest ten rodzaj kowbojskiego|miasteczka kt�re potrzebuje du�o prawa.
{7771}{7863}- Chcecie ch�opcy wygra� Winchester?|- Chcieliby�my.
{7866}{7965}- B�dziecie mieli powa�nych przeciwnik�w.|- Kto jest najpowa�niejszy?
{7967}{8028}A wi�c, Holender Henry Brown.|S�yszeli�cie o nim?
{8031}{8106}Nie, imi� jest mi nieznane.
{8107}{8214}- Miejscowy?|- Nie. Powiedzia�bym przejazdem.
{8303}{8365}Tutaj mo�ecie si� zapisa� do zawod�w.
{8598}{8662}To holender Henry Brown.
{8663}{8739}M�wi� pan, �e go nie zna.
{8741}{8829}M�wi�em, �e nie znam|nikogo o takim imieniu.
{9077}{9135}Wybierz pan sobie imi�|i wpisz pan je tutaj
{9159}{9215}A mog� swoje prawdziwe?
{9218}{9285}Niekt�rzy tak robi�.
{9288}{9376}Tak, niekt�rzy tak robi�.
{9379}{9484}''Lin McAdam.''|To czyni 2 dolary.
{9486}{9554}Jest pan obcy i nikt o panu nic nie wie,
{9556}{9635}zatem stawka b�dzie pi�� do jednego.
{9637}{9697}- Chc� wygra� co� dla siebie.|- Kim pan jest?
{9701}{9806}High-Spade Frankie Wilson.
{9851}{9900}Ma�e szanse na  przegran�.
{10068}{10129}Pa�ski przyjaciel?
{10132}{10206}Nie nazwa�bym go moim przyjacielem.
{10209}{10259}- Osobista sprawa?|Taak, bardzo.
{10344}{10413}Czy jest kozie mleko?
{10414}{10526}A krowie mleko nie jest do�� dobre?|Dajemy go naszemu kotu.
{10538}{10654}Ta sprawa osobista  poczeka|a� pan nie opu�ci miasta.
{10654}{10697}Poczeka.
{10742}{10834}Dla pana na ko�cu.
{10932}{11031}Od pana z ko�ca bufetu.
{11071}{11177}B�dziemy mie� spokojne|�wi�to 4 lipca, prawda?
{11725}{11774}Panowie!
{11776}{11860}I panie.
{11864}{11937}Dzi� mija sto lat,
{11940}{12011}odk�d zacz�li�my tworzy�|histori� Dodge City
{12012}{12102}M�j dziadek m�wi, �e Henry to|najlepszy karabin jaki istnieje.
{12103}{12181}- Panowie, je�li pozwolicie.|- Ale nie jest lepszy od Spencera.
{12217}{12288}M�odzie�y, ciszej!
{12349}{12453}Nie ujmuj�c niczego ani|Henry'emu lub Spencer'owi,
{12465}{12569}przypuszczam, �e si� zgodzimy, �e|jest to najlepszy karabin na �wiecie.
{12570}{12687}- Mo�na dotkn��?|- Tak, je�li nie wystrzelisz|nim sko�cz� m�wi�.
{12705}{12773}Tak, tak.
{12797}{12873}Przyjaciele, oto to o|co wsp�zawodniczycie.
{12893}{12963}Przypatrzcie si� mu i pom�dlcie si�.
{13010}{13093}Przeka�cie  innym aby go sobie obejrzeli.
{13135}{13204}- �wietny, naprawd�.|- Mm.
{13250}{13347}Podczas kiedy zawodnicy ogl�daj�|nagrod� kt�r� dostanie zwyci�zca,
{13348}{13414}pozw�lcie, �e opowiem o nim.
{13415}{13523}Za ka�dym razem kiedy Winchester|wypuszcza taki karabin,
{13524}{13639}co nie zdarza si� cz�sto, mo�e|jeden na 10 lub 20 tysi�cy,
{13640}{13706}jest on wzorem doskona�o�ci.
{13708}{13800}I, rozumie si� nie jest|przeznaczony na sprzeda�.
{13801}{13919}Odda�bym roczne pobory za ten karabin,|ale za pieni�dze go nie kupisz.
{13943}{14067}Mo�na go przynajmniej zobaczy�.|Winchester da� mu nazw�.
{14070}{14163}Nazywaj� go "jeden z tysi�ca" -|i jest to w�a�ciwa nazwa.
{14166}{14261}Otrzymali go  prezydent|Grant oraz Buffalo Bill Cody.
{14263}{14362}A dzi� sami zobaczycie,|jak jeden z tych tu ludzi wygra to,
{14364}{14463}za co odda�bym moj� praw�...
{14465}{14550}za co odda�bym moj� lew� r�k�.
{14551}{14646}Je�li b�dziecie si� dobrze|sprawowa�, dam te� praw� r�k�.
{14738}{14816}Pierwsza grupa, prosz�|wzi�� swoje strzelby.
{14818}{14909}Dostaniecie naboje od|Bata Mastersona i szeryfa
{14912}{14980}i zajmijcie pozycje na linii ognia.
{14981}{15140}Zasady zawod�w s� takie: trzy|rundy po trzy strza�y w ka�dej rundzie.
{15159}{15218}Kto uzyska najwi�cej punkt�w zwyci�a.
{15354}{15403}Dalej ch�opcy.
{15642}{15695}Za�adowa� strzelby.
{15725}{15765}Cel.
{15776}{15822}Ognia!
{16322}{16377}Jeden w oczku i dwa na|jedynce dla numeru 5.
{16445}{16517}Jeden w oczku i dwa na|jedynce dla numeru 5.
{16518}{16637}- Trzy w oczku dla numeru 6.|- Trzy w oczku, numer 6.
{16963}{17067}- Du�o szcz�cia albo przypadek?|- Powiedzmy dobry nauczyciel.
{17100}{17219}- Trzy w oczku dla numeru 7.|- Trzy w oczku, numer 7.
{17224}{17294}Tak�e blisko siebie.
{17419}{17468}Wygl�da na to, �e uczy�|was ten sam cz�owiek.
{17470}{17543}Wielu ludzi uczy� strzela�.
{17554}{17630}Jedynym problemem by�o, �e uczy�|jak strzela� a nie do kogo strzela�.
{17652}{17731}Mo�e zak�ada�, �e to|jest i tak oczywiste.
{17734}{17810}Taak. To by� jego wielki b��d.
{17823}{17876}- �y� wystarczaj�co d�ugo|aby to zrozumie�.|- Tak? My...
{17923}{18010}Nast�pna grupa na lini�.
{18296}{18426}Zako�czono trzy rundy,|decyzj� s�dzi�w ...
{18456}{18590}nast�pi rozstrzygni�cie pomi�dzy Lin|McAdams'em i Holendrem Henry Brown'em
{18684}{18802}Cele...cele odsun�� na 25 jard�w.
{18970}{19027}- Wszystko w porz�dku?|- Ustali�e� gdzie zostawi� konia?
{19030}{19113}Obok naszego, obok Wes Fargo.
{19114}{19232}Ale nie r�b niczego, nie gdy Masterson|i Earp b�d� w pobli�u. Cierpliwo�ci, Lin.
{19244}{19308}- Czekaj.|- Bierzcie naboje.
{19522}{19587}Gotowi?
{19606}{19678}Lin McAdam.
{19853}{19920}Trzy w oczku dla Lin McAdams'a.
{20048}{20126}Holender Henry Brown.
{20274}{20375}Trzy w oczku dla Holendra Henry Browna.
{20401}{20532}Mo�emy przenie�� cele jeszcze dalej,|ale i tak b�dziecie strzelali jednakowo.
{20552}{20613}Chwileczk�.
{20637}{20679}Zobaczymy czy trafi w to.
{20711}{20750}Zgadzasz si�?
{20752}{20801}Jasne.
{20961}{21010}Gotowi?
{21282}{21329}Dok�adnie w �rodek.
{21418}{21453}We� pan .
{21465}{21514}Nie chc� psu� cudzych monet.
{21522}{21571}Dobrze.
{21752}{21801}Gotowy?
{21828}{21886}Zawsze gotowy.
{21986}{22073}Nigdy nie widzia�em takiego strza�u.
{22084}{22139}Nie w �rodek, ale to dobry strza�.
{22140}{22222}No i co, chce pan dalej pr�bowa�?
{22223}{22247}McAdam?
{22251}{22367}- Do ko�ca?|- Oh, oczywi�cie.
{22370}{22410}Powiedz, chcesz sprzeda�?
{22469}{22499}Za ile?
{22500}{22556}- Jeden dolar.|- Jeden dolar.
{22617}{22645}Jeden dolar.
{22793}{22831}Jeden dolar.
{22884}{22978}Przed chwil� my�la�em, �e go pokona�em.|Zobaczymy co potrafi zrobi� z tym.
{22988}{23030}Cokolwiek chcesz.
{23114}{23185}- W porz�dku, Holendrze Henry?|- W porz�dku.
{23414}{23465}Pud�o.
{23982}{24034}Pud�o, jak poprzedni.
{24174}{24278}Nie twierdz�, �e si�|pan myli szeryfie, ale ja nie chybi�em.
{24332}{24421}Nie widz� �adnego �ladu.|Poza t� rys� wewn�trz.
{24451}{24514}To by� m�j b��d, �e|strzeli�em przez �rodek.
{24553}{24593}Chybi�e�.
{24651}{24706}- Mo�na na chwil�?|- Prosz�.
{24759}{24825}Zrobi� to jeszcze raz, je�li chcesz.
{24828}{24901}Mamy strzela� ponownie, tak?
{24901}{24946}Niezupe�nie.
{25004}{25119}Je�li trafi� - zwyci�y�em, je�li|chybi� - przegra�em. Ty nie masz strza�u.
{25120}{25182}Nie r�b takich g�upstw jak to.
{25197}{25254}Przyjmuj� ten zak�ad.
{25281}{25424}Lin McAdam twierdzi, �e przestrzeli|dziur� w tym oto znaczku pocztowym.
{25470}{25519}Gotowy?
{25958}{25997}Zwyci�zca!
{26071}{26160}- Bardzo dobre strza�y.|- Dzi�kuj�.
{26162}{26220}Ch�opcy chc� wygrawerowa�|pa�skie imi� na kolbie.
{26223}{26281}Mo�e go pan odebra� jutro rano.
{26283}{26357}To mi�e z ich str...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin