o bolu porodowym.pdf

(1090 KB) Pobierz
dobrawa_3008 02.qxd
O bólu porodowym
łagodzenia
i metodach jego
187813591.002.png
O bólu porodowym
łagodzenia
i metodach jego
187813591.003.png
Publikacja opracowana dzięki dotacji Women's World Day of
Prayer - German Committee oraz wsparciu finansowemu firmy
WOMIR-SPA, producenta naturalnej wody źródlanej Dobrawa.
Spis treści
Opracowanie: Urszula Kubicka-Kraszyńska, Anna Otffinowska,
Joanna Pietrusiewicz
Konsultacja merytoryczna: Anna Litkie, Katarzyna Oleś
Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1. Kulturowy kontekst bólu porodowego . . . . . 8
2. Co kobiety mówią o bólu porodowym? . . . . 11
Projekt graficzny i skład: Krzysztof Kubicki
3. Jaką rolęodgrywają hormony w porodzie? . 13
4. Dlaczego poród boli? . . . . . . . . . . . . . . 15
Warszawa 2006
© Copyright by Fundacja Rodzić po Ludzku
ISBN: 83-920934-6-1
5. Co ma wpływ na róźne odczuwanie bólu? . . 17
6. Niefarmakologiczne metody łagodzenia
bólu porodowego . . . . . . . . . . . . . . . . .20
7. Farmakologiczne sposoby łagodzenia
lub znoszenia bólu porodowego . . . . . . . . 32
8. Jak mówić o bólu porodowym
w szkole rodzenia? . . . . . . . . . . . . . . . 39
9. Jak mówić o bólu na sali porodowej? . . . .40
Fundacja Rodzić po Ludzku
00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 13/15
tel. (22) 877 78 76
www.rodzicpoludzku.pl
fundacja@rodzicpoludzku.pl
Aneks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
187813591.004.png
Wstęp
muje decyzję, jaki sposób łagodzenia bólu wybiera. Rolą i odpowie-
dzialnością personelu medycznego jest dostarczenie wiedzy, która
jej w tym pomoże.
Ta książeczka miała być w całości poświęcona metodom łagodze-
nia bólu porodowego. Okazało się jednak, że nie sposób skupić się
na tej kwestii, tak ważnej zarówno dla kobiet i dla położnych, bez
sięgnięcia do całej fizjologii porodu, do precyzyjnego hormonalnego
mechanizmu decydującego o jego harmonijnym przebiegu, do spo-
łecznych i indywidualnych uwarunkowań, w jakich znajduje się ro-
dząca. Wszystkie te elementy łączą się w spójną całość.
Z badań Fundacji Rodzić po Ludzku wynika, że 49% rodzących
kobiet nie zaproponowano żadnych (farmakologicznych ani niefar-
makologicznych) metod łagodzenia bólu w trakcie porodu. To bar-
dzo duży odsetek, zważywszy na fakt, że wiele z popularnych metod
nie wymaga żadnych specjalnych warunków, ani nie generuje wyso-
kich kosztów. Może to świadczyć o tym, że łagodzenie bólu porodo-
wego nie wszędzie jest przyjętym elementem prowadzenia porodu.
Kobiety w czasie porodu doświadczają bólu w różnym stopniu
i natężeniu, ale też mogą skorzystać z szerokiego wachlarza metod
radzenia sobie z bólem i łagodzenia go. Rodzące mają też różne po-
trzeby i oczekiwania co do metod walki z bólem porodowym – miarą
ich skuteczności niekoniecznie jest całkowite zniesienie bólu, ale tak-
że możliwość zachowania kontroli nad porodem, aktywne uczestnic-
two w porodzie, rodzaj skutków ubocznych jakie niesie dana metoda.
Niniejszą publikacją, kolejną w cyklu wydawnictw Fundacji,
chcieliśmy zapoznać położne i lekarzy z różnorodnymi metodami
łagodzenia bólu porodowego i zachęcić do szczególnego przyjrzenia
się tym, które nie ingerując w naturalny mechanizm porodu powo-
dują, że pokonywanie kolejnych jego etapów staje się dla rodzących
łatwiejsze.
Obecnie pojawia się coraz więcej głosów, zarówno wśród kobiet,
jak i lekarzy oraz położnych, postulujących rutynowe stosowanie
znieczuleń całkowicie znoszących odczuwanie bólu porodowego.
Wielu osobom trudno jest przyjąć fakt, że ból porodowy ma sens
i uzasadnienie w fizjologii porodu, i całkowite jego odjęcie może
zakłócić przebieg porodu. Warto też zdawać sobie sprawę z tego,
że istnieje wiele czynników wpływających na zwiększenie odczuwa-
nia bólu przez kobietę, które zależą zarówno od personelu towarzy-
szącego rodzącej, jak i od niej samej.
Zespół Fundacji Rodzić po Ludzku
Nie znaczy to oczywiście, że nie należy starać się pomóc kobiecie
w cierpieniu. Wręcz przeciwnie! Ale proponując kobiecie różne me-
tody łagodzenia bólu należy wziąć pod uwagę wiele czynników: efek-
tywność metody w danej sytuacji, etap porodu, możliwości własne
czy placówki w której kobieta rodzi, i ewentualne skutki uboczne
użytej metody. Należy pamiętać również o tym, że to rodząca podej-
6
O bólu porodowym i metodach jego łagodzenia
O bólu porodowym i metodach jego łagodzenia
7
187813591.005.png
1. Kulturowy kontekst
bólu porodowego
Wbrew naszym przypuszczeniom na rysunkach nie pojawił się
ani bocian, ani kapusta, choć my, ludzie dorośli skłonni jesteśmy są-
dzić, że taka właśnie jest wiedza na temat porodu u dzieci w tym
wieku. Pokazuje to, że dzieci nabywają określoną postawę wobec po-
rodu bardzo wcześnie. Przekaz ze świata dorosłych, mimo, że płyną-
cy nie wprost, okazuje się być czytelny i szybko asymilowany.
Doświadczenie porodu we wszystkich kulturach związane jest z bó-
lem. Adrienne Lieberman uważa, że mitem jest przekonanie, że kobie-
ty innych kultur, tzw. „prymitywnych” mają łatwiejsze i mniej bolesne
porody (Lieberman A, 1987). Z badań i obserwacji Margaret Mead
i innych antropologów wynika, że brak bólu porodowego w tych kultu-
rach, podobnie jak w naszej, jest raczej wyjątkiem niż regułą. Skoro
więc w tak uniwersalnym doświadczeniu, jakim jest poród, kobiety
przeżywały, przeżywają i przeżywać będą ból, jego obecność – a nie jej
brak, jest normą.
Zanim badane przez nas dzieci dorosną, prawdopodobnie prze-
żyją wiele sytuacji, które utrwalą w nich ten obraz. Obejrzą wiele fil-
mów, na których kobiety rodzące cierpią i są u kresu wytrzymałości,
usłyszą mrożące krew w żyłach opowieści od swoich matek lub kole-
żanek. W naszej kulturze negatywny obraz porodu (bo łączy się
z bólem, lękiem i komplikacjami) jest, można powiedzieć, „społecz-
nie dziedziczony” i ciągle wzmacniany.
Na to, w jaki sposób kobiety rodzą i przeżywają ból wpływa między
innymi ukształtowany w bardzo wczesnym wieku obraz porodu.
Najprawdopodobniej dlatego uważa się, że kobiety innych kultur mają
większą łatwość rodzenia. Nie mają – ale ich postawa wobec porodu jest
inna, niż postawa współczesnych zachodnich kobiet.
Zmiana tej postawy, jeśli w ogóle jest możliwa, jest długotrwała
i pracochłonna. Poważną przeszkodą jest coraz powszechniejsza
w nowoczesnym świecie teza, że mamy prawo żyć bez bólu i mamy
na niego sposoby. Przekonują nas o tym chociażby reklamy najroz-
maitszych środków farmaceutycznych, dostępnych bez recepty,
na wyciągnięcie ręki. Przekonują nas o tym przedstawiciele medycy-
ny, a także nasze najbliższe otoczenie.
Badanie przeprowadzone przez Fundację Rodzić po Ludzku wśród
dzieci w wieku 4-8 lat miało odpowiedzieć na pytanie: co tak małe dzie-
ci wiedzą już na temat porodu, jak go sobie wyobrażają? Dzieci rekruto-
wały się z przedszkoli i szkół warszawskich. W badaniu poproszono je
o narysowanie „jak rodzi się dzidziuś”, a następnie o opisanie swojego ry-
sunku. Okazało się, że nawet tak małe dzieci mają już dobrze ukształto-
wany obraz porodu – czym jest, gdzie się odbywa, co jest potrzebne, aby
dziecko się urodziło. Co ciekawe, poszczególne rysunki dzieci zawierały
bardzo podobne elementy: poród, który odbywa się w szpitalu, w asyście
lekarzy i pielęgniarek i w otoczeniu skomplikowanych maszyn (kompu-
terów), kobieta rodząca jest bierna (leży na łóżku), samotna (tata czeka
pod szpitalem), dziecko po porodzie zabierane jest matce i zajmuje się
nim personel (badanie prezentowano na konferencji zorganizowanej
przez Fundację Rodzić po Ludzku w 2005 roku).
Nie dziwi więc coraz głośniejsze wołanie kobiet o bezbolesne
porody. Mają prawo uważać, że tak samo, jak można znieczulić ból
zęba czy bóle menstruacyjne, można pozbyć się bólu porodowego.
W kulturze zachodniej ból porodowy traktowany jest już jako pato-
logia, jego brak zaś postrzegany jest jako warunek spełnienia i satys-
fakcji.
Mimo to cały szereg badań pokazuje, że satysfakcja z porodu nie
jest związana z wyeliminowaniem bólu (Morgan BM, Bulpitt CJ,
Clifton P, Lewis PJ 1992, Wuitchik M, Bakal D, Lipshitz J 1990),
ani też brak bólu nie eliminuje stresu, jaki przeżywa rodząca kobieta
(Green GM 1993). Brak satysfakcji i stres związany jest między
8
O bólu porodowym i metodach jego łagodzenia
O bólu porodowym i metodach jego łagodzenia
9
187813591.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin