Cieślar Stanisław - Ewangelizacja indywidualna.pdf

(359 KB) Pobierz
Stanis³aw Cieœlar
E wangelizacja
indywidualna
Cieszyn 2001
© Copyright: 2001 - Stanis³aw Cieœlar
Sk³ad:
Gra¿yna Ko³basa
Korekta:
Kazimierz Sosulski
Wydawca i druk:
Drukarnia i Wydawnictwo Chrzeœcijañskie ARKA
Cieszyn, tel. (033) 852 38 39, e-mail:arka@webmedia.pl
Wydanie pierwsze
Wszelkie prawa zastrze¿one
Wszystkie cytaty, je¿eli nie zaznaczono inaczej,
zaczerpniête s¹ z Pisma Œwiêtego Starego
i Nowego Testamentu Brytyjskiego i Zagranicznego
Towarzystwa Biblijnego - Warszawa 1996
ISBN 83-911305-6-8
Spis treœci
Wstêp ........................................................................................................... 5
1.
Wieczny dom ..................................................................................... 9
2.
Dobra Nowina w Starym Testamencie ....................................... 16
3.
Postawa Pana Jezusa w g³oszeniu ewangelii ............................ 18
4.
Charakterystyka ludzi zgubionych ............................................. 21
5.
Wielki Nakaz Misyjny ................................................................... 25
6.
Ewangelizacja przez znaki i cuda ............................................... 29
7.
G³oszenie ewangelii w pierwszym Koœciele ............................. 32
8.
G³oszenie ewangelii w czasach wspó³czesnych ....................... 38
9.
Niedobrze robimy, ¿e milczymy ................................................. 48
10.
Poselstwo czterech Ewangelii ...................................................... 53
11.
Œwiadectwo œwiadka Chrystusa .................................................. 58
12.
Przes³anie zdobywcy dusz ........................................................... 65
13.
Duchowe kwalifikacje œwiadka Chrystusa ............................... 68
14.
Modlitwa w g³oszeniu ewangelii ................................................ 73
15.
Zalety ewangelizacji indywidualnej ........................................... 77
16.
Jak rozpocz¹æ rozmowê z ludŸmi? ........................................... 7 8
17.
Nawet dziecko to potrafi ............................................................. 8 4
18.
Definicje i cele ewangelizacji ...................................................... 9 1
19.
Metody i formy ewangelizacji .................................................... 9 3
20.
OdpowiedzialnoϾ w obieraniu metod .................................... 9 8
21.
Oddzielenie czy izolacja ............................................................ 105
22.
Kto do kogo ma siê przystosowaæ ............................................ 111
23.
Kiedy ewangelizacja jest skuteczna ........................................ 116
24.
OdpowiedzialnoϾ pokolenia starszego ................................. 119
25.
Ewangelizacja oparta na relacjach ......................................... 125
26.
Jeszcze raz o mi³oœci ................................................................... 129
27.
Czyñcie uczniami wszystkie narody ...................................... 134
28.
B³ogos³awieñstwa wynikaj¹ce
z wykonywania woli Pana ......................................................... 139
Wstêp
W wielu regionach œwiata w ostatnich kilkunastu latach, Bóg
czyni potê¿ne przebudzenie. Kiedy s³uchamy albo czytamy o nie-
zwyk³ych przebudzeniach w Brazylii, Argentynie, Korei czy te¿
innych krajach i kontynentach zastanawiamy siê, kiedy do Polski
dojdzie fala Bo¿ego dzia³ania. Jesteœmy na progu Bo¿ego poruszenia
w naszym kraju, Polsce. Bóg nie zostawi ukochanego narodu w du-
chowej ciemnoœci. Jednak On zawsze wspó³pracuje z cz³owiekiem,
aby osi¹gn¹æ okreœlony cel.
Czytaj¹c historiê ró¿nych przebudzeñ, stwierdzamy, ¿e wszystkie
przebudzenia charakteryzowa³y siê kilkoma bardzo wa¿nymi
cechami. Dwie z nich wystêpowa³y w ka¿dym przypadku. Modlitwa,
szczególnie modlitwa wstawiennicza chrzeœcijan, czêsto poparta
d³ugotrwa³ym postem, to pierwsza cecha przebudzeñ. Drugim
warunkiem by³o zaanga¿owanie wierz¹cych, i ca³ych zborów w g³o-
szeniu ewangelii. Te same zasady wystêpowa³y w pierwszym
Koœciele, gdzie modlitwa w jednoœci oraz spontaniczne, codzienne
g³oszenie ewangelii by³o stylem ¿ycia wierz¹cych.
Pragnieniem tysiêcy chrzeœcijan w Polsce jest, aby poruszenie
Ducha Œwiêtego nast¹pi³o jak najszybciej. Bóg ma swój czas i plan
zbawienia dla naszego narodu. Wielu oddanych Bogu œwiêtych
rozpoznaje, ¿e ten czas nadszed³. Jest zatem niezwykle wa¿ne, abyœmy
darowanego przez Boga czasu nie przegapili, nie przespali. Bóg
Zgłoś jeśli naruszono regulamin