pcs4op-5.pdf

(9255 KB) Pobierz
Adobe Photoshop CS4/CS4 PL. Oficjalny podręcznik
Adobe Photoshop
CS4/CS4 PL.
Oficjalny podrêcznik
Autor: Adobe Creative Team
T³umaczenie: Zbigniew Waœko
ISBN: 978-83-246-2275-7
Tytu³ orygina³u: Adobe Photoshop CS 4
Classroom in a Boo k
Zawiera CD-ROM
Eksperymentuj i odkrywaj mo¿liwoœci aplikacji Adobe Photoshop CS4!
Jak przystosowaæ przestrzeñ robocz¹ do w³asnych potrzeb?
Jak zwiêkszyæ g³êbiê ostroœci przez ³¹czenie obrazów?
Jak przekszta³caæ p³askie obrazy w obiekty trójwymiarowe?
Najnowsza wersja Adobe Photoshop CS4 znowu przesuwa granice mo¿liwoœci edycji
cyfrowych obrazów, sprawiaj¹c, ¿e efekty koñcowe s¹ jeszcze bardziej spektakularne!
Nowe i ulepszone narzêdzia pozwalaj¹ na szybkie i ³atwe tworzenie kompozycji
oraz sprawne budowanie warstw koryguj¹cych, a tak¿e zapewniaj¹ lepsz¹ kontrolê
nad maskami i kana³ami. Dziêki temu programowi mo¿esz z ³atwoœci¹ tworzyæ ka¿dy
rodzaj grafiki, w tym tak¿e obrazy o charakterze naukowym lub w formacie 3D.
Ksi¹¿ka Adobe Photoshop CS4/CS4 PL. Oficjalny podrêcznik , napisana przez
autoryzowanych trenerów firmy Adobe, wprowadzi Ciê w podstawy Photoshopa,
stopniowo przechodz¹c do technik coraz bardziej zaawansowanych. Dziêki temu
podrêcznikowi nauczysz siê korygowaæ i retuszowaæ fotografie, pracowaæ z warstwami
i maskami oraz tworzyæ profesjonalne projekty i przygotowywaæ je do druku. Ponadto
poznasz metody tworzenia i obróbki obrazów o charakterze naukowym, a tak¿e grafiki
trójwymiarowej. Dziêki tej bogato ilustrowanej, napisanej przejrzystym jêzykiem ksi¹¿ce
szybko nauczysz siê optymalnie wykorzystywaæ mo¿liwoœci niezwyk³ej aplikacji, jak¹
jest Photoshop CS4!
Narzêdzia Photoshopa
Korekta fotografii
Zaznaczenia i narzêdzia do ich tworzenia
Stosowanie stylów warstw
Maski i kana³y
Formatowanie i zniekszta³canie tekstu
Techniki rysunku wektorowego
Przygotowanie plików na potrzeby Internetu
Grafika trójwymiarowa
Praca z obrazami o charakterze naukowym
Uzyskiwanie zgodnoœci kolorów na ekranie i wydruku
Skorzystaj z wiedzy doœwiadczonych instruktorów firmy Adobe!
270010641.051.png 270010641.061.png
SpiS TreŚCi
WprOWadzenie
O książce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Co nowego w tym wydaniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Photoshop Extended . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Wymagania wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Instalacja programu Adobe Photoshop. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Uruchamianie programu Adobe Photoshop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Kopiowanie plików do ćwiczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Przywracanie ustawień domyślnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Dodatkowe źródła informacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Certyi katy i rmy Adobe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
1 zapOznanie SiĘ z OBSzareM rOBOCzYM
Tematyka lekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Rozpoczynanie pracy w programie Adobe Photoshop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Korzystanie z narzędzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Korzystanie z paska opcji i paneli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Cofanie wykonanych operacji w Photoshopie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Dostosowanie przestrzeni roboczej do własnych potrzeb i upodobań . . . . . . .44
Korzystanie z pomocy Photoshopa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
Sprawdzanie aktualizacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
4 sPis treŚci
270010641.062.png 270010641.063.png 270010641.001.png 270010641.002.png 270010641.003.png 270010641.004.png 270010641.005.png 270010641.006.png 270010641.007.png 270010641.008.png 270010641.009.png 270010641.010.png 270010641.011.png 270010641.012.png
2 pOdSTaWOWa KOreKTa FOTOGraFii
Tematyka lekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
Strategia retuszu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
Rozdzielczość i wymiary obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
Rozpoczynamy pracę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
Prostowanie i kadrowanie obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62
Korzystanie z funkcji automatycznego dopasowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
Usuwanie przebarwień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
Ręczne dopasowanie zakresu tonalnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Zastępowanie kolorów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69
Dopasowanie jasności za pomocą narzędzia Dodge (Rozjaśnianie) . . . . . . . . . . 71
Dopasowanie nasycenia za pomocą narzędzia Sponge (Gąbka) . . . . . . . . . . . . .72
Porównanie efektów korekty ręcznej i automatycznej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
Retuszowanie za pomocą narzędzia Clone Stamp (Stempel) . . . . . . . . . . . . . . . .74
Korzystanie z narzędzia Spot Healing Brush (Punktowy pędzel korygujący) . .76
Korzystanie z narzędzi Healing Brush (Pędzel korygujący) i Patch (Łatka) . . . . 77
Stosowanie i ltru Unsharp Mask (Maska wyostrzająca) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Zapisywanie obrazu na potrzeby druku czterokolorowego . . . . . . . . . . . . . . . . . .82
3 zaznaCzenia
Tematyka lekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86
Zaznaczenia i narzędzia do ich tworzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88
Rozpoczynamy pracę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
Stosowanie narzędzia Quick Selection (Szybkie zaznaczanie). . . . . . . . . . . . . . . .89
Przesuwanie zaznaczonego obszaru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90
Manipulowanie zaznaczeniami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Zaznaczanie za pomocą narzędzia Magic Wand (Różdżka). . . . . . . . . . . . . . . . . . .98
Zaznaczanie za pomocą narzędzi typu Lasso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Obracanie zaznaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101
Zaznaczanie za pomocą narzędzia Magnetic Lasso (Lasso magnetyczne) . . 102
Kadrowanie obrazu i usuwanie zaznaczonego fragmentu . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Poprawianie krawędzi zaznaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Adobe PhotoshoP cs4/cs4 PL. oficjALny Podręcznik 5
270010641.013.png 270010641.014.png 270010641.015.png 270010641.016.png 270010641.017.png 270010641.018.png 270010641.019.png 270010641.020.png 270010641.021.png 270010641.022.png 270010641.023.png 270010641.024.png 270010641.025.png 270010641.026.png
4 pOdSTaWOWe inFOrMaCJe O WarSTWaCH
Tematyka lekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
O warstwach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Rozpoczynamy pracę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Panel Layers (Warstwy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117
Zmiana kolejności warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Nakładanie gradientu na warstwę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Stosowanie stylów warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131
Spłaszczanie i zapisywanie obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137
5 MaSKi i KanaŁY
Tematyka lekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Praca z maskami i kanałami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Rozpoczynamy pracę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Tworzenie szybkiej maski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .147
Edycja maski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Przegląd kanałów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .157
Modyi kowanie pojedynczych kanałów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
Wczytanie maski jako zaznaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .161
Filtrowanie maski. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Stosowanie efektów przy użyciu maski gradientowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Zmiana rozmiarów płótna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .167
Usuwanie tła obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Przenoszenie warstw między dokumentami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Kolorowanie za pomocą warstwy korekcyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .171
Grupowanie i przycinanie warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Odwracanie maski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Zastosowanie tekstu w roli maski. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
6 pOpraWianie i dOSKOnaLenie FOTOGraFii CYFrOWYCH
Tematyka lekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Rozpoczynamy pracę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
Wewnętrzny format aparatu (RAW). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .187
Przetwarzanie plików w Camera Raw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .187
Poprawianie fotograi i cyfrowych w Photoshopie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
6 sPis treŚci
270010641.027.png 270010641.028.png 270010641.029.png 270010641.030.png 270010641.031.png 270010641.032.png 270010641.033.png 270010641.034.png 270010641.035.png 270010641.036.png 270010641.037.png 270010641.038.png 270010641.039.png 270010641.040.png 270010641.041.png 270010641.042.png 270010641.043.png
Edycja obrazu z użyciem i ltra Vanishing Point (Punkt zbiegu) . . . . . . . . . . . . . 206
Korygowanie zniekształceń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
Powiększanie głębi ostrości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
Tworzenie prezentacji PDF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .217
7 prOJeKT TYpOGraFiCznY
Tematyka lekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
Tekst — wiadomości wstępne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
Rozpoczynamy pracę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
Tworzenie maski przycinającej z tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
Wykorzystanie tekstu do tworzenia innych elementów grai cznych . . . . . . . 230
Interaktywne formatowanie tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
Zniekształcanie tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
Projektowanie tekstu akapitowego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
Zniekształcanie warstwy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
8 TeCHniKi rYSUnKU WeKTOrOWeGO
Tematyka lekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
O obrazach bitmapowych i grai ce wektorowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
O ścieżkach i narzędziu Pen (Pióro) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .251
Rozpoczynamy pracę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .251
Stosowanie ścieżek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
Tworzenie obiektów wektorowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
Rysowanie dowolnych kształtów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
Importowanie obiektów inteligentnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .271
9 zaaWanSOWane TeCHniKi praCY z WarSTWaMi
Tematyka lekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278
Rozpoczynamy pracę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280
Przycinanie warstwy kształtem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .281
Przygotowanie siatki perspektywy i ltra Vanishing Point (Punkt zbiegu) . . . 283
Dei niowanie własnych skrótów klawiszowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286
Umieszczanie zaimportowanej grai ki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .287
Dodawanie grai ki z zastosowaniem perspektywy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288
Dodawanie stylu warstwy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
Umieszczanie grai ki na ściance bocznej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290
Adobe PhotoshoP cs4/cs4 PL. oficjALny Podręcznik 7
270010641.044.png 270010641.045.png 270010641.046.png 270010641.047.png 270010641.048.png 270010641.049.png 270010641.050.png 270010641.052.png 270010641.053.png 270010641.054.png 270010641.055.png 270010641.056.png 270010641.057.png 270010641.058.png 270010641.059.png 270010641.060.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin