Sybilla - Przepowiednie Królowej Saby. Księga 2.pdf

(48 KB) Pobierz
Sybilla - Przepowiednie Królowej Saby. Księga 2
SYBILLA.
PRZEPOWIEDNIEKRÓLOWEJSABY
KsięgaDruga
N adrugidzieńprzyszłaSybilladoSalomona,aonprosiłją,Ŝebymupowiedziałaotym,
cosiędziaćbędziezewszystkimiziemiamiipaństwamiprzedSądemDniaOstatecznego.
Sybillarzekłanato:
Króluwielki,przytwoimpanowaniuwszystkimziemiomikrajombędziesiędobrze
powodzić.Azaśwtedy,gdywdziejachświatapojawisięTarkwinjuszPriskiprzezcały
szereglatnastąpikróltegosamegoimieniasiódmy,wtedytowszystkodobre
poŜyteczneibogobojnezamienisięnazłeibezboŜne.Ostatnizaśtegoimieniabędziesię
wznosiłponaddrugich,przetonazwanybędziepysznym.Ludrzymskibędziejedenz
pierwszych,którzyuwierząiprzyjmąprawdziwąnaukęMesjasza,alepotemsweŜycie
świątobliweistatecznezmieninazłe,odbiegnieodtejjedynejwiaryiwtedynastanie
okresklęskiniepowodzeń,BógRzymopuści,będzieonoblęŜonyprzeznieprzyjaciół,a
ludwybity.LeczpotemprzyjmieznówwiaręMesjaszaipierwszyczłowiekpowstaniez
tegonarodu.Leczwrogówmiećbędziezawsze,odzachoduróŜnikrólowiekusićsiębędą
ozawładnięcienimiwieleprzecierpiećbędziemusiał,awszystkotoprzetrzymawimię
świętejwiaryMesjaszowej.GdyprzyjdziedwanaściestuleciodśmierciMesjasza,cała
EuropazostanieobjętapoŜaremogromnymiciągłychwojen,ksiąŜętaikrólowie
powstanąprzeciwsobie,bokaŜdybędziechciał,opanowanydumąichciwością,staćsię
panemnadwszystkimi.Niebędziespokoju,aniwytchnienia,ziemiakrwiąsięzleje.Itak
trwaćbędziedługo,bogdyjedenogłosipokójizadowolisiętym,coposiądzie,drugi
wojnęmuwytoczy,chciwywładaniawiększychzdobyczy,aŜerodzajludzkinieprzyjaźnią
napełnionybędzie,podniesieBógrękęswągniewnąiniedadeszczuprzezdługiczas.
WinnychczęściachświatarównieŜbędąogniewewnętrzne,trzęsieniaziemi,tak,Ŝe
wielkieszkodyludziompoczyniąanawetwieleziemizgołaprzepadnieipogrąŜysięw
morze.AchoćludzielękiembędąnapełnieniiwidziećwtymbędąrękękarzącąBogaza
grzechy,jednaksięniepoprawią,atrwaćbędąwnieprawościigrzechu.
GdyskończyłakrólowaspytałjąSalomon:
AwiarawMesjaszaczyrozpowszechnisięiczyprzybywaćbędzieciąglenowych
wyznawców?
NatoSybillapoczęłamówićtak:
Chrześcijaństwo,tojestwiarawnaukęMesjasza,dosięgnietakiejpotęgi,Ŝenaznaczać
będziecesarzyikrólinotrony,anicsiębezwiedzykapłanówchrześcijańskichdziaćnie
będzie.NatomiastnaródŜydowskibędziezniszczonyitułaćsiębędziepocałymświeciea
mocwszelkaiwładzabędzieimodjętaioddanachrześcijanom.Wtedyzaś,gdydojdądo
tejpotęgichrześcijaniezaniedbająsweobowiązkiizamiastcnótgrzechytylkoposiewać
będą.DlategoteŜwczternaściewiekówpośmierciMesjaszaukaŜesięznaknaniebie,
widzianynawetgołymokiem,znakiemtymbędziekometa,czyligwiazdazogonem,
jakbypawiogon.Poznakutymprzezczterylatachrześcijaństwocierpiećbędzieklęski
wszelkie,odktórychduŜozłazaznają.Wtymczasierozpowszechniąsięwszelkiegrzechy
ludzkie,jak:grabieŜe,mordy,wojny,aznakigniewuBoŜegociąglesiębędąukazywaćna
niebie.
Wsześćdziesiątjedenlat,potemchrześcijaństwoupadniebardzonisko:wiaryswej
uŜywaćbędądlawyłudzania,kradzieŜyimordówiwszelkichpodłości,złanajgorsze
czynićsiębędąwimięnaukiMesjasza.Niebędziewstydu,anicnoty,gdyŜjakocnotę
uwaŜaćbędąludziehańbę,złoigrzech.Amiędzyludźmidziaćsiębędąkrzywdy,
wołająceopomstędonieba:ponowniekaŜdego,ktozprośbąosprawiedliwośćprzyjdzie,
odepchną,śmiejącsięibawiącbiednym,powstaniebratprzeciwkobratu,ojciec
przeciwkosynowi,synprzeciwkoojcu,świeccyprzeciwkoduchownymwśród
pośmiewiskanadętejpychy,mocniejszybędziepanowałnadsłabszymiigorzejniŜpsa
traktował.PotęŜneprzedtempaństwoRzymskieciąglegnębione,zdobywanebędziei
pustoszone,awkrótcetakzrujnowane,Ŝeniktniepoznajeodpoprzedniego,zaśnikt
rządzićwnimniebędziechciał,aten,ktozechce,niebędzieumiał.
Zamiastnieśćnaukęmiędzyludydzikieioświecaćje,ugrzęźniewbrudzie,grzechu,
rozpuście,rozwielmoŜnisięzwyczajskładaniafałszywychprzysiąg.Rozgniewasię
wówczasBógiześlenanichnapomnieniasurowe,karyostreiutrapienia,byodciągnąć
ludziodzła.Naludpadnąnieznaneprzedtemokropnechoroby,boleści,któreukrócą
Ŝywotichisprzykrzą,czteryŜywioły,tojestwoda,ziemia,ogieńiwiatr,wszystkoto
będzieprzeciwkonim,wielkieszkodyczynićbędzieprzezburze,niesłychanieolbrzymie
poŜary,powodzieigradobicia.LudywszystkiepójdądooręŜa,nastanąwojny,ziemia
zapłonie,nieuprawianaprzeznikogo,staćbędzie,nastaniegłódibrakpierwszych
potrzebdoŜycia,gdyŜrolnikopuściziemię,rzemieślnikwarsztat,akaŜdychwycizabroń
ipoŜądaćbędziekrwiswychwspółbraci,męŜowieopuszcząŜony,dzieciidomy,Ŝony
podjudzaćswychmęŜównadrugichbędąidługotakludzkośćwnieprawościachtonąć
będzie.
LudniŜszy,przeznaczonydopracycięŜszej,staniesięskłonnydozazdrości,chciwościi
pychy,apragnąćbędziezyskówduŜych,aniemogącichuzyskać,będzieburzyłiwalił
to,coludzkośćtylestuleciwypracowała,pycha,obŜarstwo,pijaństwo,rozpustazapanuje
powszechnie.
Rozmyślaćbędątylkonadformąikoloremszatswoich,zmieniającjeciągleistrojącsię
wpróŜnościbezzmiany,jedninosićbędądługie,innikrótkie,tamcipstre,owifałdziste
itd.NasłowainawoływaniaduchowieństwaniktzwaŜaćniebędzieowszemzniewaŜą
stankapłańskiiwyśmiewaćsięzgrzechówkapłanówbędą.BowiemkaŜdybędziechciał
sobiepanembyćiswojąwolęposiadać,aleprawdawszelkaznikniezpowierzchniziemi,
gdyŜjęzykbędziekłamałmyślom,austabędąmówiłynieto,coserceczućbędzie,a
głowamyśleć.Sprawiedliwośćznowubędzietylkozesłyszenia,gdyŜsądybędąopłacone,
abiednemuzawszesądniekorzystnyprzetowypadnie.Wagabędziefałszowana,ołokieć
skrócony.BogatymŜycieprzyjemnebędzie,ubogizaśbędzieprzenosiłnajcięŜsze
utrapienia,przeciwnościizłąwolę,wbiedzieswejopuszczonyprzezwszystkich.Gwałti
niesprawiedliwośćzapanująwszechwładniewduszachludzkichirozpanosząsiędo
najwyŜszegostopnia.MałŜeństwownieposzanowaniuludziemiećbędą,awszyscybrnąć
będąwokropnejrozpuście,wszeteczeństwieilubieŜności.Wszatachtrudno,będzie
rozróŜnićludziodsiebie,Bógbędzieciąglezsyłałnapomnienialudziom,byopamiętalisię
iwrócilinadrogęcnotyznakinaniebieukazywaćbędzieciągle,aleludziepozostaną
zatwardzialiwgrzechach,aserceichpozostanienieczułenadobroicnotę.Więcgdy
minieczaspewieniludziepoprawynieukaŜą,Bógsurowoukarzetrzeciączęśćludzkości.
Wtedydopieropodwpływemstrachupozostałaczęśćwrócinaprawowitądrogęcnotyi
zacznieŜyćjakgłosząprzykazaniaaBógimześleswebłogosławieństwo.
WięcspytałsięSalomon,jakimsposobemukarzeBógtątrzeciączęśćludzkościikiedyto
nastąpi.
MądrykróluodpowiedziałokrólowaMichaldagdytosiędziaćbędzie,juŜanimnieani
ciebieniebędzieiludzieonaszapomną,staniesiętowwiele,wielelatpośmierci
Mesjasza.AlegdyczaskaryBoŜejbędziemiałnastąpić,ukazywaćsiębędąnaniebie
znakiwidoczne,oznajmiającludowicogoczeka.
Apierwszymtymznakiembędzieto,ŜeludziejuŜsięwgłąbziemidostanąistamtąd
sobieŜywnośćdobywaćbędą,akopiącgłębokonatrzystasąŜni,dobywaćbędąwęgiel,
rudę,kamienieizapomocątychmateriałówbudowaćbędąróŜneprzyrządyŜelazne,a
węglemjeporuszać.
Drugimznakiembędzieten,Ŝehandeliprzemysłzakwitną,jaknigdy,ludziebędątowary
wozićzjednejziemidodrugiejiwszyscytylkootymmyślećbędą,Ŝebyjaknajwięcej
niedobregoitaniegotowarusprzedaćjaknajdroŜej.DlategoteŜpowstanąnoweprawa,a
jedendrugiegozdomuizziemiusuwaćbędzie,opanowanychciwościąbezgraniczną.
Trzecimznakiembędzieten,Ŝeznikniemiędzyludźmimiłośćiprawda,awsercach
zagnieździsiętylkofałsz,obłudaipodstęp,aniktdrugiemuprawdyniepowie,zaśstarać
siębędzieoszukaćgonakaŜdymkroku.
Czwartyznaknastąpiwówczas,gdypieniądzzapanujenadświatemistaniesięwielkim,
jakBóg,aczłowieknauczysiętylkodłońwyciągaćponiego.Wówczasprzyjdzie
największezło.CesarstwoRzymskiezmienisiętakbardzo,Ŝeludziomwydawaćsięto
będziedziwnym.
GdyBógześleludziompiątyznak,wEuropiepowstaniemąŜzrodukrólewskiego,aza
niegodziwnedziaćsiębędąrzeczynaświecie.MąŜtenzgładzikrólawjednymz
zachodnichkrajów,samzajmiejegomiejsce,wzmocnisięibędziekrólował.Uciskwtedy
pojawisięnaziemiokropnyikrewpolejesięobficie,ludypowstanąprzeciwkoludom,
niektórepaństwazniknązpowierzchni,mąŜzaśtenwzniesiesięwalecznościąi
mądrościąwysoko,potem,nasyconywiarąwMesjasza,wojnęutworzyzcesarstwem
Rzymskimipozyskasławębezgraniczną.MąŜten,jakorózgaodBogazesłana,aprzez
prorokówprzepowiadana,spadnienaludyikrewichprzelewając,karaćzagrzechy
będzie.Jednakwkońcubezmiernapychaogarniekrólategowielukrajówiwówczas
stracitowszystkocoposiadał.Wczasjegopanowanialudysięwzburząiniesforność
pojawisięwszędzietaka,jakiejodpoczątkuświataniebyło.Wtedypowstanąjęzyki,o
jakichterazniktniesłyszałipomieszająsię,rozbrzmiewającnaobydwóchczęściach
ziemi.Wieledzieci,któreopuszcząswojedomyojczystepowrócąpoddachrodzinnyz
wielomajęzykami,swegozapomniawszy,ajeszczewięcejbędzietakich,którezaginąi
ojcówswychwięcejniezobaczą.
Wojnywszelkietrwaćbędą,azjednejpowstawaćbędziedrugatak,Ŝekońcaichnie
będzie.Wojskaniezliczoneilościprzechodzićbędązkrajudokraju,aleliczbaichtak
będziewielka,Ŝeniemogęichokreślić.LeczwojskatepotęŜnebędą,nieugięci,zakuciw
Ŝelazarycerzewalczyćbędąprzeciwkosobie,aduchludzkiwymyślaćbędziecoraz
potęŜniejszeprzyrządydozabijaniasłuŜące.LeczwnarodzieiwludziemądrośćŜyciowa
wielkabędziewciągłymczuwaniunadswoimdobremwciągłejtrosceiobawiewyćwiczy
sięmyślludzka.Powstanątacysędziowiepogańscy,którzychoćsamikłamcamiiłotrami
będą,jednaksądzićbędąiosprawiedliwościduŜoimądrzemówić.Całąkorzyśćze
sprawy,albojuŜconajmniejpołowę,sędziowiezabieraćbędą.Aliczbaichbędziewielkai
prawnowychnapisząwiele,choćsamibędąlichwiarzamiikłamcami.Dotegozaś
wszystkiegodoprowadzimąŜów,gdyŜonnatworzynowychprawiwielusędziów
ustanawiaćbędzie.MąŜtenbędziemiałjednązasadęwŜyciuiczynach.
JedenBógnaniebiejedencesarznaziemi.IprzetobędziesięwywyŜszałnadinnych,a
Ŝądząjegobędziezagarnąćpodswepanowaniewszystkieludyiwszystkiekraje.Ioto
słuchaj,wielkiSalomonie,zatoBógponiŜystolicęjego,odbierzemuto,cozdobyłręką
pańskąiodbierzemuwszystkiegodności.Zagnieździsięzłonajwiększe,boRzymianie
złymprzykłademludowiświecićbędą,lichwąsięzajmowaćibiednychuciskać.Zaśgdy
prostyludzobaczyniesprawiedliwośćiŜądzęzyskówzestronysędziów,anic,prócz
chciwościnienasyconej,samodstąpiadprzykazańboŜych,aźle,podługprzykładuzgóry
idącego,czynićbędzie.PomstaBoŜaspadniejakgromkarzącynalud.Wtedytonastąpi
spisludności,gdyŜbędąchcieliwidziećilośćludzinaziemi,atoniezprostejciekawości,
jenoŜebywojskamócokrutniewystawić.Spistenczynićsiębędzieszczegółowoipilnie
wcałymkrajuistądtonarodyzewschoduizachoduzejdąsięipowstaniewojnawielka,
krewbratniasiępoleje,awieleludówzginie.Adowojnywięcejzapałubędziemiećkraj
zachodni,prowadzącwojnylądoweimorskieistarającsięzgnębićludywschodnie.
Wtedytojednazkrólewienpanującychzgroząprzejęta,ofiarujesięŜebykrespołoŜyć
laniusiękrwi,lecz,choćspełnisięjejofiara,jednakwojnynieustanąiwewszystkich
chęciachludytylkooręŜemposługiwaćsiębędą,bitwamiimordamiŜyjąc.IniktjuŜwtej
powszechnejzawieruszeniepoznarodaka,anibrata,wszyscysiębędąmiećzaobcych,
kaŜdybędziesięobawiałwdzieńiwnocyoŜycieswoje,nieodpinającbroni.Takato
pomstaBoŜabędziezawszelkiegrzechyinieprawości,zafałsz,niesprawiedliwość,
lichwę,rozpustę.AdiabełpróŜnowaćniebędzie,wymyślicoraztonowestrojeimody,
niewiastyzamiastbogobojnieŜyć,dzieciwychowywaćimęŜówkochać,oniczyminnym
myślećniebędą,atonietylkoubogatych,aleiwśródbiednych.Biednirównościąstroju
dumnibędą,aporównywaćsięzezwierzchnikamiinadinnychwynosić,gdyŜniktnie
odróŜnibogategoodbiednego.
Zwierzchnośćzaśnieuczyniprzeciwnimnic,niebędziemogła,bowiemodniejto
spływaćbędzieprzykładzłairozpusty.Aleprzebierzesięmiaracierpliwościboskiejnie
zdołajuŜBógpatrzećspokojnienabezeceństwoludzkie,więcześleanioła,który
potęŜnymgłosemuderzywtrąbę,oznajmiającludziomgniewBoŜy,awkrótcepotem
spadniemorowazarazanacałyświatizamieniwśmierćtrzeciączęśćludności.Wtedy
dopieroopamiętająsięludzie,wojnyustaną,anatychcoprzyŜyciuzostanąspadnie
smutekwielkiirozpacziŜal,zrozumiejągniewBoga,uznająjegosłuszność,posypią
głowępopiołemiwszyscyrazempokutęodbywaćbędą,byuniknąćizapobiecdalszym
objawompomstyBoŜej.
Alezupełnieniepowrócąludzienadrogęcnoty,niebędąspełniaćprzykazańipraw
BoŜych,nienapełniąsięsercaichmiłościąbliźniegoiBogawielenieprawościzostanie
jeszcze,nimnadejdziedzieńsąduostatecznegoiSodomaiGomorawśródludzipanować
będzie.Antychrystwielkąwładzęnadludźmimiećbędzieidogrzechuskutecznie
namawiać,więcBógześleswoichwysłańców,którzywejdąmiędzyludiprawowitąwiarę
głosićirozpowszechniaćbędą.Igdysięludzienawrócą,gdywejdąnadrogęcnotyi
chwały,wtedyzbliŜysiędzieńostateczny.Dzieńtenstrasznymbędziedla
wszechstworzenia,wtedypowstanąistotyzziemi,ogniaiwody.
ZadumałSięSalomonnadobrazemokropnym,jakiSybillaroztoczyłamuprzedoczy
swymwieszczymduchemirzekłcicho:
Okropnatrwoganapełniserceludzkiewdzieńsąduostatecznego...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin