Avatar TS XVID . Better in 3D.txt

(57 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{27}{105}Pr�dzej czy p�niej na pewno si� obudzisz.
{115}{265}** AVATAR **|T�umaczenie: Czarzasty WAR BROTHERS [BRO]
{445}{485}Kriogeniczni nie marz� wcale.
{515}{557}Wydaje si�, �e ostatnie sze�� lat zlecia�o...
{575}{625}Podobnie jak strza� z tequili i kop w ty�ek
{797}{835}Tommy by� naukowcem, nie ja.
{865}{927}Chcia�by pozosta� latami w przestrzeni kosmicznej
{930}{952}Aby szuka� odpowiedzi.
{975}{997}Przybyli�my?
{1022}{1057}Tak, mamy wsch�d S�o�ca
{1090}{1115}Mamy
{1125}{1152}To jest o Twoim bracie
{1257}{1302}Tydzie� przed dowiedzia�em si�|�e Tommy jest odsy�any z powrotem
{1322}{1362}Facet z karabinem... Jego podr� zako�czy�a si�.
{1385}{1420}przez dokumenty w portfelu...
{1450}{1542}By�e� u�piony przez 5 lat, 9 miesi�cy i 22 dni.
{1547}{1615}b�dziesz g�odny, b�dziesz s�aby.
{1627}{1695}Je�li czujesz md�o�ci Prosz� u�yj worka ...
{1697}{1722}Tak, Tommy by� cz�owiekiem nauki.
{1742}{1812}Ja jestem tylko kolejnym g�upkiem|kt�ry osi�gn�� miejsce, kt�rego mo�e �a�owa�.
{2172}{2217}Przed nami by�a Pandora
{2255}{2287}Grew s�ysza� o niej
{2307}{2350}Ale nigdy bym nie pomy�la�|�e b�d� wstanie si� tam dosta�.
{2607}{2675}Tw�j brat dosta�|znacz�cych inwestycji
{2692}{2752}chc� z Tob� porozmawia�|o przej�ciu jego kontraktu
{2767}{2817}Poniewa� Twoje geny s�|niemal identyczne jak jego.
{2837}{2872}I musz� si� odby�...
{2917}{2942}�e tak powiem...
{3112}{3140}By�by to nowy pocz�tek
{3152}{3175}W nowym �wiecie
{3380}{3407}A wynagrodzenie jest dobre...
{3440}{3467}Bardzo dobre...
{4030}{4085}Zak�ada� maski!
{4087}{4112}Za��cie maski, dalej!
{4120}{4147}Pami�tajcie...|�e nie prze�yjecie bez masek,
{4150}{4230}Stracicie przytomnos� w 20 sek|i umrzecie w ci�gu 4 minut
{4240}{4280}Lecz nikt dzi� nie umrze!
{4282}{4320}Bo to wygl�da�o by bardzo �le w moim raporcie!
{4355}{4427}wszystko jest dobrze, mamy podej�cie...
{4437}{4482}Przygotowanie do l�dowania|Widz� miejsce l�dowania ...
{5437}{5470}Jedno �ycie si� ko�czy ...
{5490}{5517}Inne zaczyna...
{5722}{5807}Poluzujcie swoje pasy|We�cie sprz�t i ruszajcie!
{5810}{5845}Pozosta�a minuta!
{5862}{5955}Gdy wyjdziecie kierujcie si� do bazy!|Nie zatrzymujcie si�!
{5962}{6025}Wejd�cie do �rodka|i czekajcie na m�j sygna�!
{6192}{6235}Go, go, go! ^^
{6235}{6257}Wynosi� si� st�d!
{6260}{6295}Ruchy!, Rusza� si�!
{6410}{6450}To byli Marine
{6485}{6507}Mo�e...
{6525}{6562}ale nigdy nie tra� postawy!
{6600}{6662}Powiedzia�em sobie �e mog� przej�� ka�dy test|�e mog� przej�� ka�dego!
{6785}{6820}mog� naprawi� m�j kr�gos�up
{6820}{6845}je�li ma si� pieni�dze...
{6862}{6920}Zero strat...|Nie przy tej sytuacji ekonomicznej!
{6977}{7045}Dalej, poczujcie si� specjalni!|Oczekujemy was!
{7052}{7092}No, no dziewczyny!
{7130}{7167}Sp�jrz na to �wie�e mi�sko!
{7325}{7412}Na ziemie Ci kolesie byli �o�nierzami!| Byli Marines.
{7432}{7457}Walczyli za wolno��
{7705}{7747}A tutaj s� tylko najemnikami
{7760}{7817}Bior� pieni�dze pracuj�c dla firmy...
{7832}{7855}Sp�jrz!
{7880}{7905}Kole� jest na w�zku inwalidzkim!
{7957}{8012}Stary, to nie dobrze...
{8330}{8392}Nie jeste�cie ju� d�u�ej w Kansas!
{8455}{8492}Jeste�cie na planecie PANDORA
{8500}{8530}Panie i Panowie!
{8547}{8580}Kontynuacja tych fakt�w!
{8592}{8637}W ka�dej sekundzie, ka�dego dnia!
{8697}{8730}Je�li istnieje Piek�o!,
{8760}{8812}Zat�sknicie za nim!
{8822}{8865}Po wycieczce po Pandorze!
{8895}{8937}Tam, za t� �cian�!
{8950}{9002}Wszelkie stworzenie, kt�re przemierza
{9007}{9062}ziemie lub lata!
{9065}{9135}Chce Ci� zabi� i zje�� Twoje oczy!
{9190}{9287}Mamy tu rdzenn� ludno��,|humanoid�w zwanych Na'vi
{9310}{9417}S� oni wyposa�eni w neurotoksyny,|kt�re zatrzymuj� serce w ci�gu jednej minuty.
{9440}{9545}Ko�ci wzmocnione z naturalnych w��kien w�glowych..
{9565}{9610}S� oni bardzo trudni do zabicia.
{9647}{9737}Jako szef bezpiecze�stwa,|Moim obowi�zkiem jest utrzyma� was przy �yciu.
{9797}{9835}Nie b�dzie to �atwe
{9895}{9925}Nie dla wszystkich.
{9960}{9990}Je�li chcecie prze�y�,
{10012}{10075}musicie mie�|silniejsze nastawienie psychiczne.
{10102}{10147}Musicie przestrzega� zasad.
{10177}{10220}Zasad Pandory
{10262}{10290}Zasada numer jeden ...
{10307}{10372}Nic nie jest takie jak informacje bezpiecze�stwa|starej szko�y... by mie� pewno��
{10452}{10495}Przepraszam. Jake!
{10515}{10540}Jeste� Jake, tak?
{10560}{10587}Brat Tomma.
{10630}{10655}Wygl�dasz jak on
{10662}{10710}Wybacz... Jestem Norm Spellman..
{10715}{10750}By�em w programie|Avatar szkoli�em si� z nim
{10780}{10802}Labolatorium Biologiczne
{10822}{10860}Sp�dzali�my tu du�o czasu...
{10867}{10897}Hej. Jak si� masz?
{10900}{10955}- Norm, Kontroler Avatara|- Cze��.
{10972}{11017}Komora Po��cze� ...|Tu jest izba po��cze�
{11018}{11067}Tu ��czymy si� z Avatarem ...
{11117}{11212}Ja i Norm jeste�my tutaj by kontrolowa�|te cz�ekopodobne cia�a,
{11222}{11247}Zwane Avatarami
{11257}{11370}S� one hodowane w ludzkim DNA|Zmieszanym z DNA Native
{11382}{11407}Hej,witaj!
{11435}{11475}Witamy na Pandorze|Cieszymy si�, �e jeste�.
{11562}{11587}S� wysokie.
{11590}{11645}Tak, uros�y przez|ten czas gdy lecieli�my.
{11655}{11710}Wi�c mog� powiedzie� �e wszystkie|s� w dobrej kondycji
{11712}{11755}Tak i o du�ej masie mi�niowej
{11765}{11842}Przygotowanie go zajmie kilka godzin,|Ale tak, b�dzie gotowy na jutro
{11872}{11895}Ten jest Tw�j
{11962}{12027}- Doktorze jestem Norm Spellman.|- Mi�o Ci� pozna�
{12660}{12682}Wygl�dam jak on
{12747}{12775}Nie, to on wygl�da jak Ty...
{12802}{12840}To jest teraz tw�j avatar, Jake.
{12932}{13027}Koncepcja jest taka, �e ka�dy kontroler|jest po��czony ze swoim Avatarem
{13067}{13112}Systemem nerwowym
{13145}{13167}czy co� takiego...
{13215}{13250}Zaoferowali mi t� prac� poniewa�
{13252}{13320}mog� po��czy� si� z Avatarem Tommiego
{13355}{13390}A s� one bardzo drogie.
{13417}{13505}Czy to w porz�dku m�wi� o wszystkim|do archiwum wideo?
{13505}{13562}Tak, nale�y dokumentowa� wszystko.
{13563}{13605}To, co widzimy, czujemy ...
{13617}{13640}To jest cz�� bada�.
{13642}{13677}Dobra nauka|opiera si� na dok�adnej obserwacji.
{13685}{13717}Ponadto pomaga nie zwariowa�.
{13725}{13760}- W ci�gu najbli�szych sze�ciu lat.|- Dobrze.
{13802}{13830}Wreszcie.
{13870}{13955}Wi�c ... tutaj.
{14015}{14040}Mam do czynienia z nauk�.
{14087}{14115}Na zewn�trz.
{14375}{14397}Bo�e ...
{14487}{14540}Kto ma do jasnej cholery moje papierosy?
{14565}{14647}Ch�opaki!|Co jest nie tak z tym zdj�ciem?
{14680}{14700}Dzi�kuj�
{14715}{14760}Grace Augustine jest legend�
{14760}{14805}Jest szefem programu "Avatar".
{14807}{14827}Napisa�a vademecum!
{14830}{14897}To po prostu Vademecum Pandory!
{14900}{14957}C�, to jest jakby planety|by�y wa�niejsze od ludzi
{14970}{15017}Oto i ona, Kopciuszek si� obudzi�.
{15020}{15070}Grace, chcia�bym przedstawi� Ci|Norma Spellmana
{15090}{15110}i Jake'a Sully.
{15157}{15217}Norm, s�ysza�am dobre rzeczy o tobie.
{15222}{15245}Jak tam Tw�j Na'vi?
{15280}{15321}Moja matko ...(?)
{15331}{15389}ciesz� si� z naszego spotkania.
{15399}{15471}- Dobrze.|- Ale tam by� b��d
{15495}{15546}Mine�o pi�c lat...
{15561}{15608}Ale musz� si� wiele nauczy�.
{15610}{15632}Grace?
{15645}{15675}To jest Jake Sully.
{15677}{15700}Pani ...
{15710}{15741}Tak, tak ...|Wiem, kim jeste�
{15742}{15772}I nie potrzebuj� Ciebie...
{15777}{15802}Potrzebuj� Twojego brata.
{15817}{15910}Wiesz, absolwent studi�w doktoranckich, kt�ry by�|przeszkolony w trzy lata na t� misj�.
{15910}{15935}Nie �yje
{15962}{16002}Wiem, �e to wielki k�opot|dla ka�dego.
{16045}{16087}Ile mia�e� szkole� w laboratorium?
{16097}{16125}Rozcina�em �ab� raz...
{16165}{16210}Widzisz? Widzisz?
{16212}{16300}To oddawanie moczu na nas, nawet nie|mog� dzi�ki uprzejmo�ci powiedzie�, �e pada deszcz.
{16305}{16340}- Id� do Selfridge.|- Nie, Grace ...
{16342}{16390}- To g�upie!|- To nie jest dobry pomys�.
{16410}{16442}Dam mu kopa w ty�ek!
{16447}{16510}To nie jego biznes wtyka� nos|w m�j departament
{16545}{16587}Tutaj, jutro o 8:00
{16602}{16630}Spr�buj u�y� s�owa "wielki".
{17160}{17187}- Widzia�a� to?|- Tak, sir.
{17192}{17235}No, widzisz. Popatrzy�em na monitor.
{17247}{17285}Lubi� ten kielich, Rory.
{17300}{17327}Kocham ten kielich.
{17395}{17420}Parker.
{17435}{17495}Wiesz, my�la�am, �e zaniedbujesz mnie.
{17500}{17570}Teraz jednak widz�, �e ty drwisz ze mnie umy�lnie.
{17575}{17657}Grace, wiesz, �e lubi�|nasze ma�e dyskusje.
{17777}{17810}Potrzebuj� naukowca!
{17815}{17857}Nie idiot�, kt�ry by� Marine
{17865}{17905}W rzeczywisto�ci, My�l�, �e mamy szcz�cie z nim.
{17905}{17927}Szcz�cie?
{17930}{17950}Tak ...
{17952}{17992}Jak to szcz�cie?
{17995}{18042}Na szcz�cie mia� brata bli�niaka.
{18045}{18110}I mamy szcz�cie brat|wnie by� u dentysty, czy co� takiego.
{18125}{18157}Mo�emy u�y� by�ych marines.
{18170}{18220}Przydzieli�em Tw�j zesp� do ochrony.
{18222}{18310}Dobrze, ostatnia rzecz jak� chc� wiedzie�|to czy jest jaki� inny zadowolony idiota z tego kompromisu?
{18312}{18380}S�uchaj, masz do wygrania serca...|i miejscowe dusze.
{18382}{18425}To nie jest Tw�j|ma�y teatr marionetek?
{18430}{18502}Oni wygl�daj�, m�wi� jak oni|i zaczynaj� nam ufa�.
{18512}{18562}Aby wybudowa� szko��|do nauczania angielskiego!
{18565}{18602}Jednak jak d�ugo? Ile lat?
{18617}{18660}To tylko pogarsza stosunki z rdzenn� ludno�ci�
{18662}{18720}Dzieje si� tak podczas korzystania z|karabin�w maszynowych, przy nich!
{18745}{18780}Pewnie. Chod� tu.
{18820}{18852}Nie mog� ... nie ...
{18950}{18980}To pow�d dla kt�rego tu jeste�my!
{18995}{19017}Unobtainium.
{19022}{19095}Poniewa� ten ma�y szary kamie� jest wart|20 mln za kilogram!
{19105}{19132}To jest jedyny pow�d.
{19142}{19177}Tym p�acimy za wszystko!
{19180}{19247}Tym p�acimy za wiedz�!|Widzisz?
{19272}{19362}Ci dzikusi swoimi dzia�aniami zagra�aj�|nam wszystkim, jeste�my na skr...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin