Ks. Gabriele Amorth - Egzorcyści i Psychiatrzy.pdf

(1571 KB) Pobierz
Egzorcysci i psychiatrzy
GABRIELE AMORTH
EGZORCYŚCI I PSYCHIATRZY
TYTU Ł Ł ORYGINA Ł ŁU:
(UN ESORCISTA E PSICHATRI)
1
205035435.013.png 205035435.014.png 205035435.015.png 205035435.016.png 205035435.001.png 205035435.002.png 205035435.003.png 205035435.004.png 205035435.005.png 205035435.006.png 205035435.007.png 205035435.008.png 205035435.009.png
PITRECI
2
205035435.010.png 205035435.011.png 205035435.012.png
WPROWADZENIE
"Ocekujemyniecierpliwociążejuwkrótceukażeiwdrukutwojatrecia
kiążka. Kiedy wreszcie zdecydujeiabyjąnapiad?"
Tełowałyoddwóchlatpowtarająjeegorcyciatakżeinneooby
arównokapłanijakIwieccyMówiąmiżemojedwiepopredniekiążkiokaały
inaprawdpożytecneponieważotworyłyoczy wielu ludziom na poznanie
prawdy Podobne twierdenie mogą odnied do audycji które prowad
awycajrawmieiącuwRadiuMaryjaBydmożeątotylkołowaachty
skierowane pod moim adresem.
Niepodiewałemiżemojedwiepopredniekiążki “Wynaniaegorcyty”i
“Nowewynaniaegorcyty” bdąmiałytakwielewydaoitłumaceowtym
równieżwjykuarabkim
Dlategotepochylamiponownienadmojątarąmaynądopianiachociaż
prekrocyłemjużlatiedemdieiąticujimconybopreżyłemwiele
życiowychdowiadceotaramiabywykorytadkażdąwolnąchwilchociaż
mamwrażenieżejettopraktycnieniemożliweWydajemiicaemżewten
poóbkrywdwielucierpiącychludiktórypukajądomoichdrwi, a ja tylko
niewielumogpryjąd
Z drugiej trony mam nadiej że ta moja pootająca na margineie i
niezaplanowana przeze mnie diałalnodjakąjetpianiekiążekartykułów
wygłaanie prelekcji radiowych i telewiyjnych okauje i pożytecna i
potrebna Wbuda aintereowanie wród tych cierpiących który ukają
kogoktoichwyłuchaipomożeimCojednakwakreietejpecyicnej
poługiacynaimieniadwKocielepomimożemianytenatpują powoli.
Trzecia, napisana przeemniekiążkaodwierciedla mojądiałalnodotatnich
latlecniejetjecetąpoycjąktórąoddłużegocaupragnąłemnapiad .
Chciałbymnapiadkiążkoamychaktachdopełnionychmoimkomentarem
Tymcaempoedłemponowniepotejamejliniiktórawydajeiżejet
bardopożytecnaarównodlakapłanówjakidlaoóbwieckich
Wciągutychlat(pitopodkoniec1995roku)organiowałemtrykrajowe
potkaniaegorcytówopróctegoucetnicyłemwdwóchmidynarodowych
sympozjach.
Niepodiewanie otałem wybrany na prewodnicącego Midynarodowego
towaryenia Egorcytów Prede wytkim wbogaciłem i o nowe
3
dowiadceniainowąwiedpodobniejakpootaliucetnicytychpotkao
dikiwymianieoobitychdowiadceoiwykładomprowadzonym przez wielu
ekpertów
Ta kiążka odwierciedla również wkład innych oób które wpłynły na
wbogaceniemojegodowiadceniaNaprykładwrodialept "Niespodzianki
dla egzorcystów" cytujdołowniewiadectwo14dowiadconychegorcytów
Mojatwórcodmaracejcharakterpraktycnytaramibyredukowadwniej
do minimum cytaty i nie amiecam bibliograii której atoowanie jet
obowiąkowewtektachnaukowychJednakniemogwolnidiodobowiąku
przypomnienia czytelnikomchociażbywtymwtpieniektórychdiełmoich
zacnych kolegów- egorcytówktórymająwikedowiadcenieodmojego
Kiążekodiablejetwielegdyżtematatanaawewbudaenacj Ostatnio
opublikowano również troch kiążeknatemataniołówtymcaemopracowao
dotycącychegorcymówjetwciążbytmałoPredewytkimchciałbym
apreentowadkiążkojca Matteo La Grua: La preghiera di liberazione [Modlitwa
ouwolnienie+(HerbitaEdPalermo1985)orainnąjegopoycjLapreghieradi
guarigione*Modlitwaoudrowienie+Natpnieprytoctytułyinnychkiążek
któreotałynapianepreegorcytówawicąonewynikiemnietylko
tudiów ale beporedniego dowiadcenia amych piących Raul alvucci:
Indicazioni pastorali di un esorcista [Duszpasterskie wskazania egzorcysty], (Ed.
Ancora 1992); Pellegrino Emetti: La catechesi di Satana [Katecheza szatana], (Ed.
Segno 1992), G. Battista Proja: Uomini, diavoli, eorcimi *Ludie diabły
egzorcyzmy], (Roma 1992, l Battistero S. Giovanni); Rene Laurentin (teolog): II
demoniomitoorealta?*Demonmitcyrecywitod+(EdMaimo-Segno
1995).
Innediełarównieżaługująpewnociąnatoabyjetutajwymienidle
zainteresowany tymi zagadnieniami cytelnik który am chce je pogłbid
napewno je odnajdzie. Dlatego teżtarałemiabywmojejtreciejkiążce
pobudidcytelnikadotudiowaniaibadaniategotematuoraaugerowadmu
teargumentyktórenieotaływceniejomówioneCieyłbymigdybykto
pryjąłpodanepreemniewkaówki
Diałalnod egorcytów jet ccią ogólnego kocielnego dupatertwa i
obecniegodnieewkaaniamiOjcawitegomanacelupowrótdopewnego
itotnegoelementupoługiKociołaktórynietetywceniejotałaniedbany
Nie tanowiło dla mnie trudnoci a wrc preciwnie pianie tej kiążki
pragnieniemabydadpewienwkładdoprygotowaodoobchodówJubileuu
4
 
2000mającnauwadelitapotolkiPapieżaTertio Millennio Adveniente. Cała
diałalnodegorcytówjetwróconanapromowanienowejewangeliacjido
którejcto odwołujemyijako donajpilniejejpotrebynaychcaów
Dlacegotakjet?Odpowiedbrminatpująco... bocłowiekodłącyłiod
Boga ukrywając i pred Nim w taki am poób jak dam chował i
pomidydrewamiiemkiegorajuCłowiekpowoliłabywprowadiłgona
manowceniepryjacielBogatojetatanktórygooukałwmawiającmuże
on sam jest dla siebie bogiem" (Tertio Millennio Adveniente, )Ztychtwierdeo
wypływająpoważnekonekwencjeidlategopotaramyiabyjeropatrydw
tymwłanieakreiektórynabeporedniodotycy
OprócJubileuu2000innympunktemodnieienia jest proroctwo fatimskie,
któredlamniepootajewciążżyweBrmiononatpująco: "Nakoocumoje
Niepokalane Serce zatriumfuje" Dotregamtudoniołeotreżeniekierowane
docałejludkocioraawartywnimwielkiplanBożyktórydotycynaego
tuleciaObjawieniamaryjnektórewotatnich latach miały miejcewróżnych
cciach wiata wciąż prawiają wrażenie że Matka Boża jet bardo
zaniepokojona losem swoich dzieci.
Oddalenie i od Boga utrata wartoci erenie i niemoralnoci ą to
ewidentneaktydlakażdegoktopoglądana naecayotwartymiocymaBóg
jednaknieopucacłowiekalecukago "oiarującmuwojąojcowką
miłod" jaktwierdiPapieżaNiepokalanaktóradiałaawegodnieBożą
woląotacamacieryokąopiekątychwytkichpoukującychjest dla nich
nakiemnadieiipokojuwłacawchwilachrodącychcególneagrożenie
"Moje Niepokalane Serce zatriumfuje"- takbrmiordieatimkieDlatego
ercuMaryipowieramtmojąkromnąpracipokornieJąproabyją
pobłogoławiłai wykorytaładladobraduludkich
Ks. Gabriele Amorth
EGZORCYZMY W KO CIELE KATOLICKIM
TrudnojetpredtawidhitoritoowaniaegorcymówwKocielekatolickim
pocąwy od caów Jeua Chrytua aż po dieo diiejy Hitoria
egzorcyzmowania nie otała jece pre nikogo opracowana i tanowi to
poważnybrakwtejdiedinieNiemniejjednaknależypróbowadjąodtworyd
ponieważtylkowtenwłaniepoóbmożemydadobieprawwjakpoważnej
ytuacjinalelimyiobecnie Skorzystamwic dotychcaowychbadaoa
5
Zgłoś jeśli naruszono regulamin