Don Juan Demarco.txt

(52 KB) Pobierz
{1194}{1268}DON JUAN DeMARCO
{2969}{3040}Nazywam si� Don Juan deMarco.
{3044}{3140}Jestem synem wielkiego szermierza | Antonio Garibaldi deMarco,
{3144}{3215}kt�ry zosta� zabity | broni�c honoru mojej matki...
{3219}{3338}pi�knej Donii Inez | Santiago di San Martine.
{3344}{3460}Jestem najwspanialszym | kochankiem �wiata.
{3520}{3580}Zdj�cia
{3844}{3953}Kocha�em si� | z ponad tysi�cem kobiet.
{3969}{4070}Wzesz�y wtorek sko�czy�em 21 lat.
{4144}{4262}- Dobry wiecz�r. | - Dobry wiecz�r, Nicholas.
{4319}{4390}�adna kobieta nie opu�ci�a | moich ramion niezaspokojona.
{4395}{4490}Tylko jedna mnie odrzuci�a. | Nieszcz�liwym zrz�dzeniem losu...
{4495}{4591}to ona by�a t� jedyn�, | kt�ra mia�a dla mnie znaczenie.
{4595}{4742}Oto dlaczego maj�c 21 lat, | postanowi�em zako�czy� swoje �ycie.
{4769}{4881}Ale najpierw... | jeszcze ostatni podb�j.
{5194}{5278}Scenariusz i re�yseria
{5520}{5616}- Czy mog�? | - Czekam na przyjaciela.
{5620}{5666}Sp�nia si�, | ale nied�ugo powinien przyj��.
{5670}{5753}Nie zajm� wiele czasu.
{5769}{5843}Jestem Don Juan.
{5869}{5940}Zabawne. Czy w hotelu | jest bal kostiumowy?
{5944}{6015}Nie, jestem Don Juan...
{6019}{6090}potomek starej, hiszpa�skiej | szlacheckiej rodziny.
{6094}{6140}I uwodzisz kobiety.
{6144}{6215}Nigdy nie wykorzystuj� kobiet.
{6219}{6290}Daj� im przyjemno��...
{6294}{6365}je�li jej pragn�.
{6369}{6502}To najwi�ksza rozkosz | jakiej kiedykolwiek do�wiadcz�.
{6595}{6666}Istniej� kobiety...
{6670}{6716}o delikatnych rysach...
{6720}{6815}w�osach niezwyk�ej mi�kko�ci...
{6819}{6940}i ma��owinie ucha wyrze�bionej | niczym muszla.
{6969}{7050}D�onie tych kobiet...
{7119}{7215}dor�wnuj� wra�liwo�ci� ich nogom.
{7219}{7315}Opuszki palc�w u r�k s� r�wnie | podatne na dotyk, jak palce u st�p.
{7319}{7390}Kiedy pie�cisz miejsca, | w kt�rych si� zginaj�
{7394}{7507}wydaje si�, | �e dotykasz kobiecych kolan.
{7520}{7600}sk�ra na d�oniach...
{7670}{7793}jest r�wnie aksamitna i delikatna | jak na udach.
{7944}{8009}W ko�cu...
{8194}{8265}Ka�da kobieta jest tajemnic�, | kt�r� trzeba rozwi�za�...
{8269}{8365}ale przed prawdziwym kochankiem | nic si� nie ukryje.
{8369}{8465}Kolorjej sk�ry | powie mu jak post�powa�.
{8469}{8584}Delikatna i bia�a, | niczym p�atek r�y...
{8595}{8715}zar�owi si� od poca�unk�w, | gor�cych jak promie� s�o�ca.
{8720}{8841}Strojna w piegi sk�ra rudow�osych | wo�a o nami�tno��...
{8845}{8865}gwa�town�jak morskie fale.
{8869}{8915}Wystarczy �mia�o pod��y� w g��biny...
{8919}{9015}i wydoby� na powierzchni� | radosny �ywio� mi�o�ci.
{9019}{9159}Nie znam metafory prawdziwie | opisuj�cej mi�o�� z kobiet�.
{9169}{9265}To jakby gra na rzadkim instrumencie.
{9269}{9365}Zastanawiam si�, | czy skrzypce Stradivariusa...
{9369}{9390}czuj� taki sam zachwyt | kiedy muzyk...
{9394}{9531}wydobywa pojedyncz�, | doskona�� nut� wprost z ich serca?
{10069}{10165}Ka�dy prawdziwy kochanek wie, | �e moment prawdziwej satysfakcji
{10169}{10240}przychodzi, kiedy uniesienie | ju� dawno min�o.
{10244}{10389}Gdy widzi przed sob� kwiat, | kt�ry zakwit� pod jego dotykiem.
{10494}{10590}Przepraszam za sp�nienie, kochanie.
{10594}{10696}Mam nadziej�, �e si� nie nudzi�a�.
{10895}{10992}No, c�. | Teraz musz� umrze�.
{11845}{11912}Cze��, Jack.
{11945}{12009}Przyty�e�.
{12019}{12115}Chodzimy do tej samej piekarni.
{12119}{12165}Przepraszam, �e ci to robi�...
{12169}{12265}ale to jest robota | dla super psychiatry...
{12269}{12340}Go�� jest zdeterminowany, czuj� to.
{12344}{12440}- Co to za kostium? | - Don Juana.
{12444}{12559}Pragnie ze sob� sko�czy� | w wielkim stylu.
{12569}{12698}��da najlepszego szermierza. | Chce z nim walczy�...
{12719}{12840}Najlepiej, aby to by� | Don Francisco da Silva.
{12845}{12916}Naprawd� tak powiedzia�?
{12920}{12993}By�em na g�rze.
{13069}{13163}- Jak mam tu wej��? | - T�dy.
{13294}{13365}Jeste� pewien | �e Freud te� tak zaczyna�?
{13369}{13479}Co ja wiem? | Jestem tylko g�upim glin�.
{13820}{13915}Gdzie jest Don Francisco da Silva? | Nie b�d� walczy� z nikim innym.
{13920}{14039}- Gdzie on jest? | - Don Francisco da Silva...
{14045}{14140}wyjecha� na Majork� w ten weekend...
{14144}{14240}ale jestem jego wujkiem | Don Octavio del Flores.
{14244}{14365}To niedobrze. | Musz� zgin�� z r�k Don Francisco.
{14369}{14415}Jestem Don Juan DeMarco.
{14419}{14516}- TEN Don Juan? | - Zgadza si�.
{14544}{14635}Dlaczego wielki Don Juan...
{14644}{14715}pragnie zako�czy� | swe pe�ne sukces�w �ycie?
{14719}{14790}Poniewa� nie pozosta�o nic | dla czego warto by �y�.
{14794}{14867}Absolutnie nic?
{14920}{15022}Nie, kiedy wszystkim jest Dona Ana.
{15045}{15115}Wi�c ma na imi� Dona Ana...
{15119}{15230}Teraz rozumiesz, | dlaczego musz� umrze�.
{15244}{15315}Prosz� tylko, aby to Don Francisco | zada� mi �mier�.
{15319}{15415}Chc� zgin�� w chwale, | z r�k szacownego przeciwnika.
{15419}{15545}Ta m�oda kobieta... Dona Ana, | musi by� wyj�tkowa.
{15569}{15664}Chcia�bym co� o niej us�ysze�.
{15719}{15840}Czy spotka�e� kiedy� kobiet�, | kt�ra wzbudzi�a w tobie tak� mi�o��,
{15844}{15940}�e to uczucie zaw�adn�o | wszystkimi twoimi zmys�ami?
{15945}{16041}Oddychasz ni�... | Smakujesz...
{16045}{16140}W jej oczach widzisz | swoje nienarodzone dzieci...
{16144}{16240}Wiesz, �e twoje serce | znalaz�o wreszcie dom.
{16244}{16315}Twoje �ycie rozpoczyna si� z ni�...
{16319}{16420}a bez niej | na pewno si� sko�czy.
{16469}{16540}Nie mam w�tpliwo�ci, | �e utrata takiej mi�o�ci...
{16544}{16615}mo�e by� bardzo bolesna...
{16619}{16665}ale dlaczego, wraz z nadziej� | traci� te� �ycie?
{16669}{16740}Czemu traci� wszystko?
{16744}{16790}Nie wolno ci zapomina�, | m�j przyjacielu...
{16794}{16865}�e moc twojej mi�o�ci...
{16869}{16965}moc mi�o�ci Don Juana... | jest wieczna...
{16970}{17048}i nigdy nie zginie.
{17120}{17190}Prosz� o wybaczenie...
{17194}{17306}za to niem�skie zachowanie, | Don Octavio.
{17444}{17504}Prosz�.
{17544}{17619}Niech tak b�dzie.
{18394}{18440}Bia�y m�czyzna, wiek 21 lat...
{18444}{18575}skierowany na 10-dniowy pobyt | po pr�bie samob�jstwa.
{18594}{18717}Najwyra�niej spowodowanej | zawodem uczuciowym...
{18744}{18840}Brak wcze�niejszych | pr�b samob�jczych...
{18844}{18940}Nie ma zapis�w o hospitalizacji.
{18944}{18965}Zero informacji.
{18969}{19082}Szko�a, wi�zienie, matka, ojciec... | Nic.
{19095}{19188}Dzieciak jest... stukni�ty...
{19220}{19291}Ma urojenia...
{19319}{19365}Wierzy, �e jest kim� innym.
{19369}{19490}- Kim�, kogo znamy? | - Uwa�a si� za Don Juana.
{19544}{19612}Nie �artuj�.
{19619}{19640}Wystarczy!
{19644}{19722}Lubi� takie sprawy.
{19744}{19812}Kto go chce?
{19919}{19915}Ja.
{19919}{20027}- Daj spok�j! | - Co w tym �miesznego?
{20045}{20065}Nie idziesz na emerytur�?
{20070}{20165}Oczywi�cie, �e id�. | Niech to b�dzie moja �ab�dzia pie��.
{20170}{20241}Z tego, co powiedzia�e�, | terapia b�dzie d�ugotrwa�a.
{20245}{20336}Dam go Billowi. | Masz czas?
{20494}{20565}Wstrzymaj si� na chwil�.
{20569}{20661}Chcia�bym to przedyskutowa�.
{20669}{20765}- Mo�emy pogada� p�niej? | - Z przyjemno�ci�.
{20769}{20840}- Chc� tego dzieciaka. | - B�d� rozs�dny.
{20844}{20960}- Zosta�o ci 10 dni. | - Tyle samo, co jemu.
{20994}{21065}Pacjent z urojeniami | nie wyzdrowieje w p�tora tygodnia.
{21070}{21165}Po 10 dniach | terapia zostanie przed�u�ona.
{21170}{21190}Wtedy i tak trafi do Billa.
{21195}{21316}Gdybym rok temu powiedzia�, | �e bior� go na 10 dni,
{21320}{21365}- Nie by�oby sprawy. | - Prawdopodobnie masz racj�.
{21369}{21474}Wi�c nie dlatego | dajesz go Billowi.
{21569}{21640}Harujesz od wielu miesi�cy.
{21644}{21715}Wypali�e� si�. Dlatego | poprosi�e� o wcze�niejsz� emerytur�.
{21719}{21790}Nie potrzebujesz wi�cej czasu | aby podr�owa� z Marilyn.
{21794}{21865}Nie utrudniaj mi �ycia.
{21869}{21940}Jak d�ugo ci� znam? | 25 lat m�czymy si� tu razem.
{21944}{22015}Jeste� najlepszym, | cholernym lekarzem...
{22019}{22065}jaki kiedykolwiek tu pracowa�. | Ka�dy to wie.
{22069}{22157}Ale kiedy� trzeba odej��.
{22170}{22215}Gdzie si� wybierasz? | Piramidy? To cudownie.
{22220}{22316}Ten piasek, niebo, te widoki... | B�dziesz si� �wietnie bawi�.
{22320}{22390}Chcia�bym, | aby� m�g� zobaczy� swoj� twarz.
{22394}{22468}Daj� go Billowi.
{22544}{22615}Ten dzieciak zata�czy flamenco | na g�owie Billa...
{22619}{22665}i zrobi z niej tortill�...
{22669}{22761}A wszystko na twoich oczach.
{22944}{23089}Chcia�by� porozmawia� o tym... | dlaczego pr�bowa�e� si� zabi�?
{23119}{23190}Chcesz, aby Don Juan DeMarco, | najwi�kszy kochanek �wiata...
{23195}{23265}rozmawia� z tob�?
{23270}{23367}Co ty wiesz o wielkiej mi�o�ci?
{23420}{23490}Czy kiedykolwiek kocha�e� kobiet�...
{23494}{23640}a� s�odkie mleko sp�yn�o z jej cia�a, | jakby zrodzi�a czyst� mi�o��...
{23644}{23752}kt�r� trzeba karmi�, | aby nie zgin�a?
{23769}{23840}Czy kiedykolwiek | smakowa�e� kobiet�...
{23844}{23940}a� uwierzy�a, �e jedyne, | co mog�oby j� zaspokoi�...
{23944}{24040}to odgryzienie j�zyka, | kt�ry j� po�era?
{24044}{24140}Czy kiedykolwiek kocha�e� kobiet� | tak ca�kowicie...
{24144}{24215}�e d�wi�k twojego g�osu | w jej uszach...
{24220}{24265}wywo�ywa� dr�enie jej cia�a...
{24270}{24366}kt�re wybucha�o | tak intensywn� rozkosz�...
{24370}{24482}�e jedynie �zy | mog�y przynie�� ukojenie?
{24519}{24565}Gdzie jest Don Octavio del Flores?
{24569}{24615}Kto?
{24619}{24699}Gospodarz tej willi.
{24719}{24775}Via?
{24844}{24904}Willi!
{25069}{25154}Gdzie jest Don Octavio?
{25169}{25240}Masz na my�li doktora Micklera?
{25245}{25302}Kogo?
{25370}{25505}Czemu my�lisz, �e dr Mickler | to Don Octavio del Flores?
{25519}{25654}Czemu my�lisz, �e Don Octavio | del Flores to dr Mickler?
{25794}{25888}Witaj, Billy. | Jak si� masz?
{25894}{25965}- Don Octavio del Flores. | - Do us�ug.
{25969}{26040}Powiedzia�e� mu, �e jeste� | Don Octavio del Flores?
{26044}{26115}Powiedzia�e� pacjentowi, | kt�ry ma urojenia...
{26119}{26165}�e jeste� XV...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin