Rainman Dvd Rip [1988].txt

(76 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{4125}{4215}Ile razy babra�e� si� z EPA?|[Ministerstwo Ochrony �rodowiska]
{4200}{4250}Tak, tylko jeden lub dwa dni wi�cej.
{4250}{4333}Trzy razy? �adnie dajesz.|Cztery auta, trzy razy ka�de.
{4350}{4419}Jeste� mechanikiem|czy in�ynierem z NASA?
{4450}{4558}M�wi�em Ci, nigdy wcze�niej nie mia�em do|czynienia z tymi modelami Lamborghini.
{4575}{4624}I tak ci� nie s�ucham.
{4625}{4696}To mi si� nie wydaje konieczne, prosz� pana.
{4700}{4775}Wyja�ni� to swoim po�yczkodawcom.|Wisz� im 200.000$.
{4775}{4850}To kupa szmalu. Wszystkie pieni�dze|mam ulokowane w tych samochodach,
{4850}{4921}i je�li ich nie odzyskam,|jestem sko�czony.
{4925}{4990}Postaraj si� zrozumie� nasz� sytuacj�.
{5000}{5066}Rekiny po�yczkowe depcz� mi po pi�tach.
{5075}{5144}Mogli przej�� m�j interes ju� 11 dni temu.
{5150}{5225}Wciskam im bajeczki,|ale ich cierpliwo�� si� poma�u ko�czy.
{5225}{5275}Wiem, �e przesy�ka jest znacznie op�niona...
{5275}{5342}Pieprzona EPA.|�wiat d�awi si� smogiem,
{5375}{5450}a oni chc� temu zapobiec|trzymaj�c moje auta z dala od dr�g?
{5450}{5498}Babbitt Collectibles.
{5500}{5575}Pr�bowa�e� got�wki?|Ile zarabiaj� ci go�cie z EPA?
{5575}{5600}Charlie, Pan Wyatt.
{5600}{5685}Je�li nie dostanie pieni�dzy do 5:30,|przejmie samochody.
{5725}{5762}Oddzwoni�.
{5800}{5887}Powiedz, �e widzia�a�, jak wypisuj� czek|i daj� pos�a�cowi.
{5900}{5953}Szybciej. Potrzebuj� tego.
{5975}{6050}Nie robi�bym tego prosz� pana|a� do rozmowy z panem Babbittem.
{6050}{6100}Jego numer?|Nie, ju� jedzie.
{6100}{6174}- Chce, �eby� do niego zadzwoni�...|- Charlie.
{6175}{6250}Powiedz mu, �e jestem na Barbados.|Niech zostawi numer.
{6250}{6298}Co, Lenny? Jestem tu.
{6300}{6370}Pan Batemans w�a�nie cofa swoj� propozycj�.
{6375}{6448}Chc� odzyska� sw�j depozyt.|Kupuj� od Valley.
{6475}{6570}Powiedz mu, �e mia�em inn� rozmow�,|samochody w�a�nie przesz�y EPA.
{6575}{6610}Uwa�asz?
{6625}{6661}Tak, tak.
{6675}{6750}Powiedz, �e spuszcz� pi�� patyk�w|za ich cierpliwo��, zrozumiano?
{6750}{6797}- Za�apa�e�?|- Tak.
{6875}{6950}Pan Bateman?|To by� Pan Babbitt na innej linii.
{6950}{7017}Tak, samochody w�a�nie przechodz� EPA...
{7025}{7096}Przepraszam, samochody w�a�nie przesz�y EPA.
{7100}{7150}W�a�nie czekamy na papiery.
{7150}{7200}Za chwil� je dostaniemy.
{7200}{7302}Maj�c wzgl�d na pa�sk� cierpliwo��|spu�cili�my cen� o 5.000 za ka�de auto.
{7350}{7438}C�, tak, jeste�my dozgonnie wdzi�czni|za wasz� cierpliwo��.
{7475}{7511}Dzi�kuj�.
{7575}{7625}Gotowa na Palm Springs?
{7650}{7697}Wci�� chcesz jecha�?
{7700}{7794}Tylko sekundy dziel� nas|od zamkni�cia tego interesu.|Nie�le, co?
{7825}{7850}Wcale nie�le.
{7850}{7935}- Wiesz, gdzie nas znale��.|- Wszystko jest pod kontrol�.
{8500}{8567}S�uchaj, nie chcia�abym si� naprzykrza�,
{8575}{8672}ale nie m�g�by� powiedzie� 10 czy 12 s��w|zanim dojedziemy do hotelu?
{8700}{8750}Uznaj to za gr� wst�pn�.
{8750}{8830}Czy m�g�by� mnie uwzgl�dni�|w swoich przemy�leniach?
{8850}{8915}Po prostu rozmy�lam.|Nic specjalnego.
{8925}{9017}Mo�e mogliby�my o tym porozmawia�,|wiesz, taka ma�a konwersacja.
{9025}{9085}Co dziwnego jest w moim my�leniu?
{9150}{9228}Po prostu czuj�, �e wyje�d�am z kim�|na kilka dni.
{9250}{9300}Mo�esz mnie uwa�a� za wariata.
{9300}{9373}- Dobra, porozmawiajmy.|- Nie chc� rozmawia�.
{9375}{9450}Czuj� si� jakby� wyklucza� mnie z tego,|co si� dzieje.
{9450}{9525}Znowu wyrzuty, Susanna.|Dlaczego musimy do tego wraca�?
{9525}{9591}Nie wiem, dlaczego si� w to wpakowa�am.
{9625}{9686}Chcia�a� pojecha� do Palm Springs.
{9700}{9770}Tak, ale nie chcia�am jecha� sama. By�am...
{9775}{9832}Chcesz rozmawia�, rozmawiajmy.
{9850}{9898}To nie rozmowa, to...
{9950}{9995}Charlie, tu Lenny.
{10025}{10075}Stara�em si� z tob� skontaktowa�.
{10075}{10152}Dzwoni� do mnie Pan Mooney,|prawnik twojego ojca.
{10175}{10225}On te� stara� si� ciebie z�apa�.
{10225}{10291}Tw�j ojciec nie �yje Charlie.|Charlie?
{10300}{10372}Przykro mi.|Pogrzeb jest jutro w Cincinnati.
{10400}{10475}Powiedzia�, �e b�dziesz wiedzia� gdzie.|Mam jego numer.
{10475}{10540}To nie b�dzie potrzebne.|Co� jeszcze?
{10550}{10632}Nie, to wszystko.|Pos�uchaj Charlie, je�li jest co�...
{10700}{10765}Przykro mi z powodu weekendu kochanie.
{10775}{10800}Charlie, weekendu?
{10800}{10874}M�wi�em ci, �e po�ar�em si� z ojcem dawno temu.
{10900}{11002}Moja matka zmar�a, gdy mia�em 2 lata.|A ja i on nie umieli�my si� dogada�.
{11050}{11100}- Jedziesz na pogrzeb?|- Tak.
{11100}{11125}Jad� z tob�.
{11125}{11194}To naprawd� s�odkie,|ale nie o to chodzi.
{11200}{11245}Chc�. O to chodzi.
{11250}{11319}Przepraszam, zapomnia�am|z kim rozmawiam.
{11775}{11850}przez nasz� pami��,|uwielbienie i szacunek dla niego
{11850}{11909}Przez wszystkie lata jego �ycia.
{12000}{12093}Pozw�l nam pod��a� za jego przyk�adem|przez reszt� naszego �ycia.
{12100}{12182}�wie� Panie nad jego dusz�|i miej nas w swojej opiece.
{12225}{12250}A teraz,
{12250}{12300}z g��boka wiar� w zmartwychwstanie,
{12300}{12379}powierzamy Ci dusz�|naszego drogiego przyjaciela...
{12650}{12739}Jeszcze tylko odczytanie testamentu wieczorem|i znikamy st�d.
{12750}{12798}Dobrze, p�jd� z tob�.
{13675}{13739}Kto� powinien podla� r�e.|Umieraj�.
{13775}{13850}Znam to auto ca�e moje �ycie.|A prowadzi�em je tylko raz.
{13850}{13944}To Buick Roadmaster z 1949 roku, kabriolet.|Powsta�o 8.000 modeli.
{13975}{14024}O�miocylindrowe cacko.
{14025}{14089}Po raz pierwszy zastosowano Dynaflow.
{14125}{14170}Znam to na pami��.
{14550}{14606}By�e� jego jedynym dzieckiem.
{14625}{14691}Urodzi�e� si� gdy mia� co� ko�o 45 lat?
{14725}{14834}Pewnie zd��y� ju� zw�tpi�, czy|kiedykolwiek b�dzie mia� syna.|Musia� ci� kocha�.
{14875}{14956}Przesadzasz.|By�e� jego dzieckiem, krwi� z jego krwi.
{14975}{15065}Tu nie wygl�da na cz�owieka,|kt�ry by nie kocha� swojego syna.
{15100}{15175}Od�� to.|Chcesz us�ysze� historyjk�? Opowiem ci.
{15175}{15219}Nie w�ciekaj si�.
{15225}{15296}To ten kabriolet i r�e by�y jego dzie�mi...
{15300}{15325}Buick.
{15325}{15393}By� poza zasi�giem.|Mawia�: "To klasyk".
{15425}{15521}Dziesi�ta klasa, mam 16 lat,|przynosz� �wiadectwo z samymi pi�tkami.
{15575}{15635}Pytam: "Czy mog� wzi�� samoch�d?"
{15650}{15713}Pojecha� gdzie� z kumplami Buickiem.
{15725}{15816}On na to: "Nie".|Ukrad�em wi�c kluczyki i wymkn��em si� z domu.
{15825}{15891}Wzi��e� auto bez pozwolenia?|Dlaczego?
{15900}{15947}Bo na to zas�u�y�em.
{15950}{16034}Nic, co robi�em,|nie by�o dla niego wystarczaj�co dobre.
{16050}{16126}Byli�my na Columbia Parkway,|gdy nas zatrzymano.
{16150}{16175}Wypadek?
{16175}{16215}Zatrzymano...
{16250}{16319}- Zatrzyma�a was policja?|- Tak, policja.
{16325}{16366}Mog� sko�czy�?
{16375}{16450}Zg�osi� kradzie� samochodu,|a nie, �e jego syn wzi�� auto.
{16450}{16493}Zwyk�� kradzie�.
{16500}{16601}Ojcowie kumpli wyci�gn�li ich z aresztu.|On zostawi� mnie tam na dwa dni.
{16625}{16675}Zostawi� ci� na dwa dni?
{16675}{16710}Dwa dni.
{16725}{16762}Ba�e� si�?
{16775}{16819}By�em przera�ony.
{16875}{16948}Porzuci�em dom. Nigdy wi�cej go nie widzia�em.
{16950}{17000}Jeste�my ju� razem od roku,
{17000}{17068}i nigdy mi o tym nie m�wi�e�.|To dziwne.
{17075}{17135}Jak mog�e� mi nic nie powiedzie�?
{17175}{17257}Kiedy by�em dzieckiem i si� ba�em,|Rainman mi �piewa�.
{17300}{17336}Rain-kto?
{17375}{17453}Jeden z tych wymy�lonych|przyjaci� z dzieci�stwa.
{17475}{17521}Co si� z nim sta�o?
{17525}{17594}- Nic. Po prostu doros�em.|- Nie ca�kiem.
{17650}{17712}"Pami�tam dzie�, gdy opu�ci�e� dom"
{17725}{17793}"przepe�niony �alem i wznios�ymi ideami."
{17850}{17942}"Wychowywa�e� si� bez matki,|rozumiem wi�c ch��d twojego serca."
{17975}{18062}"Odmawia�e� nawet udawania,|�e mnie kocha�e� i szanowa�e�,"
{18075}{18145}"wszystko to wybaczam,|ale u kresu �ycia,"
{18175}{18224}"pozosta�em bez syna."
{18225}{18333}"�ycz� ci wszystkiego, czego|zawsze dla ciebie chcia�em.|�ycz� ci najlepszego."
{18475}{18559}"Zapisuj� mojemu synowi,|Charlesowi Babbittowi, Buicka."
{18625}{18695}"Samoch�d, kt�ry zniszczy� nasze stosunki."
{18725}{18795}"A tak�e prawo do moich utytu�owanych r�."
{18825}{18899}"Niech mu przypominaj�, czym jest doskona�o��."
{18925}{19021}"M�j dom i inne nieruchomo�ci|zostan� przekazane na rzecz funduszu,"
{19050}{19128}"na podstawie wytycznych|zawartych w testamencie".
{19150}{19190}Co to znaczy?
{19225}{19302}Kwot� trzech milion�w dolar�w|po opodatkowaniu...
{19350}{19440}Przekazuje na fundusz,|na rzecz osoby wskazanej w testamencie.
{19475}{19500}Dla kogo?
{19500}{19550}Nie mog� ci powiedzie�.
{19550}{19600}Kto zarz�dza tymi pieni�dzmi? Ty?
{19600}{19625}Powiernik.
{19625}{19666}Jak to dzia�a?
{19700}{19783}Nic nie mog� powiedzie�.|Widz�, �e jeste� rozczarowany.
{19850}{19925}Niby dlaczego?|Dosta�em przecie� r�e i u�ywany samoch�d.
{19925}{19991}- Jak si� nazywa ten...|- Beneficjent.
{20000}{20074}Dosta� 3 miliony,|ale nie ma krzak�w r�anych.
{20150}{20203}Charles nie ma potrzeby...
{20250}{20295}Co? By� w�ciek�ym?
{20400}{20497}Je�li istnieje piek�o,|m�j ojciec jest tam teraz i cieszy sw�j ty�ek.
{20550}{20623}Chcesz by� synem Sanford Babbitta?|S�ucha�e�?
{20650}{20716}Tak, prosz� pana, s�ucha�em. S�ucha�e�?
{20750}{20836}Nie, powt�rz,|bo nie mog� uwierzy� swoim pieprzonym uszom.
{20950}{20990}Szuka�am ci�.
{21025}{21065}I jak posz�o?
{21075}{21138}Dosta�em to, czego si� spodziewa�em.
{21525}{21587}Susanna, to mo�e zaj�c kilka minut.
{21975}{22020}W czym mog� pom�c?
{22025}{22112}Mam nadzieje. Mam problem z depozytem...|Wspania�y kostium.
{22175}{22248}- Dzi�kuj�.|- Moim ojcem by� Sanford Babbitt.
{22425}{22469}Czy to Wallbrook?
{22500}{22550}Przepraszam, czy to Wallbrook?
{22550}{22589}Przepraszam.
{22775}{22850}Dr Bruner jest na zebraniu.|Prosz� zaczeka� w jego biurze.
{22850}{22900}Zaczekamy tu. Dzi�kuj�.
{23300}{23356}Nie powinni�my s...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin