Uciekające kurczaki (Chicken Run).txt

(37 KB) Pobierz
00:02:20:-Cicho.
00:02:30:-Ugrz�z�am.
00:02:40:-Do ty�u, z powrotem.
00:03:26:-Panie Tweedy, 
00:03:29:...co ta kura robi tutaj na naszym podw�rku?
00:03:34:-Nie wiem.
00:03:35:-W takim wypadku prosz� zaj�� si� tym natychmiast.
00:03:47:-Dam ci bardzo dobr� lekcj�.
00:03:54:...I niech to b�dzie lekcja | dla was wszystkich pozosta�ych.
00:03:56:...Jasne?
00:03:58:...Nie uciekniecie z fermy Tweedy.
00:04:13:UCIEKAJ�CE KURCZAKI.
00:04:42:Poniedzia�ek, wtorek... 
00:07:22:-Cze�� Ginger, dzie� dobry. | Jak tam sprawy u ciebie?
00:07:25:-Jak mo�na sp�dza� czas w samotno�ci?
00:07:28:...Na pewno nie jest to zbyt przyjemne.
00:07:37:-Dawajcie, dawajcie.
00:07:40:...Ustawcie si� , ustawcie si�, szybciutko, szybciutko.
00:07:43:...No dawajcie, dawajcie, dalej.
00:07:48:...No c� chyba wszyscy ju� si� zebrali. Tak.
00:07:52:...Jasne, nie zapominajcie tylko o zasadach.
00:07:57:-A co ty b�dziesz nam wyk�ada� lekcje? | To ju� lepiej je nam przeczytaj.
00:08:00:-Dawaj, nie ucz mnie.
00:08:06:-Sta�cie wzd�u� linii.
00:08:08:-No w�a�nie.
00:08:11:-Je�li chocia� wzdechniecie
00:08:13:...to wsadz� was do aresztu domowego. 
00:08:16:...Baczno��.
00:08:24:-Witaj z powrotem, czy masz jakie� nowe plany?
00:08:42:...Tak my�lisz, a jak...?
00:08:46:...A teraz ju� jasne...dobrze.
00:09:00:-Ile mia�a� w tym tygodniu?
00:09:02:-5. To chyba normalna ilo��.
00:09:06:Ilo�� jajek.
00:09:18:-I tak...282.
00:09:21:-Trzeba by�o jej pod�o�y� chocia� jedno ze swoich.
00:09:23:-Nie, milcza�y�my, nikomu nic nie m�wi�y�my.
00:09:38:-Ojej...a ona co wybra�a si� na wakacje?
00:10:39:-Trzeba wydosta� si� st�d. 
00:10:42:-Ginger
00:10:43:...no co...zajmiemy si� tym?
00:10:45:-Jeszcze jak si� zajmiemy. Daj wszystkim zna�, | zbieramy si� w 17 baraku.
00:11:18:-Hej...Mike i Picture do waszych us�ug. | Chyba nas wzywa�y�cie?
00:11:27:-Ostro�nie, tutaj.
00:11:32:-I tak wszystko macie przygotowane?
00:11:34:-Tak, oczywi�cie,wszystko to co zamawia�y�cie.
00:11:37:-Na przyk�ad o to.
00:11:38:-Nie, no...
00:11:40:-Widzicie t� puszk� i te wszystkie znakomite rzeczy?
00:11:42:...To jest wszystko co mo�e przyda� si� kurze
00:11:43:...do tego �eby ta sprawa si� uda�a.
00:11:45:...Jaka korona  z tego wysz�a.
00:11:47:-Znakomita, prawie jak z Pary�a.
00:11:49:-Rozumiecie, tylko cena jest do�� wysoka.
00:11:52:-Mo�na i tak, obrona.
00:11:54:-Wiecie, a w tym jest okre�lony sens. | Wiele mo�liwo�ci.
00:11:59:-Nie dzi�kuj�.
00:12:01:...Nam potrzebne jest ot co, czy uda wam si� to...?
00:12:06:-Tak wi�c...to jest wielka robota, wielka sprawa.
00:12:09:-Sam nie wiem.
00:12:11:-To nic, to nic, prosz� bardzo oto s� nasiona.
00:12:14:-Przecie� to jest dla kur.
00:12:16:-Przecie� jeste�my kurami. | Co mog�yby�my innego wam da�?
00:12:18:-Jaja.
00:12:19:-Co jaja?
00:12:20:-Pos�uchajcie, nie mo�emy wam dawa� | jajek. One s� zbyt cenne.
00:12:23:-Te rzeczy tak�e s� bardzo cenne.
00:12:27:...No co Picture idziemy?
00:12:30:-W jakim sensie?
00:12:32:-Idziemy, m�wi� ci.
00:12:47:-16, 17
00:12:51:...18, 19, 
00:12:54:...88
00:12:58:...do cholery.
00:13:00:...Jakie to g�upie, co za nioski.
00:13:03:...Zaraz ja bym tak...
00:13:09:Je�li jeste�cie zm�czeni tym czym si� zajmujecie...
00:13:14:...Zajmujecie si� ci�gle tak� sam� robot�
00:13:16:...to zamie�cie swoje nioski w z�ot� �y��.
00:13:17:Nowe mo�liwo�ci.
00:13:25:Wzbogaci�em si�.
00:13:27:-O tak.
00:13:29:..Tak te nioski ponownie co� wymy�li�y. | One zawsze co� tam zaplanuj�.
00:13:32:-B�d� tam cicho.
00:13:35:...Tak te� wiedzia�em. 
00:13:37:-Powiedzia�am b�d� cicho. Co?
00:13:39:-Ta Ginger, ona ponownie co� wymy�li�a.
00:13:42:-O czym ty m�wisz?
00:13:44:...Wreszcie na koniec znalaz�am spos�b, | jak zarobi� prawdziwe pieni�dze
00:13:47:...a ty tylko my�lisz o tym, �e kury mog� uciec.
00:13:51:-A co?
00:13:53:-Oj panie Tweedy. 
00:13:57:-A co, po prostu sobie my�la�em...
00:14:00:-M�wisz my�la�e�, my�la�e�...
00:14:03:...A czy chocia� wiesz co takiego jest my�le�? | My�le� b�d� ja czy to jest jasne?
00:14:06:-Tak
00:14:09:...ale mimo wszystko Ginger...
00:14:10:-Ale jeste� g�upi. Ile mo�na co?
00:14:13:...wys�uchiwa� tych wszystkich niem�drych | historii na temat tych kur.
00:14:17:...One nie m�wi�, one nie my�l�.
00:14:20:...One ca�kiem do niczego nie s� zdolne | poza tym jak znosi� jajka.
00:14:23:-Porz�dek, porz�dek.
00:14:26:...Cicho wszyscy, uspok�jcie si�.
00:14:29:...Porz�dek. Dalej...porz�dek.
00:14:35:-Tak, co takiego?
00:14:36:-No c� czuj�, �e tutaj pachnie czym� sma�onym.
00:14:38:-Dzi�kuj� bardzo.
00:14:39:-Co?
00:14:41:-Tak...
00:14:42:...dobrze. 
00:14:55:...Kontynuujcie. 
00:14:58:-I tak, wiem �e kilka ostatnich pr�b | ucieczki by�o prawdziwym fiaskiem
00:15:02:...ale teraz mamy absolutnie nowy plan.
00:15:05:...Dawaj Maksi...
00:15:07:-I tak wypr�bowali�my kilka wariant�w, | kt�re nie zadzia�a�y 
00:15:09:...a teraz mamy nowe urz�dzenie.
00:15:15:...Wyobra�cie sobie tylko, �e to jest jedna z nas. | Sadzamy j� tutaj, kr�cimy korbk�
00:15:21:...a potem o tak...
00:15:28:-No co to takiego?
00:15:34:-Kto� idzie.
00:15:46:-Nie rozumiem, co si� tutaj dzieje?
00:16:15:-Panie Tweedy,
00:16:18:...gdzie pan jest?
00:16:21:-Jestem tutaj. W�a�nie uderzy�em si� g�ow�. | Zaraz ju� id�.
00:16:28:-Pomy�lcie wszystkie, pomy�lcie.
00:16:30:...Czego jeszcze nie pr�bowali�my?
00:16:33:-Nie pr�bowali�my ucieczki przez g��wn� bram�.
00:16:36:-Tak...
00:16:38:-Pomy�lcie o tym.
00:16:41:...Ile trzeba jeszcze �ycia �eby�cie zrozumia�y?
00:16:44:-Nie. Je�li tylko b�dziemy wi�cej znosi� jajek | zamiast tego �eby pr�bowa� ucieczek...
00:16:49:-A je�li jajka przestan� si� nie��?
00:16:54:-A czy to jest mo�liwe?
00:16:57:-Zastan�wcie si� nad tym same. Wszystko to | jest tutaj w waszych g�owach.
00:17:03:...rozumiecie?
00:17:06:...Jak mo�na w taki oto spos�b �y�. | Niekt�rzy maj� normalne, znakomite �ycie.
00:17:09:...Wiele miejsca , wiele ziarna.
00:17:14:...Szczerze m�wi�c, zawsze jest co� za co | mo�na si� zaczepi�...wolno��.
00:17:19:-Naprawd�.
00:17:23:-A tam ile razy w ci�gu dnia karmi�?
00:17:23:-A co to za r�nica, tam nie ma fermy.
00:17:25:-Jak to nie ma. A rodzina?
00:17:27:-Nie ma �adnej rodziny.
00:17:28:-W takim wypadku co tam jest?
00:17:30:-Nic...wolno��.
00:17:32:...Nie ma ani farmy ani rodziny
00:17:34:...ani zagro�enia ani niebezpiecze�stwa, niczego.
00:17:40:-Przez ca�e swoje �ycie by�am kur� niosk�.
00:17:44:...Przecie� wiecie.
00:17:47:...My�licie �e mo�na tak wzi�� | i przeskoczy� sam� siebie?
00:17:51:...Sk�d tak s�dzisz, �e ty jeste� w stanie to zrobi�?
00:17:54:-Nie wiem, mo�e i nie mog� ale przynajmniej pr�buj�.
00:18:19:...No co, co ja robi�, no prosz�.
00:18:21:...Jak dalej �y�? 
00:18:23:...co robi�? 
00:18:28:...Tak nie wolno...
00:18:40:-Wolno��...wolno��.
00:19:02:...Dzi�kuj� bardzo panie i panowie. | By�o mi bardzo przyjemnie. 
00:19:17:Rocky.
00:19:24:-To jest w�a�nie to
00:19:27:...tutaj szybciej.
00:19:36:Rocky, lataj�cy kogut.
00:19:37:-To jest nasze wyj�cie.
00:19:38:-W jakim sensie?
00:19:40:-Rocky, lataj�cy kogut
00:19:42:...trzeba po prostu odlecie� st�d.
00:19:45:-Tak, oczywi�cie to jest bardzo �adny obrazek, | ale jak my to zrobimy?
00:19:49:...Lataj�cy kogut. Szczerze m�wi�c nigdy jeszcze | nie widzia�am lataj�cych kogut�w 
00:19:52:...A mo�e tak�e g�si lataj�?
00:19:55:-Ja tak�e o tym s�ysza�am.
00:19:56:-Trzeba wydosta� si� st�d 
00:19:58:...trzeba wydosta�.
00:20:08:...A kim wy jeste�cie, gdzie jestem, co to takiego? Oj...
00:20:11:...co si� sta�o z  moj� r�k�?
00:20:12:-Spad�e� i to bardzo nieszcz�liwie.
00:20:14:-A my tutaj tak�e jeste�my w takim samym po�o�eniu.
00:20:19:-Jakim?
00:20:20:-W bardzo z�ym.
00:20:21:-Tak.
00:20:22:-Nie mog�... 
00:20:24:-Dawajcie mo�e tak bli�ej do niego podejdziemy?
00:20:27:-Hej chwileczk� nie trzeba, spokojnie, moje damy.
00:20:30:...Dawajcie mo�e tak zaczniemy | od samego pocz�tku. Gdzie jestem?
00:20:33:-Znalaz� si� pan na fermie.
00:20:35:...Rozumie pan, pan jest wyj�ciem dla nas. | To jest kurza ferma.
00:20:38:...Rozumie to pan?
00:20:41:-Tak nioski, ferma...
00:20:43:-Sekund�, jak u niego oczka si� kr�c�
00:20:45:...a poza tym on jest jankesem.
00:20:49:-Spokojnie dziadku, przecie� to jest legalne.
00:20:52:-Co ty masz na my�li? | Tak szczerze to sk�d jeste�?
00:20:54:-Z pewnego wolnego miejsca.
00:20:56:-Jest wiele takich miejsc, a szczerze | m�wi�c co to jest za miejsce?
00:20:58:-Oczywi�cie, �e to jest Ameryka.
00:21:03:-Tak dobra, nioski, uspok�jcie si�. Oczywi�cie Amerykanie | zawsze pojawiaj� si� zbyt p�no na dowolnej wojnie
00:21:08:...i wiecznie wywy�szaj� si�. I tutaj jest to samo.
00:21:13:-Co takiego sta�o si� z dziadkiem?
00:21:15:-Tak wi�c Mister...?
00:21:16:-Nazywam si� Rocky, jestem z Road Island.
00:21:18:...Tak wi�c kr�tko m�wi�c jestem Rocky Road.
00:21:20:-Rocky Road?
00:21:22:-Tak w�a�nie jest.
00:21:24:-Prosz� powiedzie� czy to pan.
00:21:29:-A kto o to pyta?
00:21:31:-Tak w rzeczywisto�ci to jeste�my w desperacji
00:21:32:...w desperackim po�o�eniu.
00:21:34:...Rozumiemy to, �e jeste�my ptakami | a pan jest lataj�cym ptakiem.
00:21:41:-Tak,w�a�nie tak mnie nazywaj� lataj�cym kogutem, laleczko.
00:21:43:...To w�a�nie ja.
00:21:47:-Tak wi�c...w czym jest pana sekret?
00:21:50:-Tajemnica jest w tym, �e zawsze |  mnie okr��aj� takie pi�knisie.
00:21:56:...Rozumiecie jestem podr�nikiem z natury.
00:21:58:...Nie mog� zbyt d�ugo stercze� w jednym miejscu.
00:22:01:...A poza tym spotykam tak wiele dam w moim �yciu... 
00:22:05:...Mam taki styl, przyjecha�, zobaczy�, poderwa�, 
00:22:13:...zapakowa� i odlecia�.
00:22:16:...Nazywaj� mnie, samotnym, wolnym Rangerem.
00:22:22:-Tak te� wiedzia�am.
00:22:23:-Tak to w�a�nie jestem ja.
00:22:24:-Tak te� wiedzia�am.
00:22:26:...Oczywi�cie odlecimy st�d.Teraz kiedy u nas jest | lataj�cy kogut na pewno on nas nauczy...jak to trzeba robi�.
00:22:31:-Co?...pani powiedzia�a o...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin