Dollhouse.S01E09.HDTV.XviD-NoTV.[VTV].txt

(33 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{34}{67}/Poprzednio w Dollhouse:
{71}{148}- Jego ostatnie zadanie by�o z �Pani� Samotne Serce�.|- To nie powinno mie� znaczenia.
{152}{243}Ostrzeg�am o powtarzaniu|wszczepie� u tych samych Lalek.
{323}{370}W wazonie s� trzy kwiaty.
{377}{418}/Trzeci z nich jest ��ty.
{552}{617}/Nasz u�piony agent|/sprawdzi� si� doskonale?
{621}{647}Nie powiesz nic?
{651}{689}Po prostu musz� od tego odetchn��.
{693}{724}Domek Lalek istnieje.
{728}{786}Wiedz�, �e chcesz ich dopa��.|Dlatego mnie tu przys�ano.
{790}{844}Mamy w�asnego cz�owieka wewn�trz.
{1375}{1429}Co si� dzieje?
{1459}{1550}Pope�ni�a b��d.|A teraz jest zdenerwowana.
{1625}{1693}#12 godzin wcze�niej#|Ka�dy my�li, �e chodzi o b�l.
{1697}{1773}Nie chodzi o b�l.|Chodzi o zaufanie.
{1779}{1867}Oddajesz si� wiernie|i w ca�o�ci innej osobie.
{1871}{1937}Nie ma nic pi�kniejszego|od czego� takiego.
{1941}{2030}Z moich do�wiadcze�,|taki rodzaj zaufania zawsze prowadzi do b�lu.
{2034}{2130}Najwyra�niej potrzebujesz sesji w moich lochach,|aby� zobaczy�, �e si� mylisz.
{2134}{2173}Dzi�ki, ale nie skorzystam.
{2177}{2281}Nie b�d� taki strachliwy.|Mo�esz mi zaufa�.
{2300}{2349}Ja ju� udowodni�am, �e ufam tobie.
{2353}{2396}Jestem w tej ci�ar�wce, czy� nie?
{2406}{2455}Jeste� pewna, czy to dobry pomys�?
{2459}{2577}Mam dobre odczucia co do ciebie,|i do tego mam pejcz.
{2825}{2912}Je�li zmienisz zdanie,|to po kuracji daj mi zna�.
{2967}{3008}Nawet nie zaczynaj.
{3012}{3065}Mam z nim nast�pne zadanie|od �Samotnego Serca�.
{3069}{3116}- Kt�re to z koleji, dziewi�te?|- Dziesi�te.
{3120}{3161}Jak wzruszaj�ca jest ta stara kobieta?
{3165}{3268}Ramirez wydaje si� by� znu�ona,|ale w ukrytym schowku w ciezar�wc� ma stanik.
{3272}{3326}- Widzia�em jeden.|- Nieprawda.
{3336}{3388}Chcia�a by� porwana przez pirata.
{3392}{3411}Znam go�cia...
{3415}{3507}No c�, je�li nie by�bym zakochany|po uszy w Katherine, to zabi�bym si�.
{3515}{3597}Gdybym mog�a, to zabiera�abym|dla niego lalk� Barbie ka�dego dnia.
{3601}{3689}Chod� ju�.|Twoja niecierpliwa kr�lewna czeka.
{3733}{3816}To jest mi�o��.|Oka� troch� szacunku.
{3980}{4039}Czasem chodzi o b�l.
{4242}{4289}Witaj, Echo.|Jak si� czujesz?
{4293}{4337}Usn�am?
{4341}{4390}Na kr�tk� chwil�.
{4394}{4429}Mog� ju� i��?
{4433}{4480}Je�li chcesz.
{4505}{4563}Dobra!
{4604}{4707}Ivy, kochanie, zasady powszczepieniowe|mog� si� wydawa� b�ache,
{4711}{4788}ale to pierwsza rzecz jak� s�yszy|agent po wyczyszczeniu pami�ci.
{4792}{4844}To musi sympatycznie brzmie�.
{4848}{4900}- To nie mo�e brzmie�...|- Z�a� z krzes�a, Echo.
{4904}{4946}- ... tak|- Op�niasz plany.
{4950}{4987}Kto� jest dzisiaj w z�ym humorze.
{4991}{5011}Na co czekasz?
{5015}{5118}Zapomnia�e�, �e po wspania�ym planie Saunders,|w moim komputerze znalaz�a si� kula?
{5122}{5160}Zgadnij jakie s� tego skutki?
{5164}{5190}To op�nia harmonogram.
{5194}{5219}Napraw to.
{5223}{5297}Masz p�j�� do dr Saunders.
{5543}{5631}Z wyj�tkiem Tophera, kt�ry zachowuje si� jak zwykle,|wszystko jest pod kontrol�.
{5635}{5710}Mam nadziej�, �e w trakcie mojej|nieobecno�ci utrzymasz porz�dek.
{5714}{5765}Powiedzieli dlaczego ci� wzywaj�?
{5769}{5808}Bior�c pod uwag� ostatnie wydarzenia,
{5812}{5918}to jestem pewna, �e chc� mnie pog�aska� po g��wc�|i powiedzie� mi, �e robi� wszystko doskonale.
{5922}{6004}- Mo�e nawet b�dzie ciasto.|- Prosz� pani, �aden z tych incydent�w nie by� pani win�.
{6008}{6135}B�d�my powa�ni panie Dominic,|wszystko co tu si� dzieje, jest moj� win�.
{6163}{6235}Ale przez nast�pne 48 godzin,|b�dzie twoj�.
{6358}{6389}Dzie� dobry, November.
{6393}{6440}Dzie� dobry, Echo.|Jak si� dzisiaj masz?

{6444}{6482}Id� do dr Saunders.
{6486}{6507}Jest mi�a.
{6511}{6575}November, pora na kuracj�.
{6586}{6650}We� dla mnie g��boki oddech, prosz�.
{6673}{6722}S� jakie� sta�e uszkodzenia?
{6727}{6769}Wyniki bada� s� tajne.
{6773}{6840}Jej ostatnie zadanie wydawa�o si�|by� niepotrzebn� przepychank�.
{6844}{6917}Dominowa�a w trakcie igraszek.|Chyba o to ci chodzi.
{6942}{6989}Wole zadania, kt�re nie s�...
{6993}{7042}Wnikliw�, mroczn� potrzeb� seksualn�?
{7046}{7093}Naprawd� my�lisz,|�e to jest jaka� potrzeba?
{7097}{7137}Czasami, tak.
{7141}{7258}Po��dania, kt�rych sie boimy,|albo wstydzimy mog� bardzo przygn�bi�.
{7268}{7349}Zobacz jak du�o zada� opiera|si� o sam seks, nawet dzisiaj.
{7353}{7398}A sadomasochizm za bardzo si� nie r�ni...
{7402}{7459}Wiem.|Wszystko zale�y od zaufania.
{7464}{7506}Ale co gdy klient ma pejcz?
{7510}{7579}Agenci nie musz� by� wcale pos�uszni.
{7583}{7670}Kobieto, musisz sobie czasem odpu�ci�.|Mo�e powinna� zapisa� si� u DeWitt.
{7674}{7796}Wierz�, �e system jest wadliwy,|mo�liwe, �e nie da si� go ulepszy�,
{7805}{7876}albo mo�liwe, �e jest tak przez ciebie.
{7900}{7956}Echo, ju� sko�czyli�my.

{7960}{8015}Mo�esz ju� i��.
{8184}{8225}Boyd!
{8368}{8431}Za jakie� dwie minuty b�d�|dzwoni� do DeWitt.
{8435}{8546}Je�li mia�e� co� zrobi�,|mo�e wyj�� na dw�r, mo�e pobiega�,
{8554}{8615}to nie chcia�bym o tym wiedzie�.
{8619}{8678}Nie mam poj�cia o czym gadasz.
{8695}{8750}Nie wiesz?
{8851}{8909}Znalaz�em to w Krze�le.
{8917}{8938}No i?
{8942}{9046}Ten chip udost�pnia komu�|g��wny protok� wszczepie�,
{9050}{9140}to znaczy, �e mogli zmienia�|moje wszczepienia.
{9186}{9289}Ja robi� cheerliderk�,|a oni cheerliderk�, kt�ra zabija ludzi.
{9293}{9346}Albo zab�jc�, kt�ry udaje,|�e nim nie jest.
{9350}{9440}Albo daj� jakiemukolwiek z agent�w|parametry o kt�rych nie wiemy!
{9444}{9475}Mamy szpiega?
{9479}{9531}Wewn�trz Domku Lalek.
{9588}{9649}A ty my�lisz, �e to ja?|My�lisz, �e jestem szpiegiem?
{9653}{9687}Mo�na tak powiedzie�.
{9691}{9782}Je�li dowiedz� si�, �e rozmawia�e� ze mn�,|przed telefonem do DeWitt, to dorw� ci�.
{9786}{9847}No tak, nie pomy�la�em o tym.
{9851}{9887}Dzi�kuj�.
{9916}{9970}I tak jestem udupiony.
{9974}{10065}Powiadomi� DeWitt, ona rozka�e Dominicowi|si� tym zaj��, a komu on dalej rozka�e?
{10069}{10130}A teraz Echo zwraca na nas uwag�!
{10196}{10237}Sk�d j� znam?
{10241}{10308}Mo�e powinna� p�j�� na zaj�cia plastyczne.
{10389}{10468}A ty mo�e powiniene� zadzwoni� do DeWitt.
{10834}{10911}Echo, sko�czy�a� ju� swoje drzewko?
{11477}{11558}Zamknijcie ca�y Domek. Nikt nie wchodzi,|ani nie wychodzi bez mojej wiedzy.
{11562}{11653}�adnych rozm�w na zewn�trz, �adnych|telefon�w ani po��cze� internetowych.
{11672}{11755}Ty. Chod�.|Idziesz na kuracj�.
{12488}{12535}- To nie jest pogodne!|- Wszystko jest dla ciebie �artem?
{12539}{12578}Coraz bardziej nadu�ywasz ochrony.
{12582}{12632}To ty pilnujesz, czy pracownicy|s� po odpowiedniej stronie.
{12636}{12690}- Kto mia� dost�p do laboratorium?|- Lista podejrzanych?
{12709}{12809}DeWitt, Boyd, Ramirez, Saunders.
{12955}{13058}Gdy by�am w agencji, wiesz co robi�am,|gdy kto� nas dekonspirowa�?
{13062}{13125}Zabija�am go.
{13391}{13458}Wszyscy s� dzisiaj niezadowoleni.
{13475}{13560}Kto� chyba jest tutaj zbyt ciekawski.
{13577}{13632}By� na ciebie zdenerwowany.
{13636}{13681}Robisz co� �le?
{13685}{13766}Je�li by�oby ze mn� co� nie tak,|to ochrona by tutaj nadal by�a.
{13770}{13843}A ty my�lisz, �e szef ochrony wie,|co si� dzieje.
{13861}{13937}Typowe, �rednio zaawansowansowane w�amanie.
{13941}{14009}Jest na mnie z�y, za to,|�e nie zauwa�y�em tego, zanim to si� sta�o.
{14013}{14123}Sam nie jestem kontrwywiadowcem,|wi�c nie z�api� szpiega.
{14127}{14192}A ty nawet nie wiesz co do ciebie mowi�.

{14196}{14254}Mog� ci pom�c.
{14295}{14341}Dlaczego mia�aby� chcie� to zrobi�?
{14345}{14401}Dlaczego mia�abym nie?
{14421}{14493}Czy w�a�nie sko�czy�y mi si� argumenty do Lalki?
{14499}{14633}Dobra, dzi�ki, ale nie mo�esz pom�c.
{14691}{14762}Sprawiasz, �e ludzie s� inni.
{14896}{14968}Mo�esz sprawi�, �e b�d� mog�a pom�c.
{15145}{15290}DOLLHOUSE [1x09]|~ A Spy in the House of Love ~
{15300}{15430}T�umaczenie: <font color=#DFFDFF>tatters</font>
{15453}{15600}Dopasowanie do HDTV. XviD-NoTV
{15885}{15955}Wszczepianie: November
{16100}{16163}Cze��, Mellie.|Jak si� czujesz?
{16167}{16245}Troszk� znu�ona.|Tak jak po ostatnim ca�onocnym locie.
{16249}{16325}No i tak jak na pogotowiu,|gdy le�a�am obok p�acz�cego dziecka.
{16329}{16363}Wiec, mo�emy ju� i��?
{16367}{16463}Chwila. Sprawdz� drugi raz g��wny protok�,|aby upewni� si�, �e wszystko gra.
{16860}{16913}Sk�d j� znam?
{16937}{17009}Chod�. Samolot czeka,|aby zabra� ci� do domu.
{17429}{17521}Mellie?|S�ysza�em co� na...
{17525}{17603}...na holu,|gdzie twoi s�siedzi wracaj� do swoich mieszka�?
{17687}{17746}Nie wiedzia�em, �e wr�cisz tak wcze�nie.
{17750}{17814}- Niespodzianka.|- Niebezpiecznie tutaj rozmawia�.
{18226}{18301}Wygl�da na to, �e moje s�siedztwo|zamieni�o si� w syf przed moim powrotem.
{18308}{18356}�adne s�siedztwo,|tylko moje mieszkanie.
{18360}{18432}Domek Lalek pod�o�y� u mnie pods�uch.
{18436}{18539}Troch� zaj�o mi odkrycie tego,|ale znalaz�em w wentylacji przeka�nik.
{18561}{18637}- Powinienem te� przeszuka� twoje mieszkanie.|- Dziwne, �e tego jeszcze nie zrobi�e�.
{18641}{18712}- No c�, chcia�em to nied�ugo zrobi�, ale...|- Nie. Nie, rozumiem.
{18716}{18829}Powiniene� je przeszuka�, ja po prostu zostan� tutaj,|dop�ki jestem wolna od...
{18843}{18901}...Domku Lalek.
{18942}{18981}Chyba zbytnio za mn� nie t�skni�e�.
{18985}{19058}Domek Lalek jest o wiele wi�kszy,|ni� wcze�niej my�la�em.
{19062}{19177}Za ka�dym razem, gdy przyjrz� si� bardziej,|to znajduj� wi�cej klient�w i wi�ksze sumy wp�at
{19181}{19297}i sie� po��cze� finansowych i politycznych|z ca�ego �wiata z korporacj�.
{19301}{19354}Rz�d, nawet wewn�trz FBI.
{19358}{19389}Zrobi�e� to wszystko bez odznaki?
{19393}{19457}Ale mam co� jeszcze bardziej interesuj�cego,|odkry�em co� innego.
{19461}{19504}My�l�, �e Domek Lalek jest ukryty pod ziemi�.
{19508}{19578}Nie wiedzieli�my o tym?|Supertajna, podziemna organizacja?
{19582}{19...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin