Dollhouse.S01E08.Needs.HDTV.XviD-FQM.txt

(36 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{42}{84}/Poprzednio w Dollhouse...
{90}{153}Jest niebezpieczna.|I to coraz bardziej.
{158}{188}Mia�a kontrol� nad sytuacj�.
{192}{230}Nie mo�emy jej kontrolowa�.
{249}{295}Nie!|Trzymaj si� ode mnie z dala!
{300}{364}Nie.
{368}{408}Nie!
{412}{444}/Prosz�...
{500}{550}/W wazonie s� trzy kwiaty.
{554}{608}/Trzeci z nich jest zielony.
{715}{772}Nasz u�piony agent|sprawdzi� si� doskonale?
{776}{800}Obejrza�em ta�my.
{808}{828}Wi�cej ni� raz.
{832}{874}Nie brakowa�o w tym poezji.
{1043}{1080}To ty.
{1090}{1145}Mam tylko chwil�.
{1149}{1204}Nie mog� si� dowiedzie�,|�e uciek�am z akcji.
{1209}{1240}Nie b�dziemy tym razem walczy�?
{1244}{1295}Mam dla ciebie wiadomo��|z wn�trza Domku Lalek.
{1299}{1370}I co? Mam czeka� na wi�cej wiadomo�ci,|podczas gdy ci niszcz� mi �ycie?
{1392}{1457}M�g�bym ci� teraz zaku� i poczeka�,|a� kto� po ciebie przyjdzie,
{1461}{1516}wi�c powiedz mi,|kto ci� przys�a�?
{1520}{1559}Masz co� czego potrzebujemy.
{1563}{1611}A ja mam co� czego ty potrzebujesz.
{1615}{1672}I czym to jest?
{1732}{1765}Nie jestem klientem.
{1769}{1804}Nie potrzebuj� tego.
{1808}{1856}Dobrze wiesz, �e tak.
{1948}{1990}Caroline?
{1994}{2038}Uratuj mnie, Paul.
{2164}{2220}- Bo�e.|- O m�j Bo�e.
{2251}{2272}Mellie?
{2303}{2345}Chyba za p�no do ciebie wr�ci�am.
{2349}{2375}Jeste� ju� z...
{2379}{2414}Ni�.
{2418}{2468}Wiem, �e mo�e si� to|wydawa� troch� zagmatwane.
{2472}{2534}Nie przestawaj Paul,|potrzebuj� ci�.
{2538}{2558}Paul!
{2584}{2639}Przykro mi,|ale ona mnie potrzebuje.
{2643}{2678}Nawet nie jest prawdziwa!
{2682}{2719}Czujesz mnie.
{2723}{2750}Zaufaj temu.
{2754}{2812}Musisz sko�czy� to co zacz��e�.
{2840}{2894}Caroline ju� niczego wi�cej|nie potrzebuje, Paul.
{2898}{2946}Nie �yje!
{3011}{3045}Nie.
{3049}{3079}Caroline?
{3083}{3109}Wracaj.
{3113}{3172}Nie mo�e ci si� nic sta�.|Nie znowu.
{3176}{3221}Pozwoli�e� im mnie skrzywdzi�,|prawda?
{3225}{3278}Nie.|Pr�bowa�em ich powstrzyma�.
{3282}{3300}Sk�d wiedzieli?
{3304}{3344}Pr�buj� powstrzyma� wszystko.
{3348}{3389}Sk�d wiedzieli co nas ��czy?
{3402}{3442}/Sk�d wiedzieli?
{4192}{4257}/Jeste�my �wiadomi tego,|/�e nast�pi�y ostatnio problemy.
{4261}{4329}�yjemy w skomplikowanym �wiecie.
{4338}{4438}Ale �wiat naszych agent�w|musi by� ca�y czas stabilny.
{4486}{4523}Zacz�li�cie wcze�niej?
{4554}{4648}Musia�em zrobi� kopi� zapasow�|g��wnych sterownik�w, aby chroni� agent�w...
{4658}{4706}od tego.
{4710}{4740}Jak Topher zwr�ci� uwag�,
{4744}{4829}poprawiamy w�a�nie nasz�|elektronik� i systemy ochronne.
{4833}{4914}B�dziemy podejmowa� coraz|wi�cej nowych decyzji.
{4918}{4993}Jeden z naszych agent�w|opu�ci� cele zadania.
{4997}{5030}Jeden wykaza� pop�d seksualny.
{5034}{5090}Inne wykazuj� �lady �wiadomo�ci|lub przypominania sobie zdarze�.
{5094}{5201}Wcze�niej, wszyscy agenci zara�eni|narkotykiem N-7316 uszkodzili si�,
{5205}{5250}pami�tali niekt�re zdarzenia.
{5254}{5326}Tracimy r�wnowag�.
{5330}{5356}Dla opiekun�w,
{5360}{5439}najwa�niejszym zadaniem|b�dzie rozpoznawanie zachowa�,
{5443}{5476}kt�rych nie b�d� mogli opanowa�
{5480}{5514}i b�d� o nich informowa�.
{5518}{5607}�atwo przywi�za� si�|do przypisanego agenta.
{5611}{5647}Wprawdzie,|jest to konieczne,
{5651}{5698}ale nie my�lcie o|nich jak o dzieciach.
{5702}{5759}My�lcie o nich jak o zwierz�tach.
{5763}{5815}Czy to mia�o by� zabawne?
{5819}{5909}Je�li twoje dziecko zaczyna m�wi�,
{5913}{5939}to jeste� dumna.
{5943}{6001}Je�li zaczyna tw�j pies,|to wpadasz w panik�.
{6005}{6184}M�wimy o rozwoju agenta, kt�ry|stworzy zagro�enie, tak samo jak Alpha.
{6188}{6243}A co z Alph�?|Jest jeszcze Alpha?
{6275}{6309}Nie wiemy gdzie jest.
{6311}{6363}Pozosta�my w temacie.|Topher?
{6397}{6453}Rozplanowa�em to|najbezpieczniej jak potrafi�.
{6457}{6481}Je�li kontynuujemy
{6485}{6553}kr�tkosi�ne wzmacnianie|wzorcu wapnia k2,
{6557}{6623}m�g�bym rozwin�� korozj� bia�ka
{6627}{6673}na bardziej dalekosi�n�.
{6685}{6706}Sko�czy�e�,
{6710}{6763}cokolwiek to znaczy�o.
{6767}{6793}Co� jeszcze?
{6797}{6828}Cykl spania.
{6832}{6932}Nat�oczymy �rodk�w uspokajaj�cych|i antydepresant�w do g�owic wraz z O-2,
{6935}{6973}pod�wiadomym sygna�em wzorca...
{6977}{7033}I wydaje mi si�, �e m�g�bym...
{7037}{7118}zabawi� si� troch� z t� mieszank�.
{7122}{7196}Spanie jest najbardziej podatnym|okresem na uszkodzenie.
{7200}{7263}Mogliby�my to przetestowa�|na jednej komorze,
{7267}{7333}je�li tak ci� to martwi...
{7337}{7407}Je�li zaczniesz miesza�|w ich �wiadomo�ci,
{7411}{7492}to mo�e to doprowadzi�|nawet do uszkodzenia.
{7496}{7523}Albo rozwi�za� problem.
{7527}{7572}Wiem co robi�.
{7576}{7619}Ja te�.
{7623}{7667}Ale r�wnie� martwi� si�|oto co ty robisz...
{7705}{7727}O nasze zwierz�tka.
{7735}{7783}Wezm� to pod uwag�.
{7787}{7867}Potrzebuj� szczeg�owych raport�w|pod koniec wszystkich zmian
{7871}{7952}w waszych stosunkach do agent�w.
{7956}{8017}Uczucia, kt�re wyra�aj�,|pytania, kt�re zadaj�,
{8021}{8080}instynkty, kt�re wy zaobserwujecie.
{8084}{8104}Wszystko.
{8108}{8171}Nie mo�emy si� ci�gle|ukrywa� w cieniach.
{8175}{8236}Nie mam ochoty informowa� o tym,|�e m�j agent poprosi� o tosta
{8240}{8286}i wys�a� go za to na Strych.
{8290}{8320}Przecie� mamy ich ochrania�.
{8324}{8408}W trakcie akcji - tak,|panie Langton.
{8412}{8457}Ale musimy chroni� to miejsce.
{8461}{8501}Pojawia si� coraz wi�cej problem�w.
{8505}{8556}Dop�ki nie dowiemy si� jak im zapobiega�,
{8560}{8612}b�dziemy musieli je gromadzi�.
{8642}{8735}No chyba, �e kto� ma lepszy pomys�.
{8807}{8848}/Caroline,|/nazywam si� Paul Ballard.
{8852}{8887}/Jestem z FBI.
{8891}{8920}/Masz na imi� Caroline.
{8924}{8944}/Nie wiesz o tym,
{8948}{8987}/bo zosta�a� wykorzystana.
{8991}{9063}/Nigdy ci� nie skrzywdz�.
{9136}{9166}/Ufasz mi?
{9170}{9208}/Chcesz zagra� w gr�?
{9263}{9347}/Pami�tasz, �e podczas gry,|/masz by� bardzo cicho, tak?
{10326}{10365}/Caroline.
{10385}{10410}/Caroline.
{10428}{10461}/Obud� si�.
{10550}{10570}Pomocy.
{10574}{10615}Bo�e.
{10619}{10642}O Bo�e.
{10646}{10684}Pomocy!
{10688}{10730}Niech mi kto� pomo�e,|prosz�!
{10734}{10787}Niech mi kto� pomo�e!
{10791}{10827}Niech mnie kto� st�d wypu�ci!
{10880}{11025}~ DOLLHOUSE [1x08] - Needs ~
{11035}{11155}T�umaczenie: tatters
{11595}{11656}Niech mnie kto� st�d wypu�ci!
{11790}{11834}Pomocy!
{11838}{11886}Niech kto� pomo�e!
{12002}{12028}Kto tam?
{12095}{12136}Kim do cholery jeste�?
{12155}{12233}Obudzi�am si� w pi�ciogwiazdkowej|trumnie tak samo jak ty.
{12237}{12346}- Niech mi kto� pomo�e!|- Niech mnie kto� wypu�ci!
{12371}{12422}Odg�osy wcale nie pomagaj�.
{12431}{12496}To nie robi r�nicy,|pods�uchuj� nas.
{12543}{12610}- Kto nas pods�uchuje?|- Kosmici.
{12614}{12678}Ten kto nas porwa�,|najwyra�niej si� nami nie przej��.
{12682}{12747}No tak, jeste�my poza przestrzeni�,|prawda?
{12751}{12778}Pr�dzej w wariatkowie.
{12782}{12873}Jacy ludzie buduj� kuliste|komory z zag��bieniami?
{12880}{12940}Jeste�my szczurami laboratoryjnymi.
{12944}{13046}Wyjd� lepiej,|zanim dostan� szoku.
{13050}{13170}Przepraszam, ale co� sprawia,|�e jestem tak przera�ona.
{13174}{13215}Kto� ma lepszy pomys�|opr�cz kosmit�w?
{13219}{13264}Szczury laboratoryjne.
{13268}{13317}Mo�e mieli�my tutaj by�.
{13321}{13341}Po co?
{13345}{13371}Nic nie zrobi�am.
{13375}{13411}Jeste� pewna?
{13415}{13456}Ja nic nie pami�tam.
{13460}{13601}Znaczy, pami�tam rzeczy sprzed tygodnia,|stolic� Nebraski, ale nic o sobie.
{13605}{13736}Moim zdaniem jeste�my wi�niami.|Musimy u�o�y� strategi�.
{13740}{13776}Ucieka�!
{13780}{13840}- Strategicznie.|- A co jak maj� bro�?
{13844}{13934}- Czym b�dziemy walczy�?|- We�miemy te lampy,
{13938}{13974}Zrobimy z nich dzidy.
{13978}{14045}Psychicznie chory, seryjny zab�jca.|To jest moje zdanie.
{14049}{14087}I to nie jest g�upsze od kosmit�w?
{14091}{14116}Uwa�aj co m�wisz.
{14120}{14222}Mo�emy zachowywa� si� jak ludzie,|a nie jak ma�py?
{14253}{14305}Znam ci�, prawda?
{14330}{14363}Niby sk�d?
{14434}{14503}Wydaje mi si�,|�e musz� si� dosta� w g�ry.
{14507}{14545}Jest tam dobrze.
{14549}{14650}Zgubi�am co�.|Mo�e to gdzie� tutaj jest.
{14680}{14741}Pewnie chc� opracowa�|jaki� system rozmna�ania.
{14745}{14774}Seks z kosmitami?!
{14778}{14860}Kto chce wsadzi� go�cia od|kosmit�w z powrotem na d�?
{15015}{15060}Co jest za mn�?
{15064}{15101}W porz�dku.
{15105}{15150}Chod� w moim kierunku.
{15154}{15179}Kto� tam jest.
{15183}{15239}Sporo ich.
{15416}{15510}By�o bardzo mi�o was pozna�.|Powodzenia.
{15514}{15552}Hej, poczekaj.
{15556}{15579}Potrzebujesz wsparcia.
{15583}{15629}Chc� zobaczy� jak wygl�daj�.
{15633}{15665}A ja chyba niezbyt.
{15669}{15709}Musimy si� rusza�.
{15713}{15767}Musisz i�� ze mn�, prosz�!
{15855}{15891}Oni s� tacy jak my.
{15895}{15947}Tacy spokojni.
{15951}{15991}Mo�e wiedz�,|�e tutaj jeste�my.
{16007}{16064}Oni chyba to lubi�.
{16068}{16139}Wi�c my te�, tak jak oni.|Zrozumiano?
{16143}{16221}Nie chcemy zosta� nakryci,|musimy si� rozejrze�.
{16225}{16263}Dzie� dobry Tango.
{16267}{16294}Dzie� dobry Victor.
{16298}{16336}Sierra, Mike.
{16340}{16439}November, twoje ubrania czekaj�.|Jak si� masz Echo?
{16443}{16480}Dobrze, dzi�kuj�.
{16505}{16571}- To nie moje imi�.|- To nie imi�, to kod.
{16575}{16602}Wojskowy.
{16606}{16659}Kto takich u�ywa...
{16663}{16723}Przetrzymuje nas rz�d?
{17415}{17493}Wszyscy s� tacy spokojni.
{17497}{17551}Mo�e przytrafi�o|si� nam co� z�ego.
{17555}{17591}A oni chc� nam pom�c.
{17595}{17623}To ma sens.
{17627}{17720}Dzie� dobry. Mamy dzisiaj na|�niadanie placki bananowe.
{17724}{17761}Lubi� placki.
{17801}{17849}Zginiemy tutaj.
{19193}{19271}Lubi� banany.|S� z natury s�odkie.
{19275}{19360}Maj� w sobie du�o potasu,|tak samo jak gleba.
{19364}{19439}- Gleby si� nie je.|- No w�a�nie, Mike.
{19443}{19487}M�wimy o naturalnym jedzeniu.
{19552}{19656}No to jab�ka,...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin