This Is t 2009 720p BluRay x264.txt

(72 KB) Pobierz
[247][269]By�a wiosna 2009.
[269][306]W wieku 50 lat, po 10 letniej| przerwie w wyst�powaniu na scenie,
[306][344]Michael Jackson spokojnie rozpocz��| przygotowania do nowej serii koncert�w.
[344][378]Jego jedyn� publiczno�ci�| by�a ekipa techniczna i tancerze,
[378][433]kt�rzy przygl�dali si�, jak Michael tworzy show,| kt�re by�oby jego wielkim powrotem na scen�.
[433][476]Ten film zawiera materia� nakr�cony| podczas pr�b od marca do maja.
[476][505]Pierwotnie mia� on trafi�| do prywatnej biblioteki Michaela
[505][542]oraz by� wykorzystany przy produkcji filmu| b�d�cym upami�tnieniem tych koncert�w.
[542][576]25 czerwca brakowa�o zaledwie 8 dni| do planowanego wyjazdu Michaela
[576][618]i jego zespo�u do Londynu, gdzie mia�y mie�| miejsce ko�cowe przymiarki do 50 koncert�w.
[618][665]Za zgod� zarz�dcy maj�tku Michaela Jacksona| i dzi�ki kilku kamerom, kt�re uchwyci�y magi�,
[665][713]mo�emy do�wiadczy� u�amek tego, co Michael| szykowa� dla fan�w i widz�w na ca�ym �wiecie.
[713][746]This Is It| (To jest to)
[770][783]15 kwiecie� 2009
[783][814]{Y:i}- Sk�d jeste�?| - Z Holandii.
[814][846]A to jakie� 10 godzin drogi st�d.
[846][875]Przyjecha�em na to przes�uchanie| z drugiego ko�ca �wiata.
[875][909]Powiedzia�em wszystkim znajomym,| �e jad� wyst�powa� przed Michaelem,
[909][945]�e b�d� dla niego ta�czy�,| nie wa�ne czy mi si� uda, nic mnie nie obchodzi.
[945][968]Dzi�ki Michael.| Jestem podekscytowany.
[968][1020]By�e� inspiracj� wszystkiego w moim �yciu.| Mojej energii, sposobu w jaki ta�cz�.
[1020][1056]Pami�tam, jak by�am ma�� dziewczynk�| i ogl�da�am Thriller w TV z mam�,
[1056][1082]i my�la�am,| �e to najfajniejsza rzecz na �wiecie.
[1082][1127]Pierwsza rzecz, jak� robi� po| obudzeniu si� to nie jest jedzenie, tylko...
[1127][1171]puszczam muzyk�, zaczynam ta�czy�,| robi� Moonwalk na dywanie.
[1171][1212]Zawsze zastanawia�am si�,| co bym da�a, aby znale�� si� z tob� na scenie...
[1212][1253]a fakt, �e mog� to zrobi�...| jest niesamowity...
[1253][1283]Jestem z Australii.
[1320][1363]Przylecia�em na przes�uchanie| zaledwie dwa dni przed tragedi�...
[1363][1395]a teraz pozosta� mi| jedynie lot z powrotem.
[1395][1437]To si� zaczyna. To pocz�tek,| a nie ma mnie jeszcze na scenie.
[1437][1485]Nie mog� sobie wyobrazi�, co si� stanie| za kulisami po pierwszym koncercie w Londynie.
[1485][1532]Patrz� na moj� przysz�o�� i nawet nie wiem,| co b�d� chcia� robi�... w ko�cu to jest Michael.
[1532][1587]Chc� ta�czy�, wiesz o co mi chodzi.| Ta inspiracja przysz�a, wiesz, od ciebie.
[1590][1642]Zainspirowa�e� mnie| i da�e� pow�d do inspirowania innych.
[1657][1678]�ycie jest ci�kie, tak?
[1678][1750]Szuka�em czego�,| co mn� potrz��nie i poka�e mi znaczenie,
[1750][1800]da pow�d by w co� wierzy�.| To jest to.
[1940][1966]dla fan�w....
[1966][2009]{Y:i}Show rozpoczynamy,| jak wiesz, ze zgaszonymi �wiat�ami.
[2009][2046]{Y:i}To b�dzie spektakularne otwarcie| z efektami pirotechnicznymi.
[2046][2079]{Y:i}B�dzie mn�stwo wybuch�w,| trzask�w i wystrza��w.
[2079][2116]{Y:i}Mamy przygotowane nagranie zwane| "Migni�cia i urywki".
[2116][2162]{Y:i}I w�a�nie wtedy uka�e si�| l�ni�cy cz�owiek unosz�cy nad scen�.
[2162][2210]{Y:i}Na nim b�d� mieni� si� filmiki.
[2243][2268]{Y:i}I kawa�ek po kawa�ku...
[2268][2298]{Y:i}MJ b�dzie odkrywany,| a� do momentu, gdy wyskoczy.
[2298][2336]{Y:i}Nast�pnie rozpoczniemy na jego sygna�...
[2376][2411]{C:$fd209c}{Y:b}T�umaczenie: Maddie| Spora korekta, piosenki i technikalia: Elektron
[2411][2434]{c:$ffda50}{y:i}Mi�ego ogl�dania ;)
[2434][2481]{C:$2040f0}{Y:i}MICHAEL JACKSON'S| THIS IS IT
[2486][2521]{C:$398dc6}{Y:i}You gonna be (startin' somethin')| You gotta be (startin' somethin') {S:14}
[2521][2561]{C:$398dc6}{Y:i}You gonna be (startin' somethin')| ... (startin' somethin') {S:14}
[2561][2596]{C:$398dc6}{Y:i}It's too high to get over (yeah, yeah)| ... (yeah, yeah) {S:14}
[2596][2636]{C:$398dc6}{Y:i}You're stuck in the middle (yeah, yeah)| And the pain is thunder (yeah, yeah) {S:14}
[2636][2676]{C:$398dc6}{Y:i}It's too high to get over (yeah, yeah)| Too low to get under (yeah, yeah) {S:14}
[2676][2711]{C:$398dc6}{Y:i}You're stuck in the middle (yeah, yeah)| And the pain is thunder (yeah, yeah) {S:14}
[2711][2751]{C:$398dc6}{Y:i}You love to pretend that you're good| When you're always up to no good {S:14}
[2751][2791]{C:$398dc6}{Y:i}...| So your tongue became a razor {S:14}
[2791][2826]{C:$398dc6}{Y:i}Someone's always (tryin')| to keep my baby (cryin') {S:14}
[2826][2866]{C:$398dc6}{Y:i}... (lyin')| Now baby's slowly dyin' {S:14}
[2866][2899]{C:$398dc6}{Y:i}... (startin' somethin')| You got to be (startin' somethin') {S:14}
[2899][2944]{C:$398dc6}{Y:i}I said you wanna be (startin' somethin')| ... (startin' somethin') {S:14}
[2944][2979]{C:$398dc6}{Y:i}It's too high to get over (yeah, yeah)| ... (yeah, yeah) {S:14}
[2979][3018]{C:$398dc6}{Y:i}You're stuck in the middle (yeah, yeah)| And the pain is thunder (yeah, yeah) {S:14}
[3018][3054]{C:$398dc6}{Y:i}It's too high to get over (yeah, yeah)| ... (yeah, yeah) {S:14}
[3054][3094]{C:$398dc6}{Y:i}You're stuck in the middle (yeah, yeah)| ... (yeah, yeah) {S:14}
[3094][3130]{C:$398dc6}{Y:i}You're a vegetable (You're a vegetable) x2 {S:14}
[3130][3168]{C:$398dc6}{Y:i}Still they hate you (Still they hate you)| You're a vegetable (You're a vegetable) {S:14}
[3168][3208]{C:$398dc6}{Y:i}You're just a buffet (You're just a buffet)| You're a vegetable (You're a vegetable) {S:14}
[3208][3255]{C:$398dc6}{Y:i}They eat off of you (They eat off of you)| You're a vegetable... OW! {S:14}
[3390][3412]{C:$398dc6}{Y:i}Yee-haw! {S:14}
[3540][3572]Chc�, �eby� da� tego wi�cej, dobrze?
[3572][3613]Tak jest bardziej rytmicznie.| Nie wyczuwam tej cz�ci dostatecznie.
[3654][3674]{Y:i}Postaram si� to doda� nast�pnym razem.
[3674][3692]- Tego brakuje.| {y:i}- Powinno by�.
[3692][3716]Powinno by�.| To wszystko dla mi�o�ci.
[3716][3747]{y:i}- B�dzie.|- Dojdziemy do tego.
[3758][3844]{C:$398dc6}{Y:i}Your love is magical, that's how I feel {S:14}
[3844][3903]{C:$398dc6}{Y:i}But I have not the words here to explain {S:14}
[3909][3959]{C:$398dc6}{Y:i}To tell you...| I love you. {S:14}
[4012][4050]Michael Jackson wyst�powa�| na �ywo po raz ostatni...
[4050][4094]...pokaza� si� niedawno | na World Music Awards 2006.
[4147][4181]To jest to. To jest to...
[4236][4258]Kocham was.
[4306][4365]B�d� wykonywa� piosenki,| kt�re chc� us�ysze� moi fani.
[4369][4423]To jest to.| To ostateczne ods�oni�cie kurtyny.
[4432][4459]Do zobaczenia w lipcu.
[4539][4576]{C:$398dc6}{Y:i}If you can't feed your baby (yeah, yeah)| Then don't have a baby (yeah, yeah) {S:14}
[4576][4614]{C:$398dc6}{Y:i}And don't think maybe (yeah, yeah)| If you can't feed your baby (yeah, yeah) {S:14}
[4614][4655]{C:$398dc6}{Y:i}... (tryin')| ... (cryin') {S:14}
[4655][4694]{C:$398dc6}{Y:i}... (lyin')| Now baby's slowly dyin' {S:14}
[4694][4727]{C:$398dc6}{Y:i}... (startin' somethin')| You got to be (startin' somethin') {S:14}
[4727][4767]{C:$398dc6}{Y:i}I said you wanna be (startin' somethin')| You got to be (startin' somethin') {S:14}
[4767][4803]{C:$398dc6}{Y:i}It's too high to get over (yeah, yeah)| Too low to get under (yeah, yeah) {S:14}
[4803][4840]{C:$398dc6}{Y:i}You're stuck in the middle (yeah, yeah)| And the pain is thunder (yeah, yeah) {S:14}
[4840][4876]{C:$398dc6}{Y:i}It's too high to get over (yeah, yeah)| Too low to get under (yeah, yeah) {S:14}
[4876][4914]{C:$398dc6}{Y:i}You're stuck in the middle (yeah, yeah)| ... (yeah, yeah) {S:14}
[4914][4949]{C:$398dc6}{Y:i}Lift your head up high| And scream out to the world {S:14}
[4949][4986]{C:$398dc6}{Y:i}I know I'am someone| And let the truth unfurl {S:14}
[4986][5028]{C:$398dc6}{Y:i}No one can hurt you now| Because you know what's true {S:14}
[5028][5061]{C:$398dc6}{Y:i}Yes, I believe in me| So you believe in you {S:14}
[5061][5088]{C:$398dc6}{Y:i}Help me sing it| (Ma Ma Se, Ma Ma Sa, Ma Ma Coo Sa) {S:14}
[5088][5123]{C:$398dc6}{Y:i}Ma Ma Se, Ma Ma Sa, Ma Ma Coo Sa x7 {S:14}
[5214][5258]{C:$398dc6}{Y:i}Sing it to the world,| Sing it out loud {S:14}
[5366][5391]{C:$398dc6}{Y:i}Help me sing it {S:14}
[5440][5466]{C:$398dc6}{Y:i}Help me sing it {S:14}
[5706][5726]{C:$398dc6}{Y:i}Help me sing it {S:14}
[5754][5790]{C:$398dc6}{Y:i}You gonna be (startin' somethin')| You gotta be (startin' somethin') {S:14}
[5790][5835]{C:$398dc6}{Y:i}I said you wanna be (startin' somethin')| ... (startin' somethin') {S:14}
[5968][5998]"Kenny Ortega: re�yser"| Jest was tak du�o. Dzi�kuj� za to.
[6007][6055]Chodzi�o o to, aby zebra� najlepsze rybki| z ca�ego �wiata i wpu�ci� do tego samego stawu.
[6101][6148]{Y:i}Tancerze wyst�puj�cy u boku Michaela Jacksona| musz� by� przed�u�eniem Michaela.
[6148][6174]{y:i}Oni s� przed�u�eniem kr�la.
[6174][6210]Wszystko jest wi�ksze| i bardziej intensywne w jego �wiecie.
[6210][6225]Pierwsza grupa, dzi�kuj�.
[6297][6325]Nast�pna grupa.| Brawo, panie.
[6370][6408]Tancerze musz� by� cudowni,| seksowni i musz� si� piorunuj�co porusza�.
[6408][6460]Ale je�li nie maj� w sobie| tego czego�, nie dostan� pracy.
[6625][6696]{Y:i}G��wnymi tancerzami| na This is it... s�...
[6844][6867]{Y:i}Hej, ch�opaki, chod�cie tutaj.
[6876][6907]Ch�opaki, to ma by� tutaj.
[6910][6937]Uwaga, jedzie!
[6966][7007]Dzi� szykuje si� ciekawy dzie�,| poniewa� mamy by� wyrzucani.
[7007][7040]Chodzi o pr�dko�� podnoszenia| i pr�dko�� wyrzutu.
[7050][7081]Najwa�niejsze,| �eby byli gotowi na start.
[7088][7148]Ramiona wyprostowane, utrzymujcie �rodek| ci�ko�ci... przyjmijcie pozycj� w p�przysiadzie.
[7148][7168]Wylecicie do g�ry i...
[7168][7195]- Gotowy na inicjacj�?| - Tak, tak.
[7195][7218]Tak, do�adujmy ci� adrenalink�, ma�y.
[7378][7412]{C:$398dc6}{Y:i}Nation to nation| all the world must get together {S:14}
[7412][7458]{C:$398dc6}{Y:i}Face the problems that we see| then maybe somehow we can work it out {S:14}
[7458][7491]{C:$398dc6}{Y:i}I as...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin