Elektrownia wiatrowa z silniczka od nagrzewnicy samochodowej edw_2003_07_s54.pdf

(205 KB) Pobierz
Wiatr@.qxd
F orum Czytelników
E l e k t r o w n i a
w i a t r o w a
Nazywam się Krzysztof Kraska, mam 33 la-
ta. Wcześniej pisałem, że buduję elektrownię
wiatrową. Rzeczywiście od pewnego czasu
zajmuję się tym tematem, jednak efekt, jaki
zamierzałem uzyskać, okazał się nie do zrea-
lizowania. Zamierzałem mianowicie zbudo-
wać taką wiatrownię, za pomocą której moż-
na by było ładować akumulator 12V i wydaj-
ności kilkunastu Ah. System taki miałem za-
miar wykorzystać przy oświetlaniu domku na
działce. Próbowałem zdobyć jakieś materiały
dotyczące tego tematu, które okazałyby się
pomocne przy budowie takiej elektrowni.
Jednak nigdzie nie mogłem kupić stosownej
literatury. Główny problem to zdobycie od-
powiedniej prądnicy. Cała trudność polega
na tym, iż każda prądnica wymaga nadania
jej odpowiedniej prędkości obrotowej, tak
aby zaczęła wytwarzać odpowiedni prąd oraz
napięcie. Przykładowo typowa prądnica sa-
mochodowa, tzw. alternator, wymaga przy-
najmniej 1500 obr/min. Gdyby tylko przyjąć,
że śmigło wiatraka wykonałoby 100 obr/min
musielibyśmy zastosować przełożenie 1:15,
czyli koło pasowe napędzające prądnicę po-
winno być piętnaście razy większe niż koło
pasowe prądnicy. Przykładowo, jeśli koło pa-
sowe prądnicy ma 6cm średnicy, to napędza-
jące powinno mieć 90 cm, czyli prawie jeden
metr! A wielkość śmigła to minimum 5m śre-
dnicy! Proszę sobie teraz wyobrazić, jak zbu-
dować takiego „potwora” w domowych wa-
runkach? Z jakich materiałów musiałby być
zbudowany, żeby wytrzymać np. letnią bu-
rzę, gdzie prędkość wiatru w porywach może
osiągać 90 km/h. Muszą być zastosowane
specjalne prądnice, które nie wymagają aż
tak dużych obrotów jak np. silnik krokowy,
który wytwarza znaczne napięcie już przy
niewielkich obrotach, albo są stosowane ja-
kiegoś rodzaju przekładnie. Udało mi się
zdobyć prądnicę tachometryczną z magnesa-
mi trwałymi, jednak taka prądnica zachowu-
je się jak typowa bateria o dużej rezystancji
wewnętrznej. Wytwarza ona duże napięcie
już przy niewielkich obrotach, ale wraz ze
wzrostem obciążenia, czyli prądu, napięcie
gwałtownie spada. Chciałbym podzielić się
z Czytelnikami EdW swoimi doświadczenia-
mi z dwiema „minielektrowniami” wiatro-
wymi. Pierwsza oparta jest na bardzo prostej
konstrukcji, można by powiedzieć prymityw-
nej, gdzie jako źródło prądu został wykorzy-
stany silnik prądu stałego na napięcie
12V z nagrzewnicy samochodowej. Drugi
projekt jest bardziej rozbudowany. Za pomo-
cą tej „elektrowni” można ładować akumula-
torki NiCd, o napięciu 1,2V i pojemności kil-
kuset mA.
prostowniczy oraz kondensator filtrujący,
najlepiej o jak największej pojemności.
Schemat pokazany jest na rysunku 1 liniami
ciągłymi. Silnik krokowy zwykle posiada
sześć wyjść. Wtedy są to dwa niezależne
uzwojenia z odczepami w środku. Należy
wykorzystać wyprowadzenia skrajne, a środ-
kowe odczepy pozostawić niepodłączone.
Takie dwa niezależne uzwojenia można połą-
czyć w szereg. Jeśli silnik ma pięć wyprowa-
dzeń, środkowe odczepy są wewnętrznie po-
łączone i nie można wykorzystać dwóch nie-
zależnych uzwojeń. Także gdy chcielibyśmy
połączyć niezależne uzwojenia równolegle,
można zastosować dwa mostki prostownicze
pracujące na jeden kondensator filtrujący, jak
zaznaczono na rysunku 1 linią przerywaną.
Zwykle nie ma potrzeby stosowania stabi-
lizatora napięcia, ponieważ przy poborze prą-
du kilkunastu miliamperów, np. przez jedną
diodę LED, silnik krokowy będzie zachowy-
wał się jak bateria o dużej rezystancji wewnę-
trznej. Mówiąc najprościej, wraz ze wzrostem
poboru prądu napięcie będzie szybko się ob-
niżało. Jeśli jednak potrzebny byłby stabiliza-
tor, należy zastosować jakieś rozwiązanie
energooszczędne, bo typowe stabilizatory
scalone pobierają kilka mA prądu.
Opis układu 1
Proste układy elektroniczne np.: Moje pierw-
sze SMD , nie wymagają zbyt dużego prądu
do poprawnego działania, a jeśli tak, to nic
nie stoi na przeszkodzie, żeby zbudować
swoją własną „elektrownię” do zasilania tych
prostych układów. Proponowana przeze mnie
„mini elektrownia” łączy w sobie przyjemne
zpożytecznym. Przyjemne, ponieważ może
być ozdobą naszego podwórka, a pożyteczne,
bo może zasilać proste układy elektroniczne.
Jako prądnica został wykorzystany silnik
krokowy z uszkodzonej drukarki o oporności
cewek 2x60. Nie nabierajmy jednak zbyt du-
żego apetytu, za pomocą takiej „prądnicy”
możemy co najwyżej zasilać proste układy
elektroniczne: wszelkiego typu piszczałki
i mrygałki pobierające kilkanaście mA prą-
du. Do tego wiatr wieje z różną siłą, więc
uzyskany prąd będzie raz mniejszy, raz więk-
szy. Ponieważ silnik krokowy podobnie jak
prądnica rowerowa wytwarza napięcie
zmienne, należy to napięcie zamienić na na-
pięcie stałe. Wystarczy zastosować mostek
Rys. 1
54
Elektronika dla Wszystkich
28306723.002.png
Forum Czytelników
Montaż i uruchomienie
Oto pierwsza rzecz, jaką musimy sobie
uzmysłowić: choć jest to bardzo prosta kon-
strukcja, jednak musi być wykonana bardzo
starannie, jeśli ma nam służyć przez dłuższy
okres. Jeśli będzie wykonana niestarannie,
to jest więcej niż pewne, że po pierwszej
letniej burzy nie będziemy mieli co zbierać.
Szczegółowe wskazówki dotyczące monta-
żu i uruchomienia oraz rysunki można zna-
leźć na stronie internetowej EdW
www.edw.com.pl w dziale FTP.
Schemat elektryczny jest bardzo prosty,
przedstawia go rysunek 2 . Ponieważ prądni-
ca wytwarza prąd oraz napięcie stałe, nie
trzeba stosować mostka prostowniczego, nie-
mniej trzeba zamontować jedną diodę zapo-
rową, która będzie blokowała prąd płynący
z baterii do prądnicy w momencie, gdy na-
pięcie na niej będzie mniejsze niż napięcie
baterii. Najlepiej, jeśli będzie to dioda o jak
najmniejszym spadku napięcia, np. dioda
Schottky’ego o prądzie minimum 1A.
Rezystor R1 oraz dioda LED pełnią rolę
wskaźnika ładowania baterii. Rezystory R2,
R3 ograniczają prąd ładowania, liczbę baterii
można zwiększyć do 4 sztuk. Nie trzeba sto-
sować stabilizatora napięcia, ponieważ przy
podanym przełożeniu napięcie wzrośnie co
najwyżej do 4V przy silnym wietrze.
Rys. 1
Montaż i uruchomienie
Prawie cały wiatrak został wykonany z meta-
lu z wyjątkiem śmigła, ogona steru, kół paso-
wych oraz palika, na którym został zamoco-
wany. Dalsze wskazówki dotyczące montażu
i uruchomienia oraz rysunki można znaleźć
na stronie internetowej EdW pod podanym
adresem. Przyjemnych wrażeń życzy
Opis układu 2
Jako źródło prądu został wykorzystany silnik
prądu stałego o napięciu 12V z nagrzewnicy
samochodowej. Silnik jest bardzo solidny
i co najważniejsze, ma bardzo dobrą wydaj-
ność prądową: przy około 3000obr/min wy-
twarza prąd ponad 5A! Oczywiście nam nie
uda się uzyskać tak dużych obrotów, ponie-
waż musielibyśmy zastosować duże przeło-
żenie rzędu 1:30, a tu sprawa nie jest już ta-
ka prosta, ponieważ należałoby zastosować
duże śmigło o minimum 5-metrowej średni-
cy! Przełożenie, jakie zastosowałem, to 1:7,
czyli na jeden obrót śmigła przypada siedem
obrotów prądnicy. Przy takim przełożeniu
powinniśmy uzyskać prąd stały około 0,5A.
Oczywiście wszystko zależy od siły wiatru
i ta wartość nie będzie stała.
Dlaczego zastosowałem silnik prądu
stałego? Jak już wcześniej wspominałem
ma on dobrą wydajność prądową, wytwa-
rza prąd stały, pracuje bardzo cicho i nie
stawia dużego oporu podczas pracy. Nie
polecam natomiast typowego dynama ro-
werowego. Dlaczego? Otóż dynamo po-
trzebuje znacznie większych obrotów do
uzyskania tych samych parametrów co sil-
nik, poza tym wytwarza prąd zmienny oraz
pracuje dość głośno, co ma kolosalne zna-
czenie, gdy wiatrak ma być umieszczony
np. na dachu.
Krzysztof Kraska
Ciąg dalszy ze strony 52.
lacji czy konfiguracji. Wystarczy skopiować
go do dowolnie wybranego katalogu.
Program Charger steruje częścią elektro-
niczną ładowarki za pomocą portu szeregowe-
go COM2. Obsługa ładowarki jest prosta. Po
podłączeniu części elektronicznej do portu
iwłączeniu programu wybieramy odpowie-
dnie ustawienia. Po włączeniu programu usta-
wiane są wartości domyślne, czyli te podane
przez autorów przywołanych we wstępie arty-
kułów. Dla baterii jest to ładowanie impulsami
oczęstotliwości 20Hz i współczynniku wy-
pełnienia 10%. Oczywiście zachęcam wszyst-
kich do eksperymentowania z różnymi usta-
wieniami i wypracowania własnych preferen-
cji.
chwili program rozpoczyna proces ładowa-
nia. Można go zatrzymać, klikając na przyci-
sku Wstrzymaj ładowanie lub przerwać, kli-
kając na przycisku Zakończ ładowanie . Jeże-
li pozwolimy programowi przeprowadzić
proces ładowania do końca wyznaczonego
czasu, to po jego upływie zakończy go auto-
matycznie i zasygnalizuje to dźwiękowo.
Wybranie tej drugiej opcji pozwoli dodat-
kowo określić częstotliwość impulsów (od
1Hz do 100Hz) i współczynnik ich wypeł-
nienia (od 1% do 99%).
Montaż i uruchomienie
Układ został zmontowany w sposób prze-
strzenny, tzn. z pominięciem nośnika w po-
staci płytki drukowanej. Elementem nośnym
jest gniazdo DB25, do którego wyprowadzeń
przylutowane zostały elementy D1, D2 i R1.
Przy montażu posiłkować się trzeba schema-
tem ideowym z rysunku 1.
Układ nie wymaga zabiegów uruchomie-
niowych i jest gotowy do pracy od razu po
zmontowaniu i podłączeniu go do portu kom-
putera. Również program nie wymaga insta-
Dariusz Drelicharz
dariuszdrelicharz@interia.pl
Wykaz elementów
Rezystory
R1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100
D1,D2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1N4001
S1 . . . . . . . . . . . . . . . . . .gniazdo typu DB25
Po wybraniu odpowiednich ustawień
i określeniu czasu ładowania klikamy na
przycisku Rozpocznij ładowanie . Od tej
Elektronika dla Wszystkich
55
28306723.003.png 28306723.004.png 28306723.005.png 28306723.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin