Kolektor Sloneczny .pdf

(1938 KB) Pobierz
(Microsoft Word - KOLOEKTOR S\243ONECZNY .doc)
KOLEKTOR SýONECZNY
METODġ
áZRìB TO SAMÑ
Autor: jahman1984
5959635.022.png
SPIS TREĺCI:
1.Wstħp ................................................................................................................................... 3
2. BHP........................................................................................................................................3
3. Podstawy techniczne .............................................................................................................3
4. Dobr powierzchni kolektora.................................................................................................3
5. Budowa kolektora ..................................................................................................................9
6. Testowanie............................................................................................................................21
7. ýĢczenie kolektorw............................................................................................................22
8. PoþoŇenie kolektorw ..........................................................................................................22
9. Zbiornik akumulacyjny ........................................................................................................23
10. System ĻwieŇej wody.........................................................................................................24
2
5959635.023.png 5959635.024.png 5959635.025.png 5959635.001.png 5959635.002.png 5959635.003.png
1. Wstħp
Poradnik przeznaczony jest dla osb chcĢcych samodzielnie wykonaę kolektor sþoneczny
z tanich dostħpnych w kaŇdym sklepie przemysþowym artykuþw. W porwnaniu z cenami
oryginalnych baterii koszt moŇe byę kilkakrotnie niŇszy a sprawnoĻę nie wiele niŇsza.
Dlatego polecam wykonanie samodzielnie kolektora w zaleŇnoĻci od potrzeb na wþasnĢ rħkħ
ze wzglħdw ekonomicznych jak i na ochronħ Ļrodowiska. Przed przystĢpieniem do
jakichkolwiek prac naleŇy dokþadnie zapoznaę siħ z caþoĻciĢ tekstu.
2. BHP
Ze wzglħdw bezpieczeıstwa przedstawione prace powinny byę wykonywane przez
osoby dorosþe lub pod okiem takiej osoby. Przy pracy przy szkle naleŇy zwrcię szczeglnĢ
uwagħ oraz zaþoŇyę rħkawice i odzieŇ ochronnĢ!!! Przy pozostaþych pracach naleŇy rwnieŇ
przestrzegaę podstawowych zasad BHP.
3. Podstawy techniczne
Kolektor sþoneczny jest urzĢdzeniem, w ktrym nastħpuje zaabsorbowanie energii
cieplnej Sþoıca przez powierzchniħ blachy, rur wypeþnionych czynnikiem grzewczym oraz
przez powietrze wypeþniajĢce wnħtrze kolektora i oddanie jej, za poĻrednictwem
wymuszonego przepþywu czynnika grzewczego, do zbiornika wody uŇytkowej.
4. Dobr Powierzchni kolektora
Powierzchnie kolektora dobieramy w zaleŇnoĻci od jego zastosowania. JeŇeli
bħdziemy stosowaę go okresowo np. do domkw letniskowych, polach namiotowych czy
campingach itp.... To zastosujemy metodħ chwilowego zapotrzebowania na ciepþĢ wodħ.
JeŇeli chcemy zastosowaę do pracy w domku jednorodzinnym zastosujemy metodħ
standardowĢ. W drugim przypadku skorzystamy z tabeli nasþonecznienia, aby pŅniej w
obliczeniach uwzglħdnię ile i w jakich okresach roku bħdziemy korzystaę z darmowej energii.
- Metoda doboru zapotrzebowania chwilowego
Metoda ta polega na wyborze ile i jak ciepþej wody bħdzie nam potrzeba w odcinkach
jedno godzinnych. Gdy juŇ bħdziemy znaę wymagane parametry postħpujemy wedþug
poniŇszego przykþadowego schematu:
1- Chcemy ogrzewaę przynajmniej: 10 litrw wody w ciĢgu jednej godziny z
temperatury poczĢtkowej 10 øC do 45 øC
2- Ustalamy moc, jakĢ bħdzie pracowaþ kolektor wedþug poniŇszego wzoru :
Cp * delta.T * V
P= -----------------------------
3600
gdzie:
Cp- ciepþo wþaĻciwe cieczy ( woda Î 4180)
Delta.T Î rŇnica temeratur wej. i wyj.
V- objħtoĻę wymaganej iloĻci wody [ w litrach ]
3
Np.: P = (4180 * 35 * 10 ) / 3600 = 406,4 W
3- Ustalanie strat zbiornika oraz wħŇownicy wynosi okoþo od 5- 15 % w zaleŇnoĻci od
zastosowanych materiaþw. JeŇeli zastosujemy izolowanie z weþny mineralnej
zbiornika straty bħdĢ rzħdu, okoþo: 5% jeŇeli nie zastosujemy to okoþo 15%. W
przykþadzie zastosowano izolacje ta, wiħc:
Pw- 406,4+ (406,4*0,05) = 426,72 W
4- Wykonany samodzielnĢ metodĢ solar bħdzie oddawaþ okoþo 700 W / m2 TakŇe
bħdzie nam potrzebna powierzchnia okoþo=:
X= 462,72 / 700 =0,66 m2
5- Straty dodatkowe wyniosĢ jeszcze okoþo 10% powierzchni:
Xk= 0,66 * (0,66 * 0,1) = 0,726 m2
TakŇe nasz kolektor bħdzie o wymiarach np.: 100 cm x 73 cm
Gdy juŇ obliczymy powierzchnie absrobcyjnĢ kolektora dla tej metody zastosujemy obieg
otwarty z pompka zanurzeniowĢ ( np. od akwarium ) o wysokoĻci podnoszenia wiħkszĢ o
20% niŇ wysokoĻę kolektora w pozycji pracy tzn. okoþo 30øC.
4
5959635.004.png
- Metoda standardowa
Metoda ta polega na doborze dobowego zapotrzebowania na ciepþĢ wodħ uŇytkowĢ.
Przyjmujemy, Ňe na jednego mieszkaıca przypada Ļrednio okoþo 50-60 litrw dziennie.
1- wyliczamy ile potrzebujemy wody dziennie. Np.: 4osoby = 240litrw
2- bħdziemy musieli zakupię lub przerobię np. zbiornik po oleju o pojemnoĻci minimum
250 l. Zaizolowaę go weþnĢ mineralnĢ i wyposaŇyę wħŇownice miedzianĢ wykonanĢ z
rurki miedzianej o ® (patrz rozdziaþ 8)
3- mierzymy temperaturħ wody bieŇĢcej oraz okreĻlamy jakĢ chcemy mieę mniej wiħcej
temperaturħ wyjĻciowĢ:
np.: 10øC Î 45øC = delta.T = 35øC
4- z tabeli wyliczamy Ļredni dobowy okres nasþonecznienia w zaleŇnoĻci od regionu
Polski:
Miasto
MiesiĢce
I II III IV V VI VII VIII IX X Xl XII I-XXII
62 81 103 137 189 180 207 204 136 121 75 58 1553
Biaþystok 38 59 109 152 230 214 234 225 134 96 39 25 1555
Chojnice 37 59 108 163 243 228 243 225 130 104 43 28 1611
Czħstochowa 45 66 106 145 212 194 213 204 135 111 51 32 1514
ElblĢg 36 64 106 159 245 225 227 219 132 99 42 29 1583
Gdaısk 42 61 111 169 245 228 242 221 141 104 45 26 1635
Gorzw 39 62 108 159 238 210 230 213 129 104 44 29 1565
Jelenia Gra 61 84 109 138 188 166 196 192 127 126 63 48 1498
Kalisz 43 64 106 159 232 223 238 220 132 105 46 33 1601
Katowice 44 67 98 131 192 183 209 195 123 106 49 31 1428
Kħtrzyn 38 65 108 153 228 211 217 211 130 97 43 29 1530
Kielce 54 77 107 146 212 204 229 207 134 114 51 37 1572
Kþodzko 53 73 107 154 216 194 225 212 133 115 55 42 1579
Kolo 41 63 106 156 232 214 232 219 133 103 45 32 1576
Koszalin 38 61 102 164 251 215 229 215 124 99 43 30 1571
Krakw 42 63 96 131 195 190 214 195 122 98 49 31 1426
Lħbork 31 54 96 156 240 206 226 215 124 98 38 24 1508
Legnica 51 73 111 154 221 194 217 205 134 124 60 44 1588
Lesko 66 81 115 133 183 178 209 204 136 118 69 52 1544
Leszno 49 71 111 160 237 214 237 219 136 113 52 39 1638
ýdŅ 48 64 110 148 231 211 236 225 134 110 47 35 1599
Lublin 48 70 113 155 233 225 250 224 136 120 54 34 1662
Mþawa 42 65 103 146 222 196 210 209 126 93 43 30 1485
Nowy SĢcz 59 77 109 131 185 181 205 193 129 116 62 47 1494
Opole 43 64 104 146 211 198 224 209 132 106 50 31 1518
Ostroþħka 40 65 113 156 235 221 234 222 135 98 39 27 1585
Piþa 40 65 111 167 255 225 242 225 133 105 43 30 1641
Poznaı 43 67 115 166 247 218 242 219 132 110 46 35 1640
5
Aleksandrow
ice
5959635.005.png 5959635.006.png 5959635.007.png 5959635.008.png 5959635.009.png 5959635.010.png 5959635.011.png 5959635.012.png 5959635.013.png 5959635.014.png 5959635.015.png 5959635.016.png 5959635.017.png 5959635.018.png 5959635.019.png 5959635.020.png 5959635.021.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin