Ostre zapalenie trzustki.pdf

(58 KB) Pobierz
_Ostre zapalenie trzustki
ETIOLOGIA
Ostre zapalenie trzustki
etiopatogeneza i klinika
¡ Przyczyny mechaniczne
• Kamica Ŝółciowa
• Przebyte operacje na drogach Ŝółciowych
• Urazy trzustki
• Guzy trzustki
• Pancreas divusum
¡ Metaboliczne
• Alkohol
• Hyperlipoproteinemia
• hypercalcemia
¡ Naczyniowe
¡ Infekcyjne
Patogeneza
klasyfikacja Begera
¡ Zarzucanie dwunastniczotrzustkowe
¡ niedroŜność układu przewodowego
¡ aktywacja trypsynogenu
¡ kaskada równoległych trzech zjawisk
• martwica
• zmiany krwotoczne
• zapalenie
¡ Odwrócenie polarności wydzielniczej
¡ Odległe skutki działania uaktywowanych
enzymów
¡ upośledzenie mikrokrąŜenia
¡ Postać obrzękowa
¡ Postać martwicza
jałowa (70%)
zakaŜona (30%)
¡ torbiel rzekoma
¡ ropień
Przebieg kliniczny
Wczesna ocena ciĘŻkoŚci OZT
¡ przebieg łagodny
¡ przebieg cięŜki
•okres wczesny
•okres późny
¡ Ocena kliniczna
¡ BMI >30
¡ APACHE II
¡ CT CE
408838148.001.png
Czynniki wpływajĄce na przebieg
kliniczny
Wczesne obiektywne objawy
rokownicze (Ranson)
¡ wiek > 55
¡ leukocytoza >16 000
¡ LDH > 350 jm/l
¡ Glukoza > 200 mg/dl
¡ ASPAT > 250 j/dl (>250)
¡ Martwica
¡ Aktywne składniki wysięku
trzustkowego
¡ ZakaŜenie martwiczego miąŜszu
¡ torbiel rzekoma
¡ torbiel rzekoma
w ciĄgu pierwszych 48 godzin
Skala Ransona
¡ obniŜenie HCT >10%
¡ spadek niezjonizowanego Ca < 8
mg/dl
¡ wzrost azotu mocznikowego w
osoczu o >5 mg/dl
¡ spadek pO2 <60 mmHg
¡ wzrost sekwestracji płynów >6000
ml
¡ niedobór zasad < 4 mEq/l
¡ 12 – śmiertelność <1%
¡ 34 – 15%
¡ 67 – 100%
Kryteria Imrie – dla pierwszych
48 h hospitalizacji
¡ wiek > 55
¡ leukocytoza >15 000
¡ glikemia >180 mg%
¡ BUN >45 mg%
¡ LDH >600 U/l
¡ Albuminy <3.3 g%
¡ Wapń <8 mg%
¡ PaO2 < 60 mmHg
Kryteria Trapnella
¡ ból + nudności
¡ ból + nudności+wymioty
¡ ból+wymioty+obrona mięśniowa
¡ Objawy rozlanego zapalenia
otrzewnej
408838148.002.png
Diagnostyka
Zapobieganie zakaŻeniu martwicy
trzustki
¡ Dekontaminacja
¡ Colonic wachout
¡ śywienie dojelitowe/doŜołądkowe
¡ glutamina
¡ Antybiotyki
¡ Probiotyki (new)
¡ Kryteria kliniczne
¡ Kryteria biochemiczne
• amylaza w surowicy
• izoamylaza
• amylaza w moczu
• lipaza
• Markery stanu zapalnego
• Markery martwicy
¡ badania obrazowe
• CT dynamiczne
• BACC
• USG
• RTG przeglądowe
• Znakowane radioaktywnie leukocyty i przeciwciała
Zapobieganie szerzeniu reakcji
zapalnej
¡ Inhibitory proteaz
¡ Inhibitory lipaz i fosfolipazy
¡ Inhibitory TNF
¡ Inhibiory PAF
¡ Hamowanie oksygenacji lipidów
¡ zmniejszanie syntezy wolnych
rodników
Leczenie powikłaŃ
ogólnoustrojowych
¡ Utrzymywanie RR
¡ Kontrola wszystkich parametrów
związanych ze skalą Ransona
¡ H2 blokery ?
OZT niepowikłane
OZT powikłane
Główne strategie postĘpowania
operacyjnego
¡ Pogorszenie stanu klinicznego
¡ Obiektywne kryteria martwicy zakaŜonej
¡ nekrektomia z ciągłym zamkniętym
drenaŜem PRZEPŁYWOWYM (26% śmiertelność)
¡ technika „open abdomen” (22% śmiertelność)
¡ Nekrektomia + drenaŜ BIERNY
ODPŁYWOWY (40% śmiertelność)
¡ Pilne postępowanie
• ERCP + EP
¡ Wczesne postępowanie
•cholecystectomia
408838148.003.png
Leczenie ropni i torbieli trzustki
Odległe nastĘpstwa OZT
¡ drenaŜ przezskórny
¡ minimal invasive surgery
¡ Metody operacyjne
•Cystogastrostomia
•Cystoduodenostomia
•Cystojejunostomia
•DrenaŜ zewnętrzny
•Wycięcie torbieli
¡ przetoki trzustkowe
¡ zaburzenia jelitowe
¡ upośledzenie czynności
zewnątrzwydzielniczej i
wewnątrzwydzielniczej
¡ powikłania naczyniowe
• zakrzepica
• tętniaki rzekome
¡ przepukliny
408838148.004.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin