mszalik.pdf

(3724 KB) Pobierz
227656481 UNPDF
ORDO MISSAE
Obrzħdy MSZY ĺWIETEJ wedþug nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego
Kyriale mszy De Angelis, Lux et origo i Orbis factor & Credo I i III
Motu Proprio Summorum Pontificum Ojca Ļw. Benedykta XVI
1
227656481.002.png
ObjaĻnienia
K. = Kapþan W. = Wierni + = Znak KrzyŇa
Tekst na podstawie "Mszaþu Rzymskiego z dodaniem NaboŇeıstw Nieszpornych" ,
opactwo Ļw.Ļw. Piotra i Pawþa w Tyıcu, Imprimi potest: Petrus Rostworowski, O.S.B. Prior
Archiabbatiae Tyniecensis, Imprimatur: Brugis, die 31 Maii 1956, M. de Keyzer, vic. gen. W
Kanonie dodano wspomnienie Ļw. Jzefa (zgodnie z Mszaþem typicznym z 1962 r. ).
Nuty w zapisie kwadratowym na podstawie áLiber UsualisÑ A.D. 1961.
Opracowanie: Tomasz Dajczak, http://katolicy.net
2
 
MSZA KATECHUMENìW
1. Asperges - Aspersja
(tylko w Mszach uroczystych)
Poza Okresem Wielkanocnym:
3
 
227656481.003.png
W Okresie Wielkanocnym:
2. Psalm wstħpny
Kapþan stanĢwszy u stopni oþtarza, Ňegna siħ znakiem krzyŇa i odmawia antyfonħ:
K. W imiħ Ojca + i Syna i Ducha ĺwiħtego.
Amen.
Introibo ad altare Dei. PrzystĢpiħ do oþtarza BoŇego.
M. Ad deum qui laetificat juventutem meam. W. Do Boga, ktry jest weselem moim od
mþodoĻci.
Psalm 42
S. Judica me Deus, et discerne causam K. BĢdŅ mi sħdzia, o BoŇe i rozsĢdŅ sprawħ
4
S. In nomine Patris, (+) et Filii, et Spiritus
Sancti. Amen.
 
227656481.001.png
meam de gente non sancta: ab homine
iniquo et doloso erue me.
mojĢ z narodem bezboŇnym; wybaw mnie od
czþowieka niedobrego i faþszywego
M. Quia tu es Deus fortitudo mea: quare me
repulisti, et quare tristis incedo, dum affligit
me inimicus?
W. Wszak Ty jesteĻ, o BoŇe mocĢ mojĢ;
czemu mnie odrzucasz i czemu smutny
chodzħ, gdy nieprzyjaciel mnie nħka?
S. Emitte lucem tuam, et veritatem tuam:
ipsa me deduxerunt, et adduxerunt in
montem sanctum tuum, et in tabernacula
tua.
K. ZeĻlij ĻwiatþoĻę SwojĢ i prawdħ SwojĢ; one
mnie poprowadzĢ i przywiodĢ na gre Ļwiħta
TwojĢ, aŇ do przybytkw Twoich.
M. Et introibo ad altare Dei: ad Deum qui
laetificat juventutem meam.
W. I przystĢpiħ do oþtarza BoŇego, do Boga,
ktry jest weselem moim od mþodoĻci
S. Confitebor tibi in cithara Deus, Deus meus:
quare tristis es anima mea, et quare
conturbas me?
K. Chwalię Ciħ bħdħ przy dŅwiħkach cytry,
BoŇe, BoŇe mj; czemuĻ smutna, duszo moja,
i czemu mnie trwoŇysz?
M. Spera in Deo, quoniam adhuc confitebor
illi: salutare vultus mei, et Deus meus.
W. Ufaj Bogu, albowiem jeszcze uwielbiaę Go
bħdħ, jako Zbawcħ i Boga mego.
S. Gloria Patri, et Filio, et Spiritu Sancto.
K. Chwaþa Ojcu i Synowi, i Duchowi ĺwiħtemu
W. Jak byþo na poczĢtku, teraz i zawsze i na
wieki wiekw Amen.
S. Introibo ad altare Dei K. PrzystĢpiħ do oþtarza BoŇego
M. Ad Deum qui laetificat juventutem meam. W. Do Boga, ktry jest weselem moim od
mþodoĻci
3. Confiteor - SpowiedŅ powszechna
Wobec Boga i KoĻcioþa powszechnego oskarŇamy siħ publicznie o winy nasze, abyĻmy tym
gþħbszĢ sobie obudzili skruchħ
S. Adjutorium nostrum (+) in nomine Domini. K. WspomoŇenie nasze (+) w Imieniu Pana.
M. Qui fecit coelum et terram.
W. Ktry stworzyþ niebo i ziemiħ.
Kapþan gþħboko pochylony odmawia spowiedŅ oglnĢ
S. Confiteor Deo omnipotenti, beatae Mariae
semper virgini, beato Michaeli archangelo,
beato Joanni Baptistae, sanctis Apostolis
Petro et Paulo, omnibus Sanctis et vobis
fratres, quia peccavi nimis cogitatione, verbo,
et opere: mea culpa, mea culpa, mea maxima
culpa. Ideo precor beatam Mariam semper
virginem, beatum Michaelem archangelum,
beatum Joannem Baptistam, sanctos
Apostolos Petrum et Paulum, omnes Sanctos,
et vos fratres, orare pro me ad Dominum
Deum nostrum.
K. Spowiadam siħ Bogu wszechmogĢcemu,
NajĻwiħtszej Maryi zawsze Dziewicy,
Ļwiħtemu Michaþowi Archanioþowi, Ļwiħtemu
Janowi Chrzcicielowi, Ļwiħtym Apostoþom
Piotrowi i Pawþowi, wszystkim ĺwiħtym i wam,
bracia, Ňe bardzo zgrzeszyþem, myĻlĢ, mowĢ i
uczynkiem: KsiĢdz uderza siħ trzykroę w
piersi moja wina, moja wina, moja bardzo
wielka wina. Przeto bþagam NajĻwiħtszĢ
Maryjħ zawsze Dziewicħ, Ļwiħtego Michaþa
Archanioþa, Ļwiħtego Jana Chrzciciela,
Ļwiħtych Apostoþw Piotra i Pawþa, wszystkich
Ļwiħtych, i was, bracia, abyĻcie siħ za mnie
modlili do Pana Boga naszego.
5
M. Sicut erat in principio et nunc, et semper,
et in saecula saeculorum. Amen.
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin