e_faktury.pdf

(215 KB) Pobierz
OPT052-E-faktury
Biuletyn techniczny
CDN OPT!MA 15.0
EFaktury
Copyright 2008 COMARCH SA
96140915.003.png
Spis treści
SPIS TREŚCI ............................................................................................................................................ 2
1 CZYM JEST EFAKTURA? .................................................................................................................. 3
1.1 SPOSÓB WYMIANY EFAKTUR .....................................................................................................3
2 W JAKI SPOSÓB ZABEZPIECZONE SĄ PRZESYŁANE DANE? ........................................................... 5
3 JAK SKONFIGUROWAĆ BAZĘ DANYCH DO UWIERZYTELNIONEJ WYMIANY DANYCH? ................ 5
3.1 AKTYWACJA KONTA ...................................................................................................................5
3.2 KONFIGURACJA ODDZIAŁÓW ......................................................................................................6
3.3 KONFIGURACJA KARTY KONTRAHENTA .......................................................................................6
4 WYSYŁANIE I ODBIERANIE DANYCH .............................................................................................. 7
4.1 EKSPORT DANYCH .....................................................................................................................7
4.2 IMPORT DANYCH .......................................................................................................................8
5 PRZYKŁADY KONFIGURACJI ......................................................................................................... 11
5.1 ODDZIAŁ WYSTAWCY I ODBIORCY ............................................................................................ 11
EFaktury Str. 2
96140915.004.png
Uwaga: Przed rozpoczęciem konfiguracji naleŜy aktywować usługę
CDN Uwierzytelniona Wymiana Danych. Proces aktywacji jest opisany na stronie:
http://www.comarch.pl/cdn/Products/CDN+OPTIMA/Moduly/wymiana+danych.htm
Uwaga: Uwierzytelniona wymiana danych wymaga wykorzystywania wersji CDN
OPT!MA 15.0 u wszystkich partnerów wymiany.
Uwaga: Do uruchomienia efaktur naleŜy zainstalować w systemie operacyjnym
MenadŜer CryptoCard Suite w wersji 1.20, dostępny do pobrania z płyty instalacyjnej
CDN OPT!MA z folderu Setup \CryptoCard .
1 Czym jest efaktura?
Efaktura jest dokumentem elektronicznym zgodnym z obowiązującym w Polsce prawem podatkowym.
Dokument efaktury występuje w postaci pliku XML. Musi jedynie spełniać wymogi formalne by uznać go za
fakturę.
1.1 Sposób wymiany efaktur
UŜytkownik, który chce korzystać z efaktur powinien mieć aktywne konto w systemie Uwierzytelnionej
Wymiany Danych. Współpraca polega na tym, Ŝe jeden z oddziałów partnera wysyła zaszyfrowane i podpisane
dane zapisane w swojej bazie sprzedaŜowej, poprzez Internet, na serwery COMARCH, a następnie inny
z oddziałów partnera, równieŜ przez Internet – je odbiera i zaczytuje do swojej bazy.
Wysyłanie danych następuje z poziomu listy faktur sprzedaŜy, uŜytkownik wystawia fakturę w programie
CDN OPT!MA, a następnie przesyła ją do kontrahenta (odbiorcy dokumentu) w formie elektronicznej.
Dokument w postaci pliku XML wysyłany jest na serwer Comarch. Od tego momentu dokument znajduje się
w skrzynce UWD kontrahenta (odbiorcy dokumentu).
EFaktury Str. 3
96140915.005.png 96140915.006.png
CDN OPTIMA Handel
Wystawca Faktury
CDN OPTIMA Handel
Odbiorca Faktury
XML
XML
Weryfikacja toŜsamości
Serwer UWD
Rysunek 1. Schemat wymiany efaktur
Wystawienie i przesłanie powinno być:
opatrzone podpisem elektronicznym w rozumieniu art.3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001r.
o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późń. zm.), weryfikowanym przy pomocy
waŜnego kwalifikowanego certyfikatu.
Wystawca sam decyduje, w jakiej formie wystawia fakturę: w elektronicznej czy papierowej. Fakturę
w formie papierowej naleŜy wystawić w wypadku gdy przeszkody formalne lub techniczne uniemoŜliwiają
wystawienie i przesłanie faktury w formie elektronicznej, na przykład:
· wystawca nie dysponuje juŜ bezpiecznym podpisem elektronicznym,
·
odbiorca cofnął akceptację,
· nastąpiła awaria sprzętu (uwaga nie sposób po usunięciu usterki zweryfikować prawdziwości
oświadczenia o awarii).
EFaktury Str. 4
·
96140915.001.png
2 W jaki sposób zabezpieczone są przesyłane dane?
Główne cechy zastosowanego rozwiązania:
· bezpieczeństwo danych – system został tak zaprojektowany aby zapewnić jak najlepsze
bezpieczeństwo przesyłanych danych,
· poufność danych uzyskiwana jest dzięki podwójnemu systemowi szyfrowania (paczki danych są
szyfrowane/deszyfrowane asymetrycznie parą kluczy RSA oraz przesyłane szyfrowanym kluczem
symetrycznym protokołem opartym o TLS 1.0 / SSL 3.0),
· integralność danych – jest zapewniona dzięki zastosowaniu podpisu elektronicznego (paczki są
podpisywane kluczem prywatnym strony wysyłającej) strona odbierająca ma pewność, Ŝe dane nie
zostały zmodyfikowane,
zabezpieczenia serwera (takie jak wymuszanie silnych haseł, czy szyfrowanie całej transmisji
uniemoŜliwiające przechwycenie hasła) uniemoŜliwiają nieautoryzowane usuwanie danych
z serwera, oraz wysyłanie na serwer.
3 Jak skonfigurować bazę danych do
Uwierzytelnionej Wymiany Danych?
3.1 Aktywacja konta
Przed rozpoczęciem wymiany naleŜy aktywować konto na serwerze COMARCH. Następnie w menu System
> Konfiguracja > Program > Ogólne > Praca rozproszona/ Efaktury konto naleŜy zaznaczyć
parametr „ Aktywuj wymianę danych przez serwer ComArch”, a następnie podać:
· Numer klienta: numer ewidencyjny COMARCH (widoczny na certyfikacie rejestracji
oprogramowania),
· PIN: numer PIN przydzielony Klientowi COMARCH do korzystania z CDN Asysty (widoczny na
certyfikacie rejestracji oprogramowania) – wymagany przy zakładaniu konta,
EFaktury Str. 5
·
96140915.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin