CDN_OPT!MA_KasaBank_15.pdf

(2532 KB) Pobierz
Microsoft Word - 61D79DC4.doc
System CDN OPT!MA v. 15.0
Moduł Kasa/Bank
Moduł Kasa/Bank Plus
31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g
tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00
Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00
www.comarch.pl/cdn
info.cdn@comarch.pl
Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument !
96140804.001.png 96140804.002.png 96140804.003.png 96140804.004.png
UWAGA
Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem
potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat Rejestracji Oprogramowania, który Użytkownik otrzymuje od razu wraz
z Oprogramowaniem lub po odesłaniu wypełnionej karty rejestracyjnej.
Każdorazowo przy nabyciu nowego programu lub odtworzeniu gwarancji w Certyfikacie Rejestracji Oprogramowania
określone są daty obowiązywania gwarancji na poszczególne programy.
W przypadku wątpliwości dotyczącej zarejestrowania Oprogramowania lub w przypadku nieotrzymania
Certyfikatu Rejestracji Oprogramowania prosimy o kontakt z Producentem (12) 681 43 00.
UWAGA! Użytkowanie nielegalnej kopii naraża Użytkownika programu na postępowanie karne zgodnie z ustawą o prawie
autorskim z dnia 04.02.1994 R.
Użytkowanie legalnie nabytej kopii oprogramowania w wersji otrzymanej w trakcie obowiązywania gwarancji jest możliwe
bez żadnych ograniczeń czasowych.
Gwarancja na oprogramowanie umożliwia:
uzyskanie kolejnych wersji programów na warunkach preferencyjnych (bezpłatne nowe wersje oprogramowania
w okresie gwarancyjnym - nie dotyczy kosztów dostarczenia, nośnika instalacji oraz szkolenia)
zakup kolejnych stanowisk lub innych programów do kompletu
korzystanie z konsultacji autorskich u Producenta lub pomocy serwisu technicznego
W trosce o sprawną obsługę gwarancyjną prosimy o staranne przechowywanie Certyfikatu Rejestracji Oprogramowania oraz
podawanie numeru ewidencyjnego w trakcie kontaktów z Producentem.
Podręcznik Użytkownika systemu CDN OPT!MA
Str. 3
Spis treści
SPIS TREŚCI......................................................................................................................................................3
1 MODUŁ KASA/BANK – INFORMACJE OGÓLNE...........................................................................................6
1.1 MODUŁ KASA/BANK W SYSTEMIE CDN OPT!MA............................................................................................ 6
1.2 ORGANIZACJA MODUŁU KASA/BANK............................................................................................................ 7
1.2.1 REJESTRY KASOWO/BANKOWE .........................................................................................................7
1.2.2 RAPORTY KASOWE/BANKOWE ..........................................................................................................8
1.2.3 ZAPISY KASOWE/BANKOWE............................................................................................................ 10
1.2.4 ZAPISY KASOWE/BANKOWE - KATEGORIE ....................................................................................... 10
1.2.5 PRELIMINARZ PŁATNOŚCI .............................................................................................................. 11
1.2.6 ROZLICZENIA I KOMPENSATY ......................................................................................................... 11
1.2.7 ZASADY NUMERACJI DOKUMENTÓW ............................................................................................... 12
1.2.8 FORMY PŁATNOŚCI ........................................................................................................................ 13
1.2.9 LISTA BANKÓW .............................................................................................................................. 13
1.2.10 OBSŁUGA PÓL ZWIĄZANYCH Z BANKIEM ......................................................................................... 13
1.2.10.1 NUMERACJA RACHUNKÓW BANKOWYCH ......................................................................... 14
1.2.10.2 PROPOZYCJA NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO............................................................. 14
1.2.10.3 KONTROLA POPRAWNOŚCI NUMERÓW KONT BANKOWYCH.............................................. 15
1.2.11 ELEKTRONICZNA WYMIANA DANYCH Z BANKIEM ............................................................................ 15
1.2.12 KARTY PŁATNICZE.......................................................................................................................... 15
1.2.12.1 FIRMOWE KARTY PŁATNICZE .......................................................................................... 15
1.2.12.2 KARTA PŁATNICZA KLIENTA............................................................................................ 15
1.2.13 WALIDACJA KART KREDYTOWYCH .................................................................................................. 16
1.2.13.1 WALIDACJA NUMERÓW KART NA REJESTRACH KASOWYCH.............................................. 16
1.2.13.2 SPRAWDZANIE POPRAWNOŚCI NUMERÓW KART NA ZAPISACH KASOWYCH/BANKOWYCH 16
1.2.13.3 PŁATNOŚĆ KARTĄ KREDYTOWĄ...................................................................................... 17
2 MODUŁ KASA/BANK – OBSŁUGA PROGRAMU ........................................................................................ 18
2.1 PIERWSZE KROKI...................................................................................................................................... 18
2.2 LISTA BANKÓW......................................................................................................................................... 19
2.2.1 UZUPEŁNIANIE DANYCH O BANKU .................................................................................................. 20
2.2.2 IMPORT DANYCH O BANKACH.........................................................................................................21
2.2.2.1 PLIKI W FORMACIE COMMA ............................................................................................ 21
2.2.2.2 PLIKI W FORMACIE KIR .................................................................................................. 21
2.2.2.3 PLIKI KRAJOWEJ IZBY ROZLICZENIOWEJ W FORMACIE DBF ............................................ 22
2.2.2.4 PLIKI W FORMACIE HOMECASH ...................................................................................... 22
2.3 REJESTRY KASOWE – BANKOWE ............................................................................................................... 22
2.3.1 LISTA REJESTRÓW KASOWYCH/BANKOWYCH.................................................................................. 22
2.3.2 FORMULARZ REJESTRU KASOWEGO/BANKOWEGO: ZAKŁADKA OGÓLNE........................................... 24
2.3.3 FORMULARZ REJESTRU KASOWEGO/BANKOWEGO: ZAKŁADKA ZAKAZY ............................................ 26
2.3.3.1 ZAKAZY DO REJESTRÓW W MODULE KASA/BANK ................................................................. 26
2.3.3.2 ZAKAZY DO REJESTRÓW W MODULE KASA/BANK PLUS ........................................................ 26
2.3.4 ZAKŁADANIE NOWEGO REJESTRU KASOWEGO/ BANKOWEGO.......................................................... 31
2.4 RAPORTY KASOWE – BANKOWE ................................................................................................................ 31
2.4.1 LISTA RAPORTÓW KASOWYCH/BANKOWYCH................................................................................... 31
2.4.2 RENUMERACJA RAPORTÓW KASOWYCH/BANKOWYCH ..................................................................... 33
2.4.3 ODBUDOWA STANÓW RAPORTÓW KASOWYCH/ BANKOWYCH ......................................................... 34
2.4.4 OPERACJE SERYJNE NA RAPORTACH............................................................................................... 34
2.4.4.1 OTWIERANIE SERYJNE RAPORTÓW................................................................................. 34
2.4.4.2 ZAMYKANIE SERYJNE RAPORTÓW ................................................................................... 34
2.4.5 OTWARCIE NOWEGO RAPORTU KASOWEGO/BANKOWEGO .............................................................. 35
2.5 ZAPISY KASOWE / BANKOWE .................................................................................................................... 36
2.5.1 LISTA ZAPISÓW KASOWYCH/BANKOWYCH ...................................................................................... 36
2.5.1.1 WSZYSTKIE ZAPISY ........................................................................................................ 36
2.5.1.2 ZAPISY RAPORTU ........................................................................................................... 37
2.5.1.3 ZAPISY REJESTRU .......................................................................................................... 38
2.5.1.4 ZAPISY PODMIOTU ......................................................................................................... 39
2.5.1.5 ZAPISY KATEGORII......................................................................................................... 39
2.5.1.6 ZAKŁADKA ZNAJDŹ......................................................................................................... 40
2.5.2 FORMULARZ ZAPISU KASOWEGO/BANKOWEGO............................................................................... 40
2.5.2.1 FORMULARZ ZAPISU KASOWEGO/BANKOWEGO – ZAKŁADKA OGÓLNE.............................. 41
2.5.2.2 FORMULARZ ZAPISU KASOWEGO/BANKOWEGO – ZAKŁADKA PODMIOT............................ 44
2.5.2.3 FORMULARZ ZAPISU KASOWEGO/BANKOWEGO – ZAKŁADKA ROZLICZENIA DOKUMENTÓW44
2.5.3 KWOTY DODATKOWE ..................................................................................................................... 46
Str. 4
Moduł Kasa/Bank v. 15.0
2.5.4 ZMIANA DANYCH NA WPROWADZONYM ZAPISIE ............................................................................. 47
2.5.5 ROZLICZANIE ZAPISU Z KILKOMA ZDARZENIAMI ............................................................................. 47
2.5.6 SYNCHRONIZACJA KWOTY ZAPISU Z SUMĄ ROZLICZEŃ................................................................... 47
2.5.7 KALKULATOR KASA/BANK ............................................................................................................... 48
2.6 PRELIMINARZ PŁATNOŚCI......................................................................................................................... 48
2.6.1 CO TO JEST PRELIMINARZ PŁATNOŚCI? .......................................................................................... 48
2.6.1.1 PRELIMINARZ PŁATNOŚCI – ZAKŁADKA KALENDARZ ........................................................ 51
2.6.1.2 PRELIMINARZ PŁATNOŚCI – ZAKŁADKA ZNAJDŹ .............................................................. 53
2.6.2 FORMULARZ ZDARZENIA ................................................................................................................ 53
2.6.2.1 FORMULARZ ZDARZENIA – ZAKŁADKA OGÓLNE ............................................................... 54
2.6.2.2 FORMULARZ ZDARZENIA – ZAKŁADKA ROZLICZENIA ....................................................... 57
2.6.2.3 FORMULARZ ZDARZENIA – ZAKŁADKA DODATKOWE....................................................... 58
2.6.3 FORMULARZ ZDARZENIA – EDYCJA DANYCH ................................................................................... 59
2.6.4 SYNCHRONIZACJA KWOTY PŁATNOŚCI Z SUMĄ ROZLICZEŃ............................................................. 59
2.6.5 PODZIAŁ ZDARZENIA – FUNKCJA PODZIEL ...................................................................................... 59
2.6.6 REALIZACJA ZDARZENIA – FUNKCJA REALIZUJ ................................................................................ 60
2.6.7 ROZLICZENIE ZDARZENIA – FUNKCJA ROZLICZ ............................................................................... 61
2.6.7.1 SERYJNE ROZLICZANIE DOKUMENTÓW ........................................................................... 62
2.6.7.2 SERYJNA ZMIANA WALUTY ROZLICZENIA ........................................................................ 62
2.6.8 ROZLICZANIE DOKUMENTÓW W RÓŻNYCH WALUTACH. .................................................................. 63
2.6.9 ROZLICZANIE ZDARZENIA Z KILKOMA ZAPISAMI ............................................................................. 64
2.6.10 PRZENOSZENIE ZDARZEŃ MIĘDZY REJESTRAMI .............................................................................. 64
2.6.11 SERYJNE DODAWANIE/ZMIANA KATEGORII..................................................................................... 64
2.6.12 WYDRUKI PRZELEWÓW .................................................................................................................. 64
2.6.12.1 WYDRUK PRZELEWU DLA ZUS......................................................................................... 65
2.6.12.2 WYDRUK PRZELEWU DLA URZĘDU SKARBOWEGO............................................................ 65
2.6.12.3 WYDRUK PRZELEWU ZBIOROWEGO ................................................................................ 66
2.6.13 ELEKTRONICZNA WYMIANA DANYCH Z BANKIEM – EKSPORT........................................................... 66
2.6.13.1 PRZYGOTOWANIE FORMATKI BANKU DO WYSYŁANIA PRZELEWÓW ................................. 67
2.6.13.2 JAK PRZYGOTOWAĆ LISTĘ PRZELEWÓW DO WYSŁANIA? ................................................. 67
2.6.13.3 WYSYŁANIE DANYCH DO BANKU ..................................................................................... 68
2.6.13.4 PRZELEWY ZBIORCZE ..................................................................................................... 69
2.6.13.5 KONSEKWENCJE WYSŁANIA PRZELEWÓW DO BANKU ...................................................... 70
2.6.13.6 DEFINIOWANIE FORMATU WYMIANY DANYCH Z BANKAMI............................................... 70
2.6.13.7 FORMAT ELIXIR-O .......................................................................................................... 75
2.6.13.8 EKSPORT BRESOK .......................................................................................................... 76
2.6.13.9 FORMAT KREDYT BANK................................................................................................... 78
2.6.13.10 FORMAT VIDEOTEL......................................................................................................... 78
2.6.13.11 EKSPORT PRZELEWÓW DO ZUS I URZĘDÓW SKARBOWYCH ............................................. 80
2.6.13.12 OPIS DO BANKU ............................................................................................................. 80
2.6.14 ELEKTRONICZNA WYMIANA DANYCH Z BANKIEM – IMPORT............................................................. 81
2.6.14.1 IMPORT Z PLIKU MT-940 ................................................................................................ 81
2.6.14.2 DEFINIOWANIE FORMATU IMPORTU ............................................................................... 81
2.6.14.3 WARUNKI WYMAGANE DO PRAWIDŁOWEGO ZDEFINIOWANIA FORMATU IMPORTU.......... 82
2.6.14.4 IMPORT PRZELEWÓW Z PLIKU ........................................................................................ 82
2.7 MAGAZYN WALUT ..................................................................................................................................... 83
2.7.1 FORMULARZ REJESTRU KASOWEGO/BANKOWEGO........................................................................... 83
2.7.2 FORMULARZ DOKUMENTU WPŁATY/WYPŁATY ................................................................................. 85
2.7.2.1 WPŁATA ......................................................................................................................... 87
2.7.2.2 WYPŁATA ....................................................................................................................... 87
2.7.3 MAGAZYN WALUT........................................................................................................................... 88
2.7.4 GENEROWANIE RÓŻNIC KURSOWYCH............................................................................................. 91
2.7.5 KSIĘGOWANIE RÓŻNIC KURSOWYCH MW ....................................................................................... 92
2.7.6 STAN RAPORTU KASOWEGO/BANKOWEGO W REJESTRZE WALUTOWYM .......................................... 92
2.7.7 PRACA ROZPROSZONA ................................................................................................................... 93
2.8 LISTA ROZLICZEŃ KASOWYCH/BANKOWYCH KONTRAHENTA...................................................................... 93
2.8.1 ROZLICZANIE DOKUMENTÓW ......................................................................................................... 95
2.8.2 KASOWANIE ROZLICZEŃ................................................................................................................. 97
2.9 LISTA DOKUMENTÓW ............................................................................................................................... 97
2.9.1 OBSŁUGA LISTY ROZLICZONYCH DOKUMENTÓW............................................................................. 97
2.9.2 OBSŁUGA LISTY NIEROZLICZONYCH DOKUMENTÓW ...................................................................... 99
2.9.2.1 ZAKŁADKA OGÓLNE ........................................................................................................ 99
2.9.2.2 ZAKŁADKA NA DZIEŃ.....................................................................................................100
2.9.3 WYDRUK POTWIERDZENIA KOMPENSATY ......................................................................................102
2.10 NOTY ODSETKOWE..................................................................................................................................102
2.10.1 LISTA NOT ODSETKOWYCH ...........................................................................................................103
2.10.2 FORMULARZ NOTY ODSETKOWEJ ..................................................................................................103
2.11 PONAGLENIA ZAPŁATY.............................................................................................................................104
2.11.1 LISTA PONAGLEŃ ZAPŁATY............................................................................................................104
2.11.2 FORMULARZ PONAGLENIA ZAPŁATY...............................................................................................105
2.12 POTWIERDZENIA SALDA ..........................................................................................................................106
Podręcznik Użytkownika systemu CDN OPT!MA
Str. 5
2.12.1 LISTA POTWIERDZEŃ SALDA .........................................................................................................106
2.12.2 FORMULARZ POTWIERDZENIA SALDA ............................................................................................106
3 WPROWADZANIE DOKUMENTÓW W WALUTACH OBCYCH .................................................................. 107
3.1.1 KONFIGURACJA.............................................................................................................................107
3.1.2 ZAPISY KASOWE/BANKOWE...........................................................................................................107
3.1.3 PRELIMINARZ PŁATNOŚCI .............................................................................................................108
3.1.4 ROZLICZENIA I KOMPENSATY ........................................................................................................108
3.1.5 RÓŻNICE KURSOWE ......................................................................................................................109
3.1.5.1 SCENARIUSZ: ROZLICZENIE FAKTURY SPRZEDAŻY .........................................................110
3.1.5.2 SCENARIUSZ: ROZLICZENIE FAKTURY ZAKUPU ...............................................................110
3.1.5.3 KSIĘGOWANIE RÓŻNIC KURSOWYCH DO MODUŁU KSIĘGA PODATKOWA ........................110
3.1.6 INNE DOKUMENTY KASOWE ..........................................................................................................110
4 ZASADY WSPÓŁPRACY MODUŁU KASA/BANK Z INNYMI MODUŁAMI SYSTEMU CDN OPT!MA............ 112
4.1 INICJALIZACJA ZALICZEK NA DOKUMENTACH ...........................................................................................112
4.2 FORMY PŁATNOŚCI ..................................................................................................................................112
4.3 WSPÓŁPRACA Z MODUŁEM FAKTURUJĄCYM..............................................................................................113
4.3.1 KASY DOMYŚLNE DLA OPERATORÓW .............................................................................................113
4.3.2 DATY NA ZDARZENIACH/ ZAPISACH ZWIĄZANYCH Z DOKUMENTAMI ZAKUPU/ SPRZEDAŻY .............113
4.3.3 KATEGORIE...................................................................................................................................114
4.3.4 FAKTURA W BUFORZE ...................................................................................................................114
4.3.5 ANULOWANIE FAKTURY.................................................................................................................114
4.3.6 AUTOMATYCZNE KOMPENSATY......................................................................................................115
4.4 WSPÓŁPRACA Z MODUŁAMI KSIĘGOWYMI. ...............................................................................................115
4.4.1 KONFIGURACJA PROGRAMU ..........................................................................................................115
4.4.2 WSPÓŁPRACA Z REJESTRAMI VAT..................................................................................................116
4.4.2.1 DATY ZAPISÓW I TERMINY PŁATNOŚCI W REJESTRACH VAT ..........................................117
4.4.3 WSPÓŁPRACA Z EWIDENCJĄ DODATKOWĄ.....................................................................................117
4.4.3.1 DATY ZAPISÓW I TERMINY PŁATNOŚCI W EWIDENCJI DODATKOWEJ .............................117
4.4.4 POWIĄZANIE DEKRETÓW KSIĘGOWYCH Z PRELIMINARZEM ...........................................................118
4.4.5 GENEROWANIE PŁATNOŚCI DLA DOKUMENTÓW BILANSU OTWARCIA ............................................118
4.5 WSPÓŁPRACA Z MODUŁEM PŁACE I KADRY...............................................................................................119
4.5.1 SYSTEM CDN OPT!MA AUTOMATYCZNIE GENERUJE PŁATNOŚCI W MODULE KASA/BANK DLA
WYLICZANYCH LIST PŁAC ........................................................................................................................119
4.5.2 ROZLICZANIE WYPŁAT W RÓŻNYCH WALUTACH.............................................................................120
5 SCENARIUSZE I PRZYKŁADY ................................................................................................................ 121
5.1 GDY KLIENCI PŁACĄ KARTĄ .....................................................................................................................121
5.2 FIRMOWE KARTY PŁATNICZE ...................................................................................................................122
5.2.1 FIRMOWA KARTA PŁATNICZA NIEPOWIĄZANA Z RACHUNKIEM BANKOWYM ....................................122
5.3 KIEDY SPODZIEWAĆ SIĘ PŁATNOŚCI DŁUŻNIKÓW? ..................................................................................122
5.4 CO ZROBIĆ, ŻEBY REGULOWAĆ ZOBOWIĄZANIA NA CZAS? .......................................................................122
5.5 OD FAKTURY DO ROZLICZENIA PŁATNOŚCI ..............................................................................................122
5.5.1 SCENARIUSZ: FAKTURA SPRZEDAŻY ZA GOTÓWKĘ.........................................................................122
5.5.2 SCENARIUSZ: FAKTURA SPRZEDAŻY PŁATNA PRZELEWEM ..............................................................123
5.5.3 SCENARIUSZ: FAKTURA SPRZEDAŻY CZĘŚCIOWO PŁATNA GOTÓWKĄ, CZĘŚCIOWO PRZELEWEM.....123
5.6 KLIENT PŁACI W RATACH.........................................................................................................................123
5.7 PODZIAŁ ZDARZENIA ...............................................................................................................................123
Zgłoś jeśli naruszono regulamin