CDN_OPT!MA_FA_15.pdf

(1824 KB) Pobierz
Microsoft Word - CDN_OPT!MA_FA_15.doc
System CDN OPT!MA v. 15.0
Moduł Faktury
31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g
tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00
Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00
www.comarch.pl/cdn
info.cdn@comarch.pl
Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument !
96140748.001.png 96140748.002.png 96140748.003.png 96140748.004.png
Moduł Faktury v. 15.0
UWAGA
Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem
potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat Rejestracji Oprogramowania, który Użytkownik otrzymuje od razu wraz
z Oprogramowaniem lub po odesłaniu wypełnionej karty rejestracyjnej.
Każdorazowo przy nabyciu nowego programu lub odtworzeniu gwarancji w Certyfikacie Rejestracji Oprogramowania
określone są daty obowiązywania gwarancji na poszczególne programy.
W przypadku wątpliwości dotyczącej zarejestrowania Oprogramowania lub wprzypadku
nieotrzymania Certyfikatu Rejestracji Oprogramowania prosimy o kontakt z Producentem (12) 681 43
00.
UWAGA! Użytkowanie nielegalnej kopii naraża Użytkownika programu na postępowanie karne zgodnie z ustawą
o prawie autorskim z dnia 04.02.1994 r.
Użytkowanie legalnie nabytej kopii oprogramowania w wersji otrzymanej w trakcie obowiązywania gwarancji jest
możliwe bez żadnych ograniczeń czasowych.
Gwarancja na oprogramowanie umożliwia:
uzyskanie kolejnych wersji programów na warunkach preferencyjnych (bezpłatne nowe wersje
oprogramowania w okresie gwarancyjnym - nie dotyczy kosztów dostarczenia, nośnika instalacji oraz
szkolenia)
zakup kolejnych stanowisk lub innych programów do kompletu
korzystanie z konsultacji autorskich u Producenta lub pomocy serwisu technicznego*
W trosce osprawną obsługę gwarancyjną prosimy ostaranne przechowywanie Certyfikatu Rejestracji
Oprogramowania oraz podawanie numeru ewidencyjnego w trakcie kontaktów z Producentem.
*Nie dotyczy pakietu CDN OPT!MA Start Mikrofirma.
Str. 2
Podręcznik Użytkownika systemu CDN OPT!MA
Str. 3
1 Spis treści
1 SPIS TREŚCI......................................................................................................................................... 3
2 MODUŁ FAKTURY – INFORMACJE OGÓLNE.......................................................................................... 5
2.1 FAKTURY W SYSTEMIE CDN OPT!MA .................................................................................................... 5
3 FAKTURY – OBSŁUGA PROGRAMU ....................................................................................................... 6
3.1 ZANIM ZACZNIEMY WYSTAWIAĆ DOKUMENTY...................................................................................... 6
3.2 CENNIK – LISTA TOWARÓW I USŁUG ................................................................................................... 8
3.3 KATEGORIE ....................................................................................................................................... 18
3.4 FAKTURY A INNE MODUŁY ................................................................................................................. 19
3.5 LISTA FAKTUR ................................................................................................................................... 19
3.6 FAKTURY VAT MARŻA ........................................................................................................................ 36
3.7 PARAGONY ........................................................................................................................................ 36
3.8 ŁATWA SPRZEDAŻ............................................................................................................................. 47
3.9 FAKTURY PRO FORMA........................................................................................................................ 48
3.10 FAKTURY ZALICZKOWE...................................................................................................................... 50
3.11 SPRZEDAŻ DEDYKOWANA .................................................................................................................. 55
3.12 FAKTURY ZAKUPU.............................................................................................................................. 57
3.13 ŁATWE ZAKUPY ................................................................................................................................. 66
3.14 FAKTURY WEWNĘTRZNE SPRZEDAŻY ................................................................................................. 67
3.15 FAKTURY RR...................................................................................................................................... 68
4 WYSTAWIANIE DOKUMENTÓW – INFORMACJE DODATKOWE .......................................................... 71
4.1 WYSTAWIAMY FAKTURĘ MYSZKĄ....................................................................................................... 71
4.2 WYSTAWIAMY FAKTURĘ Z KLAWIATURY ............................................................................................ 72
4.3 WYKORZYSTANIE CZYTNIKA KODÓW KRESKOWYCH........................................................................... 73
4.4 WSPÓŁPRACA Z KOLEKTORAMI DANYCH ............................................................................................ 73
4.5 DOPISYWANIE POZYCJI NA DOKUMENT ............................................................................................. 74
4.6 KOD I NAZWA NA DOKUMENTACH......................................................................................................74
4.7 SORTOWANIE POZYCJI NA DOKUMENTACH ........................................................................................ 75
4.8 KOPIOWANIE DOKUMENTU................................................................................................................ 75
4.9 SERYJNE ZATWIERDZANIE FAKTUR I PARAGONÓW ............................................................................ 75
4.10 SERYJNE USUWANIE DOKUMENTÓW .................................................................................................. 76
4.11 AGREGOWANIE POZYCJI NA DOKUMENTACH...................................................................................... 76
4.12 ATRYBUTY......................................................................................................................................... 76
4.13 ZESTAWIENIE WG ATRYBUTÓW TOWARÓW ....................................................................................... 80
4.14 KONTROLA PŁATNOŚCI KONTRAHENTA PRZY SPRZEDAŻY................................................................... 82
4.15 BLOKADA WYSTAWIANIA DOKUMENTÓW ROZCHODOWYCH ............................................................... 83
4.16 ROZLICZANIE ZALICZEK OD/ DLA KONTRAHENTA............................................................................... 83
4.17 ROZLICZANIE ZALICZEK POBRANYCH PRZEZ PRACOWNIKA................................................................. 85
4.18 UDZIELANIE RABATÓW...................................................................................................................... 86
4.19 DOKUMENTY W BUFORZE .................................................................................................................. 86
4.20 ANULOWANIE DOKUMENTU ............................................................................................................... 87
4.21 PARAMETRY DLA OPERATORA............................................................................................................ 87
4.22 DOKUMENTY KORYGUJĄCE ................................................................................................................ 88
4.23 EKSPORT / IMPORT DOKUMENTÓW PRZEZ PLIKI XML......................................................................... 94
4.24 EKSPORT DOKUMENTÓW Z CDN OPT!MA DO CDN KLASYKA ................................................................ 94
5 URZĄDZENIA FISKALNE ..................................................................................................................... 97
5.1 WSPÓŁPRACA Z DRUKARKAMI FISKALNYMI ........................................................................................ 97
5.2 WSPÓŁPRACA Z KASAMI FISKALNYMI................................................................................................101
6 WSPÓŁPRACA Z INNYMI MODUŁAMI SYSTEMU CDN OPT!MA......................................................... 103
6.1 WSPÓŁPRACA Z MODUŁAMI KSIĘGOWYMI.........................................................................................103
6.2 WSPÓŁPRACA Z MODUŁEM KASA/BANK.............................................................................................105
7 WIELOWALUTOWOŚĆ ...................................................................................................................... 111
7.1 KONFIGURACJA ................................................................................................................................111
7.2 WYSTAWIAMY DOKUMENT W WALUCIE OBCEJ ..................................................................................112
ZASADY WYLICZANIA CEN NA DOKUMENTACH WALUTOWYCH ...........................................................112
7.3 OBRÓT Z KRAJAMI SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ..................................................................................117
7.4 OBRÓT Z KRAJAMI W UNII EUROPEJSKIEJ.........................................................................................119
Moduł Faktury v. 15.0
8 SCENARIUSZE I PRZYKŁADY............................................................................................................ 124
9 PRZYKŁADOWE WYDRUKI RAPORTÓW ........................................................................................... 128
Str. 4
Podręcznik Użytkownika systemu CDN OPT!MA
Str. 5
2 Moduł Faktury – informacje ogólne
Faktury to jeden z modułów, które mogą wchodzić w skład systemu CDN OPT!MA. Pomimo tego, że moduł ten
można dołączyć do CDN OPT!MA w dowolnym momencie, po instalacji staje się on w pełni integralną częścią
systemu. Oznacza to między innymi, że wszelkie informacje wprowadzone w tym module stają się automatycznie
widoczne w całym, funkcjonującym w Państwa firmie systemie.
Funkcjonalność modułu Faktury obejmuje między innymi:
wystawianie Faktur Sprzedaży dla podmiotów gospodarczych
wystawianie Faktur Sprzedaży dla osób fizycznych, z możliwością ich fiskalizacji – współpraca z drukarkami
fiskalnymi firm Posnet, Elzab. INNOVA i NOVITUS
wystawianie Faktur Korygujących (ilość, wartość, podatek VAT)
pełną współpracę z modułem Kasa/Bank: ewidencja zapłat gotówką lub kartą płatniczą, lista zaległych
płatności, rozliczanie i kompensaty niezapłaconych dokumentów, Preliminarz Płatności ułatwiający
planowanie przepływu środków finansowych w firmie
standardowe formy płatności: gotówka i przelew oraz płatności kartami kredytowymi, kompensaty, kredyty.
Możliwość definiowania własnych form płatności przez Użytkownika
elastyczne możliwości numeracji dokumentów
listę towarów i usług z możliwością podziału na grupy asortymentowe
obsługę kodów kreskowych
zintegrowaną współpracę z modułami księgowymi systemu
różnorodne raporty i analizy, oparte między innymi o definiowany przez Użytkownika system kategorii
współpracę z CDN OPT!MA Handel, pozwalającą na pełne rozliczenia towarów, dostaw...
2.1 Faktury w systemie CDN OPT!MA
Centralną częścią systemu CDN OPT!MA jest moduł Kasa/Bank. W nim gromadzona jest pełna informacja dotycząca
przepływu środków pieniężnych w firmie. Dane w module Kasa/Bank pochodzą między innymi z:
zapisów operatora wykonanych bezpośrednio w tym module
informacji pochodzących z innych części systemu. Z modułów księgowych do Kasy/Banku wprowadzane są
np. zapłaty za faktury kosztowe oraz informacje o planowanych lub dokonanych płatnościach związanych
z podatkami,
z modułu Płace i Kadry – listy płac i wszelkie świadczenia wypłacane pracownikom firmy.
Duża ilość informacji wymieniana jest również pomiędzy modułami Faktury i Kasa/Bank:
każda faktura gotówkowa powoduje zapis (wpłatę lub wypłatę w przypadku korekt) we wskazanym
rejestrze kasowym
każda faktura z odroczoną płatnością zapisuje w Preliminarzu Płatności zdarzenie. Planujemy w ten sposób
przyszłe wpłaty i wypłaty związane z realizacją płatności
rozliczenie płatności z poziomu modułu Kasa/Bank automatycznie jest widoczne na fakturze (faktura
otrzymuje status zapłaconej)
każda korekta lub anulowanie faktury ma wpływ na stan kasy lub Preliminarz Płatności
wszelkie zestawienia związane z nieuregulowanymi płatnościami, listy dłużników i wierzycieli otrzymamy
z poziomu modułu Kasa/Bank (pomimo, że zapewne większość z nich będzie powiązana z wystawionymi
fakturami).
W przypadku wykorzystania w firmie modułów księgowych systemu CDN OPT!MA, wprowadzane z poziomu Faktur
informacje o wystawionych fakturach są przekazywane do rejestrów VAT, a z rejestrów, już na poziomie modułu
księgowego dokonywane są zapisy w księdze podatkowej lub na odpowiednich kontach planu kont.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin