CDN_OPT!MA_KP_15.pdf

(4388 KB) Pobierz
Microsoft Word - CDN_OPT!MA_KP_15.doc
System CDN OPT!MA v. 15.0
Moduł Księga Podatkowa
Moduł Środki Trwałe
31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g
tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00
Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00
www.comarch.pl/cdn
info.cdn@comarch.pl
Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument !
96140473.001.png 96140473.002.png 96140473.003.png 96140473.004.png
UWAGA
Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem
potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat Rejestracji Oprogramowania, który Użytkownik otrzymuje od razu wraz
z Oprogramowaniem lub po odesłaniu wypełnionej karty rejestracyjnej.
Każdorazowo, przy nabyciu nowego programu lub odtworzeniu gwarancji w Certyfikacie Rejestracji Oprogramowania,
określone są daty obowiązywania gwarancji na poszczególne programy.
W przypadku wątpliwości dotyczącej zarejestrowania Oprogramowania lub w przypadku nieotrzymania
Certyfikatu Rejestracji Oprogramowania prosimy o kontakt z Producentem (12) 681 43 00.
UWAGA! Użytkowanie nielegalnej kopii naraża Użytkownika programu na postępowanie karne zgodnie z ustawą o prawie
autorskim z dnia 04.02.1994 r.
Użytkowanie legalnie nabytej kopii oprogramowania w wersji otrzymanej w trakcie obowiązywania gwarancji jest możliwe
bez żadnych ograniczeń czasowych.
Gwarancja na oprogramowanie umożliwia:
uzyskanie kolejnych wersji programów na warunkach preferencyjnych (bezpłatne nowe wersje oprogramowania
w okresie gwarancyjnym - nie dotyczy kosztów dostarczenia, nośnika instalacji oraz szkolenia)
zakup kolejnych stanowisk lub innych programów do kompletu
korzystanie z konsultacji autorskich u Producenta lub pomocy serwisu technicznego*
W trosce o sprawną obsługę gwarancyjną prosimy o staranne przechowywanie Certyfikatu Rejestracji Oprogramowania oraz
podawanie numeru ewidencyjnego w trakcie kontaktów z Producentem.
*Nie dotyczy pakietu CDN OPT!MA Start Mikrofirma.
Podręcznik Użytkownika systemu CDN OPT!MA
Str. 3
1 Spis treści
1 SPIS TREŚCI .............................................................................................................................................. 3
2 MODUŁ KSIĘGA PODATKOWA – INFORMACJE OGÓLNE............................................................................ 7
2.1 CHARAKTERYSTYKA MODUŁU KSIĘGA PODATKOWA ................................................................................... 7
2.1.1 PRZEZNACZENIE PROGRAMU ........................................................................................................ 7
2.1.2 MODUŁ KSIĘGA PODATKOWA W SYSTEMIE CDN OPT!MA .............................................................. 7
2.2 PIERWSZE KROKI ...................................................................................................................................... 7
2.2.1 INFORMACJE OGÓLNE .................................................................................................................. 7
2.2.2 MODUŁ KSIĘGA PODATKOWA ....................................................................................................... 8
3 KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW .................................................................................................... 9
3.1 WSTĘP ...................................................................................................................................................... 9
3.2 KONFIGURACJA PROGRAMU NA POTRZEBY KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ...................................... 9
3.3 KSIĘGA PODATKOWA ................................................................................................................................ 9
3.3.1 KSIĘGA PODATKOWA – ZAKŁADKA KSIĘGA ................................................................................... 9
3.3.2 KSIĘGA PODATKOWA – ZAKŁADKA WSZYSTKIE ........................................................................... 11
3.3.3 KSIĘGA PODATKOWA – ZAKŁADKA KONTRAHENT........................................................................ 11
3.3.4 KSIĘGA PODATKOWA – ZAKŁADKA KATEGORIA........................................................................... 12
3.4 FORMULARZ ZAPISU W KSIĘDZE .............................................................................................................. 12
3.4.1 ZAKŁADKA OGÓLNE.................................................................................................................... 13
3.4.2 LISTA DOKUMENTÓW ŹRÓDŁOWYCH.......................................................................................... 14
3.5 SCENARIUSZ OPERACJI W KSIĘDZE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW........................................................... 14
3.5.1 JAK SKONFIGUROWAĆ FIRMĘ – KSIĘGA PODATKOWA? ............................................................. 14
3.5.2 JAK DODAĆ NOWY ZAPIS DO KSIĘGI LUB BUFORA?..................................................................... 14
3.5.3 JAK PRZENIEŚĆ ZAPIS Z BUFORA DO KSIĘGI? ............................................................................. 15
3.5.4 JAK DOKONAĆ ZAMKNIĘCIA DNIA? ............................................................................................. 15
3.5.5 JAK ZMIENIĆ ZAPIS W BUFORZE? ............................................................................................... 15
3.5.6 JAK USUNĄĆ ZAPIS Z BUFORA?................................................................................................... 16
3.5.7 JAK SKREŚLIĆ ZAPIS Z KSIĘGI? .................................................................................................. 16
3.5.8 JAK UPORZĄDKOWAĆ ZAPISY CHRONOLOGICZNIE? .................................................................... 16
3.5.9 KASOWANIE ZAPISÓW KSIĘGOWYCH Z POZIOMU DOKUMENTU ŹRÓDŁOWEGO............................ 17
3.5.10 JAK WYSZUKIWAĆ ZAPISY? ........................................................................................................ 17
4 REJESTRY VAT ......................................................................................................................................... 19
4.1 WSTĘP .................................................................................................................................................... 19
4.2 REJESTRY VAT ........................................................................................................................................ 19
4.2.1 ZAKŁADKA WYBRANY REJESTR ................................................................................................... 19
4.2.2 ZAKŁADKA WSZYSTKIE REJESTRY............................................................................................... 21
4.2.3 REJESTRY VAT – DO DEKLARACJI VAT-7 ..................................................................................... 22
4.2.4 REJESTRY VAT – DO DEKLARACJI VAT-UE ................................................................................... 23
4.2.5 REJESTRY VAT – WG ATRYBUTU................................................................................................. 24
4.2.6 DODANIE NOWEGO ZAPISU – ZAKŁADKA OGÓLNE ...................................................................... 25
4.2.7 DODANIE NOWEGO ZAPISU – ZAKŁADKA KONTRAHENT ............................................................ 29
4.2.8 FAKTURY MEDIALNE................................................................................................................... 29
4.2.9 PŁATNOŚCI ................................................................................................................................ 29
4.2.10 ZALICZKI KONTRAHENTÓW/PRACOWNIKÓW............................................................................... 32
4.2.11 DODANIE NOWEGO ZAPISU – ZAKŁADKA WALUTA ...................................................................... 33
4.2.12 DODANIE NOWEGO ZAPISU – ZAKŁADKA ATRYBUT ..................................................................... 34
4.2.13 PRZENOSZENIE ZAPISÓW MIĘDZY REJESTRAMI .......................................................................... 34
4.2.14 SERYJNA ZMIANA DATY DEKLARACJI VAT-7 ................................................................................ 35
4.3 SCENARIUSZ OPERACJI W EWIDENCJI VAT .............................................................................................. 35
4.3.1 JAK DODAĆ NOWY REJESTR VAT?............................................................................................... 35
4.3.2 JAK DODAĆ NOWY ZAPIS DO REJESTRU VAT? ............................................................................. 36
4.3.3 JAK USUNĄĆ DOKUMENT Z REJESTRU? ....................................................................................... 36
4.3.4 JAK ZAKSIĘGOWAĆ DOKUMENT Z REJESTRU DO KSIĘGI? ............................................................ 36
4.3.5 JAK ZAKSIĘGOWAĆ ZBIORCZO DOKUMENTY SPRZEDAŻY? ........................................................... 37
4.3.6 JAK ZMIENIĆ ZAPIS W REJESTRZE? ............................................................................................ 38
4.3.7 JAK PRZENUMEROWAĆ ZAPISY? ................................................................................................. 38
4.3.8 JAK WYSZUKAĆ DOKUMENT? ...................................................................................................... 38
4.4 GENEROWANIE FAKTUR WEWNĘTRZNYCH ............................................................................................... 39
4.5 GENEROWANIE FAKTUR VAT MARŻA ........................................................................................................ 41
5 EWIDENCJA RYCZAŁTOWA...................................................................................................................... 45
5.1 WSTĘP .................................................................................................................................................... 45
5.2 KONFIGURACJA PROGRAMU NA POTRZEBY RYCZAŁTU.............................................................................. 45
5.3 EWIDENCJA RYCZAŁTOWA....................................................................................................................... 45
5.3.1 ZAKŁADKA EWIDENCJA .............................................................................................................. 46
Str. 4
Moduł Księga Podatkowa, Środki Trwałe v. 15.0
5.3.2 ZAKŁADKA WSZYSTKIE............................................................................................................... 47
5.4 FORMULARZ ZAPISU W EWIDENCJI.......................................................................................................... 48
5.4.1 ZAKŁADKA OGÓLNE.................................................................................................................... 48
5.4.2 ZAKŁADKA REJESTR VAT ............................................................................................................ 49
5.5 ROZLICZENIE PODATKU RYCZAŁTOWEGO ZA OKRES ................................................................................ 49
5.5.1 ZALICZKA NA PODATEK RYCZAŁTOWY ........................................................................................ 49
5.5.2 LISTA WŁAŚCICIELI ................................................................................................................... 50
5.5.3 INDYWIDUALNA KARTA ODLICZEŃ ............................................................................................. 51
5.5.4 WYLICZENIE ZALICZKI RYCZAŁTOWEJ ........................................................................................ 51
5.6 DEKLARACJA ROCZNA PIT-28................................................................................................................... 52
5.6.1 KOREKTY DEKLARACJI PIT-28..................................................................................................... 54
5.6.2 FORMULARZ DEKLARACJI PIT-28 ................................................................................................ 54
5.6.3 ZAŁĄCZNIK PIT-28/A ..................................................................................................................57
5.6.4 ZAŁĄCZNIK PIT-28/B ..................................................................................................................58
5.6.1 ZAŁĄCZNIK PIT/O....................................................................................................................... 60
5.7 SCENARIUSZ OPERACJI W EWIDENCJI RYCZAŁTOWEJ .............................................................................. 61
5.7.1 JAK SKONFIGUROWAĆ FIRMĘ – RYCZAŁT.................................................................................... 61
5.7.2 JAK ZMIENIĆ STAWKI PODATKU RYCZAŁTOWEGO? ..................................................................... 62
5.7.3 JAK DODAĆ NOWY ZAPIS DO EWIDENCJI? .................................................................................. 62
5.7.4 JAK PRZENIEŚĆ ZAPIS Z BUFORA DO EWIDENCJI? ...................................................................... 62
5.7.5 JAK DOKONAĆ ZAMKNIĘCIA DNIA? ............................................................................................. 63
5.7.6 JAK ZMIENIĆ ZAPIS W BUFORZE? ............................................................................................... 63
5.7.7 JAK USUNĄĆ ZAPIS Z BUFORA?................................................................................................... 63
5.7.8 JAK SKREŚLIĆ ZAPIS Z EWIDENCJI?............................................................................................ 64
5.7.9 JAK SKASOWAĆ ZAPIS Z EWIDENCJI RYCZAŁTOWEJ Z POZIOMU DOKUMENTU ŹRÓDŁOWEGO? .... 64
5.7.10 JAK UPORZĄDKOWAĆ ZAPISY CHRONOLOGICZNIE? .................................................................... 64
5.7.11 JAK WYSZUKIWAĆ ZAPIS? .......................................................................................................... 65
5.7.12 JAK WYLICZYĆ ZALICZKĘ RYCZAŁTOWĄ? .................................................................................... 65
5.7.13 JAK ZMIENIĆ LUB PONOWNIE PRZELICZYĆ ZALICZKĘ? ................................................................ 65
5.7.14 JAK USUNĄĆ WYLICZONĄ ZALICZKĘ?.......................................................................................... 66
5.7.15 JAK ODBLOKOWAĆ ZALICZKĘ?.................................................................................................... 66
6 DEKLARACJE INTRASTAT ........................................................................................................................ 67
6.1 KONFIGURACJA ....................................................................................................................................... 67
6.2 KODY CN................................................................................................................................................. 67
6.3 DOKUMENTY DLA INTRASTAT .................................................................................................................. 68
6.4 DEKLARACJE INTRASTAT ......................................................................................................................... 68
6.5 FORMULARZ DEKLARACJI INTRASTAT ...................................................................................................... 69
7 EWIDENCJA DODATKOWA....................................................................................................................... 71
7.1 WSTĘP .................................................................................................................................................... 71
7.2 EWIDENCJA DODATKOWA ....................................................................................................................... 71
7.2.1 EWIDENCJA DODATKOWA - ZAKŁADKA REJESTR ......................................................................... 71
7.2.2 DODANIE NOWEGO ZAPISU – ZAKŁADKA OGÓLNE ...................................................................... 72
7.2.3 DODANIE NOWEGO ZAPISU – ZAKŁADKA DODATKOWE ............................................................. 75
7.2.4 ZALICZKI KONTRAHENTÓW I PRACOWNIKÓW............................................................................. 77
7.2.5 PRZENOSZENIE ZAPISÓW MIĘDZY REJESTRAMI .......................................................................... 78
7.3 SCENARIUSZE OPERACJI W EWIDENCJI DODATKOWEJ ............................................................................. 78
7.3.1 JAK DODAĆ NOWY REJESTR DLA EWIDENCJI DODATKOWEJ PRZYCHODÓW LUB KOSZTÓW?........ 78
7.3.2 JAK DODAĆ NOWY ZAPIS DO EWIDENCJI DODATKOWEJ?............................................................ 78
7.3.3 JAK USUNĄĆ DOKUMENT Z EWIDENCJI? ..................................................................................... 79
7.3.4 JAK ZAKSIĘGOWAĆ DOKUMENT Z EWIDENCJI DODATKOWEJ?..................................................... 79
8 EWIDENCJA WYNAGRODZEŃ.................................................................................................................. 81
8.1 WSTĘP .................................................................................................................................................... 81
8.2 LISTA PRACOWNIKÓW............................................................................................................................. 81
8.2.1 LISTA PRACOWNIKÓW WG AKRONIMU ....................................................................................... 81
8.2.2 LISTA PRACOWNIKÓW WG NAZWISKA........................................................................................ 82
8.2.3 KARTA PRACOWNIKA ................................................................................................................. 82
8.2.4 KARTA PRACOWNIKA - ZAKŁADKA OGÓLNE................................................................................. 83
8.2.5 KARTA PRACOWNIKA SZCZEGÓŁOWE ......................................................................................... 83
8.2.6 KARTA PRACOWNIKA DODATKOWE ............................................................................................ 84
8.3 LISTA WYPŁAT ........................................................................................................................................ 84
8.3.1 LISTA WYPŁAT – ZAKŁADKA W MIESIĄCU ................................................................................... 84
8.3.2 LISTA WYPŁAT – ZAKŁADKA DLA PRACOWNIKA........................................................................... 86
8.4 WYLICZENIE WYNAGRODZENIA ............................................................................................................... 86
8.4.1 WYNAGRODZENIE – ZAKŁADKA OGÓLNE..................................................................................... 86
8.4.2 ZAPIS WYNAGRODZENIA – ZAKŁADKA KWOTY ............................................................................ 88
8.4.3 ZAPIS WYNAGRODZENIA – ZAKŁADKA DODATKOWE ................................................................... 90
8.5 SCENARIUSZ OPERACJI W EWIDENCJI WYNAGRODZEŃ............................................................................ 90
8.5.1 JAK DODAĆ NOWEGO PRACOWNIKA? ......................................................................................... 90
Podręcznik Użytkownika systemu CDN OPT!MA
Str. 5
8.5.2 JAK USUNĄĆ PRACOWNIKA? ....................................................................................................... 91
8.5.3 JAK ZMIENIĆ DANE PRACOWNIKA? ............................................................................................. 91
8.5.4 JAK WYSZUKAĆ PRACOWNIKA?................................................................................................... 91
8.5.5 JAK DODAĆ I WYLICZYĆ WYNAGRODZENIE PRACOWNIKA? ......................................................... 92
8.5.6 JAK USUNĄĆ WYNAGRODZENIE PRACOWNIKA?........................................................................... 93
8.5.7 JAK ZMIENIĆ WYNAGRODZENIE PRACOWNIKA? .......................................................................... 93
8.5.8 JAK ZAKSIĘGOWAĆ WYNAGRODZENIE PRACOWNIKÓW? ............................................................. 93
8.5.9 JAK ZAIMPORTOWAĆ DANE Z PROGRAMÓW CDN KLASYKA -PL, PLP I PIK?................................... 94
9 EWIDENCJA SAMOCHODÓW.................................................................................................................... 95
9.1 WSTĘP .................................................................................................................................................... 95
9.2 EWIDENCJA SAMOCHODÓW..................................................................................................................... 95
9.2.1 FORMULARZ SAMOCHODU.......................................................................................................... 96
9.3 LISTA TRAS............................................................................................................................................. 97
9.3.1 DODANIE NOWEJ TRASY ............................................................................................................ 97
9.4 ROZLICZENIE PRZEJAZDÓW..................................................................................................................... 98
9.4.1 ROZLICZENIE PRZEJAZDÓW - PRZEJAZDY ................................................................................... 98
9.4.2 FORMULARZ PRZEJAZDU ............................................................................................................ 99
9.4.3 ROZLICZENIE PRZEJAZDU – KOSZTY......................................................................................... 100
9.4.4 FORMULARZ KOSZTU, JAKI PONIESIONO W ZWIĄZKU Z UŻYWANIEM POJAZDU ......................... 101
9.4.5 ROZLICZENIE PRZEJAZDU – ROZLICZENIA ................................................................................ 102
9.4.6 FORMULARZ ROZLICZENIA PRZEBIEGU POJAZDU ...................................................................... 103
9.5 SCENARIUSZE OPERACJI W EWIDENCJI SAMOCHODÓW ........................................................................ 104
9.5.1 JAK DODAĆ NOWY SAMOCHÓD? ............................................................................................... 104
9.5.2 JAK ZMIENIĆ DANE SAMOCHODU?............................................................................................ 105
9.5.3 JAK WPROWADZIĆ TRASY PRZEJAZDÓW? ................................................................................. 105
9.5.4 JAK WPROWADZIĆ PRZEJAZD? ................................................................................................. 105
9.5.5 JAK WPROWADZIĆ DOKUMENT KOSZTU?.................................................................................. 105
9.5.6 JAK USUNĄĆ SAMOCHÓD, KOSZT, PRZEJAZD LUB ROZLICZENIE PRZEBIEGU? ............................ 106
9.5.7 JAK ZMIENIĆ DANE PRZEBIEGU LUB KOSZTU? .......................................................................... 106
9.5.8 JAK DOKONAĆ ROZLICZENIA PRZEJAZDÓW SAMOCHODEM?...................................................... 106
9.5.9 JAK ZAKSIĘGOWAĆ KWOTĘ WYNIKAJĄCĄ Z ROZLICZENIA PRZEBIEGU DO KSIĘGI PRZYCHODÓW
I ROZCHODÓW?....................................................................................................................... 107
9.5.10 JAK ZMIENIĆ STAWKI ZA KILOMETR PRZEBIEGU? ..................................................................... 107
10 SPIS Z NATURY...................................................................................................................................... 108
10.1 WSTĘP .................................................................................................................................................. 108
10.2 SPIS Z NATURY ..................................................................................................................................... 108
10.2.1 FORMULARZ NAGŁÓWKA SPISU Z NATURY................................................................................ 109
10.2.2 ARKUSZ SPISU Z NATURY......................................................................................................... 109
10.2.3 FORMULARZ POZYCJI SPISU Z NATURY..................................................................................... 111
10.3 SCENARIUSZ OPERACJI W SPISIE REMANENTÓW ................................................................................... 112
10.3.1 JAK DODAĆ NOWY SPIS Z NATURY?.......................................................................................... 112
10.3.2 JAK USUNĄĆ SPIS Z NATURY?................................................................................................... 112
10.3.3 JAK ZMIENIĆ DANE OGÓLNE SPISU Z NATURY?......................................................................... 112
10.3.4 JAK DODAĆ NOWĄ POZYCJĘ DO SPISU Z NATURY? ................................................................... 113
10.3.5 JAK USUNĄĆ WYBRANĄ POZYCJĘ SPISU Z NATURY?.................................................................. 113
10.3.6 JAK ZMIENIĆ WYBRANĄ POZYCJĘ SPISU Z NATURY? ................................................................. 113
10.3.7 JAK PRZENUMEROWAĆ ARKUSZ SPISU Z NATURY? .................................................................... 114
10.3.8 JAK ZAKSIĘGOWAĆ SPIS Z NATURY DO KSIĘGI PODATKOWEJ? ................................................. 114
10.3.9 JAK ZAIMPORTOWAĆ SPIS Z NATURY Z PROGRAMU FIRMA++? ................................................. 114
11 WŁAŚCICIELE I DEKLARACJE PODATKOWE .......................................................................................... 115
11.1 WSTĘP .................................................................................................................................................. 115
11.2 ROZLICZENIE PODATKU VAT METODĄ STRUKTURY ZAKUPÓW ................................................................ 115
11.2.1 WYLICZENIE STRUKTURY ZAKUPÓW......................................................................................... 115
11.3 ROZLICZENIE PODATKU VAT METODĄ KASOWĄ ..................................................................................... 116
11.4 DEKLARACJA VAT-7 ............................................................................................................................... 117
11.4.1 LISTA DEKLARACJI VAT-7 ......................................................................................................... 118
11.4.2 WYLICZENIE DEKLARACJI VAT-7............................................................................................... 119
11.4.3 KOREKTA DEKLARACJI VAT-7 ................................................................................................... 123
11.5 KWARTALNA DEKLARACJA PODSUMOWUJĄCA (VAT-UE) ......................................................................... 124
11.6 ZALICZKA NA DEKLARACJĘ PIT-4R ......................................................................................................... 125
11.6.1 WYLICZENIE ZALICZKI NA DEKLARACJĘ PIT-4R......................................................................... 125
11.7 E-DEKLARACJE ...................................................................................................................................... 126
11.8 ZALICZKI NA DEKLARACJE PIT-36, PIT-36L I LISTA WSPÓLNIKÓW .......................................................... 129
11.9 LISTA WŁAŚCICIELI............................................................................................................................... 129
11.10 FORMULARZ DANYCH WSPÓLNIKA ......................................................................................................... 129
11.10.1 KARTA WSPÓLNIKA U UŻYTKOWNIKÓW MODUŁU PŁACE I KADRY ............................................. 129
11.10.2 KARTA WŁAŚCICIELA BEZ MODUŁU PŁACOWEGO ...................................................................... 130
11.11 ZALICZKA NA DEKLARACJĘ PIT-36.......................................................................................................... 131
Zgłoś jeśli naruszono regulamin