CDN_Detal_15.pdf

(1578 KB) Pobierz
Microsoft Word - CDN_Detal_15.doc
System CDN OPT!MA v. 15.0
CDN Detal
31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g
tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00
Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00
www.comarch.pl/cdn
info.cdn@comarch.pl
Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument !
96140077.004.png 96140077.005.png 96140077.006.png 96140077.007.png
Str. 2
Moduł Detal v. 15.0
1 Spis treści
1 SPIS TREŚCI ...................................................................................................................................... 2
2 WSTĘP ............................................................................................................................................... 3
3 KONFIGURACJA ................................................................................................................................. 4
3.1 KONFIGURACJA FIRMY ...................................................................................................................... 4
3.2 FORMY PŁATNOŚCI ........................................................................................................................... 5
3.3 OPERATORZY .................................................................................................................................... 6
4 PODSTAWOWE ZASADY OBSŁUGI ..................................................................................................... 7
5 REJESTRACJA W PROGRAMIE ........................................................................................................... 8
5.1 ROZPOCZĘCIE DNIA .......................................................................................................................... 8
6 OKNO GŁÓWNE PROGRAMU.............................................................................................................. 9
7 GŁÓWNE .......................................................................................................................................... 10
7.1 SPRZEDAŻ....................................................................................................................................... 10
7.1.1 OBSŁUGA OKNA .................................................................................................................... 10
7.1.2 TOWARY ............................................................................................................................... 12
7.1.3 USTALANIE GRANICY CENY SPRZEDAŻY................................................................................. 14
7.1.4 KLIENT ................................................................................................................................. 15
7.1.5 OKREŚLENIE TYPU DOKUMENTU............................................................................................ 18
7.1.6 PŁATNOŚCI DO DOKUMENTU................................................................................................. 18
7.1.7 ZATWIERDZENIE DOKUMENTU .............................................................................................. 20
7.2 KAUCJE........................................................................................................................................... 21
7.2.1 OBSŁUGA WKA DO DOKUMENTU FA/ PA................................................................................. 21
7.2.2 OBSŁUGA PKA ....................................................................................................................... 24
7.3 KASY DOMYŚLNE DLA OPERATORA .................................................................................................. 25
7.4 ZNAJDŹ........................................................................................................................................... 25
7.4.1 PODGLĄD DOKUMENTU ......................................................................................................... 27
7.5 PRZEKSZTAŁCENIE PARAGONU DO FAKTURY.................................................................................... 28
7.6 ZWROT TOWARU (KOREKTY ILOŚCIOWE) ........................................................................................ 29
7.6.1 LISTA ZWRACANYCH TOWARÓW ........................................................................................... 30
7.6.2 PŁATNOŚCI ........................................................................................................................... 30
7.6.3 ZATWIERDZENIE KOREKTY.................................................................................................... 31
7.7 OPERATOR...................................................................................................................................... 31
8 KASA ................................................................................................................................................ 32
8.1 DOKUMENT KP ................................................................................................................................ 32
8.2 DOKUMENT KW............................................................................................................................... 32
8.3 ZESTAWIENIA ................................................................................................................................. 32
8.4 SZUFLADA....................................................................................................................................... 33
8.5 KONIEC DNIA.................................................................................................................................. 34
9 KONFIGURACJA ............................................................................................................................... 37
9.1 PARAMETRY .................................................................................................................................... 37
9.1.1 ZAKŁADKA – DRUKARKA FISKALNA ........................................................................................ 37
9.1.2 ZAKŁADKA – OGÓLNE............................................................................................................ 37
9.1.3 ZAKŁADKA – STANOWISKO.................................................................................................... 37
9.2 SYNCHRONIZACJA........................................................................................................................... 38
Podręcznik Użytkownika systemu CDN OPT!MA
Str. 3
2 Wstęp
Moduł CDN OPT!MA Detal został stworzony z myślą o sklepach sprzedaży detalicznej, które potrzebują przede
wszystkim szybko, łatwo i sprawnie wystawiać paragony oraz faktury sprzedaży. Specjalnie zaprojektowany interface
systemu CDN OPT!MA Detal jest zoptymalizowany pod kątem wprowadzania dokumentów za pomocą klawiatury.
Program jest ściśle powiązany z programem CDN OPT!MA stanowiąc jego końcówkę sprzedażową. W niniejszym
podręczniku szczegółowo przedstawiono funkcje programu oraz ich powiązanie z systemem CDN OPT!MA.
Uwaga : Uprawnienia do pracy z modułem CDN OPT!MA Detal muszą być zapisane
w kluczu HASP. Użytkownicy modułu przed uruchomieniem CDN OPT!MA Detal powinni
zaprogramować klucz HASP przy pomocy pliku otrzymanego z Comarch. Równocześnie na kartach
operatorów pracujących z CDN OPT!MA Detal należy zaznaczyć parametr Detal (Konfiguracja/
Program/ Użytkowe/ Operatorzy, formularz operatora, zakładka ogólne).
96140077.001.png
Str. 4
Moduł Detal v. 15.0
3 Konfiguracja
3.1 Konfiguracja firmy
Konfiguracja firmy dotyczy wszystkich parametrów, które mają wpływ na zasadę działania programu w firmie.
Ich ustawienia są ściśle związane z przyjętymi zasadami funkcjonowania firmy. Nie są one uzależnione od
stanowiska, na którym uruchamiany jest program, czy od pracującego aktualnie operatora. Parametry związane
z konfiguracją firmy są dostępne w standardowej Konfiguracji systemu CDN OPT!MA. W Konfiguracji firmy, w gałęzi
Detal zostały zebrane wszystkie parametry wykorzystywane w trakcie pracy modułu.
Wystawianie faktur:
Na stanowisku sprzedaży istnieje możliwość wystawiania faktur sprzedaży i paragonów.
jeśli parametr jest zaznaczony – operator ma możliwość wystawiania zarówno faktur jak i paragonów,
jeśli parametr jest odznaczony – operator ma możliwość wystawiania jedynie paragonów.
Opcja wystawiania faktur sprzedaży nie jest wtedy dostępna.
Fiskalizacja faktur:
W przypadku faktury sprzedaży nie zawsze istnieje konieczność jej zafiskalizowania. Dlatego w programie znajduje
się parametr określający, czy faktury sprzedaży wystawiane z poziomu stanowiska sprzedaży powinny być
automatycznie fiskalizowane, czy nie:
TAK – program w chwili zatwierdzania faktury sprzedaży automatycznie zarejestruje jej wartość na drukarce
fiskalnej (operator nie ma na to wpływu),
NIE – program w ogóle nie będzie fiskalizował faktur sprzedaży w chwili zatwierdzania dokumentu (operator
nie ma to wpływu),
WYBÓR – w chwili zatwierdzania faktury sprzedaży program zapyta operatora czy dokument powinien być
zafiskalizowany.
Rys. 1 Konfiguracja systemu CDN OPT!MA – gałąź Detal
Fiskalizacja paragonów - parametr, który umożliwia ustawienie fiskalizacji paragonów w podobny sposób jak ma
to miejsce w przypadku faktur. W zależności od ustawienia parametru Fiskalizacja paragonów , w momencie
zatwierdzania paragonu:
TAK – dokument jest wysyłany na drukarkę fiskalną, w programie dla paragonu ustawiany jest znacznik
F (zafiskalizowany),
NIE – paragon nie jest wysyłany do drukarki fiskalnej, wydruk dokumentu na zwykłej drukarce,
WYBÓR – w momencie zatwierdzania paragonu program pyta, czy ma on być rejestrowany na drukarce
fiskalnej.
96140077.002.png
Podręcznik Użytkownika systemu CDN OPT!MA
Str. 5
Dokumenty z WZ:
Paragony oraz faktury sprzedaży wystawiane zarówno z poziomu programu CDN OPT!MA jak i z poziomu stanowiska
sprzedaży nie powodują automatycznego zdjęcia towaru z magazynu (jedynie jego zarezerwowanie). Dopiero
wystawienie skojarzonego z dokumentem handlowym dokumentu magazynowego powoduje pobranie towaru
z magazynu.
Z poziomu dokumentów wystawianych w systemie CDN OPT!MA istnieje możliwość zadecydowania, czy faktura/
paragon ma być automatycznie skojarzony z dokumentem WZ, czy też nie.
Natomiast z poziomu stanowiska sprzedaży nie ma możliwości decyzji o tworzeniu dokumentu WZ dla pojedynczych
faktur/paragonów. Należy to określić w Konfiguracji przed rozpoczęciem pracy na stanowisku sprzedaży:
jeśli parametr jest zaznaczony – do każdego dokumentu sprzedaży jest automatycznie tworzony dokument
WZ i towar zostaje zdjęty z magazynu. Oczywiście przy takim schemacie pracy w magazynie musi być
odpowiednia ilość towaru (przed sprzedażą musi zostać wprowadzony do magazynu),
jeśli parametr jest odznaczony – faktury sprzedaży i paragony wystawiane na stanowisku sprzedaży nie są
kojarzone automatycznie z dokumentami WZ. Towar nie zostaje zdjęty z magazynu, a jedynie zarezerwowany.
Dlatego w magazynie nie musi być pokrycia na sprzedawaną ilość. Należy jednak pamiętać, że przy takim
systemie pracy, po wprowadzeniu towaru na magazyn Użytkownik musi wygenerować dokumenty WZ dla
wystawionych faktur i paragonów z poziomu list dostępnych w standardowej wersji programu CDN OPT!MA .
Schemat pracy bez automatycznego wystawiania WZ może być wykorzystany w firmach, gdzie towar bezpośrednio
po dostawie jest wprowadzany na sklep i może być sprzedawany, natomiast do systemu CDN OPT!MA jest
wprowadzany dopiero „w wolnej chwili”. Dlatego może zdarzyć się, że towar, który jest udostępniony do sprzedaży
w sklepie nie jest jeszcze dostępny w komputerowym magazynie i tym samym program nie może tworzyć na bieżąco
dokumentów WZ. Operator musi jednak pamiętać o tym, by po wprowadzeniu towaru „do komputera” utworzyć
brakujące dokumenty WZ.
Uwaga : jeśli firma jest oddziałem ( CDN OPT!MA współpracuje z systemem CDN XL ) –
parametr dotyczący wystawiania dokumentów WZ jest zaznaczony i operator nie może tego
zmienić. W wersji oddziałowej CDN OPT!MA wszystkie dokumenty są automatycznie kojarzone
z dokumentami magazynowymi.
Uwaga : parametr Dokumenty z WZ nie działa, jeżeli Użytkownik nie ma wykupionego modułu
CDN OPT!MA Handel.
Definicja KP/ Definicja KW:
Domyślny schemat numeracji dla zapisów kasowych rejestrowanych z poziomu modułu CDN OPT!MA Detal. Schemat
należy wybrać z rozwijanej listy, zawierającej wszystkie definicje ustalone dla wpłat (wypłat) w module Kasa/bank.
Schematy te, będą wykorzystywane podczas:
numerowania niezależnych zapisów KP i KW wystawianych za pomocą funkcji dostępnych w grupie Kasa,
numerowania zapisów kasowych utworzonych do dokumentów handlowych (FA, PA) oraz dokumentów
przyjęcia kaucji (PKA) płatnych gotówką, gdy w konfiguracji programu CDN OPT!MA Konfiguracji firmy/ Kasa
i Bank/ Parametry zaznaczony jest parametr: Domyślny schemat numeracji dla automatycznych
zapisów kasowych .
Zamykanie raportów kasowych:
Parametry są związane z automatycznym tworzeniem zapisów KW podczas wykonywania zamknięcia dnia.
Ich działanie zostały dokładnie opisane w rozdziale Koniec dnia.
Z pracą modułu CDN OPT!MA Detal związane są również parametry ustalane dla stanowiska. Zostały one opisane
w rozdziale Konfiguracja: Parametry.
3.2 Formy płatności
W systemie CDN OPT!MA Użytkownik może utworzyć dowolną ilość form płatności. Na stanowisku sprzedaży przyjęto
zasadę, że wykorzystywać można jedynie pięć z nich.
Każda z form płatności jest przyporządkowana do klawisza funkcyjnego, co znacznie ułatwia później wystawianie
dokumentów. Użytkownik może jednak sam określić, które z form płatności zdefiniowanych w systemie mają być
wykorzystane na stanowisku sprzedaży.
96140077.003.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin