Mysterious Skin.txt

(49 KB) Pobierz
{2252}{2357}MYSTERIOUS SKIN
{3490}{3543}Tego lata, kiedy mia�em 8 lat,
{3543}{3607}5 godzin znikn�o z mojego �ycia.
{3607}{3642}5 godzin
{3702}{3782}Przepad�o bez �ladu.
{3907}{4043}Pami�tam tylko jak siedzia�em|na �awce podczas rozgrywek Ma�ej Ligi.
{4043}{4118}Zacz�o pada�.
{4119}{4188}Co si� sta�o potem,|pozosta�o czarn� pustk�.
{4207}{4257}Brian!|Brian?
{4312}{4405}Ty g�upku, co ty tu robisz?
{4421}{4508}Hej, ty krwaisz.
{4726}{4798}Jaka straszna pogoda.
{4807}{4831}Mamo!
{4832}{4882}Cze�� kochanie.|Co ci si� sta�o?
{4882}{4945}Lecia�a mu krew,|jak znalaz�am go w piwnicy.
{4945}{5058}Co� ty tam robi�?|Wszystko w porz�dku, kochanie?
{5112}{5173}Trzymali mnie ca�y dzie�|na tej okropnej poczcie.
{5173}{5254}Nie wiedzia�am nawet, �e pada,|dop�ki nie wysz�am z pracy.
{5254}{5285}Nie ruszaj si�.
{5305}{5369}Czyja� mama podwioz�a|ci� do domu?
{5371}{5449}- Id� spa�.|- Mam nadziej�, �e jeste� zadowolony.
{5449}{5514}Wiedzia�am, �e co� mu si� stanie|jak b�dzie gra�.
{5519}{5615}Wiesz, kiedy ja by�em dzieciakiem,|te� nie by�em �wietny na boisku.
{5615}{5704}Ale przynajmniej dawa�em z siebie|wszystko. Nie poddawa�em si�!
{5704}{5734}Przepraszam tato.
{5782}{5832}- Dobranoc.|- Dobranoc.
{5857}{5957}M�wi�am twojemu ojcu,|�e ta ca�a Liga, to g�upi pomys�.
{5973}{6008}Zatkaj nos.
{6118}{6190}Mama kaza�a mi rzuci�|baseball zaraz nast�pnego dnia.
{6624}{6674}Wtedy zacz�y si� koszmary...
{6688}{6725}...i krwawienia z nosa.
{6766}{6811}Zmoczy�em ��ko par� razy...
{6839}{6881}...i mia�em utraty �wiadomo�ci.
{6885}{6989}Mia�em uczucie jakby oczy|odwraca�y si� do �rodka g�owy.
{6989}{7049}Upada�em na pod�og�,|jak bezw�adna lalka.
{7182}{7257}Ten cholerny telewizor|nie ma nawet jeszcze roku.
{7257}{7332}Mo�e si� zr�ba� po|tej burzy z zesz�ego tygodnia.
{7332}{7397}Tw�j ojciec nie|b�dzie zbytnio zadowolony.
{7404}{7452}Kiedy on wraca do domu?
{7452}{7522}Na pewno nie w ci�gu|najbli�szej godziny, kochanie.
{7532}{7632}Mamo! Deborah!|Chod�cie zobaczy�!
{7682}{7725}To UFO!
{7725}{7807}Przesta�, to po prostu balon|meteorologiczny, albo co� takiego.
{7808}{7907}Nie. Patrz co si� dzieje z telewizorem.
{7908}{7956}Leci nad domem!
{7957}{8006}Chod�my na dach.
{8007}{8107}Nie! Czekajcie.|Dzieci, uwa�ajcie!
{8182}{8303}To by�y dwa wydarzenia tego lata,|kt�rych nigdy nie zapomn�.
{8303}{8382}Ciasna i mroczna piwnica,
{8382}{8482}a tak�e, r�wnie tajemnicze UFO
{8507}{8607}lec�ce sobie gdzie� przez wszech�wiat.
{8657}{8774}Tego lata, kiedy mia�em 8 lat,|doszed�em po raz pierwszy.
{8774}{8860}Patrzy�em na mam� zabawiaj�c� si�|z jej ch�opakiem Alfredem
{8860}{8898}na mojej hu�tawce.
{8982}{9069}Alfred to typowy silny facet.
{9071}{9107}G�upi jak but.
{9107}{9207}O takich jak on, m�wi�em|w przysz�o�ci, �e s� w moim typie.
{9249}{9314}Gada� tylko niezwykle nudne|i g�upie rzeczy.
{9314}{9410}Ale nie mog�em oderwa� od niego oczu,|kiedy skomla� i j�cza�
{9410}{9453}jak bezbronne zwierz�.
{9882}{9977}Masturbowa�em si� od lat,|ale a� do tamtego lata
{9977}{10057}nigdy si� nie spu�ci�em.
{10057}{10118}Nie mog�em si� doczeka�,|�eby pokaza� trenerowi.
{10118}{10172}Mo�e powinienem|zacz�� od pocz�tku.
{10172}{10227}W czerwcu mama zapisa�a|mnie do Ma�ej Ligi.
{10230}{10315}To by� pomys� Alfreda.|Spos�b na to, �eby pieprzyli si� do woli,
{10315}{10355}bez wydawania pieni�dzy na niani�.
{10357}{10432}Podekscytowany?
{10443}{10465}Trener Heider?
{10557}{10631}Po��danie uderzy�o we mnie.
{10632}{10707}Wygl�da� jak ratownik, kowboj|lub stra�ak z Playgirl,
{10708}{10776}kt�re mama chowa�a pod ��kiem.
{10776}{10859}Wtedy jeszcze nie wiedzia�em, co|mam zrobi� z moimi uczuciami.
{10859}{10932}By�y jak prezent, kt�ry mia�em|otworzy� przed t�umem ludzi.
{10938}{10996}- Dzie� dobry.|- Witam, jestem Ellen McCormic,
{10996}{11041}a to jest m�j syn Neil.
{11057}{11107}Cze�� Neil.
{11110}{11207}Kochanie, nie powiniene� powiedzie�|"dzie� dobry" swojemu nowemu trenerowi?
{11257}{11357}Spokojnie, musi troch� min��,|zanim polubi obcych.
{11382}{11456}Szybko zosta�em najlepszym|graczem dru�yny.
{11457}{11557}Co nie by�o trudne, bior�c pod uwag�|innych, kt�rzy byli band� je�op�w.
{11607}{11668}W naszym pierwszym meczu...
{11668}{11707}tak �wietnie uderzy�em pi�k�...
{11707}{11772}T�um szala�.
{11772}{11815}Ale mnie to nie obchodzi�o.
{11815}{11913}To co by�o dla mnie naprawd� wa�ne,|to sprawienie, by trener by� dumny.
{11913}{11996}Po pierwszym zwyci�stwie|zadzwoni� do mojej mamy...
{11996}{12069}i powiedzia�, �e zabiera dru�yn�|do kina, aby �wi�towa�.
{12153}{12207}Cze�� mistrzu,|jeste� gotowy?
{12220}{12255}Trenerze?
{12260}{12305}Gdzie jest ca�a reszta?
{12310}{12382}Wygl�da na to, �e dzisiaj|b�dziemy tylko my we dwoje.
{12384}{12415}Naprawd�?
{12435}{12445}Tak
{12450}{12474}�wietnie
{12517}{12644}Wybra�em "Blood Prom", film dla doros�ych,|w kt�rym by�y sceny morderstw i pe�no krwi.
{12644}{12744}Kiedy tej naprawd� wkurzaj�cej blondynie|odci�to �eb, cieszy�em si�.
{12750}{12857}Po filmie, wybrali�my pizz�,|a potem poszli�my do domu trenera.
{12858}{12915}Dom trenera by� zar�bisty.
{12915}{13028}Mia� tam ogromny telewizor, ATARI|z Dokey Kongiem, Asteroidsami, Froggerem...
{13028}{13070}Wszystkie moje ulubione gry.
{13182}{13282}Hah, wybuch�e�.|Moja kolej.
{13307}{13352}Twoja mama na ciebie nie czeka?
{13357}{13400}Nie, pracuje.
{13400}{13468}A najpewniej to ma randk� z Alfredem.
{13482}{13538}Pewnie spedzasz samemu|du�o czasu, co?
{13539}{13594}Ta, ale nawet to lubi�.|Je�d�� na rowerze
{13607}{13656}i ogl�dam telewizj�.|Jest fajnie.
{13732}{13807}Ja pierdziele!|Przez ciebie przegra�em.
{13808}{13857}Przepraszam.
{13858}{13907}Czekaj.
{13957}{14057}Chod� na chwil�.|We� t� butelk� Peach Nehi.
{14170}{14246}Wiesz, to mo�e wygl�da�|troche dziwnie z pocz�tku,
{14247}{14322}ale nagrywam g�osy|graczy z mojej dru�yny.
{14325}{14377}Szczeg�lnie tych najlepszych.|Dobra?
{14432}{14482}We� to.
{14532}{14632}I po prostu powiedz co�|u�ywaj�c swojego normalnego g�osu.
{14633}{14681}Co mam powiedzie�?
{14682}{14782}Cokolwiek chcesz.|Zacznij od imienia.
{14783}{14831}Neil
{14832}{14932}Teraz we� du�y �yk picia i beknij.
{15007}{15031}Cholera
{15032}{15082}Powt�rz to.
{15083}{15120}Cholera
{15121}{15156}Znowu
{15157}{15207}Cholera, cholera,|cholera, cholera.
{15307}{15357}Psiakrew!
{15362}{15422}Teraz popatrz si� w aparat
{15432}{15497}i wyci�gnij j�zyk.
{15501}{15528}Zr�b miny.
{15532}{15582}Dobrze, dobrze.
{15607}{15707}Tak, �wietnie.
{15807}{15879}Otw�rz usta bardzo szeroko.
{15932}{15982}Idealnie
{16057}{16157}2 lipca.|O 19:30 grali�my z Hutchinson Taco Hut.
{16162}{16231}Jestem pewna, �e|z�oisz im wszystkim ty�ki.
{16232}{16307}Masz si� spisa� �wietnie dla swojej|ci�ko pracuj�cej mamy.
{16308}{16382}- Trener podwiezie ci� do domu, tak?|- Tak
{16392}{16407}Dobra
{16657}{16757}Jeste� m�j i kocham ci�.|Nie zapominaj o tym.
{16882}{16955}Ch�opie, by�e� dzisiaj|naprawd� niesamowity.
{16959}{16990}Dzi�ki trenerze.
{17041}{17130}Mogliby�my pogra� w troch�|gier dzi� wieczorem?
{17130}{17207}Pewnie, �e tak.|Ale najpierw ci co� poka��.
{17515}{17580}Na tym zdj�ciu wygl�dam g�upio.
{17607}{17656}Nie.|Wyszed�e� idealnie.
{17656}{17680}Ta ekspresja.
{17680}{17757}Jakby� mia� wspania�y sen.
{17807}{17907}Neil, du�o o tobie|my�la�em w tym tygodniu.
{17957}{18006}Jestem g�odny.
{18007}{18106}Pewnie, chcesz pizz�?
{18107}{18207}Mam tu co�, co by ci si� spodoba�o.
{18332}{18381}Co wybierasz, m�j kolego?
{18382}{18482}Moja mama nigdy nie kupuje tych rzeczy.|M�wi, �e to strata pieni�dzy.
{18485}{18532}Zjedzmy wi�c.
{18582}{18632}Kt�re chcesz?
{18633}{18670}A jakie ty wybierasz?
{18671}{18707}"Corn Pops"
{18757}{18807}To ja wezm� "Cocoa Krispies".
{19157}{19257}Kurde.|Wybacz.
{19832}{19882}No dalej, otw�rz.
{20507}{20557}Zaczynamy
{20807}{20870}Lubi� ci�, Neil.
{20870}{20932}Naprawd� ci� uwielbiam.
{21107}{21207}A kiedy kogo� naprawd� lubi�...
{21382}{21482}...tak mu pokazuj�,|co czuj�.
{21682}{21731}Anio�ku
{21732}{21832}Nie ma nic z�ego|w ca�owaniu kogo� w ten spos�b.
{21835}{21932}Niech nikt ci nigdy|nie m�wi, �e to jest z�e.
{22132}{22232}Zdarzy�o si�...|Tak sobie to t�umaczy�em.
{22232}{22282}Po prostu si� zda�y�o.
{22282}{22353}Po wszystkim,|spojrza�em na pod�og�,
{22353}{22444}kt�ra wyglada�a, jakby|rozbi� si� na niej kalejdoskop.
{22444}{22555}Kiedy prze�kn��em, czu�em|jakby wypali�o mi si� gard�o.
{22557}{22657}Podoba�o ci si�.|Nie ma w tym nic z�ego.
{22682}{22782}Wszystko b�dzie w porz�dku.
{22932}{23032}Pa�dziernik 1983
{23307}{23395}Spotka�e� go kiedy�?
{23395}{23453}Pozna�em Wendy Peterson,|kiedy mia�em 10 lat.
{23453}{23523}Ona mia�a 11,|by�a w o rok starszej klasie.
{23545}{23577}Co robisz?
{23582}{23656}- Lipa, nie ma �yletki w jab�ku.|- Por�ba�o ci�.
{23657}{23721}Gdybym nie by� homo,|sko�czyliby�my w ��ku...
{23721}{23798}...niezbyt pewnie uprawiaj�c seks,|kt�ry sko�czy� by si� ci���...
{23799}{23903}przynosz�c� wi�cej popieprzonych|i niechcianych dzieci spo�ecze�stwu.
{23903}{23988}Ale ona jednak|zosta�a moj� bratni� dusz�.
{23988}{24069}I jedynym prawdziwym|wsp�sprawc� przest�pstwa.
{24070}{24132}Porwijmy go!
{24132}{24232}Jego mama m�wi,|�e mamy go zabra� do domu.
{24257}{24306}Gdzie mnie zabieracie?
{24307}{24382}Do domu, gdzie|jest mn�stwo cukierk�w.
{24383}{24430}Pyszno�ci!
{24639}{24757}To s� oczy ofiar,|zabitych siekier�.
{24857}{24932}- Chod�, Szatanie!|- Po�piesz si�, tch�rzu!
{24958}{25058}Nigdy zdybtnio si� nie przejmowa�em|Halloween, ale w akurat w tym roku
{25058}{25147}nie mog�em pozby� si� wra�enia,|�e co� strasznego mia�o si� wydarzy�.
{25147}{25204}I nie mog�em nic zrobi�,|aby to powstrzyma�.
{25204}{25332}Poczekaj na mnie na zewn�trz.|Wr�c� za chwil�.
{25340}{25405}Potrzymaj go troch�.|Ja co� przynios�.
{25407}{25480}- Co chcesz zrobi�?|- Zabawi� si�.
{25764}{25892}Co z tob� Szatanku?
{25932}{26001}Co za ofiara!
{26001}{26056}Ofiara!|Sierota!
{26068}{26185}...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin