House Of Usher.txt

(17 KB) Pobierz
{1}{1}25.000
{2050}{2121}- Tylko po�egnam si� z kole�ank�.|- Do zobaczenia.
{2125}{2196}Chod� do mnie.
{2200}{2277}Daj mi sw�j numer.
{2325}{2414}Nie jestem taka.|Na razie.
{2575}{2671}Nie wiesz, �e granie|niedotykalskiej ju� nie dzia�a?
{2675}{2721}Kiedy znajdziesz sobie ch�opaka?
{2725}{2796}Nie polec� na ka�dego,|kt�ry si� przywita.
{2800}{2871}Nie oto mi chodzi.|Ale musisz kogo� mie�.
{2875}{3003}�eby znowu mnie zostawi�?|Nie chc�. To zbyt bolesne.
{3025}{3071}- Przynajmniej co� poczujesz.|- O co ci chodzi?
{3075}{3157}Martwi� si� o ciebie.
{3450}{3578}Bill, tu Trick. Pewnie nie chcesz|ze mn� rozmawia�...
{3625}{3705}Ale Madzie nie �yje.
{4600}{4688}We� g��boki wdech, Henry.
{4700}{4771}Wszystko w porz�dku?
{4775}{4858}Umar�a moja kole�anka.
{4875}{4921}Nagle?
{4925}{5037}Nie wiem.|Nie widzia�am si� z ni� od lat.
{5400}{5496}Tu Bill.|Mog� prosi� z Trickiem?
{5500}{5596}Pan Ucher nie mo�e teraz|podej�� do telefonu.
{5600}{5695}Pogrzeb odb�dzie si� w pi�tek.
{5700}{5816}Pani Madeleine prosi�a,|by pani przyjecha�a.
{5975}{6046}Pani Thatcher?
{6075}{6169}Msza zaczyna si� za 20 minut.
{6175}{6296}Poci�g si� sp�ni�. Przyjecha�am|najszybciej, jak mog�am.
{6300}{6346}Tu mo�e si� pani przebra�.
{6350}{6421}- Gdzie Trick?|- Przy trumnie.
{6425}{6547}- Chcia�abym co� wyg�osi�.|- Powiadomi� ksi�dza.
{6800}{6910}Madzie uratowa�a mi �ycie.|�eglowa�y�my.
{6950}{7086}��d� si� wywr�ci�a i ryzykowa�a|�yciem, by mnie uratowa�.
{7100}{7222}Wyci�gn�a mnie z wody|i pop�yn�y�my do brzegu.
{7425}{7538}Wszystkich kocha�a.|Zw�aszcza swoje konie.
{7550}{7651}Karmi�a je i czesa�a|ka�dego dnia.
{7725}{7796}Przede wszystkim|kocha�a swojego brata.
{7800}{7871}Gdy byli bardzo mali,|ich rodzice odeszli.
{7875}{7921}��czy�a j� z bratem|tak silna wi�
{7925}{8053}�e czasami wydawa�o si�,|�e czytaj� sobie w my�lach.
{8150}{8277}Brakuje mi ciebie teraz|bardziej, ni� kiedykolwiek.
{8350}{8414}Madzie...
{9450}{9517}DOM USHER�W
{12300}{12416}Na podstawie odpowiadania|Edgara Allana Pode.
{13650}{13746}- Wyg�osi�a pani pi�kn� mow�.|- Pan Johnson?
{13750}{13846}- Prosz� mi m�wi� Rupert.|- Dobrze.
{13850}{13979}Masz racj� co do koni.|Dogl�da�a ich do samego ko�ca.
{14025}{14091}Jak umar�a?
{14125}{14208}Odesz�a jak pozostali.
{14225}{14296}Jestem przynich od 25 lat.|Wszystko widzia�em.
{14300}{14400}- Gin� jedno po drugim.|- Jak to?
{14475}{14596}Przepraszam. Mi�o by�o|pani� pozna�. Musz� i��.
{14650}{14721}Przygotowali�my dla pani pok�j.
{14725}{14771}Nie zostan�.
{14775}{14871}Pan Usher prosi�,|by zjad�a pani z nim kolacj�.
{14875}{14966}Przyjdzie dojadalni o�smej.
{15025}{15119}Rozumiem, �e si� pani zgadza?
{15150}{15196}Tak, przyjd�.
{15200}{15300}Prosz� za mn�.|Poka�� pani pok�j.
{16075}{16137}- Otoon.
{16175}{16241}- Dzi�kuj�.
{16700}{16791}Ciesz� si�, �e przyjecha�a�
{16850}{16934}Zrobi�am to dla Maddie.
{17125}{17185}Usi�d�.
{17575}{17679}- Dobrze wygl�dasz.|- A ty schud�e�.
{17750}{17827}Min�o du�o czasu.
{17850}{17963}Nie wiedzia�am,|�e Maddie by�a taka chora.
{18325}{18396}Rzuci�abym wszystko,|byle przy niej by�.
{18400}{18496}Dlaczego zawiadomiono|mnie dopiero po jej �mierci?
{18500}{18596}Nie chcia�a, by kto� j�|odwiedza�. Nawet przyjaciele.
{18600}{18710}Nie okaza�a s�abo�ci.|To u was rodzinne?
{18725}{18808}Jeste�my dumnym rodem.
{18825}{18896}- Na co chorowa�a?|- Nie wiem.
{18900}{19034}Mieli�my najlepszych lekarzy.|Wszyscy szukali lekarstwa.
{19050}{19144}Jej stan wci�� si� pogarsza�.
{19225}{19296}Czy to samo spotka�o|twoich rodzic�w?
{19300}{19398}- Tak i dziadk�w.|- A co z tob�?
{19425}{19506}Panuj� nad wszystkim.
{19575}{19658}Co ja bez niej zrobi�?
{19700}{19812}Zaci�niesz z�by i przetrwasz,|jak zawsze.
{19850}{19896}Z pocz�tku b�dziesz cierpia�.
{19900}{19984}Ale potem ci przejdzie.
{20050}{20146}B�dziesz si� g�owi�,|dlaczego odesz�a.
{20150}{20257}Potem znajdziesz jakie�|wyt�umaczenie.
{20350}{20472}- Od kiedy jeste� taka ch�odna?|- Od trzech lat.
{20700}{20746}- W niedziel� mam urodziny.|- Wiem.
{20750}{20821}- Nie powinienem o to prosi�.|- To nie pro�.
{20825}{20921}Zosta� na weekend.|Nie chc� zostawa� sam.
{20925}{21046}Ty te� nie powinna�.|Wiem, ile dla ciebie znaczy�a.
{21050}{21144}Kocha�y�cie si� od urodzenia.
{23125}{23196}- Co pani robi?|- Przestraszy�am si�.
{23200}{23296}- Nie wolno tak si� skrada�|- Chyba co� s�ysza�am.
{23300}{23396}- To stary dom. Skrzypi.|- Nic nie skrzypia�o!
{23400}{23497}Prosz� ciszej.|Pan Usher pisze.
{23675}{23763}To nie by�o skrzypni�cie.
{24575}{24696}Schodz�c po�cianie, �mier�|patrzy z g�ry na wspomnienia
{24700}{24746}o Williamie i Elanor,|Edgarze i Wirginii,
{24750}{24846}Thomasiea i Maureen,|Calebiea i Margaret,
{24850}{24921}Winslowie iAbigail.
{24925}{25044}"Jill, ju�nigdy nie zobaczysz|mnie ani Maddie.
{25050}{25121}Nie potrafi� ci tego wyja�ni�.
{25125}{25251}Nie pr�buj si� z nami|skontaktowa�, nie odpowiemy."
{25450}{25576}Zrobili�my to dla ciebie.|Maddie by�a bardzo chora.
{25700}{25808}Dlatego tak nagle|odeszli�my ze szko�y.
{25875}{25971}Wiedzia�em, �e wkr�tce|mnie te� dotknie choroba.
{25975}{26054}Tak ci� kocha�em...
{26075}{26121}Oboje ci� kochali�my.
{26125}{26262}Wiedzieli�my, co nas czeka.|Nie chcia�em, by� to widzia�a.
{26350}{26431}Chcia�em ci� uwolni�.
{26525}{26605}Nie da�e� mi wyboru.
{27275}{27396}S�oje zjej zapachem, w�osami,|sk�r� i krwi�. Z oczami, uszami,
{27400}{27534}paznokciami i boskimi ustami,|kt�rych nie mo�na ca�owa�.
{27750}{27815}Wybacz mi.
{28275}{28332}Rany.
{28375}{28461}- Jeste� pi�kna.|- Wiem.
{28575}{28655}Brakowa�o mi ciebie.
{28700}{28788}Co robi�e� przez te lata?
{28825}{28932}Pisa�em i opiekowa�em si� Maddie.|Aty?
{28975}{29071}Stara�am si� o tobie zapomnie�.
{29150}{29248}- Zinfandel?|- Dobrze pami�tasz.
{29650}{29715}Za Maddie.
{30675}{30746}Powiedz co� o ostatniej ksi��ce.
{30750}{30862}Ch�opak poznaje dziewczyn�...|l j� traci.
{30925}{31008}Zdobywa j� z powrotem?
{31025}{31115}Nie chc� pisa� zako�czenia.
{31125}{31225}Skoro ju� tu jeste�, pomo�esz mi.
{32200}{32307}Robi si� p�no.|Musz� jeszcze popisa�.
{32400}{32446}Teraz?
{32450}{32521}Dobranoc Jill.
{33175}{33258}Mog� ju� przyj�� leki.
{35500}{35583}Spodziewa�a� si� tego?
{36300}{36371}Dzi�ki za ubrania.
{36375}{36496}- Przymierzy�a� je?|- Nie wszystkie. Na pewno pasuj�.
{36500}{36567}Oczywi�cie.
{36625}{36719}Znalaz�am je w pokoju Maddie.
{36725}{36796}Pami�tam, kiedy je zrobi�em.
{36800}{36871}Dlaczego opr�nili�cie jej pok�j?
{36875}{36964}Nie powinna� tam wchodzi�.
{36975}{37046}- Pr�bujesz o niej zapomnie�?
{37050}{37131}- Oczywi�cie, �e nie.
{37175}{37243}Przepraszam.
{37425}{37496}Nie chcia�em ci� zasmuci�.
{37500}{37596}Cieszy�aby si� z twojej wizyty.
{38425}{38493}Co� nie tak?
{38775}{38838}Przesta�.
{39175}{39297}- Nie chcia�em, by� to widzia�a.|- Cosi� dzieje?
{39325}{39456}- Nic takiego. Przyjmuj� leki.|- Mo�eszmi opowiedzie�.
{39475}{39571}Lekarze m�wi�,|�e toodmiana neurastenii.
{39575}{39681}Mam nadwra�liwo��|Zw�aszcza na dotyk.
{39700}{39796}Mog� nosi� tylko|konkretne stroje.
{39800}{39871}S�o�ce mnie razi i parzy.
{39875}{39997}Dlatego pisz� w nocy.|Od ha�asu dostaj� migreny.
{40050}{40121}Boli, gdy ci� dotykam?
{40125}{40246}Nie, kiedy jestem na lekach.|Dzia�aj� tylko kilka godzin.
{40250}{40356}- Jak mog� ci pom�c?|- Zosta� ze mn�.
{40400}{40473}Potrzebuj� ci�.
{40550}{40671}- Ju� raz mnie zostawi�e�.|- Teraz b�dzie inaczej.
{40675}{40746}- Je�li zn�w mnie ok�amiesz...|- Nigdy nie k�ama�em.
{40750}{40882}Nie powiedzia�e�mi wszystkiego.|Na przyk�ad o chorobie.
{40900}{41014}- To jak k�amstwo.|- Nic wi�cej nie zataj�.
{41700}{41721}O co chodzi?
{41725}{41796}Za�atwi�am pani bilet|powrotny na jutro.
{41800}{41937}Nie wyje�d�am. Rick prosi�,|bym zosta�a do ko�ca tygodnia.
{41950}{42075}Prosz� si� spakowa� i odjecha�.|Dobrze pani radz�.
{42125}{42204}To nie pani sprawa.
{42225}{42296}Prosz� zamkn�� drzwi.
{42300}{42420}- Nie pasuje tu pani.|- Prosz� odwdo�a� wyjazd.
{43800}{43914}Przezi�bi si� pani.|Prosz� wraca� do�rodka.
{43925}{43996}- Widzia�am dziewczyn�.|- Kogo?
{44000}{44046}- Sama nie wiem.|- Gdzie?
{44050}{44119}Tam. W lasku.
{44150}{44242}Umys� znowu p�ata panifigle.
{44825}{44871}Neurastenia...
{44875}{44996}Najlepsi lekarze nie potrafi�|powiedzie� o tej chorobie wi�cej,
{45000}{45046}ni� ju� wiadomo.|Nie jest �miertelna,
{45050}{45146}ale pozostaje jedn� z wielu|niewyja�nionych przypad�o�ci.
{45150}{45196}Objawia si� nag�ymi|zmianami nastroj�w
{45200}{45271}i nadwra�liwo��i� zmys��w.
{45275}{45375}Pojawia si� l�k przed impotencj�.
{45550}{45664}Pacjent ma depresj�|i cierpi na bezsenno��.
{45675}{45779}Leczenie polega|na w�a�ciwej diecie,
{45800}{45930}masa�ach, hydroterapii|i cz�stych wizytach terapeuty.
{46100}{46200}Nie dzia�a. Wci�� wszystko czuj�.
{46225}{46271}- Zadzia�a.|- Jest coraz gorzej!
{46275}{46360}Nie mog� da� ci wi�cej!
{46975}{47052}Kochany ch�opczyk.
{47650}{47713}No dalej.
{47950}{48046}- Terapeutyka, s�ucham?|- Dorothy tu Jill.
{48050}{48096}Nie b�dzie mnie|do ko�ca tygodnia.
{48100}{48171}Mo�esz przenie�� wszystkie|um�wione wizyty na nast�pny?
{48175}{48252}- Jasne.|- Dzi�ki.
{54275}{54337}Podejd�.
{56200}{56268}Przepraszam.
{56275}{56352}Nic si� nie sta�o.
{56525}{56613}To nic.|Mamy sporo czasu.
{57050}{57136}Wszystkiego najlepszego.
{57200}{57289}- Chod�my do Maddie.|- Co?
{57975}{58048} Obejmiesz mnie?
{58075}{58138}Nie mog�.
{58400}{58497}Wszystkiegonajlepszego, Maddie.
{59025}{59121}- Przepraszam.|- Prosz� nie chodzi� po domu!
{59125}{59171}Szuka�am strychu.
{59175}{59267}Mieszkam tutaj.|Prosz� wyj��
{59625}{59703}Te� za ni� t�skni�.
{60175}{60240}Dla Maddie
{60600}{60646}Umys�kobiety s�abnie,
{60650}{60721}gdy jej cia�o �pi.
{60725}{60849}Wra�liwo��, b�l, si�a...|Wszystkie j� opuszczaj�.
{60975}{61055}Od kiedy �wi�tujesz?
{61425}{61446}Chyba wystarczy.
{61450}{61533}- Pami�tasz to?|- Nie.
{61550}{61635}- Dosta�a� j�...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin