Siedmiu samurajów (Shichinin no Samurai).txt

(36 KB) Pobierz
{1}{60}movie info: DIV3  512x384 20.0fps 1.3 GB|/SubEdit b.4040 (http://subedit.prv.pl)/
{80}{142} SIEDMIU SAMURAJ�W
{185}{}Re�yseria
{254}{}Zdj�cia
{300}{}Muzyka
{350}{}W roli Kikuchiyo - Toshiro Mifune
{480}{556} W pocz�tkach XVI wieku Japonia by�a w wirze wojny domowej.
{560}{674} Bandyci bezprawnie w�drowali po kraju,| terroryzuj�c ch�op�w.
{1460}{1524} Najed�my t� wiosk�!
{1600}{1676} Nie, z�upili�my tu ry� zesz�ej jesieni.
{1680}{1756} Nic warto�ciowego jeszcze nie maj�.
{1760}{1848} Wr�cimy, kiedy zbior� �niwa j�czmieniu!
{2460}{2526} Bogowie nas opu�cili!
{2540}{2633} Podatki, wojna, |przymusowa praca, susza...
{2660}{2720} a teraz bandyci!
{2800}{2874} Bogowie chc� by�my pomarli!
{2880}{2940} Wola�bym umrze�!
{2960}{3047} Nasz rz�d nic nie robi by nas chroni�.
{3060}{3156} Powinni nam pom�c| tak samo jak nas opodatkowali!
{3160}{3266} Inspektorzy przychodz� jedynie| po naje�dzie bandyt�w.
{3320}{3432} Powinni�my lepiej da� nasze zbiory bandytom i powiesi� si�!
{3480}{3564} Wtedy nasz rz�d si� nami zaopiekuje!
{3720}{3792} Zr�bmy w��cznie z bambusa.
{3820}{3876} Zabijmy wszystkich bandyt�w!
{3880}{3934} Nie mo�esz.
{4020}{4078} To niemo�liwe!
{4100}{4156} Zabijesz samuraj�w, je�li ich z�apiesz! |Dlaczego nie bandyt�w?
{4160}{4225} Nie czas na k��tnie!
{4300}{4431} Zabij� nas wszystkich, je�li przegramy!| Nawet brzemienne kobiety i dzieci!
{4440}{4568} Wszystko jest lepsze ni� to!| Albo my zabijemy ich, albo oni zabij� nas!
{4600}{4690} Urodzili�my si� by cierpie�. |To nas los.
{4740}{4832} Je�li przyjd�, oddamy im zbiory bez walki.
{4860}{4936} Ale pro�my, by zostawili dosy� by�my prze�yli.
{4940}{5012} B�agajmy ich, na kolanach.
{5080}{5136} My�lisz, �e pos�uchaj�?
{5140}{5242} Pami�tasz co znie�li�my,| by zatrzyma� troch� ry�u.
{5640}{5734} Chod�my do Gisaku!| Spytamy go co zdecyduje!
{7000}{7056} Manzo chce z nimi negocjowa�.
{7060}{7136} Daj wilkowi nog�, |a we�mie te� twoj� r�k�!
{7140}{7196} Zawsze wracaj� po wi�cej!
{7200}{7236} Pokonaj� nas.
{7240}{7342} Wi�c zginiemy walcz�c.| Bez zbior�w i tak zginiemy.
{7420}{7476} B�dziemy walczy�.
{7480}{7576} Nie mo�emy walczy�. Jeste�my rolnikami,| nie �o�nierzami.
{7580}{7636} Wynajmiemy samuraj�w!
{7640}{7721} Ktokolwiek s�ysza� o czym� takim?
{7740}{7816} Lata temu, kiedy byli�cie dzie�mi...
{7820}{7916} pami�tam nasz� wiosk�| spalon� przez bandyt�w.
{7940}{8036} Jak uciekli�my w bezpieczne miejsce,| widzia�em co� niepospolitego.
{8040}{8135} Jedn� nietkni�t� wiosk�.| Wynaj�to samuraj�w.
{8180}{8292} Bogat� wiosk�. My mo�emy jedynie da�| do jedzenia j�czmie�.
{8300}{8336} Mogliby�my je�� proso!
{8340}{8456} Samuraje s� bardzo dumni.| Czy mogliby zaakceptowa� jedzenie jako zap�at�?
{8460}{8572} Mo�emy im dawa� tylko pasz�. |Znajd�cie g�odnych samuraj�w!
{8600}{8704} Nawet nied�wiedzie opuszczaj� las,| kiedy s� g�odne.
{9620}{9728} M�g�bym by� ubogi, ale jestem samurajem,| nie �ebrakiem!
{9960}{10016} Ostrzega�em.
{10560}{10636} J�czmie� jest prawie dojrza�y.
{10640}{10724} Oczywi�cie. Min�o ju� dziesi�� dni.
{10780}{10878} To wczesna odmiana. |W g�rach dojrzewa p�niej.
{10900}{10976} Co za dzie�!| Jestem przemoczony do suchej nitki!
{10980}{11093} Znale�li�cie jakiego� samuraja, taniego, silnego i ch�tnego?
{11760}{11846} Mam troch� na zbyciu. Tanio sprzedam.
{11880}{11936} - Co w tym �miesznego?|- On jest �lepy!
{11940}{12029} - A wy?|- Raczej zjad�bym ko�skie �ajno.
{12120}{12216} On jest sp�ukany!| Ograli�my go wczoraj w nocy.
{12220}{12314} Nie lubi� tego, wi�c wypr�bowa� nas w walce.
{12420}{12496} S� zbyt ubodzy. |Jedz� tylko proso.
{12500}{12595} O�lepniecie, je�li b�dziecie je�� samo proso!
{12600}{12683} Dam wam cztery bu�ki za gar�� ry�u.
{13180}{13336} Przepraszam, �e nakarmili�my go tym ry�em.| Wystarczy�oby, �eby kupi� czterdzie�ci takich bu�ek!
{13380}{13445} To prawda. M�wi� ci.
{13460}{13520} Teraz si� k��c�.
{13660}{13726} Zrobili�my du�y b��d.
{13760}{13843} Dali�my temu samurajowi ry� i sake.
{13920}{13996} I zostali�my pobici na targu.
{14000}{14096} Teraz st�d nie odejdziecie! By� przebieg�ym samurajem!
{14100}{14187} Zabierajmy si� st�d! |Chod�my do domu!
{14220}{14256} On p�acze!
{14260}{14348} - T�skni za �on�!| - Jak musi wygl�da�?
{14360}{14436} Dlaczego nie wr�cimy do domu?
{14460}{14536} Nigdy nie wynajmiecie samuraja. |Nie mo�ecie nawet kupi� bu�ek!
{14540}{14642} Nie wiemy o samurajach tyle,| ile wiemy o ziarnach.
{14720}{14813} Poza tym nie mo�emy naj�� silnego samuraja.
{14820}{14909} A ci, kt�rzy s� dost�pni s� s�abeuszami!
{15080}{15186} Pokonano mnie wczoraj tylko dlatego,| �e by�em g�odny.
{15200}{15274} Mia�e� pieni�dze na hazard!
{15280}{15338} Chcecie walki?
{15380}{15434} Jest walka!
{15720}{15796} Przesta� brzd�ka�!| To mnie dobija!
{15800}{15872} Nie przerywaj. |Lubimy to!
{16540}{16596} Chcia�e� i�� do domu!
{16600}{16676} Ale nigdy nie m�g�bym negocjowa� z bandytami!
{16680}{16797} Nie mo�emy znale�� samuraja, |wi�c b�dziemy musieli negocjowa�!
{17020}{17090} Co zaoferujemy bandytom?
{17120}{17201} Mo�e twoj� c�rk�?| Mo�e j� wezm�!
{17260}{17331} Jest wystarczaj�co �adna.
{19020}{19056} Co si� dzieje?
{19060}{19142} W tej stodole ukrywa si� z�odziej!
{19580}{19657} - Ilu z�odziei?|- Tylko jeden.
{19720}{19776} Przecie� jeste�cie liczniejsi.
{19780}{19876} Ale jeste�my bezsilni. |Porwa� dziecko jako zak�adnika.
{19880}{19936} Powiedzia�, �e go zabije,| je�eli zaatakujemy!
{19940}{19999} S�yszysz p�acz?
{20100}{20176} Siedz� tam od wczorajszej nocy...
{20180}{20267} i s�yszeli�my p�acz dziecka ca�y czas.
{20300}{20359} Biedne dziecko.
{20400}{20476} Jego rodzice s� zdesperowani.
{20480}{20536} Kim jest ten samuraj?
{20540}{20634} �aden nie wie. Zgodzi� si� uratowa� ch�opca.
{20640}{20676} Poprosi� o dwie kulki ry�owe.
{20680}{20787} Potem zacz�� goli� g�ow�| i poprosi� o kap�a�sk� szat�.
{22580}{22668} Nie podchod� bli�ej, bo zabije dziecko!
{22760}{22858} Jestem kap�anem.| Nie przyszed�em tu po ciebie!
{22940}{23034} Nie wejd�. Przynios�em jedzenie dla dziecka.
{23160}{23260} Przynios�em dwie kulki ry�owe.| Jedn� dla ciebie.
{23460}{23524} Wrzu� je do �rodka!
{25480}{25536} Powinni�my go spyta�?
{25540}{25634} Porozmawiaj z nim, |zanim dojdzie do miasta.
{25900}{25951} S�ucham?
{26120}{26232} Nazywam si� Katsushiro Okamoto.| Chc� zosta� twoim uczniem!
{26240}{26340} Nazywam si� Kambei Shimada. Jestem tylko roninem.
{26360}{26423} I nie mam uczni�w.
{26480}{26516} Prosz�! We� mnie.
{26520}{26596} Wsta�! Porozmawiamy w marszu.
{26860}{26955} Zawstydzasz mnie.| Nie jestem bardzo zr�czny.
{26960}{27054} S�uchaj! Nie naucz� ci� niczego specjalnego.
{27080}{27173} Po prostu mam du�o do�wiadczenia bitewnego.
{27200}{27299} Odejd� i zapomnij o tym. |To dla w�asnego dobra.
{27320}{27404} Podj��em decyzj�, cokolwiek powiesz.
{27420}{27538} Zabraniam ci. Nie mog� sobie pozwoli�| na towarzystwo dzieciaka.
{27760}{27817} Czego chcesz?
{27960}{28017} Czego chcesz?
{28140}{28196} Bezczelno��!
{28200}{28276} Zajmij si� w�asnymi sprawami.
{28300}{28362} Jeste� samurajem?
{28420}{28468} Jasne!
{28500}{28552} Doprawdy?
{29040}{29094} Kto to by�?
{29180}{29234} Ignoruj go.
{29640}{29712} Niczego si� nie nauczy�e�?
{29720}{29796} Nakarmisz kolejnego samuraja?
{29900}{29956} To niemo�liwe.
{29960}{30016} Mogliby walczy� z nimi w��czniami z bambusa.
{30020}{30083} O tym te� my�la�em
{30140}{30203} To nie b�dzie gra.
{30260}{30316} Czterdziestu bandyt�w!
{30320}{30418} Dw�ch czy trzech samuraj�w nic by nie wsk�ra�o.
{30640}{30721} Obrona jest trudniejsza ni� atak.
{30740}{30804} G�ry z ty�u wioski?
{30820}{30890} Konie mog� na nie wej��?
{31040}{31136} Pola z przodu.| Wioska jest otwarta dla bandyt�w...
{31140}{31218} dop�ki pola nie zostan� zalane.
{31240}{31316} Jeden stra�nik na ka�d� stron�, wi�c czterech.
{31320}{31384} Dw�ch jako rezerwa.
{31400}{31512} B�dziecie potrzebowa� co najmniej siedmiu,| wliczaj�c mnie.
{31560}{31596} Sta� nas na siedmiu?
{31600}{31696} - Gisaku powiedzia� czterech.|- Mo�emy wynaj�� trzech wi�cej.
{31700}{31792} Czekajcie! Nie powiedzia�em jeszcze "tak"!
{31820}{31916} Nie jest �atwo znale�� siedmiu godnych zaufania samuraj�w.
{31920}{32044} Zw�aszcza je�eli zap�at� s� trzy posi�ki. A to jest naj�mieszniejsze.
{32060}{32140} Poza tym, jestem zm�czony walk�.
{32160}{32237} Przypuszczam, �e si� starzej�.
{32660}{32750} Ciesz� si�, �e nie urodzi�em si� ch�opem!
{32820}{32896} B�dziecie du�o szcz�liwsi, |je�li p�jdziecie i powiesicie si�.
{32900}{32980} - Zamknij si�! |- Ale to prawda!
{33000}{33072} Nie masz dla nich lito�ci!
{33080}{33155} A ty?| Masz dla nich lito��?
{33180}{33266} Je�li masz, to czemu im nie pomo�esz?
{33740}{33824} Zobacz! To dla ciebie!| Jedz� ubogo!
{33880}{33962} Jedz� proso, ale daj� ci sw�j ry�.
{34020}{34090} Daj�, co maj� najlepsze!
{34120}{34167} Wiem.
{34280}{34355} Przyjmuje wasze po�wi�cenie.
{34640}{34691} Wracaj�!
{34960}{35036} - Gdzie s� Rikichi i Yohei?|- Dalej szukaj� samuraj�w!
{35040}{35117} - Ilu potrzebujemy?|- Siedmiu.
{35200}{35236} Siedmiu.
{35240}{35351} Powiedzia�e� czterech,| wi�c do�o�y�em wszelkich stara�...
{35360}{35450} My�la�em nawet o dziesi�ciu samurajach...
{35460}{35536} ale, wiedzia�em,| �e je�li powiem dziesi�ciu...
{35540}{35618} przyprowadziliby�cie pi�tnastu.
{35640}{35696} Martwi� si�!
{35780}{35856} Nasze dziewczyny szalej� za samurajami...
{35860}{35934} a oni p�jd� potem je goni�.
{36000}{36093} Je�li bandyci przyjd�, |odetn� nasze g�owy.
{36140}{36232} O dziewczyny b�dziemy martwi� si� p�niej.
{36620}{36682} Co m�wisz? Walka?
{37000}{37068} Ukryj si� za drzwiami.
{37080}{37157} Uderz samuraja, kiedy wejdzie.
{37340}{37417} Uderz tak mocno jak potrafisz!
{37940}{38020} Wspaniale!| Prosz� nam wybaczy�.
{38040}{38121} Szukam dobrych wojownik�w jak ty.
{38140}{38230} Wybacz nam.| Musieli�my ci� przetestowa�.
{38240}{38296} Obrazili�cie ...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin